I1 BINNENLAND WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Brieven uit het eiland Distributienieuws Vrijdag 18 April 1947 No. 16 Druk en uitgave Nieuwsblad voor het Eiland Tholen: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland Twee en zestigste jaargang PUBLICATIËN HONDENBELASTING. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken hekend dat houders van honden, die nog geen ingevuld formulier voor de aangifte van een hond Ier gemeentesecretarie hebben ingeleverd, hiertoe alsnog in de ge legenheid gesteld worden tot en met 30 April De formulieren zijn kosteloos Ier se cretarie verkrijgbaar. De aandacht wordt er op gevestigd, dat niet aan gifte en niet of niet behoorlijke in vulling van de formulieren wordt ge straft met hechtenis of geldboete. Tholen, 10 April 1947 De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag den 20 April 1947 des mid dags te 12 uur, ten Gemeentehuize al daar, hoop COMPOST publiek verkoopen. Inlichtingen bij den districtsopzichter. Putten en scherven. van tegen Burgemeester en Wethouders Tholen maken hekend, dat Donderdag 24 April 1947 gelegenheid bestaat tot aangifte voor van privaalputlen. In den voormiddag van dien zullen scherven enz. door den reini gingsdienst worden opgehaald. Tholen, 10 April 1947. Gemeenteraad Door STAVENISSE den burgemeester was Vrijdag dag 11 April des namiddags half drie een vergadering van de gemeenteraad be legd. Toen de tijd aanbrak dat de voorzitter de vergadering zou openen bleek dat aanwezig waren de wethou ders Potappel en van der Slikke en liet raadslid Leune, zoodat volgens art. 54 van de gemeentewet, de voor zitter geen vergadering kon houden. Hij deed echter mededeeling van een ingekomen schrijven van de volgen de inhoud: Stavenisse, April 1947 Aan den lieer Burgemeester der Ge meente Stavenisse te Stavenisse. Edelachtbare lieer, Wij hebben de eer mede te delen, dat wij verhinderd zijn de vergade ring van den Gemeenteraad, te hou den op Vrijdag 11 April 1947, des namiddags 14.30 uur bij te wonen, omdat onze werkzaamheden dat niet toelaten. Met^vr. groeten, Beveren Joh. Stouljesdijk Hage Tazelaar Vervolgens las hij voor een schrijven van de volgende inhoud: Stavenisse, April 1947 Aan de heeren van Beveren, Hage Joh. Stoutjesdijk, Tazelaar, te Stavenisse. Naar aanleiding van Uw schrijven van April j.l., waarbij mededeelt, dat wegens beroepsbezigheden de tegen Vrijdagmiddag Tl April a.s. heiegde vergadering van den raad niet kunt bijwonen, bericht ik het volgende Tot dusver werden de raadsvergade ringen door mij, in tegenstelling met de in het verleden gevolgde methode in de avonduren belegd, zulks ten einde tegemoet te komen aan de be zwaren van enkele raadsleden. Nu evenwel een vergadering tegen des middags half wordt belegd, meent deze vergadering niet te moeten bijwonen. Ik betreur Uw handelwijze in dezen, aangezien ik een en ander zie als een poging om de leiding inzake de belegging van raadsvergaderingen, enz., welke toch bij mij berust, zelf in banden te ne men. Dat ik zulks nimmer zal toe laten, zult zeer zeker begrijpen. Zoals ik dat reeds deed bij mijn in trede in deze gemeente, >1oe ik bij deze nogmaals een dringend beroep op Uw medewerking. Uw handelwijze, neergelegd in Uw aangehaald schrijven, kan ik bezwaar lijk waarderen. liet zal bekend zijn, dat mijnerzijds alsmede van de zijde van het secre- tariepersoneel alles is en wordt ge daan om de groote achterstand der gemeente-administratie op korte ter mijn weg te werken, ook mi wij het zonder hulp van een tijdelijk ambte naar moeten stellen. Ik geef in middels de verzekering, dat in dezen bereids veel is bereikt. liet zou voor mij dan ook een blijk van waardering geweest zijn, als ook een offer had willen brengen in het belang van de gemeente, rhet op zijde zetting van eigen belangen, afgezien nog van de omstandigheid, dat uit de kas der gemeenle een zekere schadeloosstel ling wordt betaald. Ik kan mij inden ken dat liever in de avonduren vergadert, doch ik neem niet aan, dat niet enkele malen per jaar in de gelegenheid zijt des middags een vergadering bij te wonen. Wanneer hier het gemeentebelang voorop wordt gesteld, kan ei* veel gebeuren Van harte hoop ik, dut Uw stand punt terzake zult willen herzien en de vergadering van Vrijdag a.s. zult bijwonen, welke vergadering louter is belegd, orn tegemoet te komen aan de uitnoodiging van deheeren Stoutjes dijk en Tazelaar. Zoals ik den heer Tazelaar mededeelde moet ik het aantal vergaderingen zooveel mogelijk beperken. Indien het gemeentebelang het evenwel vraagt is mij het echter geen bezwaar en wil ik steeds gaarne aan verzoeken, als bovenbedoeld vol doen. Ik kan mij evenwel daarenbo ven bezwaarlijk storen aan bijkom stige aangelegenheden als datum en uur der vergadering Zulks moet men toch gaarne aan het oordeel van den voorzitter overlaten. De Burgemeester van Stavenisse, VERBURG. Indien |de vergadering van Vrijdag niet door het vereischte aantal leden zal worden bijgewoond, zal overeenkomstig de voorschriften een tweede vergadering worden be legd en wel tegen Maandag- of Dins dagmiddag d.a.v. Aanteekening voor den heer Tazelaar: De aandacht wordt er op gevestigd, dat de vergadering speciaal voor op Vrijdag wordt gehouden, waar alsdan, voor zoover mij bekend, niet te St. Maartensdijk werkzaam zijt. Waarop het volgende antwoord is in gekomen Stavenisse, den 10 April 1947 Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Stavenisse te Stavenisse Edelachtbare Heer, Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. April 1947, no. 091, onderwerp: Vergadering van den raad, hebben wij de eer mede te deelen, dat wij in het algemeen natuurlijk vaststel ling van datum en uur van raads vergaderingen gaarne aan over laten, doch dat het ons door toeval lige samenloop van omstandigheden als gevolg van onze werkzaamheden inderdaad niet mogelijk is de verga dering van den raad op morgen, Vrijdag 11 April, des namiddags om 14.30 uur bij te wonen, zoodat wij dringend verzoeken wel een ander tijdstip te willen vaststellen, zoo mo gelijk op een avond. Met vriendelijke groeten. Hoogachtend, Uw dv. Beveren De voorziltf moest denkf 100% ges nieuwe verj Maandag uur, gang kunne vergaderin 16 April de Als spr. de der het sch een zeker conclusie daaruit dat zij de voorzit terstoe! willen beklimmen, maar dit laat ik niet toe. Spr. hoopt dat de heeren in de toekomst huri standpunt zullen wijzigen en hoopt daar in een volgende vergadering nader op terug te komen. POORTVLIET, 11 APRIL 1947 Voorzitter Wethouder van der Slikke. Secretaris de heer van de Male. Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Spr. deelt mede dat de burgemeester goed herstelt en hoopt dat de raads leden de druk die thans op sprekers schouders drukt zullen helpen ver lichten. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen. De heer van Ast merkt op dat er staat dat hij gevraagd heeft of de sloot bij de familie van Dijke gedempt kan worden, maar dat is niet juist, hij heelt gezegd die sloot moet ge dempt worden. Met deze opmerking worden de notu len goedgekeurd. Ingekomen stukken: Van den Commissaris der in Zeeland, inhoudende mededeejjng van een dankbetuiging van II de Koningin voor de gelukwensehen bij Koningin de geboorte van haar kleindochter Marijke ontvangen. Van de Bank van de Ned. ge meenten de nieuwe rekening-courant overeenkomst. Van Ged. Staten betreffende de sala risregeling voor hel rijks- en gemeen te personeel. Burg. en weth. ste len voor om deze 19% verhooging toe te passen, deze geldt dan alleen voor den burgemees ter, de ambtenaar van de secretarie en de heer Deurloo. De heer Vroegop vraagt hoe het komt dat de gemeente-ontvanger hier niet hij is. De voorzitter antwoordt omdat is aangegeven dal dc ambtenaar geen volle dagtaak heeft De heer van Houdt acht deze salaris- verhooging niet noodzakelijk voor platielandsgemee'nten. De heer van Ast zag liever dat de regeering iets meer deed voor de kleine boeren, vooral door de prijzen beter te regelen, dan hiervoor zoo warm te loopen. De heer Vroegop vindt het jammer dat er uitzonderingen gemaakt wor den. De voorzitter antwoerdt dat volgens deze regeling de burgemeester niet, als secretaris en niet alsiambtenaar van den burg. stand, en de ambtenaar van de secretarie en ook, Deurloo. De heer van Ast meent dat het beste is dit aan te houden en een adres te zenden dat wij met deze regeling niet accoord gaan. De heer de Graalf merkt op dat wan neer er nu niets verder gedaan wordt het beste is deze zaak nu maar af te handelen. De heer Vroegop zegt maar hoe kun nen ze nu uitmaken dut de gemeente ontvanger geen volle daaglaak heeft wat weten ze er nu van, wat die man doet. Als men het ziet wat hij moet doen, ook met de steunregeling dan heeft hij veel werk. De heer van Ast merkt op dat de steunregeling apart is. De secretaris licht deze zaak nader toe en dan blijkt hej dat hij alleen uit te betalen heeft voor de steun regeling en verder niets. De heer van Ast zegt dus hij wordt daar met voor betaald en volgens spr. gaal het ook hier om zijn ge meente-ontvangerschap, want hij is door de raad apart benoemd en het staat er dus absoluut los van. Wethouder Krijger stelt voor om eerst dan nog een schrijven te rich ten aan Ged Staten om ook de ge meente-ontvanger er bij te nemen. Met alg. stemmen wordt besloten liet stuk aan te houden en een schrijven aan Ged. Staten te richten. Betreffende de verbouwing van de school zijn twee plannen het eerste plan is geraamd op 400 en het 2e plan op 550. Met alg. stemmen wordt besloten het eerste plan uit te voeren. Burg. en weth. stellen voor vast te stellen een voor- en achlergevelrooi- ij De voorzitter leest de concept ont werpen voor. De heer Krijger vraagt of nu ook de gebouwen van Beeders hierbij zijn betrokken. Hierover ontstaat een zeer verwarde discussie, waaruit opgemaakt kan worden dat de heer van Ast zich tegen dit ontwerp verzet omdat niet voldoende rekening is gehouden met het bezwaarschrift van do farn. van Dijke. Deze discussie gaat ook huiten dit ontwerp om, omdat het houwen van die 10. woningen reeds is aan genomen en nu alleen nog maar de rooilijn moet worden vastgesteld. De voorzitter merkt ten slotte op dat het nu alleen gaat over een stukje tuin van de familie van Dijke en daarvoor kan toch dit heele bouw plan niet meer verworpen worden, daar hier groote belangen voor de gemeente mee op het spel staan. Dat tuintje is toch maar een kleinig heid, ook kan in de notulen opge nomen worden dat de bocht iets minder scherp gemaakt moei worden. De heer van Ast wi> nog opmerken dat als dit zoo wordt aangenomen het niets geeft al zet men in de notulen een bepaling er bij. Met raadsbesluit gaat naar Ged. Staten en' wordt goedgekeurd en daar mee klaar. Hij vindt het een vaarlijk punt. De voorzitter zegt nogmaals het andere is reeds aangenomen. Het gaat alleen over-de rooilijn. Met tegen st. wordt de voor-en achtergevelrooilijn vastgesteld. Tegen de heeren van Ast, van Houdt en Vroegop. zeer ge- Burg. en weth. slellen nu voor ook het bouwverbod vast te stellen. Met tegen st. wordt dit aange nomen. Tegen de hh. van Ast en van Houdt, terwijl de heer Vroegop zich buiten stemming houdt. De voorzitter deelt mede dat er op het laatst van Mei volkstelling zal worden en daar hiervoor gehouden beloonim wordt gegeven kan hiervoor rijks- en gemeentepersoneel worden/ingeschakeld. Nu zijn er voor deze telling 10 menschen noodig, 10 personen kunnen worden aange wezen, maar spr. wil vragen of de raadsleden nu ook bereid zijn mede te werken. Een kleine tegemoetko ming wordt gedaan en dat is men krijgt voor de moeite tabaksbonnen en cent per inwoner en voor degene die huiten de gemeente gaat worden ook fietsbanden beschikbaar gesteld. De raadsleden zeggen allen hun medewerking toe. De voorzitter zegt er is al eens ge sproken over liet dempen van de sloot hij Niemantsverdriet. Het is nu zoover dat Niemantsverdriet bereid is de helft in de kosten van de buizen te betalen en er zullen ongeveer 40 huizen noodig zijn. Burg. en weth. stellen" voor dat werk uit te voeren. De heer van Ast is er niet tegen, maar zou graag zien dat het andere stuk er dan ook bij werd genomen. Weth. Krijger merkt op dat de kosten dan hoog zullen worden en daarom wilden wij wachten om dat later te doen. De heen van Ast meent dat dit be trekkelijk goedkoop kan gebeuren om dan van de verlaatput rechtdoor het hof te gaan van Niementverdriet, er zal vermoedelijk nog wel een adres van die menschen komen en dan zou ZONDAGSDIENST ARTSEN Zondag 20 April 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland Duinker Ie Tholen enJ. Vermet le Nieuw-Vosmeer Officiëele bonnenlijst Bonkaarten KA, KB, KC 705 (Serie Bonkaarten MA, MO 705 (bijz arbeid, a.s. moeders) (Serie Tabakskaaiten enz. QA QB, QC 703. spr. de. mogelijkheid onder oogen willen zien, om dat tegelijk in orde te maken. Weth. Krijger meent dat die men schen niet met een verzoek zullen komen, omdat die sloot hun water afvoert. Met alg. st. wordt besloten eerst dit werk uit te voeren. Burg. en weth. stellen voor om nog 20 m3. keislag aan te koopen voor verbetering wegen. De heer van Houdt wijst er op dat de Achterweg nog zeer slecht is en wil de aandacht er op vestigen dat deze toch verbeterd moet worden. De voorzitter antwoordt dat er al wat aan gedaan is, maar door de zware vrachten die er steeds over gaan, wordt de weg steeds, weer kapot gemaakt. Met alg. st. wordt het voorstel aan- Nu de rekeningen van de Ghr. school zijn ingekomen tot een bedrag van gezorgd worden dat alles klaar 630.90 stellen burg. en weth, voor hier een voorschot op te geven over eenkomstig het verzoek van het be stuur van die school. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Bij de rondvraag vraagt de heer van Ast hoe het is met het nazien van de gemeenterekening. De 'voorzitter antwoordt dat ligt aan de leden van de commissie als die maar zeggen wanneer ze komen dan zal er ligt. Weth. Krijger zegt dat er hij burg. en weth. nog iets is besproken en wel over de hoek bij Jansen. De voorzitter zegt dit vergeten te hebben mede te deelen. Hij is hij Jansen geweest en deze is bereid mede te werken om die hoek te verbreeden, er zou dan 60 cm. hij komen. De heer Vroegop meent dat er dan meer verkeer door het dorp zal komen en in een andere gemeente wordt er juist getracht het verkeer buiten de gemeente te brengen. Met alg. st. wordt echter goedge vonden hierover na'der te spreken. Hierna sluit de voorzitter onder dank op de gebruikelijke wijze de verga dering. Onder groote belangstelling heeft de Jaarbeurs te Utrecht haar poorten geopend. de Koningin gal blijk van belangstelling door een bezoek te brengen. Onze regeering heeft aan de bank voor internationale betalingen een leening aangevraagd van vijfhonderd millioen dollar. Ministers Beel en Jonkman zuilen waarschijnlijk einde dezer maand naar Indonesië vertrekken voor het houden van besprekingen die door de C.G. noodig worden geacht. Ministers Lieftinck en Iluysman zou- FIRMA POT, Tholen elefoon 16. Postrek. 1043 Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0.90 cent disp.kosten Losse nummers cent. THOOLSGH URANT Advertentiën millimeter 10 cenf, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Ad verten ties onderno. of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra rxrtXTTC lees regelmatig in deze krant examenuitslagen van jongelui die een diploma behaalden voor typen of stenografie. Groote aantallen jongens en meisjes blijken aan ver schillende „instituten" dit soort cur sussen te volgen en daarvoor ver moedelijk een aardig sommetje op zij te leggen. Nu zullen we maar direct ter zake zijn en zonder om wegen de vraag stellen waar het om gaat, namelijk levert dit geld zijn ren te op. Zooals ondergeteekende er tegen aan kijkt is het aantal be trekkingen waar deze kennis noodig is, in ons eiland beperkt. Daar zijn de gemeenten, de waterschappen, de enkele officieele diensten, de enkele grootere zaken en kantoren en nog enkde meer, die administra tief personeel kunnen gebruiken. Het totale aantal dat aldus geplaatst kan worden is echter, ik herhaal het nogmaals, beperkthet gaat hier niet om honderden, maar om tien tallen. Zoo zal een groot deel van deze jongelui verder moeten trekken naar Bergen op Zoom of naar de stad in het algemeen en zij zullen zien, dat men met typen alleen meestal niet ver komt. Daarnaast zal een ander deel op den duur geheel teleurgesteld worden, omdat er voor hen geen „baantje" blijft, waarop ze kunnen trouwen. Tenslotte verdient een landarbeider, die zijn vak machtig is tegenwoordig ook een bedrag van in de buurt van de 2000 en er zijn nog maar weinig kantoren die dat louter en alleen op een diploma typen en steno uiteindeliik kunnen en willen betalen. Dan moet er nog heel wat meer in de mars zitten. Laten de ouders dan ook bedenken, dat hun kinderen niet alleen uit zucht naar verandering naar een kantoorbaantje 'moeten streven en laat ze van te voren degelijk overwegen of het geen weggegooid geld wordt. Wanneer hun kind goed kan leeren en voor het eigen beroep niet te behouden is, laat ze dan eerst zorgen voor een goede onderwijsopleiding. Dat is de eerste grondslag. En dan is toch wel een van de meest aange wezen beroepen dat tot voor kort zoo in discrediet geraakte van onder wijzer of onderwijzeres. Dit toch is een beroep, waarvan de opleidinq financieel binnen het bereik van velen onzer zal liggen en dat nu sinds kort ook door de overheid beter betaald zal worden. Er is nu een groot tekort en vanwege het hooge geboortecijfer zullen over en jaar CO 70.000 kinde ren meer dan thans de scholen qaan bevolken. Ziehier een schoone kans voor de jongenen het meisje die wat worden willen, een schoonere kans en een dankbaarder taak dan met een boord om achter een schrijf machine minder te verdienen en ook minder te beteekenen dan een vak arbeider. SAMMETJE voor het tijdvak van 20 April t/m Mei 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van 02 Algemeen 500 gram suiker, boter hamstrooisel enz. of 10Ó0 gram jam, stroop enz of 500 gram chocolade of suikerwerk. 03 Algemeen 250 gram zachte zeep. Bonkaarten KD, KE 705 (Serie 12, 13 Algemeen 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram chocolade of suikerwerk. 14 Algemeen 250 gram zachte zeep. 17 Reserve 250 gram zachte zeep. 21 Suiker 250 gram suiker, boterham strooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram chocolade of suiker werk. 69— Tabak rantsoenen tabaksartikelen. 69 69 Tabak rantsoenen tabaks- artikelen. 69-1 Versnaperingen 200 gram chocolade en/of suikerwerk of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. 69 Versnaperingen 100 gram chocolade en/of suikerwerk of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram iam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 18 April worden gebruikt.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1