BINNENLAND BUITENLAND WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Brieven uit het eiland Vrijdag 28 Febr. 1947 No. 9 Druk en uitgave FIRMA J. M. C. POT, Tholen Telefoon 16. Postrek. 1043 Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal f0.90 4- 15 cent disp.kosten Losse nummers THOOLSCHE COURANT Nieuwsblad voor het Eiland TholenTholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland Twee en zestigste jaargang Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2, De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn, Advertentiesonderno.of te bevragen -bij het bureau dezer courant 25 ct. extra PUBLICATIEN Belanghebbenden worden er aan herinnerd, dat de termijn voor de betaling van reinigingsrechten (wis sel ton 4e kwartaal 194b) is verstreken. Be Gemeente-ontvanger van Tholen. ZITTING KANTONGERECHT Vrijdag 21 Februari 1947 te Tholen De eerste zaak was tegen L. R. K. Ie Roosendaal wegens een aanrijding te Oud-Vossemeer. Verdediger in deze zaak was Mr. ürion. De zaak werd aangehouden tot het hooren van getuigen. A. G. S. te Poortvliet wegens over treding van de vestigingswet. Ver dachte was zonder de noodige vesti gingsvergunning een schildersbedrijf begonnen. Verdachte voerde aan dat hij sedert 1934, terwijl -hij nog bij z'n vader was, reeds zelfstandig werkzaam was. De verdediger Mr. Kuijpers voerde ook dit ter verdediging aan. De ambtenaar van het O. M. eisehte f 49 boete of 40 dagen hechtenis. De kantonrechter meende dat die werkzaamheden niet beschouwd kun non worden als een zelfstandig bedrijf en veroordeelde verdachte overeen komstig de eisch. G. J. J. te Tholen had zijn hond achter wild laten loopen, zonder hem terug te roepen en was tevens ver- baliseerd wegens het vervoeren van een haas in gesloten jachttijd. In deze zaak werden als getuigen gehoord wachtmeester de Kok en de lieer Diemer. De ambtenaar van het O. M. eisehte voor het eerste feit f 50 boete of 15 dagen hechtenis en voor het 2e feit f 10 boete of 5 dagen. De kantonrechter veroordeelde J. voor het eerste feit tot f 50 boete of 25 dagen en daar het 2e feit niet bewezen was, werd J. hiervoor vrij gesproken. J. S. te Poortvliet moest terecht staan omdat hij op den Molenweg te Poortvliet een auto had aangereden. Verdachte bekende het feit, maar voerde aan dat hij slechts 2 fleschjes bier had gedronken en doordat het regende en zijn ruitenwisscher niet goed werkte bemeikte hij te laat het brandende achterlicht, waardoor hij de aanrijding niet kon verhinderen. In deze zaak werd gehoord als getuige de wachtmeestsr Franse die verklaarde dat S. in kennelijken slaat van dronkenschap verkeerde. De ambtenaar eisehte voor het feit dronkenschap een hechtenis van 1 week en voor het 2e feit de aan rijding, een geldboete van f 100 of 15 dagen hechtenis. De kantonrechter oordeelde het goed dat zulke menschen een poosje van den weg blijven en veroordeelde S. voor het ie feit tot een geldboete van f 300 of 00 dagen hechtenis met ontzegging van het recht om gedu rende 8 maanden een motorrijtuig ie besturen en voor het 2e feit tot een geldboete van f 40 of 20 dagen. J. P. K. te St. Maartensdijk had de warenWet overtreden. Bij controle was nl. gebleken dat er 8 water in de melk was die hij verkocht. Verdachte was hier niets van be kend, omdat zijn zoons voor de melk zorgen. De kantonrechter achtte hem als hoofd van het bedrijf aansprakelijk.. De ambtenaar van het O. M. eisehte f 100 boete of 50 dagen, terwijl de kantonrechter hem veroordeelde tot f 100 boete of 15 dagen. T. W. II. B." te Stavenisse had met een door hem bestuurd motorrijwiel aan de verkeerde kant van den weg gereden, terwijl hij bij aanhouding bleek dronken te zijn. Verdachte beweerde slechts 2 borrels gedronken ie hebben, terwijl de kantonrechter uit liet procesverbaal las, dat hij betaald had 2 glazen bier en 7 borrels. In deze zaak werd als getuige gehoord wachtmeester Winter, die een juiste toelichting over deze zaak gaf. De ambtenaar van het O. M. eisehte voor liet eerste feit aan de verkeerde kant van den weg rijden f25 boete of 5 dagen en voor het 2e feit dronken een motorrijtuig besturen 5 dagen hechtenis. De kanlonrrchter Veroordeelde D. voor het Ie feit tot een geldboete van f 15 of 10 dagen en voor het 2e feit tot een geldboete van f 100 of 25 dagen met ontzegging van het recht om een motorrijtuig te besturen voor den tijd van 8 maanden. D. V. te St. Maartensdijk had zonder vergunning een gedeelte van zijn woning afgebroken en had dus een overireding van de bouwveror dening gepleegd. De ambtenaar van het O. M. eisehte f 25 boete of 10 dagen. Overeenkom stig deze eisch werd hij door den kantonrechter veroordeeld. G. M. K. te Tholen had zonder voor- en achterlicht gereden. De ambtenaar eisehte voor dit feit een geldboete van f 3 en f 2 of 3 dagen. De kantonrechter veroordeelde hem tot 2 geldboeten van f 3 of 3 dagen. M. K. B. te Scherpenisse had een overireding van de arbeidswet ge pleegd. Hij werd hiervoor veroordeeld tot een geldboete van f8 of 4 dagen, terwijl de ambtenaar van het O. M. geëischt had f 12 of 6 dagen. J. P. v. d. G. te Poortvliet had gloeilampen verkocht zonder dat hij een vestigingsvergunning had. De kantonrechter veroordeelde iiem overeenkomstig de eisch van den ambtenaar van het M, tot f '15 boele of 10 dagen. De zaak van L. v. B. te Oud-Vos semeer werd aangehouden. OVERTREDINGEN LEERPLICHTWET. J. V. te Scherpenisse werd veroor deeld lot f20 boete of 10 dagen. C A. B. te Oud-Vossemeer tot f IS boete of 10 dagen. D. M. U. te Poortvliet tot f 7 50 boete of 5 dagen. J. W. H. te Poortvliet tot 2 geld boeten een van 110 en een van f 5 of 5 en 3 dagen. W, B. te Oud-Vossemeer tot f 10 boete of 5 dagen. M. P. R. te Oud-Vossemeer, werd van het hem len laste gelegde vrij gesproken. J. A. v. d. L. te Oud-Vossemeer had zijn hond achter wild laten loo pen zonder hem terug te roepen, hij was al een paar maal voor zijn houd gewaarschuwd. Verdachte gat dit toe, maar wilde hem niet wegdoen om- dal liet zoo'n goede rattenvanger is. De ambtenaar eisehte voor dit feit f75,— boete of 25 dagen. De kantonrechter veroordeelde hem tot f00boete of 30 dagen. A. J. K. te Oud-Vossemeer had na winkelsluiting patates frites verkocht en was daarvoor verbaliseerd. Ver dachte voerde aan dat volgens de wet dit mocht en noemde verschil lende artikelen daaromtrent op en deelde tevens mede dat hij al een paar maal voor dit feit was voorge- weest en telkens vrijgesproken. Voor een nader onderzoek werd deze zaak aangehouden. A. J. S. te Poortvliet had zijn kind thuis gehouden omdat het geen schoe nen en klompen had en was dus in overtreding gekomen met de leer plichtwet. Uit het procesverBaal bleek echter dat verdachte een klompenbon heeft gehad en van een ander een paar schoenen. De ambtenaar eisehte f 15 boete of 8 dagen en de kantonrechter ver oordeelde S. tot een geldboete van f 12 of 6 dagen. D. J. D. te St. Annaland had zijn boerenwagen zonder het vereisclite licht op den openharen weg laten staan Verdachte zegde dat hem dit onbe kend was, want deze wagen had ge laden in de veiling gestaan en na het lossen had het personeel van de vei ling deze naar buiten gereden zon der hem dit te zeggen. Hij werd echter overeenkomstig de eisch van den ambtenaar van het O. M. veroordeeld tot f 10 boete of 5 dagen. C. S. v. d. H. te Scherpenisse had de ijkwet overtreden. Hij had n.1, on geijkte gewichten in zijn bakkerij en tevens een afgekeurd gewicht. Verdachte voerde aan dat dit voor een bakkerij nimmer noodig is ge weest en het afgekeurde gewicht ge bruikte hij om kolen stuk te slaan. De ambtenaar van het O. M. zeide dat dit juist was, maar U doet ook toonbakken en dat meel moet alge- wogen worden dus moeten de ge wichten wel geijkt zijn. Hij eisehte dan ook f 4 boete of 2 dagen met teruggave van de niet geijkte gewich ten en f 2 of 1 dag met verbeurdver klaring van liet afgekeurde gewicht. M ooals de lezers al gemerkt kunnen hebben ben ik nog al goede vrin den met mijn buurman. Dat is dan ook een zeer bijzonder man, die buurman. Ik klaagde deze week tegen hem over de strenge winter en vergeleek die met 1928 '29. Nu is hij op dergelijke punten erg scherp en dat bleek ook nu weer, want hij toonde me onmiddellijk* aan, dat we weliswaar een strenge en vooral langdurige winter hebben, maar dat die tot nog toe niet haalt bij het voorjaar van 1929. Eens te meer kwam eigenlijk naar voren dat een mensch sne vergeet, want wa\ hij allemaal uit een oud schrift, waar ook een paar krantenuitknipsels in lagen opdiepte, was ik al lang kwijt. De winter duurde toen 71 dagen en er waren 7 dagen bij met een temperatuur lager dan 15° C. De laagste in de Bilt geregistreerde temperatuur be droeg liefst 19° C. Van 10-22 Fe bruari vroor het 279 uur onafgebro ken. Op 1 Maart vroor het nog 11°, op den 2en en 3en nog 8° en het hield pas op na de 13e Maart. Ik weet niet hoe het U gaat, maar ik rilde er van toen ik het hoorde. Stel je voor dat het nog tot half Maart blijft vriezen. Maandag moeten we ook bij de petroleumkachel. In 29 kon je tenminste kolen koopen er werd zoo hard gestookt toen dat het aantal schoorsteenbranden niet te tellen was. Trouwens het aantal groote branden ook niet, want op 12 Februari, toen met 18° vorst de Elfstedentocht verreden werd, brand den af het stadhuis van Leiden, het Floratheater in Amsterdam, de Brandweerkazerne te Gouda, het magazijn Nederland te Vlaardingen, een winkel in Purmerend en een boerderij in de Puriner, de Cichorei- fabriek Dalfsen, de autobusremise te Winschoten en drie huizen ergens. In Oost Duitschland vroor het vee dood op stal. In de krantendrukke rijen bevroor de drukinkt. Mocht het nog zoo erg worden dan krijgt U dus dit verhaal wegens overmacht niet eens onder oogen. Wij Thole- naars genoten voor het eerst van de nieuwe brug, maar verder was het met de bruggen maar treurig gesteld in die tijd. Ze waren er namelijk nog niet en zoo was op een gegeven moment Noord-Neder land alleen te bereiken door Duitsch land over de Rijnbrug bij Wezel. Spoedig daarna reed men echter met personenauto's op vele plaatsen over de rivieren. Op 3 Maart bevonden zich op de Gouwzee bij Marken ca. 500 auto's en 20.000 wandelaars en schaatsenrijders, 4 personenauto's. 1 vrachtauto en 1 autobus met 10 inzittenden zakten door het ijs. In de Waal zat bij Doornenburg een ijsdam van 14 meter hoogte. Op 21 Maart kon de postboot van Urk vanwege het vele ijs nog niet in Enkhuizen komen. Tot zoover een en ander uit de aanteekeningen van mijn buurman over de winter van '28. Hij wilde alleen maar zeggen, zei hij, toen hij met de opsomming klaar was, dat we niet direct moeten klagen. Maar ik heb het hem teruggegeven, want ik heb gezegd dat het van zoo'n opmerking toch ook niet warmer werd. SAMMETIE Hij werd overeenkomstig de eisch veroordeeld. J. B. te Stavenisse had een aait rijding gehad te Tholen. Hij werd echter ontslagen van rechtsvervol ging. G. A. de H. te Tholen moest ver schijnen omdat zijn hond in het jacht veld was geweest en niet was terug geroepen. Verdachte zeide dat dit best mo gelijk kon zijn, maar dat hem dit niet bekend was, omdat hij in dezelfde lijd in de raadszaal ie Tholen was om stukken na te zien. Hij beweer de echter dat deze zaak een ander motief had, want dat zijn hondje on mogelijk een haas kan vangen. De kantonrechter meende dat hij toch aansprakelijk is en d,at verdachte reeds een paar maal voor zijn hond was gewaarschuwd. De ambtenaar van het O. M. eisehte een boete van f75 of 25 dagen. De kantonrechter veroordeelde de. EI. lot een boete van f 60 of 15 da gen. C. A. v. d. M. te Poortvliet werd voor overtreding leerplichtwet ver oordeeld lot een boete van f 3 oi 3 dagen. Meer dan 6000 telegrafische geluk- wenschen zijn na de geboorte van Prinses Marijke te Socstdijk binnengekomen. In Indonesië is het bevel tot staken van vuren gegeven, doch uit de inge komen berichten blijkt dat er nog steedssehermutsellngen plaats hebben tussclien Indonesische benden en Nederlandsche troepen. Wel een be wijs dat de nieuwe regeering nog niet de macht heeft haar bevelen uit te doen voeren. Intusschon is te Malaug de groote vergadering van liet K.N.I.P. aange vangen. Soekarno gekle.ed in de uni form van opperbevelhebber van land en zeemacht, hield een rede waarin hij naar voren bracht dat de repu bliek thans in facto is erkend ook door de buitenwereld, welk feit de Nederlanders niet kunnen terzijde stellen. Aan het einde van zijn rede deed spreker een beroep op de vergadering om aan geheel Indonesië en aan de reactionaire Nederlanders en de ge- heele wereld eenheid te vertoonen. In Brussel hebben Woensdag on lusten plaats gehad. 60.000 oud-krijgs gevangen en ex politieke gevangenen willep van de regeering verhooging van geldelijke bijdragen. Toen zij in de zone kwamen die neutraal terrein is, maakten de gendarmen gebruik van hun wapens er vielen dooden en gewonden en er werd veel scha de aangericht, Palestina veroorzaakt de Enge'schen niet veel plezier. Bij de onlusten die daar tusschen Arabieren en Joden plaats vinden, komt nu een verscher ping van den toestand doordat rle Amerikaansche President Truman zich uitliet voor toelating van '100000 Joden in Palestina. Het is moeilijk om een goede oplossing te vinden. Dat de vroegere machthebbers in Duitschland zich nog steeds willen laten gelden komt duidelijk aan het licht door de in de Engelsche be zettingszone van Duitschland verrichte arrestaties. Ruim 85 procent van de vroegere hooge SS. leiders is gear resteerd en uit de gevonden docu menten blijkt dat de Pruisische geest nog lang niet verdwenen is, de heeren wilden dreigen niet een bacteiiolo- gischen oorlog indien de oude gren zen niet worden hersteld, de bedoe ling was om tegen Rnsland oorlog te gaan voeren. ZONDAGSDIENST ARTSEN THOLEN Ir. J. D. Dorst treedt heden af als Voedselcommissaris voor Zeeland, Hij was geruimen tijd secretaris der Z. L. M. en werd in September 1939 als Prov. voedselcommissaris benoemd, waarbij Hij liet landbouw bedrijf geheel onder zijn controle kreeg in het belang van ons volk, waarbij de belangen van den land bouwer niet uit hel oog werden ver loren, waarvoor de scheidene voed selcommissaris terecht een warm woord van dank dient te worden gebracht. Hij is geruimen tijd door deDuit- schers geïnterneerd geweest en daar na werd hem rle toegang tot Zeeland ontzegd. Na de bevrijding kon hij zijn taak die er veel moeilijker op werd, we der opnemen. Visscher Joh. Schot Az. had voor zijn weervisscherij een partij hout achter de potasch fabriek te Bergen op Zoom opgeslagen. Tot zijn schade moest Schot ervaren dat een ander het hout heeft weggehaald De politie tracht de dief op te sporen. Het Waterschap St. Annaland stelde een aanbevelingslijst vast voor Dijkgraaf van dit Waterschap. Ged. Slaten van ons gewest maakten we gens te hoogen leeftijd bezwaar tegen no. 2 en 3 der aanbeveling, weikè in een buitengewone vergadering van ingelanden is gewijzigd, de nieuwe lijst luidt: 1. A. J. Bierens, 2. Abr. Bruijnzeel, 3. M. Moerland Mz. Zondag 2 Maart 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Pliiiipsiand: Mevr. Dr. Lindenbergb- Jviooster te Oud-Vossemeer en dr. Bruijnzeel te St. Philipsland. De b.h. M. Hoek te St. Maarlens- dijk en F. de Back te Scherpenisse slaagden te Bergen op Zoom voor examen macliinesclirijven. De heer J. Melse, kassier bij den Dislributiedienst alhier is benoemd bij een boekhoudbureau te Zierikzee met ingang van '15 Maart a.s. In zijn plaats is als kassier benoemd de heer J. Blaas alhier. Woeudagmiddag brak brand uit in de boomgaard van A. v. d. Berge De gehele schuur werd een prooi der vlammen. Men kon liet paard, de- kippen, 3 varkens en de bijen redden. Graan, poters, hooi en stroo en de overige inventaris bleef in de brand. De oorzaak is onbekend. Het ver brande was niet verzekerd. 23 dezer werd te Roosendaal de jaarvergadering gehouden van de kring Bergen op Zoom en O. van de al'd. Z.W.B. van den Ned. Wan delsportbond, waarbij zijn ingedeeld de wandelsportvereenigingeu in ons eiland. De volgende wandeldagen werden bepaald: 3 en 4 Mei door 't Margriet te Steenbergen, 7 Juni of den Zaterdag daarna door „Op stap 1946" te Scher penisse. 13 Juli door „Altijd fit" te Bergen op Zoom. 13 en 14 September door Roosendaalsche Politiesportver- eeniging en in October „Op stap" te Bergen op Zoom, jubileumtocht 15 jarig bestaan. Donderdagavond hield de veilings- vereeniging „De Eendracht" alhier in de zaal van „Hof van Holland" een algemeene vergadering. De voor zitter de heer J. van Gorsel, opende de zeer druk bezochte vergadering en gai een kort overzicht over liet afgeloopen jaar. Daar de secretaris de heer W. Lj Klompe ziek was, werd het secreta riaat waargenomen door den heer Labeur, die ook de* notulen las van de vorige vergadering welke onge wijzigd werden vastgesteld. De direc teur der veiling, de heer Labeur las hierna het financieel verslag voor over 1946 en gaf'daai'bij de noodige toelichting. Uit dit verslag bleek dat de waarde der bezittingen bedroeg f 22011.66 en dat er een nettowinst was gemaakt van f 2354.61, welke volledig op het ledenkapitaal is over gebracht. Hel ledental bedroeg 220 en er was geveild voor een bedrag van f 393610,81. De huur van de emballage werd vastgesteld op 4 cent. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren W. L. Klompe, C. van den Berge en Fr. Hommel. Met 91 tegen 47 stemmen werd besloten een nieuw gebouw „de Stool" aan te koopen, en het oude ge bouw te verkoopen. Plannen zullen worden voorbereid om ook late aard appelen te vellen voor export. Daar Ir. M. A. Geuze ziek was, hield Ir. Stolp een lezing. Het bestuur zal ook plannen maken voor een gezamelijke pootgoedbewaarplaats en voor een sproeimacbine, welke dan in een buitengewone algemeene vergadering znllen worden behandeld. POORTVLIET Terwijl twee kleine jongens aan 't sleetje rijden waren werden ze handgemeen, met gevolg dat de een de ander een klap met een oude spa die ze bij zich hadden om de baan op te knappen, op zijn neus gaf met gevolg dat de jongen zich onder ge neeskundige behandeling moest stellen Alhier is in den ouderdom van ruim 68 jaar overleden de heer J. M. van Zaltbommel. De overledene was 25 jaar koster der Ned. Herv. Kerk en ook 25 jaar lijkdienaar. Deze functies waren steeds van vader op zoon overgegaan. SCHERPENISSE. Bij liet bekend worden van de gb- hoorte van onze jonge Prinses werden door de inwoners de vlaggen uitge stoken terwijl men zich met Oranje tooide. Om 8 uur werd de torenklok geluid. De wnd. burgemeester hield om 10 uur een toespraak. Dom' liet Oranjecomité werd bepaald dal het. feest den volgenden dag zou gehouden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1