WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT )e republiek blijft bij haar standpunt: rijdag 22 Aug. 1947 No. 34 THOOLSE COURANT Twee en zestigste jaargang )ruk en uitgave IRMA I. M. C. POT, Tholen 'elefoon 16. Postrek. 1043 blad verschijnt eiken 'rijdag. Prijs per kwartaal 0.90 -r 15 cent disp.kosten osse nummers 8 cent. - - - - - - - - - «w— w -w slieuwsblad voor het Eiland Tholen Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra Geen aanvaarding van het aanbod goede diensten van Amerika. van De Republiek wil van geen ansigeren weten, zij denktalles niets Amerika meende, dat er wel- :ht een oplossing zou te vinden jn en gaf de Amerikaanse con- rl-generaal Zaterdag opdracht 3t voorstel van goede diensten" herhalen, teneinde de beëindi- vej ing van het Ned. Indonesische 'lsjjnflict te bevorderen. Deze bracht een officieel bezoek aa an dr. A. K. Ganihet heeft niet rs =baat 2n 11 Augustus hebben de Indo- kr^sische autoriteiten de consul- meraal'Foote medegedeeld, dat be j het aanbod van goede diensten ?r Ver. Staten in beginsel aan aarden, doch met de voorwaarde jei rt zij arbitrage door de Veilig- slapidsraad wensten. Het blijkt, dat Indonesische autoriteiten dit mbod in feite hebben verwor- ?n, daar zij de goede diensten et wilden gebruiken voor het >el, dat de V.S. zich voorstelden, het zonder uitstel tot elkaar engen van beide partijen, opdat L( jze zelf een aanvaardbare op- rte|ssing zouden kunnen uitwerken, va De Ned. regering heeft haar be en idheid te kennen gegeven om )or directe onderhandelingen te )men tot een overeenstemming, ials door de V.S. is voorgesteld, dien derhalve de Indonesische rtoritei'ten, evenals de Ned. re uring bereid zijn de goede diens- Ti der V.S., tot het doen aan- ïvf mgen van directe onderhande- ^lltigen, te accepteren, dan zullen 3k[e V.S. gaarne hun bemoeiingen 9sflbortzetten. .ml Indien de Indonesische autori- icriiten vasthouden aan een be- 9iqfctalde wijze van overeenstem ming, zoals zij tot dusver gedaan ?bben, zonder er rekening mede houden, of dit voor de weder- artij aanvaardbaar is, komt het mbod van goede diensten nood- ikelijk te vervallen. In dat geval >u voor de V.S. geen ander alter- itief openstaan dan aan de Ned. gering en de Veiligheidsraad ede te delen, dat de Indonesi- he autoriteiten haar aanbod niet -*> lebben aanvaard. De republikeinse regering heeft 5antwoord op het herhaalde merikaanse aanbod van goede ensten. Nogmaals dringt zij er aan, dat zo spoedig mogelijk i internationale commissie tot i,s 'bitrage naar Indonesië zal wor- m gezonden. Zij herhaalt in iar antwoord haar verzoek aan leer openbaarheid ten aanzien van de ïotieven van het regeeringsbeleid let zich neerleggen bij de uitspraak van de Veiligheids- laad is antinationaal en internationaal verwerpelijk. de Amerikaanse regering goede diensten te verlenen bestaande in het uitoefenen van invloed op de Nederlandse regering en de Vei ligheidsraad om in te stemmen met arbitrage. De republikeinse regering verklaart in haar ant woord verder, dat het haar niet mogelijk is op haar vroeger ge nomen besluit terug te komen, omdat de Australische resolutie, welke een internationale commis sie voorstelt, reeds bij de Veilig heidsraad in behandeling is. Te Londen werd officieel mede deling gedaan van het ontvangen van een Republikeins verzoek om Britse steun voor de Indonesische zaak bij de V.N. De behandeling van de Indo nesische kwestie in de Veilig heidsraad heeft ernstige critiek uitgelokt. Het Oost-Indonesische kabinet publiceerde een verkla ring, waarin het niet toelaten van deze streek wordt betreurd. Zes vertegenwoordigers van de Voor-Indische gemeenschap op Sumatra hebben op Pandit Nehroe een beroep gedaan, zijn „nood lottige" politiek in de Veiligheids raad te staken, daar hierdoor voedsel wordt gegeven aan de Republikeinen, die hun onbe kwaamheid volledig bewezen. Zeer scherp is het commentaar in de Belgische bladen. Le Soir schreef, dat met het horen van de Republiek de weg geopend is voor het horen van „een Bretonse, Provencaalse of Schotse Repu bliek", of de negers van Georgië. De anti-koloniale demagogie heeft de overwinning behaald, tot grote vreugde van Gromyko, aldus het blad. De Chinese consul-generaal te Batavia heeft Zaterdagavond via radio-Batavia een boodschap tot de republikeinse regering gericht, met het verzoek aan radio-Djokja- karta deze boodschap ogenblik kelijk aan Soekarno en Sjarifoed- din over te brengen. In deze bood schap zegt de consul-generaal, dat de Chinezen zijn te beschou wen als een welgezind volk, dat hier vele honderden jaren leefde in goede verstandhouding met het volk van dit land. Gedurende de laatste jaren hebben wij op tastbare wijze onze zedelijke steun aan de republiek getoond en gezwegen over aller lei incidenten, welke elk ander volk tot een vijandige houding zouden hebben gebracht. 1 Ter bespreking-van de toestand aarin het Koninkrijk der Neder- ;>ei nden door de politiek van het nbinet-Beel ten aanzien van Ne- Jrlands-Indië is geraakt, houdt -t Nationale Comité Handhaving jkseenheid a.s. Zaterdagmiddag aanvangende om 2 uur een gÜ€ 'oedvergadering in het Jaar- .ig ?ursgebouw te Utrecht, tezamen get de provinciale, stedelijke en ij aatselijke comité's, alsmede met samenwerkende organisaties. Omtrent deze toestand, zoals 3 zich bij het afdrukken van de c 'roep voordeed, stelt het Natio- fle Comité het navolgende vast 1. De uiterst gevaarlijke positie 'n het Koninkrijk en de kritieke se der politionele maatregelen Nederlands-Indië zijn een ge- te van de slapheid en onjuist- id der politiek van het verleden, welke politiek met name twee uw samenhangende zaken alle ndacht vereisen: ten eerste het naar de voor grond halen van de zogenaamde republiek Indonesië als een wer kelijk bestaande respectable staat, ten tweede, het volslagen gemis aan voorlichting van bmnen- en buitenland omtrent de werkelijke toestand. 2. Bijna twee jaren lang heeft de politiek der Kabinetten Scher- merhorn en Beel „de republiek Indonesië" als een aanvaardbare partner behandeld en haar als zo danig aan het Nederlandse volk en aan 't buitenland voorgesteld. Ze heeft alle argumenten en ge gevens der oppositie, die duidelijk het tegendeel bewezen, ter zijde gesteld. De harde feiten hebben het Ka- binet-Beel genoodzaakt om bij monde van zijn Voorzitter bekend te maken, dat het „vaststaat, dat de tegenwoordige regering van de republiek economische afbraak en plundering, monetaire ver warring en wetteloosheid niet kan tegengaan en allerminst in staat mag worden geacht om in haar gebied veiligheid en recht te ver zekeren en anderzijds weigert om met ons samen te werken, de voorwaardén hiertoe te scheppen enz." Noch het Kabinet-Beel, noch zijn vertegenwoordiger te Wash ington, Mr. van Kleffens, die beide in woord en daad maandenlang de republiek als een tot besturen bekwame staat hebben behan deld, hebben de Veiligheidsraad binnen enkele dagen de bekering, door henzelf ondergaan, kunnen deelachtig maken. 3. Zo kon zich de ramp voltrek ken, dat de Veiligheidsraad een uitspraak dééd, waarbij het Ko ninkrijk en de republiek als twee gedaagde oorlogvoerende par tijen tot wie deze uitspraak kon worden gericht, zijn behandeld. Deze opvatting en deze uit spraak van de Veiligheidsraad, welke een direct gevolg zijn van de de-facto erkenning van de zo genaamde repoeblik bij de over eenkomst van Linggadjati en welke onze zwakke bewinds lieden natuurlijk niet in staat zijn geweest te verhinderen, zijn in strijd met èn de feitelijke toestand van Nederlands-Indië èn met het statuut der Verenigde Volken. 4. Deze opvatting en deze uit spraak van de Veiligheidsraad zijn in strijd met de feitelijke toe stand in Nederlands-Indië, wijl aldaar noch rechtens noch feitelijk een oorlogstoestand bestaat, maar slechts het met 't machtsapparaat van het oppergezag handhaven van rust en van de veiligheid der Rijksonderdanen, waartoe de be staande nog steeds in werking zijnde Indische Staatsregeling ons verplicht. Gelijk door 't Nationaal Comité steeds is voorspeld, is de hand having van rust en veiligheid met zeer geringe verliezen gepaard gegaan. 5. Deze opvatting en deze uit spraak van de Veiligheidsraad zijn in strijd met het eigen Hand vest der Verenigde Volken, het welk de Veiligheidsraad verbiedt zich met de interne aangelegen heden van een staat te bemoeien, behalve dan in bepaalde omstan digheden, welke hier niet aan- owezig zijn, noch gesteld zijn aan wezig te zijn. Om deze redenen kan de uit spraak van de Veiligheidsraad niet worden aanvaard. Een wel aanvaarden betekent de ver loochening van onze zelfstandige verantwoordelijkheid voor 't wel zijn der volken in Nederlands- Indië. Het Kabinet-Beel heeft zich reeds op deze weg begeven en stelt daarmee het Koninkrijk aan grote gevaren bloot. 6. Het Kabinet-Beel oogst thans wat het gezaaid heeft in zijn vol strekt onjuiste voorlichting van binnen- en buitenland. Dit falen spreekt zo sterk, dat zelfs in het binnenland een groot deel van de leden van de Partij v. d. Arbeid niet bereid is om de voor de republiek zeer bezwaren de uitspraken van de Minister- President in diens Regeringsver klaring als juist te aanvaarden, ofschoon deze redenen van het politionele optreden tegen de re publiek uiteraard moet steunen op welbewezen feiten, die overi gens aan het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid voor een groot deel bekend zijn en die tal van haar sprekers in het open baar hebben aangevoerd. 7. Hoewel de keuze der Ver enigde Staten van Amerika als bemiddelaar (aanbod van goede diensten) op zichzelf een lichtpunt vertegenwoordigt, moet het feit, dat bemiddeling van een grote mogendheid is aanvaard, als een ernstige slag voor de zelfstandig heid der Nederlandse politiek en als een verzwakking van de posi tie des Koninkrijks worden gezien, BRIEF UIT HOLLAND Gelukkig zijn er toch nog men sen op de wereld, bij wie niet alles om geld draaitmensen, die heerlijk onpractisch zijn en idea listisch Dat ontdekte ik Dinsdagavond, ioen Wies tegen me zei„Ga nou eens mee naar m'n Engelse con versatieles. 't Is maar een uurtje, van 9 tot 10, en Professor is de moeite waard. Ie zult je best amuseren. Alleen moet je je ner gens over verwonderen." Dus gingen we samen naar de les. Het huis, waarin Professor's Taleninstituut gevestigd is, is een oud hoekhuis in het centrum van de stad, door Professor lyrisch „Harmony Corner" gedoopt. De voordeur stond Uitnodigend open we beklommen een kale, blank- geschuurde wenteltrap en beland den in een klein vertrek, het hei ligdom, waar de lessen worden gegeven. Drie jonge meisjes waren in druk gesprek, terwijl een kleine, erg dikke en kaalhoofdige man met goedige ogen achter ronde brilleglazen, ons met vrien delijk gebaar tegemoetkwam. Kennelijk de Professor Hij begroette Wies in 't Engels en toen ze zei,,'k Heb vanavond m'n vriendin maar eens meege nomen viel mij een even harte lijke begroeting ten deel. Ik werd naar een stoel gebracht en Pro fessor sprak met mij alsof ik een oude bekende was. Ik zag, dat elk der jonge meisjes een rode roos in het haar had en juist toen ik me daarover verwonderde, trad Professor op Wies toe en kwam met z'n kleine, dikke handen ook haar hoofd met een roos versieren en vervolgens was 't mijn beurt voor die ceremonie Daarna begon de les. We kregen een blad vóór ons, waarop een Engels radioverslag getypt was en moesten om beurten lezen en vertalen. Toen dat- afgelopen was, presenteerde Professor ons Chesterfield sigaretten Dan ging de les weer verder en. kregen we liederenbladen vóór onswe moesten Engelse liedjes zingen, waarbij Professor ons beluisterde en soms onverwachts meebaste. 't Waren populaire liedjes, waar van iedereen de wijs kende van de radio, en ze gingen van oud tot nieuw, van „My old Kentucky home" tot „Don't fence me in". We galmden, dat het een lust was. Het raam stond open en toen we ophielden zei er iemand „Kijk eens naar buiten of we suc ces hebben", en ja hoor„Er zit ten beneden al twee heren te zit ten luidde 't antwoord van het meisje, dat haar hoofd naar bui ten stak. „Rustig laten zitten", zei Wies, „als we ophouden met zin gen, lopen ze dadelijk wel weer te lopen Toen we pauseerden om op adem te komen, kwam „Napo leon", Professor's vrouw, even oud, goedig en zonderling als hij, (haar bijnaam dankt ze aan een 3-kantige hoed, die ze 's winters doorlopend in huis op heeft tegen de kou) ons thee met citroen pre senteren. Zelfs koekjes en choco- laadjes ontbraken niet. En dat alles voor f 3.per maand Als elke leerling nu nog maar ge regeld betaalde, maar er zijn er massa's, die het „vergeten" en vraag je aan Professor wie er be taald heeft, dan weet hij 't niet. „Och, als ze 't hebben, betalen ze wel en als ze 't niet hebben, dan kan ik 't ook niet van ze verlan gen Goeie Professor, U zult nooit rijk worden, maar 't is goed te weten, dat er nog mensen zoals U be staan 1 LOES BERGMANS. voor welker consequenties men een open oog dient te hebben. Dat dit feit heeft plaatsgegrepen, kan alleen als een gevolg van de slechte voorlichting van het bui tenland worden beschouwd. In Zondagsdienst Artsen Zondag 24 Aug. 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland Mevr. Lindenbergh-Klooster le Oud-Vossemeer en Bruijnzeel te St. Philipsland dit feit openbaart zich het niet te miskennen gevaar, dat ook de nobelste bemiddeling aan een re publiek Indonesië een standing zal kunnen verlenen, welke naar luid der bestaande toestanden, haar juist niet toekomt. Onder deze omstandigheden wenst het Nationale Comité tot Handhaving der Rijkseenheid volle nadruk te leggen op de vol gende zaken Ten eerste Er worde veel meer openbaarheid gegeven aan de motieven, welke het Regerings beleid beheersen, met name dient te worden medegedeeld, hoe de Indische Regering oordeelt over het stopzetten der politionele actie. Openbaarheid is voorwaarde voor gezonde democratie. Ten tweedeHet binnen- en buitenland behoort van nu af op de meest efficiënte wijze eerlijk en duidelijk te worden voorgelicht omtrent de werkelijke toestanden en verhoudingen in Nederlands- Indië, speciaal op Java en Suma tra. Waar de Regering in gebreke is dient het Nationaal Comité zelf meer dan tot heden maatregelen te nemen. Een Witboek worde gepubli ceerd, waarin de onnoemelijke reeks van wandaden van de re publiek wordt gegeseld. Wij den ken hierbij aan de moord op de sultans ter Oostkust van Sumatra, de Chinezenmoorden van Bekasi, Bandoeng en elders, de afzichte lijke moorden op de Christenbe volking van Depok en op de be woners van het Indische Bron beek, de talloze terreurdaden op de inheemse bevolking, de hon gersnoden in verschillende stre ken der republiek, geïllustreerd met talrijke foto's, welke naar wij weten beschikbaar zijn. Ten derdeHet zich neerleggen bij de uitspraak van de Veilig heidsraad dient als een anti-natio nale en internationaal verwerpe lijke houding ten scherpste te worden veroordeeld. Geen ge legenheid mag worden verzuimd de verwerpelijkheid der uitspraak aan buiten- en binnenland voor te houden. Ten vierde Het stopzetten van de politionele actie in Nederlands- Indië dient als een ernstige tekort koming te worden gebrandmerkt. Dat niet van meetaf opdracht is gegeven met dit optreden een einde te maken aan de misdaad, wélke naar de eigen woorden van de Minister-President op ge heel Java en Madoera welig tiert, is een weergaloze fout, welke op dit ogenblik reeds de volken van Midden-Java aan de grootste ge varen blootstelt en welke voor de toekomst extra offers aan bloed en tranen zal vergen. Bevelen van de zijde der zoge naamde republiek tot staking van het vuren zullen, indien ze werke lijk doorgegeven worden, vrij zeker niet worden nageleefd. Er dreigt een toestand te ontstaan in verschillende gebieden, welke uit militair oogpunt onhoudbaar is. Straks zal ook het Kabinet-Beel voor het feit komen te staan, dat de actie uit militaire en humani taire overwegingen moet worden voortgezet, tenzij men tot het weerzinwekkende gedoe van het praten met de zogenaamde repu bliek terugkeert, waarvan de ge volgen in ellende voor millioenen binnen de republiek en voor de naam en plaats van ons Konink rijk niet zijn te overzien.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1