DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT C&SS&." Brieven uit het eiland Twee en ze jaargan Advertentiën 10 cent, met eei van De ac1 vliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland dezer courant 25 zwart op wit, maar kan toch voor- loopig wel mededeeleti dat de gemeen te 15%, de provincie 10% en hel rijk 75% bijdraagt. Met alg, stemmen wordt het voor stel aangenomen. Bij de rondvraag vraagt de heer Goedemondt of het niet mogelijk is de raadsvergadering in het vervolg in de avonduren te houden in ver band met de werkzaamheden van enkele leden. De voorzitter antwoordt dat in het reglement van orde staat, dat de ver gaderingen om uur zullen aanvan gen, maar als de burgemeester reden heeft kan dit op een ander uur, nu heeft de burgemeester reden en heeft het op half drie gebeld, maar vindt nog geen reden om het in de avond uren te stellen. De heer van Westen zegt in ver band met de kolenschaarschte zijn de scholen gesloten en dat is niet bevorderlijk voor het onderwijs. IIij wilde nu burg. en weth. in overwe ging geven om gaskachels te plaatsen, zoodat dit niet meer voor kan komen. De voorzitter is liet eensdeels met den lieer van \Vesten eens, maar ■"*'st nap de -ndere kant er op dat ZONDAGSDIENST Zondag 10 Maart 19 Voor de gemeenten Tholi Vossemeer, Nieuw-Vosmeei Philipsland: Duinker te en Vermet te Nieuw-Vos door de bezetlende autorite: dat binnenkort Rotterdam werpen weder in bet transit zullen worden ingeschakeld. Zooals in de distributieve is vastgelegd, is de overheid woordelijk voor de voorzien de Nederlandsche bevolking tributiegoederen. In de afgeloopen maandei noodzakelijk tegen verscheid dernemingen prcces-verbaa maken wegens het plegen butie-delicten van ernstige De ernst van de bij de ken aan het licht gekome heeft de overheid doen besluit op krachtige wijze op'te tred ondernemingen, welke ernsl tributieovertredingen begaan voor onbepaalde tjjd uit te van deelneming aan liet pr en distributieproces. te bevragen bij DEZE week een ernstig woord. De Hervormde Kerk is naar aantal wel het voornaamste Kerkgenootschap op Tholen en St. Philipsland. Merkwaardigis hetdaarom dat het blad van den Hervormden Raad voor Kerk en Publiciteit hier zoo weinig gelezen wordt. Merk waardig zeker ook omdat een oud- predikant van de gemeente Tholen, Ds. Batelaan, in de Redactie- Commissie van het blad zit. Merk waardig ook omdat dit weekblad „De Hervormde Kerk" eén van de meest gelezen bladen van Nederland is. Als ik me niet vergis heeft het zelfs een oplage van over de hon derd duizend exemplaren en is het grootste weekblad in Nederland. Ik ben geen theoloog en wil me ook verre houden van theologische be schouwingen. Maar zooveel heb ik als qemeentelid toch begrepen, dat het begrip „Kerk" niet ophoudt bij het groote gebouw op ons dorp of bij de gemeente ter plaatse of mis schien nog de Ring, maar dat de lidmaten deel uitmaken van die groote eenheid, de Una Sancta, waar voor Christus bad „opdat zij allen een zijn". Zoo hebben velen onzer rriy-1tw ik

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1