BUITENLAND BINNENLAND WAARIN OPGENOMEN DE lERSEKSCHE EN THOOLSCHE CO 2e kwartaal 1947 URANT De handel in het eiland Tholen gedupeerd Brieven uit het eiland Vrijdag Maart 1947 No. 10 Druk en uitgave Nieuwsblad voor het Eiland Tholen: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer en Degenen die zich vanaf heden op ons blad abonneeren ontvangen de tot April as, te verschijnen nummers gratis. Geeft op aan ons bureau of bij de agenten van ons blad in Uw woonplaats. Zie hiervoor de namen in dit nummer, De Uitgeefster. Sint-Philipsland Twee en zestigste jaargang PUBLICATIEN Da Burgemeester der gemeente Tholen maakt bekend, dat tegen Dinsdag Tl Maart a.s. des namiddags 2,30 uur, een Openbare Vergadering van den Raad is belegd. Punten van .Behandeling le. Notulen. 2e. Ingekomen stukken. 3e. Wijziging* gemeentebegrooting 1910. 4e. Voorloopige vaststelling bedrag uitgaven voor O.L.O. over 1945. 5e. Benoeming onderwijzer aan de U.L.Ü. School, Toepassing van het 362 op de salarisregeling van het Gemeentepersoneel. 7e Wijziging Instructie Gemeente geneesheer. 8e. Toekenning rijwieltoelagen. Tholen, Mastrt 947. door verkeerde inlichtingen aan tH Ned. Spoorwegen, die geen goederen voor plaatsen op ons eiland aannemen, omdat Tholen niet bereikbaar zou zijn. Gedurende eenige weken bemerken de handeldrijvenden in ons eiland dat er nagenoeg geen goederen per worden aangevoerd en tenslotte kwam men tol men de gebracht en de ontdekking dat verkeerd heeft inge licht door mede te deelen dat ver zending van stukgoederen naar het de voetbrug worden daarna weer in de aan de Thoolsche zijde van het veer in andere voer tuigen worden overgeladen en be reiken dus ondanks men de medededeelt dat liet niet mogelijk is mogelijk ijs in de vaart is eiland l'hclen niet meer was omdat wegens het Eendracht de pont uit de genomen. liet is juist dat de pont wegens het ijs geen voertuigen kan overzet ten, doch onjuist is om aan de mede te deelen dal hierdoor geen stukgoederen meer naar het eiland met zijn ruim 17.U00 bewoners zouden kunnen worden overgebracht. Dan moet de adviseur der maar eens naar Tholen komen om te zien dat aire 'stukgoederen die de vrachtauto-ondernemers hetzij van ^Botterdam of elders, of van het station te Bergen op Zoom, waarheen verschillende rnenschen hun goederen station restant laten vervoeren, WEL alle plaatsen in het eiland bereiken Wij merken hierbij op dat dit veel moeite kost. Alle zendingen moeten uit de vrachtauto's geladen en over oin Tholen te bei'eiken, toch geadres seerde. Iedereen in onze waarom dit advies is weet Zou doorzending van goederen via gegeven naar Tholen plaats vinden dan kost dit de onderneming die hiermede belast is veel geld en moeite en daarom is liet moar gemakkelijker om zeer velen te dupeeren en de handel schade te berokkenen door een vereerd advies le geven. Wij kunnen niet nalaten een woord van dank te brengen aan de parti culiere ondernemers die onder zéér moeilijke omstandigheden zorgen dat wij toch nog goederen op het onbe reikbare eiland ontvangen. Doch laat de die op allerlei wijze toont de belangen van den handel le willen behartigen hier ook ingrijpen en na onderzoek ons weer de mogelijkheid geven om op de gewone wijze stukgoederen te ont- In de geheele wereld heerscht on rust en een gevoel van onzekerheid valt uit de gebeurtenissen op inter nationaal gebied waar te nemen. In Frankrijk is men allesbehalve gerust op liet gevaar dat dit land uit het Oosten kan bedreigen en dan noemen wij alleen in dit opzicht Duitschland Zoo is tusschen Frankrijk en Engeland Dinsdag een verdrag onderteekend. Wij laten hier de inhoud volgen: Artikel Ingeval van aggcessie van de zijde van Duitschland of, wanneer Duitschland een politiek gaat voeren, gericht op aggresie ten aanzien van een der beide landen, zal gezamenlijk worden opgetieden in overeenstemming met artikel 107 van het handvest der V.N. Artikel Wanneer een der beide landen in een gewapend conflict met Duitschland wordt betrokken, zal het andere land alle mogelijke militaire en andere hulp verleenen. Artikel Wanneer Duitschland in gebreke blijft aan eenige econo mische verplichting jegens het eeue land te voldoen, zullen beide landen gezamenlijk, of zoo noodig met an dere landen, overleggen, welke maatregelen dienen te worden ge nomen. Artikel Rekening houdend me. de belangen der andere vereenigde naties, zullen de beide landen de wederzijdsche economische betrek kingen zooveel mogelijk uitbrèiden en versterken. Artikel Geen der bepalingen van dit verdrag moet worden uitge legd als een afwijking van de door liet handvest aan contractanten op gelegde verplichtingen. Geen der contractanten zal een bondgenootschap aangaan, dat gericht is tegen den anderen contractant of verplichtingen aangaan in strijd met de bepalingen van djt verdrag. Artikel liet verdrag wordt onmiddelijk na ratificatie van k-raclit en wordt aangegaan voor 50 jaren, Wanneer het niet een jaar voor den afloopdatum dooi' een der partijen wordt opgezegd, wordt het voor on- he paalden tijd verlengd En daarbij- laat Frankrijk het niet. De Fransche regeering wil gaarne het cqntact verstevigd zien met al de bondgenooten die hiertoe willen medewerken, zoo kunneij? Nederland en België partij worden, ook zal contact gezocht worden met Tschekoslowakije en Polen, terwijl van zelfsprekend men Rusland niet wil uitsluiten van toetreding. Zaterdag Wij vermoeden dat de ,\^et die door de goailieerrle be stuursraad is lyekentf gemaakt, waarin is bepaald dat de Pruisische sftt'at in facto heeft opgehouden te bestaam bij sommigen de overtuiging heeft gegeven dat nu Duitschland wel lamgeslagen is. Of die ineening op goede feiten is gegrond, is af te wachten, de gebeurtenissen der laatste week in Duitsehland voorgevallen, doen niet zoo aangenaam aan. In Palestina schijnt de crisis haar hoogtepunt te bereiken. Joodsche terroristen hebben een aanslag ge pleegd op de Engelsche officiersclub die gedeeltelijk is opgeblazen, waarbij 12 dooden en 15 gewonden zijn betreuren. Onmiddellijk zijn de Britten met kracht opgetreden, voor de geheele Joodsche stad Tel-Avis, voor de Joodsche wijk te Jeruzalem en andere Joodsche nederzettingen is de staat van beleg afgekondigd. Britsche infanterie soldaten treden alle huizen binnen op zoek naar wapens en exploisieve stoffen. De Joodsche verzetbeweging verklaar openlijk den Eiigelschen den oorlog. In een pamflet verklaart o.a. de Joodsche militaire organisatie Haga- nah „Dit is het Joodsche Duinkerken" Geen beperkingen, geen politioneele en militaire operaties, geen verklaring van Bevin zal deze grootscheepsehe operatie van Hagatmcli kunnen stil zetten." Te verwachten is dut de toestand zich zal verscherpen, tie Joden willen van geen toegeven wei in, terwijl de Engelschen nu genot krijgen van de ongeregelde toestanden, daar aan vallen op Engebche soldaten en Engelsch bezil ftoe la^er hoe meer zich uitbreiden. Ook in Engeland- begint men zich le roerdn in de Palesteinsche kwestie. .Churchill >eeft in het parlementten Ministo. van Koloniën gevraagd hoelang die pmeene oorlog in Palestina nog moet.'uren, voordat er een beslissing wjirdl genomen. Volgens Churchill ko deze oorlog Engeland 30 40 Inullioen pond sterling per jaar, terwijl 1ÓÜ.000 Engelsche soldaten hie loor van huis zijn. De Egyptische regee ing is het ook oneens met de Engelsellrn betreffende den Soedan, die eigenfjk bij Egypte zou moeten worden gevoegd doch waarsan Engeland niets moet hebben. De Egyptische premier zegde een vast vertrouwen in fde te Hebben en is er gertst op dat aan de kleine naties ralliL gedaan zal worden, Egypte heef! op de een beroep gedaan, De nieuwe spelling zal naar alle waarschijnlijkheid in 'jelgië evenals in ons land don eersHi Mei worden ingevoerd. in Griekenland keert de rust ook nog niet terug. Er is ee guerillastrijd aan den gang die eer toe- dan af neemt. Men beweert it deze activi teit opzettelijk grooter geworden om de commissie van onderzoek der TT. faifivïM belang'.Lei beweging te overtuigen. Van deyijde der mi litaire autoriteiten is eten van mee ning dat de uitbreiding kiezer bewe ging ten doel, heeft de aandacht van het leger af te leiden, waarvan dan gebruik zou worden gemaakt om wapenvoorraden over de grenzen te brengen Nu neemt Griekenland door zijn ligging in de Middellandsclie zee een strategisch belangrijke positie in, het is zeker daarom dat Amerika aan de Engelsche regeermg heeft verzocht de Britsche politietroepen in Grieken land te handhaven. Opmerkelijk is tevens dat Amerika overweegt een bedrag van 250millioen dollar aan Griekenland te leenen, dat dan zou moeten dienen het Grieksclie leger uit le breiden, liet spreekt van zelf dat de Amerikaansche dollars niet zonder eenige garantie worden verstrekt, de Grieksche regeering moet waarborgen geven voor het vol gen van een politiek die niet die is der partisanen. Bovendien wordtover- wogen het zenden van een Ameri kaansche missie die toezicht zal hou den of de Grieksche regeering naar de wenschen van Amerika zal han delen. Ondanks veel gepraat over vrede, komt steeds-het eigen belang naar voren en blijft de toestand op inter nationaal gebied er maar donker uitzien. Frankrijk heeft door haar ener giek optreden in Indo China de eerste slag gewonnen. De president van Vietnam heelt via de radio een be roep gedaan op de Fransche regeering en de bevolking van Frankrijk waar in hij zegt dat de strijd reeds teveel bloed van Vitamezen en Franschen heeft gekost. De bevolking van Viet nam wil onafhankelijkheid in het kader van een bond met Frankrijk. De president legde er de nadruk op de materieele en cultureele be langen van Frankrijk te zullen eer biedigen en onmiddellijk zijn tusschen komst te zullen verleenen om een einde te maken aan deze nuttelooze oorlog. Eenige natuurrampen vragen de aandacht. De Etna is weer in werking en de lavastroom die de dorpen langs de helling van deze vuurspuwende berg bedreigt breidt zich voortdurend uit. Eenige dorpen zijn reeds door de lavastroom verzwolgen. Thans schijnt de eruptie een eind te hebben genomen In Bolivia is de stad Trinidad van de buitenwereld afgesneden daar de rivier Momora door hevige regens buiten haar oevers is getreden. Kaai mannen zwemmen door de straten, terwijl er voor de in wanhoop ver- keerende bevolking geen voedsel meer ZONDAGSDIENST ARTSEN Zondag Maarl 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland: Dr. Duinker te Tholen en dr. Bruijnzeel te St. Philips land. is. Ongeveer f5.000 vierkante K.M: is overstroomd en het aantal perso nen dat niet meer kan vluchten wordt op ruim 12.000 geschat. In de kluis van een Hamburgsche bank is een hoeveelheid platina ge vonden die groote waarde heeft. Men vermoedt dat een Zuid Afrikaan dit kostbare metaal indertijd aan Hitier ten geschenke heeft gegeven. Thans hebben dc geallieerden zich er over ontfermd. Bij Kon. Besluit van Maart is benoemd tot minister van weder opbouw en volkshuisvesting de heer Neher, directeur-generaal der P.T.T. Ten vervolge op een reeds eerder genomen beslissing heeft de minister raad bepaald, dat gelijk reeds voor de oorlog in deze gebruikelijk was, indien de verjaardag van U.K.II. Prinses Juliana of van Z.K.H. Prins üernhard op een Zondag valt, de daarop volgende Maandag na de och tenddienst vrijaf worden verleend. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in ons lamd einde Jan. 51.500 gere gistreerde werkloozen, 7100 personen die geheel of gedeeltelijk waclilgeld ontvingen en 27.500 D.U. -arbeiders Eind December waren er 47.000 werkloozen. Nadat de gratieverzoeken van Boogaard en Ridder!iof dftor de Kóningin waren algewezen, zijn de doodvonnissen aan heiden vol trokken. De Koningin verleende gratie aan Harmse die eveneens ter dood was veroordeeld, de doodstraf werd veranderd in le-venslange gevange nisstraf. Eindelijk komt er een einde aan de spellingsmisère. De regeering heeft het voornemen met ingang van Mei a.s. de nieuwe spelling in te voeren voor alle departementen, autoriteiten, ofticieele colleges en ambtenaren. Hetzelfde zal het geval zijn vooralle openbare en gesubsi dieerde bizondere scholen. In verband met. de kolen schaarschte zijn met ingang van Maandag jl. de radio omroeptijden verkort. De uitzendingen vangen halltien des morgens aan en ein digen 22.30. De landen, die als exporfeur of importeur van tarwe belang hebben hij den wereldhandel in dit product zijn reeds eenigen tijd bezig tot een overeenkomst 'te komen, waarin de maximum- en minimumprijzen ge regeld worden en die tevens quota regeling zal vaststellen voor hel geval er productie-overschotten op treden. Op 18 Maart a.s. zullen de landen, die principe bereid zijn aan een dergelijke overeenkomst deel te nemen,- waaronder Nederland, t.c Londen bijeenkomen. Steeds worden gevallen van cor ruptie of diefstal achterhaald ge pleegd door overheidspersoneel. Eenige dagen geleden is door de marechaussee een diefstal aan licht gebracht, gepleegd door een bende militairen en burgers, die militaire goederen uit de Coolkazerne te Ede hadden ontvreemd. Ineen paar maanden hadden de dieven kans gezien voor meer dan twintigduizend gulcfen te ontvreemden. De strenge winter die rivieren vol ijs heeft gebracht, is oorzaak dat men vreest als straks de dooi invalt, het ijs zal gaan kruien en sommige bruggen gevaar zullen loopen door het kruiende ijs te worden vernield. Zoo is men bevreesd dat de brug bij Arnhem het niet houden zal, men heeft de brug versterkt en hoopt dat, al zouden door liet kruiende ijs de peilers het niet houden, de brug op FIRMA POT, Tholen elefoon 16. Postrek. 1043 Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0.90 15cent disp.kosten Losse nummers cent. Advertentiën millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onderno. of te bev ragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra Vele gezinnen in ons eiland, mis schien wel over de honderd, zien tegenwoordig reikhalzend uit naar een brief uit ïndië. Voorde oorlog had Ïndië die belangstelling hier niet. Een enkele familie had er met een familielid-koloniaal of -em ployé contact, maar verder was ïndië toch alleen het land waarvan we op school geleerd hadden over Java, de vulkanen, de rijst enz. Dat er een toestand zou ontstaan, zooals na de bevrijding van de Japansche over- heersching, had niemand onzer zich voorgesteld. Het viel bitter tegen, maar nog sprak het niet erg tot de bevolking van ons eiland, waar ze er zoo weinig bij geïnteresseerd was. Maar weinigen begrepen dat het „Indië verloren, rampspoed geboren" voor ieder deel van ons vaderland verstrekkende gevolgen zou hebben. Rotterdam toch zou Rotterdam nooit zijn geworden, Amsterdam niet Am sterdam, Den Haag niet die ambte naren-en gepensioneerdenstad, indien Indië er niet^ware geweest. Thans tellen alleen deze drie steden ong. millioen inwoners; van oóze bevolking leeft en arbeidt er. Onze welvaart hing steeds ten nauwste met het Westen des lands samenhoe waren we niet altijd op Rotterdam georiënteerd. De Regeering is zoo goed mogelijk als ze in de berooide toestand na de bevrijding kon, opgetreden. Eerst zijn de vrijwiligers, waaronder vele rholenaren, daarna de eerste lichtingen vertrokken, ter versterking van het gezag in de Oost. Haast directvielen slachtoffers te betreuren. Onze jongens kwamen in een vol- maakt vreemde wereld, waar een millioenenbevolking niet langer bereid bleek onder de Nederlanders te leven, doch haar eigen voorwaarden voor samenwerking stelde. Zooals bij iedere revolutie kwam daarbij, dat groote groepen, in dit geval de extremisten, uit de troebele omstan digheden goede munt probeerden te slaan, door middels moord en dood slag zich zelf te bevoordeelen. Hierover is ons volk nu al meer dan een jaar in twee kampen verdeeld. De eene partij onderhandelde, de oppositie is voor er op los slaan. De laatste zou men kunnen toevoe gen dat er genoeg bloed gevloeid is sedert 1940, wanneer er nog andere wegen openstaan. Maar zullen zij tegenwerpen, met onderhandelen komt men ook nergens, dat is nu \yel gebleken. Dat lijkt inderdaad juist te zijn, maar ondanks alle fouten die gemaakt zijn, moet men twee punten in oog houden. In de eerste plaats zal de goede krantenlezer opgemerkt hebben dat een groot deel van de wereldopinie vóór het treffen van het accoord van Linggadjati tegen de Nederland- sche politiek gekant was. Thans na dit aanbod en het verwerpen door Soekarno c.s. is de wereld veeleer van het recht aan Nederlandsche zijde overtuigd. En van hoeveel belang de meening der wereld is, bedenke men wanneer men ten tweede overweegt dat de munitie fabrieken in geval van strijd in Enge land en Amerika staan en dat het geallieerde deviezen of leeningen zijn, die ons het oorlogsmaterieel moeten leveren. Toen de Staten, van Holland in 1782 bij de 4de Engelsche oorlog met de handen in de schoot zaten, werd het volgende versie in een kerkezakje gevonden, naar aanleiding van voorgeschreveVv*>idstonden. Bedestonden, stomme honden, dooden geenen Engelschman maar een vloot gezonden, stomme honden, dat is wat ons redden kan. Dit was geen oneerbiedigheid, maar de critiek van een practisch en nuchter burger op de Staten van toen. De overheid van thans zal het eene doen en het andere niet nalaten. Zoo hopen wij dat de taak van het Nederlandsche leger in Indonesië er een zal ziin van pacificatie, van vrede en gezag brengen zonder bloed vergieten. Doch mocht het anders zijn weggelegd, dan zullen onze jongens eveneens hun plicht verstaan. SAMMETJE

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1