binnenland" buTtenland WAARIN OPGENOMEN IERSEKSCHE HOOLSCHE COURANT 2e kwartaal 1947 Brieven uit het eiland Vrijdag 21 Maart 1947 No. 12 Druk eri uitgave FIRMA M. C. POT, Tholen Telefoon 16. Postrek. 1043 Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal f0.90 4- 15 cent disp.kosten Losse nummers 8 cent. URANT Nieuwsblad voor het Eiland Tholen: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland Twee en zestigste jaargang Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onderno.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra Degenen die zich vanaf heden op ons blad abonneeren ontvangen de tot I April as. te verschijnen nummers gratis. Geeft U op aan ons bureau of bij de agenten van ons blad in Uw woonplaats. Zie hiervoor de namen in dit nummer, Losse nummers verkrijgbaar na 4 uur aan ons bureau. De Uitgeefster. PUBLICATIEN Putten en scherven. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat tegen Donderdag 27 Maart 1947 gelegenheid bestaat tot aangifte voor ruiming van privaatputten. In den voormiddag van dien dag zullen scherven enz. door den reini gingsdienst worden opgehaald. Tholen, 19 Maart 1947. Prins Bernhard is vergezeld van beide prinsesjes per vliegtuig in Zwitserland aangekomen, waar het Prinselijk gezin te Zermatt zijn vacantie zal doorbrengen. Prinses Juliana komt eind Maart naar Zermatt. Prins Bernhard vergezeld van kapi tein-vlieger Sonderman en kapitein vlieger Bosch, vrerd op het vliegveld Sion begroet door de eerste gezant schapssecretaris te Bern jhr. mr. J. D. van Karnebeek. Na nog door eenige Zwitsersche autoriteiten te zijn begroet werd per trein naar Zermatt vertrokken. Het gemeentebestuur van Zermatt heeft ons Prinselijk paar uitgenoodigd zijn vacaritie in een hotel, dat aan de gemeente behoort, te komen door brengen. Da Koningin heeft gratie verleend aan A. C. Manintveld, tot de dood straf veroordeeld hij sentenlie van het bijz. gerechtshof te 's Gravenhage, en aan A. Doorewaard, tot de dood straf veroordeeld bij sententie van den krijgsraad te velde. De doodstraf is t.a.v. Manintveld veranderd in levenslange gevangenis straf en t.a.v. Doorewaard in een tijdelijke gevangenisstraf yan 20 jaren met aftrek van den tijd in verzekerde bewaring doorgebracht. Het"schriftelijk gedeelte van het staatsexamen, ter verkrijging van de acte van bekwaamheid als onderwij zerfes) in 1947 zal worden afgenomen op 13 en '14 Mei 1947. De overeenkomst van Lingaljatie wordt geteekend. 15 Maart jl. werd een brief ontvangen van de Indone sische delegatie, waarhij deze zich baseerende op een brief van Sjahrir uitspreekt dat een mate van over eenstemming is bereikt waardoor de onderlinge samenwerking en dringen de problemen van herstel en opbouw aanstonds kunnen worden aangevat. Onze regeering heeft de commissie- generaal gemachtigd tot onderteeke- ning en rekent er op dat door deze onderteekening tevens een einde zal worden gemaakt aan incidenten zooals die van Soerabaja lntusschen is het incident bij Modjokerto, waar Nederlandsche troepen genoodzaakt zijn geweest in te grijpen, waarbij 5 van onze jongens zijn gedooi en 17 werden gewond, te betreuren. Men veronderstelt dat de mogelijkheid bestaat dat Sjahrir, gezien deze actie niet bereid zal zijn de oveieenkomst met zijn hand- teekening te bekrachtigen. Het lid der tweede Kamer de lieer Maenen heeft den minister van economische zaken de volgende schrif telijke vragen gesteld 1. Wil de minister mededeelen of het juist is, dat verscheidene fabrie ken, alsmede de betrokken groot- en kleinhandel, over zeer groote voor raden stroop en jam beschikken, waarvoor geen afzet is 1 2. Deelt de minister voorts de mee ning van de betrokken fabrikanten, dat handhaving van de gecombineerde bon (suiker, chocolade, stroop, jam. etc.) binnenkort stillegging van deze stroop- en jamfabrieken tot gevolg zal hebben 3. Is de minister bereid te bevorde ren, dat de in vraag 1 genoemde artikelen ten spoedigste zonder bon verkrijgbaar worden gesteld, of althans voor deze, in de huidige omstandig heden onmisbare producten, een apar te bon, los van de cuikerbon, wordt aangewezen. Het slot van de elfstedentocht is teleurstellend geweest voor vele wed strijdrijders. Er waren hij het be stuur klachten ingekomen dat rijders zich niet aan het reglement hadden gehouden en deze klachten zijn voor een groot deel juist bevonden. Gevolg is dat het bestuur besloot de volgende vier rijders een prijs toe te kennen: 1. J. van den Hoorn (Ter Aar), 2 A. Verhoeven (Dussen), 3. A. S. de Vries (Giethoorn), 4. D. van der Duim (Oiöeboorn). Op grond van gegevens, door het Landbouw-economisch Instituut te Leeuwarden in 37 welbewust uitge zochte plattelandsgemeenten verza meld, wordt berekend, dat in ons geheele land van '1939 tot 19413 het aantal mannelijke arbeidskrachten in den landbouw met 80 a 85.000 is afgenomen. Wanneer men bedenkt, dat dit verschijnsel zich voordoet in een groeiende bevolking, dan is deze gang van zaken meer dan zorgwek kend. De Posterijen zijn voornemens met ingang van 0 Mei as. het ver zenden van postpakketten weder ter hand te nemen. Mr. J. E. van Hoogstraten, direc teur van het Nederlandsch-lndisch departement van economische zaken heeft bekend gemaakt, dat de lading van het Amerikaansche 7.170 ton melende vrachtschip „Martin Behr- man" door de Nederlandsch-lndische regeering is opgeëischt voor de ex port. De lading bestond uit rubber, suiker, sisal en kina. De kabinetscrisis in België is opge lost. Spaak is Het eens geworden met de twee grootste partijen n.l. de katholieke en de socialisten, zoodat België een Katholiek-Socialistische regeering krijgt. De Liberalen ver klaarden geen deel te willen nemen aan een nieuwe regeering. Ér is van Socialische zijde nog getracht om de Communisten te bewegen deel te nemen aan het te vormen kabinet, doch waar men het niet eens kon worden over de steenkolenprijs, wei gerde deze partij haar medewerking. Uit hetgeen hekend geworden is over de door Spaak gevoerde besprekingen blijkt dat de Kouingskwestie nog niet is geregeld. Het vrouwenkiesrecht zal wellicht nog dit jaar worden ingevoerd. Er is een begrootingstekort, met vijf milliard frank zal dit moeten worden verminderd, voorts zijn er nog op economisch gebied verschillende maatregelen te verwachten, lntusschen zijn in het mijngebied verschillende stakingen uitgebroken, hetgeen de nieuwe regeering niet prettig zal aandoen. Amerika blijft betoog op Europa gericht houden. Het is wel opmer kelijk dat de Middellandsche zee de bizondere belangstelling van Amerika heeft. De komende dagen zal een sterk Amerikaansch eskader uit 12 oorlogsbodems bestaande, waaronder een vliegtuigmoederschip, de Piraeus bezoeken, terwijl eveneens een be zoek zal worden gebracht aan de haven van Soeda op Kreta en aan Turksche havens. Het uiteindelijke ontwerp van wet betreffende bevoegdheid voor den president der Ver. Staten inzake be schikbaarstelling van vierhonderd millioen dollar voor hulpverleening aan Griekenland en Turkije zou thans gereed zijn voor indiening bij het Congres. Volgens het welingelichte „Army and Navy Journal" zou het totaal aan financieele hulp voor landen, bedreigd door dwang van totalitaire zijde" een bedrag van vijf milliard zevenhonderdvijftig millioen dollar beloopen. De volgende schattingen zouden zijn gedaan voor Griekenland en Turkije vierhonderd millioen dollar, voor China vijfhonderd mil lioen, Korea tweehonderd millioen dollar, Oostenrijk honderd-vijf en vijftig millioen. Balkanstaten twee honderd millioen Duitschland vier honderd vijf-en-zeventig millioen. Vreemdelingenverkeer hebben we niet veel op liet eiland. Het aantal bezienswaardigheden, zooals de kerk van Tholen, het wapen van Rooseveit te Oud-V ossameer of de portretten van lacoba van Beieren te St. Maartensdijk, noch het land- schapsschoon zijn of waren zoodanig, dat wij daarin met andere Zeeuwsche eilanden kunnen concurreeren. - En onze geïsoleerde ligging sneed alle doorgaand verkeer af. Toen de dam naar Zuid-Beveland er echter nog niet lag, liep een van de bekende Napoleonswegen oyer het eiland Tholen. Voor het vei .oer van troepen van het Noorden naar het Zuiden en omgekeerd werd de weg van Tholen en Gorishoek verbeterd, terwijl de veren goed in orde moes ten zijn. Deze weg werd, indien men zooveel mogelijk over land wilde reizen en niet te water, wat in dien tijd gewoonte was, ook herhaaldelijk door vreemde reizigers gebruikt. Zoo trokken in 1823 de goed twintigjarige Leidsche studenten lacob van Lennep en Dirk van Hogendorp te voet, per trek schuit en per diligence door de Noord-Nederlandsche Provinciën, la cob van Lennep was de later zoo gevierde en bekende schrijver, die met zijn romans als „De roos van Dekema" en „Ferdinand Huyck" zooveel eer zou inleggen. Dirk van Hogendorp, zijn vriend, was een zoon van de bekende Giisbert Karei van Hogendorp. Op hun reis trokken de heeren ook over Tholen en hun bevindingen daar zijn te vinden in de reisbeschrijving die lacob van Lennep van hun tocht heeft bijge houden en die onder den titel „Neder land in den goeden ouden tijd" is uitgegeven bii W. de Haan te Utrecht. Op den avond van den 22en Augus tus reeds in het donker arriveerden beide heeren te voet van Bergen op Zoom uit in Tholen, waar ze in het logement van van Maurik, het Wapen van Zeeland, hun intrek namen. De waard bleek tevens Maire (burgemeeateit te zijn. Den volgenden morgen vertrokken zij om 9 uur per rijtuig voor een tocht om het eiland. Tholen maakte niet veel indruk op hen, want ze vonden het een „nare eng gebouwde stad". Het ging eerst richting Oud-Vossemeer en wat ze onderweg zagen en op merkten, daarover de volgende week. SAMMETIE De Valera, de lersche minister president heeft ook de belangstelling van Amerika op willen wekken voor Ierland. Zooals men weet is een gedeelte van de lersche Vrijstaat, het Protestantsche Ulster, nog onder worpen aan Engeland, het is te begrijpen dat Valera liever een Staat ziet die het gansche lersche eiland omvat, vandaar dat hij deze week per radio een beroep heeft gedaan op de V. S. om steun on het daarheen te leiden om aan de onnatuurlijke verdeeldheid van Ierland een einde te maken. Met aandacht volgt de wereld de gebeurtenissen te Moskou. Zoo zijn door Molotof de bepalingen van een tweede geheim protocol bekend ge maakt, dat dateert van Februari 1945 en gemaakt tijdens de driemogend- hedenconferentie te Yalta. Het eerste geheim protocol betrof de voorwaar den voor een Russische deelneming aan den oorlog tegen Japan. Het tweede protocol bevat een driemogendheden overeenkomst over Duitsche herstelbetalingen. Deze overeenkomst is van groot belang voor de huidige besprekingen over Duitschland, indien het door de V.S. en Groot Brittannië wordt bekrach tigd. Het bevat de bepaling, dat herstelbetalingen uit de loopende productie moeten worden gedaan. De Grieksche regeering heeft den vier ministers te Moskou verzocht toe te staan, dat de kleine staten waarnemers aanwijzen om het werk van de conferentie ten aanzien van Duitschland en Oostenrijk te volgen. De politieke toestand in Frankrijk spitst zich toe. De communisten wei geren iedere medewerking, houden zich bij stemmingen afzijdig en be moeien zich ook niet met de in de Kamer in behandeling zijnde onder werpen. Een en ander staat in verband met de onlusten in Indo China. Men verwacht groote moeilijkheden voor de regeering Ramadier, In Paraguay breidt de revolutie zich uit. Moet men de berichten van de zijde der opstandelingen gelooven, dan is de toestand voor de regeering niet zoo goed. Trouwens de maat regelen die de regeering heeft moeten nemen, wijzen hier wel op. De Amerikaansche regeering heeft opnieuw bij de Sowjets geprotesteerd legen de arrestaties in Hongarije van leden van de partij der kleine boeren. In een nota aan den Sowjetvertegen- woordiger in de bestuursraad wordt gezegd, dat door dergelijke handel wijze het voortbestaan van de demo cratie in Hongarije in gevaar wordt gebracht. De bewering, dal een onderzoek inmenging zou beteekenen indebinnenlamlsche aangelegenheden van Hongarije wordt van de hand gewezen. De eerlijkheid van het onderzoek inzake het complot tegen de Hongaarsche republiek wordt betwijfeld. LANDBOUW Het Kringbestuur Tholen en Sint- Philipsland van de Stichting voor den Landbouw maakt bekend, dat ze als resultaat van het overleg tusschen de Zeeuwsche Landbouw Mij. en de drie Landarbeidersbonden de werkgevers en werknemers op hei eiland Tholen adviseert, zoolang nog geen nieuwe collectieve arbeidsover eenkomst is geldig verklaard, de volgende tarieven in accoordioon toe te passen Kunstmest zaaien '15 ct. per uur of 10 ct, per baal van 100 kg. extra. Bieten wieden: le en 2e keer f'15 f 24 per gemet, 3e keer f 12—f 21 per gemet, rekening houdende met de rijenafstand en de stand van het gewas bij een normale verzorging. Bieten dunnen en opeenzetten f 18— f24 per gemet, als boven. De genoemde bedragen zijn minimum- en maximum-tarieven, waarin vol doende spreiding aanwezig geacht moet worden om de verschillen t.a.v. rijenafstand- en stand, in onderling overleg tusschen werkgever en werk nemer te regelen. THOLEN Nu bet verkeer per veerpont weder op normale wijze kan plaats hebben is de voetbrug niet meer voor de overgang over de rivier beschikbaar. POORTVLIET lil de Chr. School werd onder veel belangstelling de Ouderavond ge houden. De Voorz. H. Overbeeke opende door te laten zingen Ps. 42 vers 1 en 3 en las voor Spreuken 8. Hierna gebed. Dc voorzitter sprak een openingswoord en getuigde hierin van belangstelling die er uitgaat van het Chr. onderwijs. Reeds in Elia ent Eliza's dagen was Chr. onderwijs in zwang waar ree is gesproken wordt van profetenscholen. Ook onze vaderen in '1618 en 1619 waren er reeds van overtuigd en hebben er steeds hun beste krachten aan ge geven. Spr. noemde nog enkele voor beelden en hoopte op een gezellige avond. Daarna verkreeg de heer Looyeng i, hoofd der school het woord, die sprakover hetonderwijs, leerplichtwet verhoudingen, enz. Daar er 3900 leerkrachten in Nederland te kort zijn, waarvan in de Chr. scholen ruim 2200 heeft het Rijk subsidie verleent voor hen die als ouderwijzer willen worden opgeleid Daar de kinderen wegens de evacuatie veel waren ont gaan, mag nu worden opgemerkt dat de lesaen at een heel eind ingeloopen waren, alleen Leerscht nog een groot gebrek aan materiaal. Daarna werd gepauseerd en com- sumptie rondgediend. Na de pauze werd gezongen Ps. 25 vers 2 en 3 waarna door J. Uijl Jz. een inleiding werd geleverd getiteld „Dreigend gevaar". Spr. schetste de oude schoul- strijd die weer opgelaaid is, opvoeding en onderwijs, en hoe onderwijzers en ouders hierin staan en moeten staan tegenover God. Hierna werd weer gepauseerd, waarin het werk der leerlingen werd bezichtigd. Heropend werd door te zingen Ps. 43 vers 3en 4, waarna Ds. Vroeg- indeweij sprak naar aanleiding van ZONDAGSDIENST ARTSEN Zondag 23 Maart 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. PhilipslandL. D. A. Looysen te Tholen en Vermet te Nieuw-Vosmeer Marcus 9. Spr. schelste de moeilijke taak van predikanten en onderwijzers en sprak een waarschuwend en ernstig woord tegenover allen, wier kinderen opvoeding en onderwijs moeten ontvangen. Daarna werd deze vergadering gesloten door het zingen van Ps. 133 vers 1 en 3 en dankzegging door Ds. Vroegindeweij Door den storm die Zondagnacht woedde, is aan den zeedijk alhier vanaf de Directiekeet tot aan den lantaarn die op den dijk staat, 200 M steenglooiïng weggeslagen. De abnormale hooge waterstand is gelukkig aan het verminderen Wel staat op laag gelegen gedeelten nog veel water doch daar alle waterge malen en sluizen op volle kracht werken zal het niet lang meer duren eer de gewone stand weer bereikt is. Naar blijkt zijn er veel rotte uien Wegens de vorst is het niet mogelijk geweest om ze na te zien zoodat het kwaad steeds verder is doorgetrokken Onze dorpsgenoten Cath. Gun ter W. Gun ter, Janny Kurvink, G. Uijl, Coha Hollebrands en C. Niemants- verdriet slaagden voor het examen typen. SCHERPENISSE De veerdienst GorishoekYerseke werd Zaterdag 15 Maart hervat, nadat deze vanaf 17 Januari jl. gestaakt was. In de o. 1. school wordt weer in alle lokalen les gegeven. Het Cal. Waterschap zal op Dinsdag 8 April a s. te 12 uur in hotel Bij 1 onder nadere goedkeuring van Ged. Staten van Zeeland aanbe steden het aanleggen van buitenge wone werken en het herstel, de vernieuwing en het onderhoud van 1 Mei 1947 t/m 30 April 1948 van de waterkeerende werken van voor noemd waterschap. Door den lverkeraad van de Ger. Gem. is besloten een orgel aan te koopen. De echtgenoote van P. N. die bezig was gordijnen op te hangen, kwam zoo ernstig te vallen dat zij een lichte hersenschudding opliep, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. In de gehouden 48e algemeene vergadering van de varkenshouders- vereeniging D.E L. werd door den penningmeester rekening on verant woording gedaan, waarbij bleek dat was ontvangen f 445.29 en uitgegeven f 597.54, alzoo een nadeelig saldo van t 152.25. Het voorstel van het bestuur om de contributie per varken te brengen op 15 cent per week en het nadeelig saldo gezamelijk direct te betalen werd niet aangenomen. Wel werd een voorstel uit de vergadering met algemeene stemmen aangenomen om de contrtbutie te brengen op 20 cent per week per varken. STAVENISSE. Vrijdag '14 Maart werd onder leiding van dr. Bornhardi de jaarvergadering gehouden van het Groene Kiuis in de Bewaarschool. Aantal leden 63. Na opening behandelde dr. Bernhardi allereerst een voordracht over „Voor uitgang der geneeskunde." Daarna werden de notulen der vorige vergadering ongewijzigd vast gesteld. De Ver. telde op 31 Dec. 1946 349 leden. In totaal werd er 101 maal ge bruik gemaakt van het materiaal. Het is zeer wenschelijk dat het leden aantal opgevoerd wordt. De ontvangsten waren f 1220.01 de uitgaven f478.855 alzoo een goed saldo van f 747.755. Tot leden der controle commissie werden benoemd de heeren D. Neeie, J. A. Nortier en A. J. J. Tazelaar. Zij die bedankten en weer lid wenschten te worden moeten een entree betalen van f 5.wat met algemeene stemmen werd goedge keurd. Dhr. v. d. Slikke die periodiek af moest treden werd bij acclamatie herkozen. In de vacature van 2 bestuursleden werden gekozen de heeren L. A

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1