Binnenland w 'rins Bernhard Distributienieuws Nieuwsblad voor het Eiland Tholen Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Twee en zestigsté jaargang 29 JUNI 1947 PUBLICATIEN Bestrijding van de coloradokever. Bevel als bedoeld in art. 4 van het coloradokeverbesluit 1941 taatscourant van 24 April 1941, nr. 79. NIWIN- en Oorlogsgraven-comité. openbare vergadering van den Raad Brugbedrijf Tholen. Door het Trubinaal te Zierikzee zijn de volgende uitspraken gedaan Officiëele bonnenlijst ijaag li juni No. 26 Druk en uitgave 1 MA I.M.C. POT, Tholen foon 16. Postrek. 1043 blad verschijnt eiken lijdag. Prijs per kwartaal o»etulCeernstd8tknfen WAARIN OPGENOMEN DE lERSEKSE EN THOOLSE COURANT Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra ,1 A v 'i ndag wordt Prins Bernhard *6 jaar. 9 Juni wordt voor ons volk een 'urn die niet zonder meer rTbij wordt gegaan. ,f-Vins Berhard, 10 jaar geleden (ehuwd met onze troonop- jster, maakte zich aldra bij Volk populair door zijn eenvoud en zijn aanpassings vermogen. Wij herinneren ons allen de jaren van de bezetting, toen wij demonstratief een anjer, de lievelingsbloem van Prins Bernhard droegen, als teken dat wij onze Prins hoogachten. Toen kwam de bevrijding en ÉL met die bevrijding bleek de .rote liefde die wij hem, die py het verzet tegen de onderdruk ker leidde, toedroegen. Hij had tijdens die bange jaren in allerlei functies ons land ge- diend. Hij werd een Prins die Bj men overal met liefde en gejuich il ontving. En zo gaan ons aller gedachten [naar den jarige uit en smeken den Almachtige Zijn Zegen l>f voor onze Prins en jijn i Aan alle telers van r aardappelen in de gemeente THOLEN. e burgemeester van Tholen ezien de mededeling van het •ofd van de plantenziektenkun- uge dienst, volgens art. 4 van het coloradokeverbesluit 1941, dat naar zijn oordeel gevaar bestaat voor vestiging van de coloradokever in de gemeente Tholen, beveelt aan alle gebruikers van met aardappelen beteelde percelen gelegen in de gemeente Tholen, dit gewas ten minste eenmaal te bespuiten of te doen bespui ten met water, waaraan op 100 liter 500 gram calciumarse- naat is toegevoegd. Deze bespuiting moet zodanig worden uitgevoerd, dat le. een hoeveelheid, overeen komend met ongeveer 800 liter per hectare gelijkmatig over het gewas wordt verdeeld 2e. dat alle bladeren van de aardappelplanten met de vloei stof worden bevochtigd 3e. dat op zodanig uur en bij zodanige weersgesteldheid ge spoten wordt, dat het gewas nog dezelfde dag kan opdr ogen. Verder moet er voor worden zorg gedragen, dat de giftige vloeistof uitsluitend ap het aard appelloof en niet op andere, tussen of naast de aardappels groeiende gewassen, weiden of slootkanten terecht komt. Met de wind moet dus bij de be spuiting ter dege rekening worden gehouden. De bespuiting moet worden uitgevoerd in de periode van 25 Juni t/m 5 Juli 1947. Indien de gebruiker van een perceel nalatig blijft de voor geschreven maatregelen ten uitvoer te leggen, worden deze op kosten van den gebruiker van het perceel uitgevoerd. De kosten hiervan worden inge vorderd volgens de voorschriften in de artikelen 291, 294 en 295 van de gemeentewet gegeven voor de invordering van de plaatselijke belastingen. Tholen, 23 Juni 1947. De burgemeester voornoemd. Belangstellenden in het werk van bovengenoemde Stichtingen worden uitgenodigd lot hijwo ning ener vergadering te houden te gemeentehuize op Dinsdag 1 Juli as. des avonds half acht, ten einde te komen tot oprich ting van plaatselijke comitè's. Tholen, 24 Juni 1947. De Burgemeester van Tholen. De Burgemeester der gemeente TllOLEN maakt bekend, dat tegen Dinsdag 1 Juli a.s., des namiddags 3.30 uur, een is belegd. Punten van behandeling 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3 Wijziging van de gemeente begrotingen voor 1940 en 1947. 4. Wijziging van de bed rijfs- begrotingen voor 1940. 5. Vaststelling van het verme- nigvuldigingscijfer voor het schoolgeld. 0. Onderhandse aanbesteding van de woningen aan de Hofstraat. 7. Restauratie van de toren. 8. Financiering van de restau ratie van de Ned. llerv. Kerk Tholen, 25 Juni 1947. De Burgemeester voornoemd, A. J. VAN DER HOEVEN. Abonnementen voor de maand Juli kunnen worden afgehaald op Dinsdag 1 Juli a.s. aan het Bureau der Mosselcentrale onder het Viaduct, des morgens van 5 tot 9 uur. Ca. Ma. Nelisse St. Maartensdijk internering voor 4 maanden en verlies van nationaliteit. M. M. v. d. Male St. Annaland internering gelijk aan bewaring, verbeurdverklaring van flUUU en radiotoestel, ontzetting uit de rechten. M. C. v. d. Weele St. Annaland internering 3 jaar en 8 maanden, van 6 April 1945 verbeurdverklaring radiotoestel en ontzetting rechten. H. M. de Koningin heeft een bezoek aan Rotterdam gebracht om het monument voor de ge vallenen die dienst deden tijdens de oorlog op onze onderzeeboten, te onthullen. Vele hoge officieren, tal van reünisten en genodigden, waarondei de nabestaanden van de mannen, wier namen zijn vermeld op de bronzen gedenk platen, aangebracht op het een voudige stenen monument, wa ren bij deze plechtigheid tegen woordig.. II.M. hield een rede waarin zij de uitstekende diensten in het licht stelde die de onderzeedienst gedurende veertig jaren aan het vaderland heeft bewezen. H. M. herinnerde dat sedert het uit breken van de oorlog aan op varenden van onderzeeboten 500 onderscheidingen zijn toe gekend, waaronder 3 ridder kruisen der Militaire Willems orde en 15 bronzen leeuwen. Na de onthulliug van het ge denkteken ging Fl. M. over tot het uitreiken van de versierselen van de M.W.Ü., die aan den onderzeedienst was ten deel gevallen. Door Prins Bernhard werd in het Stadion te Amsterdam een monument onthuld, daar opgericht ter gedachtenis van de tijdens |den oorlog ge vallen sportbeoefenaren. De houding die de republi keinse onderhandelaren aanne men tegenover de in alle op zichten juiste houding van onze regering en de C. G. maken verder praten op het ogenblik onmogelijk. De partij ter andere zijde trekt zich niets aan van de overeen komst van Linggadjati, waarvan zij verschillende van groot belang zijnde punten plotseling niet meer in het geding wenst te brengen, terwijl onze regering deze overeenkomst ten volle wenst te handhaven. De republikeinse delegatie heeft aan de C, G.eentegennota doen toeken, waarin iedere tegemoet komende houding ontbreekt en het schijnt of men zich niet bekommert over de eenmaal afgesloten overeenkomst. De brie! van de C. G. brengt de verschilpunten na<ir voren. Wat het centrale gezag in Indonesië gedurende de over gangstijd betreft wordt o. m. opgemerkt dat het Nederlandse voorstel ontworpen is een in feite collegiale regering voor de Verenigde Stalen van Indonesië, op federatieve grondslag, waar van de vertegenwoordiger van de Kroon deel zou uitmaken met behoud de jure van een uiteindelijke beslissingsbevoegd heid in federale aangelegen eeden, terwijl voorzien werd in hen vertegenwoordiging van Indonesië in Nederland, over eenkomstig artikel 9 der over eenkomst en to* bijstand van de Nederlandse regering in Lndrmesisebe aangelegenheden, alsmede tot voorbereiding van de Nederlands-Indonesische Unie. Ovpr vertegenwoordiging in Nederlandheeftde republikeinse nota zich nagenoeg niet uitge laten, terwijl in wezen het voor stel van de vorming van een interim-regering werd verwor pen. De republikeinse voorstellen tot hervorming en aanpassing van de Indische regering komen neer op een uitschakeling daarvan. De vertegenwoordiger van de Kroon moet volgens het repu blikeinse voorstel slechts een vaag omschreven bevoegdheid bezitten om zijn instemming te onthouden aan beslissingen, die hij strijdig acht met zuiver Nederlandse belangen. Dit is niet rneer verenigbaar met ar tikel 2 van Linggadjati. Boven dien komt de zetelverdeling door de republiek voor de interim- regering voorgesteld, neer op de macht iedere beslissing, die .niet geheel met de wensen van de republiek strookt, te verhin deren en op een miskenning van het feit, dat een fede ratieve gedachte onverenigbaar is met die van juridische onge lijkheid der gefedereerde delen. Ook wordt de Nederlandse medewerking aan de opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië terzijde geschoven en iedere werkelijke invloed aan Nederlanders gedurende de overgangstijd de jure verant woordelijkheid blijft dragen, ontnomen, ondanks het feit, dat millioenen Indonesiërs en de overgrote meerderheid der min derheden' de verzekering van hun rechten en vrijheden van de Nederlandse regering ver wachten. De posities van de luitenant-gouverneur-generaal en van de Nederlandse regering worden door de clausule van de eindbeslissing bij de interim regering, door de republiek tot vrijwel niets gereduceerd. Dit leidt /tot een geheel andere beoordeling van de economische der republikeinse voorstellen delegatie. Wat de verhouding tot andere Staten betrelt is de Commissie- generaal van oordeel dat de republiek bevoegdheden opeist geheel in strijd met de over eenkomst van Linggadjati. Na nog te hebben ge wegen op meerdere tegenstrijdigLeden die hierin voorkomen, wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het uitschakelen van de beslissings bevoegdheid van de vertegen woordiger van de Kroon ont neemt aan de andere Staten ieders waarborg voor eerbiediging en handhaving van hun rechten. De stelling, dat de grote vraag stukken van uitvoering van Linggadjatie aan beide delegaties blijft voorbehouden, versterkt de G G. in haar oordeel dat de republiek de deelneming en het medezeggenschap in die besluiten van vertegenwoordigers v^n Oost-Indonesië en Borneo ver werpt. Deze opvatting is in strijd met aitikel 4 en 5 van Ling gadjati. De republikeinse nota geett voorts een eenzijdige en onjuiste interpretatie van de artikelen 3 en 4 van Linggadjati doordat zij enerzijds iedere wijziging in de defacto positie van de republiek gedurende de overgangstijd afwijst, maar an- derszijds vordert dat in de andere delen van Indonesië zal worden nagegaan, welke ge- i biedsdelen zich wensen aan te sluiten bij de republiek. Ook bij de militaire voorstellen ver langt de republiek bemoeienis met de organisatie in de andere staten terwijl zij iedere be moeienis bij haarzelf afwijst. Het blijkt, dat de republikeinse delegatie de voorstellen van de C. G. over de buitenlandse betrekkingen vrijwel geheel verwerpt. Zij streeft naar onmiddellijke eigen vertegenwoordiging van Indonesië in de overgangstijd waarvoor geen grondslag te vinden is in de artikelen 2 en 13 van Linggadjati. Ook de brief wisseling tussen de delegaties van 20 en 25 November 1940 sluit zulk een afzonderlijke vertegenwoordiging in deze periode uit. De wens van de republiek om daarnaast ook nog een afzonder lijke vertegenwoordiging op eco nomisch gebied te handhaven gaat rechtstreeks in tegen de erkende noodzaak in de economische eenheid van Indo nesië en in dit verband kan de aanvaarding door de republiek van mogelijke benoeming van Indonesiërs de buitenlandse dienst van Nederland nauwe lijks ernstig bedoeld zijn. Voor de behartiging van de Neder landse belangen waartoe in de gedachtengang van de re publiek deze dienst zich zou moeten beperken zijn waarlijk wel voldoende; Nederlandse krachten beschikbaar.". Voorts is uit een mededeliug van de Egyptische regering ge bleken dat de Republiek na de ondertekeningvan Linggadjati is voortgegaan met pogingen om rechtstreeks buitenlandse betrekkingen aan te knopen. Ook het gebied van militaire samenwerking dat reedsgeregeld was, schijnt de republiek thans niet aanvaardbaar te vinden, men wil niets weten van de vorming van een gemengde gendarmerie, die de veiligheid van de bevolking zou waarborgen De G. G. stelt hiertegenover de aanvallen op Modjokarto duren voort. De suikercommissie kon verscheidene streken niet bezoeken, omdat de republi keinse regering haar veiligheid daar niet waarborgen kon. Nog dagelijks zijn mensen, die met de Nederlanders samenwerken, aan allerlei gevaren blootgesteld, terwijl de rehabilitatie en de voor het tijdvak van 29 Juni t/m 12 Juli 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA,KB KC707 (Serie F) F—-05 Algemeen 750 gram sui ker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gram chocolade of suikerwerk F —06 Algemeen 50 gram cacao F07 Algemeen 1 ei F08 Algemeen 2 liter petro leum. F05, F08 Reserve 100 gram gedroogde zuidvruchten. Bonkaarten KD, KE 707 (Serie F) F—13, F14, F15 Algemeen 250 gram suiker, boter hamstrooisel enz. of 500 jam, stroop enz. of 250 gram chocolade of sui kerwerk. F10 Algemeen 50 gram cacao F—17 Algemeen 2 liter petro leum. F15 Reserve 100 gram ge droogde zuidvruchten. MA, MD, 707 (Bijz. arbeid, a.s. moedors) (Serie F). F21 Suiker 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. ot 500 gram jam,stroop enz. ol 250 gram chocolade of suikerwerk. Tabakskaartenenz.QA QB.QC 707 F—31 Tabak 1 rantsoen siga retten of kerftabak. F—32, F—35 Tabak 2 rantsoe nen sigaretten of kerf tabak F33 Versnaperingen200gram chocolade of suikerwerk, of 200gram suiker,boter hamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. F—36 Versnaperingen 100 gram chocolade of suikerwerk of 100 gram suiker, bo ter hamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop'enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 27 Juni wor den gebruikt. De bonnen voor petroleum blijven geldig t/m 9 Augustus. Ook neemt de G. G. stelling tegen de opvatting die de andere partij heeft omtrent de schuld verplichtingen. Men wenst hier een geheel ander standpunt in te nemen betreffende de over eenkomst der schulden ver plichtingen van Nederlands- Indië jegens Nederland en het buitenland, later door de Ver enigde Staten van Indonesië over te nemen. Hier werd een systeem op eco nomisch gebied ontwikkeld dat de wederopbouw van de niet- Indonesische bedrijven de inver- steering van nieuw Nederlands of buitenlands kapitaal vrijwel onmogelijk maken. Samenvattend acht de Com missie-Generaal de republikeinse voorstellen zodanig onbevredi gend, dat vrijwel van een af wijzing van haar nota kan wordn gesproken. Zij negeren de rechts positie, zoals die in de overeen komst van Linggadjati was aan vaard, zij stellen een algemeen overwicht van de republiek tegenover de federale construc tie, zij verwerpen de grondslag van samenwerking die in weder zijdse zeggingschap behoort gelegen te zijn en zij bieden tenslotte geen waarborg voor een werkelijk veilige en recht matige terugkeer van hen die uit het republikeinse gebied verdreven zijn of voor de positie van die tallozen, welke met de Nederlands-Indische regering hebben samengewerkt. De Com missie-Generaal meent derhalve dat de republikeinse nota haar geen mogelijkheid tot verdere onderhandeling biedt en heeft, overeenkomstig de slotzin van

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1