WAARIN OPGENOMEN DE lERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Brieven uit het eiland Vrijdag 28 Maart 1947 No. 13 Niduwsblad voor het Eiland Tooien: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Ma i.rtensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland Twee en zestigste jaargang PUBLICATIËN BRUGBSDRIJF THOLEN Dinsdag April zal de uitreiking van maandkaarten plaats hebben in het Bureau van de mosselcentrale onder het viaduct en wel van morgens tot uur. Gemeenteraad SCHERPENISSE 21 Maart 1947 Wegens afwezigheid van meester den bui'ge- vastgesteld. neemt wethouder Harlog het voorzitterschap waar, de heer van Doorn is secretaris. Aanwezig alle leden. De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd ingekomen stukken Van den Min. van Soc. zaken betref fende de kinderbijslag. Burg. en weth. stellen voor om de oude regeling kinderbijslag in te trekken en te handelen overeenkom stig de nieuwe voorschriften. Met alg. stómmen wordt dit goedge vonden. Van bet bureau van verificatie van de Ver. van Ned. Gemeenten of de gemeente er mee accoord gaat dat de vergoeding voor de gemeente in verband met de salarisveriioogwig ook met hetzelfde percentage wordt ver hoogd. Burg. en weth. stellen voor daarmee accoord te gaan, wat met alg. stem men wordt góedgevonden. Van Ged. Staten besluiten tot verhuring van de tuin grond van de gemeente en lot ver huring van de gemeentewoningen. Van Ged. Staten machtiging dat wan neer de gemeente niet noodlijdend is men tot een uitgave van de helft van de geraamde posten op de be- van 1947 mag gaan zoolang goedkeuring raads- grooting goed- deze nog niet is goedgekeurd en wanneer de gemeente noodlijdend is tot vrin 'Ie geraamde posten. Vau den heer Udo om hem met ingang van April eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan de school wegens zijn benoeming als onderwijzer te Terneuzen. Burg. en weth. stellen voor op zijn verzoek gunstig te beslissen, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Yan den Min. van Openbare werken en wederopbouw de financieele rege ling voor de opbouw 1947. Burg. en weth. stellen voor om voor elk raadslid zoo'n regeling aan te koopen, zoodat zij kennis k"unnen nemen van de verschillende voor schriften. Met alg. stemmen wordt dit gevonden. Van Ged. Staten goedkeuring raads besluit tot verzekering van de ge meentegelden. Een verzoek van Bevelander om het stukje gemeentegrond dat zijn moeder in erfpacht heeft gehad, weder in erlpacht te mogen ontvangen. Burg. en weth, stellen voor dit ver zoek aan te houden om deze zaak eerst eens goed te bekijken, daar de Jonge ook al eens een stukje hiervan gevraagd heeft. Met alg. stemmen wordt dit goedge vonden. Van het Prov. bestuur goedkeuring tot het doen van de uitgave om de kinderen te' tracteeren bij de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin. Wordt voor kennisgeving aangeno men. Van het gemeentebestuur van Kapelle om adhesie te betuigen om zelf een protest te /.enden aan de de N.S. betredende het niet meer stoppen van de treinen op verschillende plaat sen in Zeeland. Burg. en weth. stellen voor adhesie aan het adres te betuigen, maar geen protest te zenden. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Van Z.K.H. Prins Bernhard en II.K.H. Prinses Juliana een dankbetuiging voor de gelukwenschen ontvangen bij de geboorte van Prinses Marijke. Van Ged. Staten goedkeuring op het raadsbesluit tot. converteeren van geldleeningen. Van het bestuur van de Ned. Uerv. meisjesvereeniging om een school lokaal te mogen gebruiken voor het houden van haar vergaderingen. Burg. en weth. stellen voor hierop gunstig te beschikken, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Van het gemeentebestuur van St.- Maartensdijk de verrekening van de vdeeschkeuringsdienst over 1940. Het blijkt dat er een nadeelig saldo is van 2478. waarin de gemeente Scherpenisse moet bijdragen 340.53 Het jaarverslag met verlies- en winst rekening van de N.V. Waterl. Mij. Tholen over 1945. Dit ligt voor de leden ter inzage. Aan de orde komt voorloopige vast stelling van de gemeente rekening 1945. Uit hel rapport van de com missie blijkt dat de rekening geen aanleiding geeft tot op of aanmerkin gen en zij adviseert dan ook de re kening voorloopig vast te stellen wat de gewone dienst betreft in ontvang opf69.291.33 en in uitgaafopf70.500.70* alzoo een nadeelig saldo van 1209.43 en de kapitaaldienst in ontvang en uitgaaf op 7232 18. Met alg. stemmen wordt hiertoe be sloten. De rekening van het alg. armbestuur gaf ook geen aanleiding lot op of aanmerkingen en werd goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op 1717.49. De begrooting van het alg. armbestuur voor 1947 werd goedgekeurd in ont vang en uitgaaf op 10.154.54 met een post subsidie van de gemeente van 10.000.' De gemeentebegrooting voor 1947 werd aangeboden voor de gewone dienst in ontvang op 109.120.96 en in uitgaaf op 151.120.96, alzoo met een nadeelig saldo van 42.900 en de kapitaaldienst in ontvang en uit gaaf op 129.266.46. Tot leden van de commissie tot het nazien van de begrooting worden benoemd de heeren v.d. Werff, Jan sens en Hage. Burg. en Weth. stellen voor om de toekenning van de opbouwtoelage voor alle ambtenaren te brengen op 20%, daar Ged. Staten er niet mee accoord gaan, dat het voor de een 10 en voor de andere 20 is. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor om voor het gemeentepersoneel ook toe to passen K.B. 362, wat hierop neerkomt dal er een tijd. toelage zal toegepast worden van 10 Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor de gemeente te verzekeren tegen wette lijke aansprakelijkheid, dc kosten hiervan, zijn per 1009 inwoners met een minimum van f25. De heer Jagt vraagt of dit verplichtend is. De voorzitter antwoordt dat dit niet verplichtend is, maar het kan voor komen dat er iets gebeurt en dat zou voor de gemeente een schadepost kunnen geven. De heer Jagt verklaart zich tegen verzekering, ook in zijn per soonlijk leven heeft hij de ervaring opgedaan, dat al is men niet verze kerd toch alles goed kan komen en dan is voor hem de vraag wie is de Gever van dit alles en dan moet hij niet de eer aan de menschen geven, maar aan God en dan heeft hij geen verzekering noodig. De voorzitter antwoordt dat hij het wel eens anders heeft gehoord, maar ieder is vrij zijn meening te zeggen. De heer Ilage meent dat men hier niet zit voor zich persoonlijk, maar voor het algemeen belang. Met tegen st. wordt het voorstel van burg. en weth. aangenomen. Tegen waren de heeren WerlT, Jagt en Kievit. De vergadering wordt geschorst en gaat men over in besloten vergade ring. Na heropening der vergadering stellen burg. en weth. voor om de bespreking verkoop verbindingsslop KerkstraatAchteweg aan te houden tot een volgende vergadering, waartoe met alg. st. besloten wordt. Aan de agenda wordt nog een punt toegevoegd benoeming onderwijzer aan de school. Met alg. st. wordt benoemd met ingang van Mei a.s. de heer Verstijnen thans tijdelijk hoofd der school te Meeuwen. Dij de rondvraag vraagt de heer Werll naar het einde sloot achter de schuur bij Suurland, hij meent dat dit gedempt zou worden. De voorzitter zal deze zaak nader onderzoeken. De heer Jagt zegt gelezen te hebben in een andere gemeente over presentiegeld van de raadsleden. Hij wil geen geld hebben, maar boe is dit hier. De voorzitter antwoordt dat hier een groole vaste post voor is uitgetrokken, en wei' 75 per jaar ei dan wordt dit verdeeld onder de raadsleden naar het aantal vergaderingen dat zij hebben meegemaakt. De lieer Hage vraagt hoe liet is met liet onderhoud van de gemeente woningen. De secretaris licht deze zaak nader toe. Het zit hierin dat alles opge zonden moet worden naar de weder opbouw en die moet lit eerst goed keuren, men mag daar zelf niet aan beginnen. Er zal echter nog eens aan Jasperse naar ge raagd worden. Hierna sluit de voorzit'er onder dank de vergadering. THOLEN Vrijdagavond vierde het Departement Tholen van de Maatschappij tot Nut van Algemeen haar 12'/2 jarig jubileum. Het bestuur had getracht een ouder- wetsche feestavond te organiseeren. waar hetgeen ter opluistering zou worden gegeven door de leden van Departement en eenige genoodigden zou worden opgevoerd. De zaal van mw. wed. Hoek was geheel bezet toen de voorzitter dr. Duinker de bijeenkomst opende. In het kort stond spr. stil hij de geschiedenis van de oprichting en ging daarna over lo- een overzicht der laatste 25 jaren, waarbij hij memoreerde heigeen ouder de laatste twee voorzitters n.l, dc hh. van Dijk en NV. Moelker, die thans eere voorzitter en eerelid zijn, is tot stand gebracht, terwijl spr iiet jammer vond dat heide heeren niet aanwezig- konden zijn. Een woor van hulde bracht spr. aan den secretaris de heer van der SI die door zijn .onvermoeid werke het Thool- sclio Depai Uiuotil lot "groote bioei bracht. Spr. heette de aanwezigen hartelijk welkom waarna er gelegenheid was tot het aanbieden van gelukwenschen. Burgemeester mr. van der Hoeven, dankte voor de uitnoodiging om aanwezig te zijn en zich reali- seerende wat een moeite het kost in Tholen een vereeniging een ietwat langdurig bestaan te verzekeren, is spr. dankbaar om hier aanwezig te kunnen zijn en de vereeniging met het 9e maal bronzen jubileum te complimenteeren. Spr, greep terug tot 10 November 1784 toen ds. Jan van Nieuwenhuy- zeri te Monnikendam met zijn zoon de Maatschappij tot Nut van Alge meen in het leven riep en ging na de doelstelling der maatschappij, liet verheugde spr. dat ook het Departement hier het zijne heeft bijgedragen om de doelstelling van de maatschappij in daden om te zetten. Hij noemde hierbij de be moeiingen met jeugd en onderwijs, stimuleeren en financieel steunen van dat wat algemeen nut heeft, niet het minst de zorg van het bestuur om er voor te waken dat het Departe ment niet zou afglijden naar louter amusement en ontspanning, welke geste spr. van harte toejuicht als een groot algemeen belangen hij verbond hieraan de wensch en de hoop dat het departement ook in de komende jaren die goede tradilie moge voort zetten. De heer Amsing bracht de beste wenschen over namens het bestuur van de spaarbank waarbij spreker er op wees dat de spaarbank die slechts een jaar jonger is dan het departement, haar moeder niet vergeet en ze in vitaliteit niet onderdoet voor de oude moeder. Tevens bracht spieker de beste wen schen over namens de harmonie „Concordia" en de „Olympia". Daarna beginnen de medewerkenden het programma af te werken. De heer Eyk bracht een viool solo ten gehoore met pianobegeleiding door mw. Put, mw. Engel vaart gaf gekleed in Thoolsche klee derdracht een gelukwensch ten ge hoore, mej. Stel declameerde, de heer Bijleveld gaf eenige zang nummers ten beste waarbij mej. van der Stel hem op de piano bege leidde. De heer Dubois gaf op de viool de Czardas van Monti begeleid SAMMETJE op de piano door den heer Rid derhof, waarna pauze werd gehouden. Het eerste nummer na de pauze was een Vlaamsch stukje „de burgemees ter van Zeleghem", op kostlijke wijze voorgedragen door de heer Labeur, een stuk vol van Vlaamsche humor die de mensehen deed scha teren van het lachen. Er werd nog door een aantal dames en heeren een kleine eenacter opgevoerd, terwijl daarna Mevrouw II. MoelkerDicko uit den Haag eenige Rylhmische dansen ten beste gaf, o.a. Serenade van Marzkowsky, Strauss, Fri'ibling- walzer en een matrozenliedje. De heer van der Eyk verrastte de aanwezigen met het tên gehoore bren gen op de viool van het Largo van Handel met begeleiding op de piano door mej. Put. De Oud-Vossemeersche kamermuziek vereeniging )onder leiding van den heer Dubis verzorgde het muzikale gedeelte en het hartelijk applaus dat na ieder nummer dat zoowel door ZONDAGSDIENST ARTSEN Zondag 30 Maart 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. PhilipslandLooyspn te Tholen en Mevr. Lindenbergh-Kloos- ter te Oud-Vossetneer. de medewerkenden ajs door de ka mermuziek vereeniging werd ten beste gegeven was het bewijs dat het een dankbaar gehoor beeft gevonden. De heer van der Stel die als compère optrad had eveneens veel succes. Het dankwoord van den voorzitter aan het einde van den avond gebracht aan alle medewerkenden oogstte een hartelijk applaus en was zeker ver diend. BLAAS Zaterdag overleed alhier in den ouder dom van 67 jaar de heer Blaas secretaris-boekhouder der Nutsspaar- bank alhier. De overledene die wegens het berei ken van den pensioengerechtigden leeftijd in 1934 ontslag vroeg als commies ter secretarie alhier, stond bekend als iemand die steeds bereid was om anderen te helpen en was zeer gezien. Als secretaris boekhouder der Nuls spaarbank wijdde hij ongeveer ge durende twintig jaren zijn beste krach ten aan deze instelling. Dinsdag j.l. had op de Alg. begraaf plaats de teraardebestelling plaats onder groole belangstelling. Onder de aanwezigen merkten wjj o.m. op commissarissen der Nutsspaarbank, personeel der Gemeente, Wethouder van den Berge en tal van ande ren. De lijkkist ging schuil onder tal van bloemstukken. Aan de geopende groeve voerde na mens de spaarbank het woord dr. Duinker, vice voorzitter, de heer Laban te Ginneken, die na mens de vrienden van den overlede ne sprak. De zoon van den overledene de heer VV. Blaas te Amersfoort dankte voor de belangstelling. Maandagavond jl. was door het hoofd der school dhr van Liere een vergadering belegd van ouders van leerlingen tot het kiezen van een oudercommissie. De heer van Liere heette de aanwezigen welkom en gaf een korte uiteenzetting van wat de oudercommissie is en waartoe zij dient, en dat ze volgens de wet er moet zijn. Doordat er vau de drie van de thans zittende leden geen kinderen meer cp school zijn, is overleden en lid vertrokken, is er thans geen oudercommissie. Na stemming bleek dat gekozen waren mevr. Reder en de heeren Liefaard, Joh. Bal, Goedemondt en van Halst. De heer van Fiere deed hierna nog enkele mededeelin- gen over de vernieuwing van het onderwijs. Spr. liet hierin vooral uitkomen het plan van dr. Bolke- stein, die een leerplicht' wil van lot 18 jaar en verdeeld in groepen, nl. van kleuteronderwijs, van 12 gewoon lager onderwijs, van 1215 jaar voortgezet onderwijs en van 1518 hooger- en vakonder wijs. Spr. meende dat dit in de theorie wel prachtig scheen, maar dat dit in de practijk zal stranden, gezien de groote kosten, personeel en materiaal. In een gehouden commissievergade ring is het bestuur als volgt samen gesteld Liefaard, voorzitter, Joh. Bal, secr.-penningm. en leden mevr. Reder, Goedemondt en van Halst. De veermisère is nog niet uit. Zaterdag reed een vrachtauto be laden met uien van de pont af de Eendracht in, waardoor de pont werd meegetrokken en op zijn kop kwam te staan, met gevolg dat het asverkeer geruimen tijd gestremd was. De inzittenden wisten nog uit de cabine te springen en konden zich evenals een paar wielrijders die zich op de pont bevonden, bijtijds in veiligheid stellen. Hun rijwielen verdwenen in het water, er werden later van opgevischt. Woensdag kon de auto weer op het droge worden gebracht. Woensdag sloeg een met vlas be laden wagen aan het veer onderst boven. Gelukkig werd het verkeer niet gestremd. Druk en uitgave FIRMA POT, Tholen Telefoon 16. Postrek. 1043 Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0.90 15 cent disp.kosten Losse nummers cent. Advertentiën millimeter 10 cent, met een minimum van f2. Da advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onderno. of te bevragen' bij het bureau dezer courant 25 ct. extra ZOO reden van Lennep en van Hogendorp in hun rijtuig met koetsier op den 23en Augustus 1823 in de richting Oud-Vo96emeer over een hoogen met vier rijen olmen beplanthn dijk, hebbende ter linker zijde een veld met Russische tarwe en paardeboonen, ter rechter een bin- nenpolder die door den doorbraak geleden Jiad. Vermoedelijk was dit de polder Slabbecoorne, die in 1808 was ingeloopen. De heeren zagen dus nog na 15 jaar duidelijk de invloed van de inundatie. In Oud-Vossemeer waren vier weken tevoren bijna alle ruiten ingeslagen door hagelsteenen ter grootte van duiveneieren en de reizigers zagen ook met eigen oogen velden waar de aren van de halmen waren afge slagen. Of ze echter goede land bouwkundige waarnemers waren is te betwijfelen, want staat er geschreven: „Daar golfde de haver, wat verder wies het vlas en de klaver ondereen of stond zomer- en koolzaad". Dat vlas en dat koolzaad lijkt ons rijkelijk laat voor de 23e Augustus of het moet zijn dat van Lennep zich onnauwkeurig uitdrukt en bedoelt dat die gewassen aan de hok of schelf stonden. Verder worden ge prezen de* beroemde Zeeuwsche aardappelen met blauwe bloemen prijkend, terwijl de overvloed ge plante meekrap bijzonder hun aan dacht trok. Zij vernamen van hun koetsier dat er zeven of acht mee- stoven op het eiland waren, welke jaarlijks verbazende verzendingen naar Holland deden. Vervolgens reed men langs een zeer slikkerigen, bijna ondoorwaad- baren buitendijk naar St. Annaland. Onderweg werd genoten van een heerlijk gezicht op St. Philipsland en Zierikzee, wat mogelijk was omdat de Hollaere-, de van Haaften-, de Sluis- en de Johanna Mariapolder destiids nog niet ingepolderd waren. St. Annaland werd bezichtigd en bevonden een dorp te zijn bestaande uit een dwarsstraat en een andere, die naar omlaag op de kerk aanliep. De huizen waren klein, de boeren- kleeding zeer antiek.» Over fraaie wel beplante dijken langs vruchtbaar land bereikte men Stavenisse, waar de kastelein de onbeschaamdheid had voor twee boterhammen, een glas bier en een borrel 28 stuivers te vragen. Te St. Maartensdijk zagen de reizigers in het oude stadhuis twee zeer oude portretten van |acoba van Beieren en Frank van Borssele be nevens een sprekend gelijkend por tret van Willem den Eersten. De kerk daar bevonden zij groot en prachtig van bouworde, met oude zerken en graven. Om een binnenwater heen (de naam Pluimpot werd niet opgeteekend) reed de koets naar Scherpenisse en over een smalle akelige dijk bereikte men het veer van Gorishoek, waar twee u.ur op de boot gewacht werd. De bediening daar beviel de reizi gers slecht want in plaats van op tijd te varen had de veerman Bra banders naar Wemeldinge gebracht. Ook de klim aan boord, stijl afgaande van de dijk met groote puntige steenen beleid, waar tusschen uit tallooze kleine paaltjes staken, was benauwend voor de heeren. Na een overtocht /an eën uur was het aan de andere zijde niet beter, voorgl niet toen de schipper van Hogen- dorp's ransel in water liet vallen. En zoo is de tocht over het ciiand Tholen definitief afgeloopen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1