Het eiland Tholen door ijsgang in de Eendracht geïsoleerd WAARIN OPGENOMEN DE lERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Herstel vernieuwing De paardenfokkerij Woensdag Jan. 1947 No. Nieuwsblad voor het Eiland Tholen: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland Twee en zestigste jaargang en woning Wij komen weder Uw binnen als een oude en trouwe vriend. Dat wij ons hierover verheugen zult IJ kunnen begrijpen, doch de vele bewijzen van belang stelling die wij de laatste weken, toen bekend werd dat ons blad weder zijn plaats bij zou mogen innemen, hebben ontvangen, lieten zien dat onze oude getrouwen de hei verschij ning van de Thoolsche com an met verlangen hebben tegemoet geziei.. Ituim zestig jaar is ons blad versche nen en gedurende al die jaren gaf zij een afspiegeling van het gebem en in onze omgeving. Zij werd een erf stuk, zij ging ever van ouder op kind, zij ging mee mei hen die onze omgeving verlieten en zoo werd de hand met hun geboortestreek er door verstevigd. TijdShs de bezetting was ons blad de schakel tusschen de gemeentelijke en distributiediensten en liet publiek in het algemeen; en zou men zonder eenige voorlichting op dit gebied zijn geweest, dan zou het economische leven zeker moeilijker zijn verloopen. Dit is dan ook wel de reden ge weest dat in December 1041 toen nagenoeg alle bladen in ons land werden stopgezet, de burgemees ters van Tholen, Poortvliet, Scherpe- uisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud Vossemeer, dus allen vertrouwde menschen, het ver zoek tot de autoriteiten richtten om, gezien het plaatselijke belang, de Thoolsche courant weder vergunning geven lot verschijning. Na onze bevrijding 31 October 1041 kon onze courant niet dadelijk weer verschijnen. Dit stond in verband met het persbesluit van de Nedertandsehe regeering te Londen in September 1044 uitgevaardigd, volgens hetwelk alle bladen die na Januari 1943 nog waren uitgekomen, eerst beoordeeld moesten worden op hun politieke houding in bezet tingstijd alvorens weer te mogen verschijnen. Na plaatselijk, provinciaal en daarna landelijk te zijn onderzocht, waar mede maanden waren gemoeid, be- slistte de Perscornmissie dat de Thool sche Courant weder mag worden uitgegeven en zoo komen wij thans tot IJ met het eerste herversehenen nummer. En wij hopen zooals dit vroeger geschiedde de belangen op cultureel en economisch gebied te kunnen be hartigen tot welzijn van onze om geving, en mede te helpen aan den ophouw. Wij zullen weder op de hoogte houden van hetgeen in onze raads zittingen wordt behandelden hetgeen er op allerlei gebied voorvalt. en de mechanisatie in den landbouw De economische omstandigheden die een groote wijziging ondergaan, laten niet na de mechanisatie in verschillende bedrijven een uitbrei ding te geven die men na de catastro- phale oorlogsjaren van 1940—1945 niet heeft kunnen voorzien. Dal deze mechanisatie ook in den landbouw de uitbreiding krijgt als thans gezien wordt, trekt veler aandacht. En de paardenfokkers die jaren lang hun krachten en doorzet tingsvermogen hebben gegeven om de resultaten te bereiken die bun naam bekend hebben gemaakt, die een groot kapitaal hebben geïnves teerd in hun stallen, volgen met aandacht de ontwikkeliug van betgeen zich voordoet met de mechanisatie van het landbouwbedrijf. Gaat deze mechanisatie door, nood zakelijk gemaakt door de gestegen arbeidsloonen, dan is het noodwendig gevolg een aanzienlijk mindere vraag naar het Z.B. trekpaard, want het zullen in de eerste plaats de groote landbouwbedrijven, dus de meest kapitaalkrachtige zijn, die hun paar- dentractie zullen vervangen door de machine en het waren juist deze bedrijven die het beste jiaard en mate riaal aanschaften en daardooa de fok kers aanspoorden het beste mater iaal ter markt te brengen. Voor den afzet van dit materiaal blijven straks over de middelmatige en kleine bedrijven dieallicbt dan niet meer kunnen over gaan tot aanschaffing van het dure paardenmateriaal. En dat wij zeker niet te pessimis tisch oordeelen blijkt wel liicruitdat toen wij eenigen tij<geleden een ontmoeting hadden met een dei- grootste Belgische fokkers, de heer Peeten te Rerlhem, <Lze in den loop van ons gesprek, dat' over de verdere mechanisatie van de landbouwbedrij ven ging, opmerkte dat deze zaak door de fokkers van het zware trek paard met meer dan gewone belang stelling werd._ gevolgd omdat bier werkelijk gevaaT voor de tokkerij van dit ras dreigt. En als men nagaat de groote kapi talen door de fokkers belegd in hun stallen, kan men dit pessimisme wel begrijpen. GAAT DE TOL OP DE THOOLSCHE BRUG VERDWIJNEN Het ministerie van openbare werken dupeert de ruim zeventien duizend eiland fholen door aan de gemeente Tholen een onaanvaardbare eisch te bewoners van stellen. het Bovendien wordt de handel gedupeerd daar de overgang over de rivier nagenoeg onmogelijk is. Een en ander lijkt allesbehalve op c!e democratische wijze van regeeren waarover wij den laatsten tijd zooveel hooren uit Den Haag. De Thoolsche Raad kan de voorwc irden die werden gesteld niet aanvaarden en verwerpt deze met zeven tegen drie stemmen Gemeenteraad THOLEN, '21 December 1940. Voorzitter Burgemeester Mr. van iter Hoeven, Secretaris de lieer Afwezig Laban mondt. De voorzitter opent met ambtsgebed. Als de beer Goede- vergadering punt op de agenda slat spreking brugaangelëgenheden omtrent ne en deze uit te laten, dat de brug gereed zou weder tot enkele inlichtingen kwestie. De voorzitter memoreert dan hoe de lieer van den Berge het vorig jaar reeds hij de autoriteiten er op heeft aangedrongen, dat de brug voor den winter hersteld zou zijn. In den loop van 1946 heeft spr. zelf herhaalde malen besprekingen gevoerd op het bureau Bruggenbouw in den Haag, maar alle pogingen bleven vruchteloost liij constateert nu alleen het feir zonder over de oorzaken zich verde. Toen spr zag aankomen voor den winter niet komen, h.eeft hij zich het bruggenbureau van de Rijkswaterstaat gewend met verzoeK om toch te zorgen voor een noodverbinding. Daar was geen be zwaar tegen, maar men stelde tevens den eisch dal de overgang over deze noodverbinding dan tolvrij zou zijn. Deze verbinding zou dan alleen dienen voor voetgangers en wielrijders. Spr heeft zich daar tegen verzet en een voorstel gedaan om op eigen kosten een noodbrug te maken. Vooral heelt spr naar voren gebracht de inkom stenderving als de gemeente dit niet kon doen en de gelijkblijvende lasten van brug en veerexploitatie, daarbij tevens naar voren brengende de ongelijkheid wanneer op de brug niet zou worden betaald en op het veer wel en over de moeilijkheden die dit zou veroorzaken. Den Hoofdingenieur de heer de Bruijn kon spr hiervan overtuigen en zou zijnerzijds bevor deren dat een en ander zou worden geregeld zooals de gemeente Tholen dit graag zag Dit onderhoud heeft spr. schriftelijk bevestigden tevens ver zocht om ook een schriftelijke beves tiging terug te mogen ontvangen. Deze is echter nimmer gekomen. Daarvoor in de plaats is gekomen een brief van liet ministerie van Openbare werken en wederopbouw gedateerd dd. 29 Nov. 1940 en geadresseerd aan burg. en weth. van Tholen, waaruit blijkt dat er geen bezwaar om een voetpad over den montagesteiger td maken voor de wederopbouw van de verkeersbrug beslaat, Dit voetpad zou dan echter door den Bijksvvaterstaats- dienst worden aangebracht, mits er van de gemeente Tholen geen be zwaar tegen gemaakt werd dat deze tolvrij zou zijn. Spr. heeft daarop een bezoek aan het departement afd. Rijkswaterstaat ge bracht en 'daar een onderhoud gehad met den heer YVijkersloot, chef van de afileeling Waterstaatsrecht van 'het departement en vernam daar voor het eerst dat men z.g. principieel bezwaar maakte tegen het hellen van tol op de noodbrug, niet omdat dit voetpad op een rijkswerk werd gelegd, maar omdat Rijkswaterstaat van mee ning was, dat tolheffing |door de Gemeente Tholen [niet rechtsgeldig kan geschieden. Spreker heelt er toen op gewezen dat daar er momenteel onderhandelingen over opheffing van lol in voorbereiding zijn liet heter was ever deze dingen met to spreken, totdat er een definitief aceoord was. Spr hooft er op gewezen dat in 1928 de toenmalige minister van waterstaat en 'led. Staten van Zeeland en Noord Bi, bant een andere meerling waren toegedaan. Verder spr er op heeft brug er vernield is en dat hersteld nu do moet worden gebruik won!| gemaakt oin de gemeente Tholen in een dwangpositie te brengen. De heer YVijkersloot be loofde de zaak nog eens lo bezien, maar men hoorde van niets. Gister morgen kwam de opzichter bij de brugbouw hem echter mededeelen, dat hij opuracht had ontvangen zonder uitdrukkelijkeopdrac.it van Don Haag geen nood verbinding Lol stand te brengen, dit bleek juist te zijn omdat spr. in een telefonisch uiidciboud met het bureau Brugg- nhouw dezelfde mededecling üruggi ontving. Een telefonisch onderhoud met den fteer YVijkersloot leerde mij dat de minister nu de kwest heele stagnatie van het ij- een stge- verkeer zal worden, het juiste oogenblik meent te hebben gevonden, om het sedert 1532 bestaande veerrecht van de gemeente Tholen om hals te brengen. Dit gebruik, om niette spreken van misbruik van deoinstahdighedenkomt nog te ineer uit in de mededeeling, die er hij werd gedaan, dat rnen in het begin Januari 1947 wildé trachten met behulp van Ged. Staten een regeling' voor de tolophelling, wan neer de brug gereed zal zijn, te maken. Dit waren de mededeélingen die Spr. wilde doen en duar-er geen tijd ge- geen weest is om nog een wethoudersver- gadeiing te houden en daar de zaak zeer aceuut is, heeft spr. gemeend een spoedeischende vergadering bij een te moeten roepen om van de heeren hun meening te hooren, daar de verantwoordeiijkhdid te groot is om Lier alleen over te beslissen. YVelhouder van den Berge heeft alles meegemaakt over de brug en is er van overtuigd dal de voorzitter dit jaar alles in tiet werk heeft ge steld om deze zaak voor elkaar te krijgen en daarom moet het publiek .van Tholen het niet op den burge meester schuiven, want spr. is over tuigd dat deze vrij uitgaat. Spr. heeft zien aankomen wat er nu is en heeft er daarom steeds op dat alles in het werk zou worden om voor den winter het werk klaar te krijgen. De oorzaak ligt in den Haag en spr. vindt dat het nu wel toppunt gaat worden. Het is nu misbruik maken van de omstandig heden en spr. is dan ook vast be sloten ziéh daartegen te verzetten. Zijn plicht als raadslid is om de be langen van Tholen te behartigen, met daarnaast het algemeen belang, maar voor het -algemeen belang mag het recht niet worden prijsgegeven. Tho len heeft al verschillende oilers ge bracht. Er wordt nu gesproken dat Tholen geen recht heeft, maar dat moet worden afgewacht en daarom maar afwachten wat er van komt. Blijft hel vriezen dan legt men planken over het ijs en gaat er zoo over en dooit liet dan krijgt men open water en kan men weer varen. Men moet aan het recht vasthouden en spr. laat zich niet van de pad brengen. Men moet het bezien in het algemeen belang, maar de omstreken van Tho len hebben nooit een halve cent vgor aangedrongen gesteld de brug overgehad, de gemeente moet geen wordt gemaakt van zich tot het uiterste vraagt of indien daar niet mee toch niets ge- tiu er gebruil de macht om te verzetten. De heer de Heer wij heslissen dat wij accoord gaan er dan daan kan worden. De voorzitter antwoordt dat gevraagd is door de gemeente om een voetbrug te leggen, maar daar is de minister niet toe genegen, dus komt er geen verandering. En omdat spr. deze ver antwoording te zwaar vindt, heeft hij deze vergadering belegd, zoodat de beefen er zich over kunnen uit spreken. De heer Verduit zegt de moeilijk heden zijn er omdat wij het recht vast willen houden, maar kunnen wij nu niet zelf het recht nemen om daar een voetpad te leggen. De voorzitter antwoordt dat dit niet gaat, want het is rijkswerk en wij hebben niet het recht op dit werk te komen. De heer Verduit vraagt maar als wij nu besluiten het toch te doen. De Voorzitter antwoordt dat dan de politie er ons afhaalt en toch niet. De heer Verduit zegt het noodtoestand en er moet beuren. De voorzitter zegt dat de toestand zoo blijft en er wordt hem juist medegedeeld dat om uur de boot uit de vaart ZONDAGSDIENST ARTSEN Eiland Tholen en St. Philipsland Voor Zondag Januari 1947 Dr. DUINEB Tholen. Dr. VER MET Nieuw Vosmeer. Tholen heeft alleen het offer gebraehl. Spr. meent dat er dan maar geen noodbrug moet komen. De heer Jansen vindt het een moei lijk geval, men kan er lang over praten, maar men moet de knoop toch doorhakken. Spr. heeft de iu- druk dat het recht hier gekomen is op het terrein vaiT de macht. Er wordt misbruik van de omstandig heden gemaakt, maar er moet wat gebeuren en daarom acht spr. het het beste maar te capituleeren. YVat kan men als mindere instantie togen over die macht doen, de omstandig heden zijn zoo ilat men toe moet geven en het is niet verantwoord om de zaak slepende Ie houden, want dan blijven wij in de misère zitten. Spr. vindt dat deze zaak de hoogste top heeft bereikt en het financieel belang niet te verantwoordenis tegen over bet groote algemeene belang. De voorzitter is liet daar niet mee eens, dat wat betreft de macht tegen- ever hel recht, mén meel liet recht niet voor de macht op zij zetten. Tot Mei zitten wij met de misère van het verkeer, want dan zou de brug klaar zijn. De bedoeling was alleen een noodbrug te maken voor voetgangers en rijwielen. Deze zou dan klaar kunnen zijn in het begin van Januari. Uit het oogpunt van het recht bezien dan gaat men de zaak toespilsen. De zaak is al lang hangende en nu voelen wij deze kwes tie als een macht van Rijkswaterstaat en spr. vindt niet juist om daar nu mee te komen. Inderdaad zijn de plannen voor afkoop in voorbereiding en daarom is het misbruik maken van de macht om te spreken van niet rechtgeldig heffing van veergeld. Da heer Jansen is toch van rneening dat door deze zaak slepende te hou den dit eiken dag funester wordt. YY'ethouder van den Berge is het daar niet mee eens, men afstand doen van hel recht. De vourzitter acht hel juist noodi dat gaat is een wat ge- gaal. De heer Verduit vraagt of het niet mogelijk is de vaart open te houden of de pont met een tractor of andere gelegenheid er door te halen. De voorzitter antwoordt dat er nu reeds een motorboot vaart, maar dat deze ook niet langer kan varen als het blijft vriezen. De heer van Westen vraagt of liet niet mogelijk is dit van Waterstaat onder protest aan te nemen, dan doen wij aan ons recht niets te kort. De voorzitter antwooidt dat dit geen oplossing is, want bet is in de eerste plaats zoo, als bet water dan open komt dan moeten degene die met de pont gaan betalén en de voetgangers en rijwielen behoeven niet te betalen en in de 2e plaats als straks de brug er weer is en er moet bruggeld geheven worden, dan moeten degene die niets betaald hebben ineens weer gaan betalen en ook spr meent dat men zwakker staat als men toe geeft. Dan, wat de financiën aangaat, als straks de bi ug hersteld is moeten van de leeningen weer de renten en allossingen worden betaald, dezelfde bedragen voor de exploitatie komen weer en men zou dan nu inkomsten nroeten missen, terwijl de uilgaven dezelfde blijven. Spr is het met wet houder van den Berge eens om er niet mee accoord te gaan. De beer Klompe* vraagt kan de gemeente Tholen Waterstaat beletten een noodbrug te leggen'? De voorzitter antwoordt ontkennend. De heer Klompe zegt met iemand van de ugwerken gesproken te hebben en bij heeft zich laten ver tellen dat YVaterstaal alleen een brug wilde leggen zoolang deze toestand er is, dus zuiver een noodbrug is en het water weer open is, dan deze Vc ruitlien. De voorzitter antwoordt dat dit niet de bedoeling is. De heer Klompe meent als mee zoo een oplossing kon vinden on werkelijk een noodbrug te mukge dan was dit de zachtste oplossiuo Men moet geen moeilijkheden uit de weg gaan, maar het is toch liet beste ze op te lossen, om zoodoende de minste schrammen op te loopen. De voorzitter antwoordt dat er beslist moeilijkheden komen, want er moet een spoedbrief uit zijn van Ged. Staten om in Januari een con ferentie te hebben tot opheffing van de tol. Er is geen mogelijkheid om nu een definitieve oplossing le krijgen. Spr. heeft legio besprekingen gevoerd, maar het is steeds mislukt een oplos sing te vintjen. De heer Klompe is er niet voor het recht in een hoekje te laten duwen, rnaar hij meent dat het wat klein is om dit beetje ijs nu als argument te nemen om dit de kop in te drukken. YY'aterstaat heeft toch ook de tol op de Wester Schelde opgeheven, en op de- Ooster Schelde is men ook bezig, men tracht overal de tollen weg te krijgen. Wij hebben toch ook een democratische regeering en die wil dit vrij maken. De kwestie is alleen hoelang zal dit duren en het is een heele ellende aan het veer. De voorzitter merkt op dat dit geen vergelijk is, de tol Ooster Schelde of hier. Dit is geen lol, dit is alleen geweest, omdat de kosten van de booten die door de Provincie betaald werden, daardoor te kunnen betalen. De heer Klompe acht het een alge meen belang dat er een noodbrug komt. Als de pont weer kan varen, dan wordt ze opgeruimd, daar heef hij geen bezwaar legen. De voorzitter antwoordt dal de toestand veranderd als de gemeente Tholen geen bezwaar maakt tegen de voorwaarden en anders wordt er geen noodbrug gemaakt. De heer Berrevoets zegt, gesteld dat de menschen nu eens ernstig ziek worden en naar een ziekenhuis moeten worden vervoerd, dat gaat niet en hoe moet dat dan Wethouder van den Berge zegt er is al veel gepraat over de brug en men heeft getracht een compromis te treffen, maar bet is niet gegaan.. Er is voorgesteld de noodbrug zelf le maken. YVij zouden dus zelf Druk en uitgave FIRMA POT, Tholen Telefoon 16. Postrek. 1043 Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal f0.90 15 cent disp.kosten Losse nummers cent. Advertentiën millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no. of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extrd km nl

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1