DE TOESTAND IN INDONESIË in de Palestijnse kwestie opgelost worden. Minister-President voor de radio dag 5 Sept. 1947 No. 36 WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT wsblad voor het Eiland Tholen Tholen, Poo rtvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Twee en zestigste jaargang bi Brieven uit het eiland uitgave ,j a j. M.C.POT, Tholen Dit ?on f>ostre'<- 1043 blad verschijnt eiken a®'igX Prijs per kwartaal (^1|-f- 15 cent disp.kosten ?r nu mmers 8 cent. 5enL iet f ken t aar B, ïW 511 lier THDOLSE COURANT Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra nister-president dr. L J.M. heeft Maandag Ier gelegenV van de verjaardag van de igin voor de radio een uitgesproken waarin hij oorf meer zeide. g voningin heeft thans tot geheid gemaand. Helaas met be luisteraars. st< irom immers doorleeft sno volk en daarbij denk r d iet alleen aan ons Neder- iror e Volk, maar ook aan :e 4lndonesische rijksgenoten zware tijd. Ean lijd, die gezinnen zowel hier als donesië in leed heeft ge- eld. Een tijd, waarin ieder ns in zijn dagelijkte leven jrugslag voelt van de roof plundering waaraan wij aren lang blootstonden, ijd waarin het voor iedere Irouw moeilijker wordt om indjes aan elkander te n, waarin de schaarste et ruimtegebrek ons nog dwingen tot pijnlijke be- gen. Een tijd bovendien ifw|n het de schijn heeft de wereld aan de normen weterechtigheid en uaasten- in» geen gelding meer toe- iste dus uw vreugde geen heiend uitbundige zijn. eeiljeraars. onze Koningin is nelvaste punt, waaromheen een rustige gestadig-voort- lt, Jnende ontwikkeling vol- hed. E> nog zij was het, die tot d inige ontwikkeling ook ten onien van Indonesië de richl- [anaangaf. 'rclis het die in haar bekende s Ahdrukwekkende Londeuse ni)-rede het begin aankon- rac6 van een nieuw tijdperk onze betrekkingen tot In- ezisië, Suriname en de Neder- gdse Antillen, een tijdperk van samenwerking op basis van vrijwilligheid en zelfstandigheid. Het moge haar gegeven zijn hiervan de vervulling te aan schouwen en in-deze nieuwe verhouding tussen de gebieds delen nog vele jaren de waar borg hunner eenheid te vormen. Eerdaags luisteraars, gaat het vijftigste jaar van Koningin Wilhelmina's regering in. Moge dit jaar beslissend zijn voorde opbouw van een nieuwe, vrede lievende gemeenschapvan Neder land -met Indonesië en de ge biedsdelen in het Verre Westen Die opbouw is reeds begonnen. Wanneer in de allernaaste toe komst de huidige ernstige moeilijkheden zullen zijn over wonnen en alle constructieve krachlen zich verenigen dan kan iets groots worden verricht. Dan kaji het komende jaar het jubileumjaar van onze Koningin beslissend zijn. Dan kan er, in dat jaar, vreugde, uilbundige vreugde onder u zijn. Laat ons op deze dag echter niet alleen over vreugde spreken luisteraars. Laat ook een belofte en een bede over onze lippen komen. De belofte, dat wij allen, voor wie de jaren van oorlog en bezetting een tijd van bezinning en loutering zijn geweest, thans nu verruwing en vervlakking egoïsme en gezags-ondermijning van ons volk wederom be dreigden ons zullen geven voor het behoud onzer hoogste levens waarden, zo als onze Koningin ons is voorgegaan en ons nog steeds voortgaal. De bede tot de Allerhoogste, dat in deze moeilijke ure voor ons Koninkrijk, Hij onze Vor stinne moge sparen voor de volken waarover zij is gesteld en welke zij zozeer ten zegen i istl vu si be 'e sland heeft totnogtoe niet genoegen gehad nadat dit oc na de vorige oorlog het e Haat over Palestina is op agen, waarbij het de be- °f deed dat de Joden naar ditina zouden kunnen komen. P°èt van de Arabieren ge- eell door onlusten, moord- jen, die na het einde van ■"'wereldbrand van 1940/45 'imen, schiepen daar een And die onhoudbaar werd. 9S tracht nu een oplossing "[nden door Palestina te verdelen in tweedelen, Commissie der N. V in pport aan de V.N. over- rapport wordt door de erheid der commissie Guatamala, Nederland. I Tsjechoslowakije, Uruguay "ïweden voorgesteld om 'hjina te verdelen in een Tfe en Arabische staat en 1 Jeruzalem, welke delen een economische een- moeten vormen. Na een ngstijdperk van twee jaar September 1947 moet en, dienen de Joodse en ehe staat onafhankelijk 'den. Alvorens deze staten nkelijk zullen worden ard, zullen zij een grond- noeten aannemen, een ring betreffende eenaan- aarborgen aan de Ver. moeten overleggen en erdrag tekenen, waarbij n economische eenheid vormen. Drie landen van mmissie Indië, Perzië idslavië stelden een onafhankelijke federale staat voor met alshoofdstad Jeruzalem Australië onthield zich van stemming. Volgens het meerderheidsont- werp zou de Joodse staat de vol- ende gebieden omvatten: Oost- Galilea de vlakte van Jizreel en het grootste deel van de kust vlakte terwijl de Arabische staat zoubestaanuit: West-Ga)ilea,het heuvelland van Samaria, Judea (met uitzondei ing van Jeruzalem en de zuidelijke kustvlakte tot de Egyptische grens. De alge- bakende gebieden zullen op basis van algemeen stemrecht eder een constituerende ver gadering moeten kiezen die een voorlopige regering moet benoemen en een constitutie opstellen welke zal voorzien in de bescherming van de heilige plaatsen en de rechten der minderheden. Tevens zullende constituties waarborgen moeten bieden tegen rassenonderscheid Het ontwerp wil het bestuur van Palestina tijdens het over gangstijdperk aan Engeland opdragen onder bescherming van de Ver. Naties. Gedurende deze periode zou Engeland 150.000 Joodse emigranten in het gebied van de toekomstige Joodse staat mogen toelaten. Abd al Aggam Pasja, de secre taris-generaal van de Arabische Liga, noemde de voorstellen onuitvoerbaar en onrechtvaardig Moesa Bey, de directeur van het Arabisch bureau te Londen heeft verklaard, dat de Arabieren deze aanbevelingen onaanvaard- huis ge- BUURMAN baar achten. Naar zijn mening zou verdeling van Pelestina vroeger of later oorlog in het Midden Oosten tot gevolg heb ben. Leiders van de Arabische liga hebben zich in dezelfde geest uitgelaten. Ten Vaticane is men van ge voelen, dat het Vaticaan -nt te worden uitgenodigd /,ijn inzichten kenbaar te maken bij de oplossing van de Pale stijnse kwestie, zo wordt van bevoogde zijde vernomen. Volgens de speciale correspon dent van de News of the World in Palestina wordt in het Pa lestijnse heuvelland een illegaal Arabisch leger opgeleid. Het wordt geschat op '20.000 man. Frankrijk en Zwitserland heb ben het Arabisch bureau niet toegestaan vestigingen te resp. Op mijn verzoek heeft Sammetje aan ondergeteken de, zijn buurman, ditmaal zijn plaatsruimte afgestaan. Hoe wel ik de lezers vanwege de introductie van Sammetje niet helemaal onbekend zal zijn, wil ik nog even voor alle duidelijkheid vertellen dat ik boer ben op een middelgroot bedrijf en in de kom van het dorp waar Sammetje woont en enige honderden meters van hem vandaan mijn boer derij heb. Mijn brief aan U, lezers, is min of meer een opwelling plotseling uit verontwaardiging ontstaan. Zij is ontstaan na bestudering van het zojuist verschenen tweede deel van het telefoonboek. Zij zou eigenlijk niet aan U, lezers, gericht moeten worden, maar aan de Directeur van het Tele foondistrict Breda. Doch daar aan zijn reeds zovele brieven gericht, waarna men met een kluitje in het riet is gestuurd, dat we nu gaarne ruimere publicatie zoeken. Uit mijn studie bleek, dat er op de 7 dorpen van ons eiland 13 boeren zijn die tele foon hebben. Die telefoonver binding hebben ze dan, naar het lijkt, meest gekregen om dat ze wethouder waren of dijkgraaf of voorzitter van de coöperatie enz. Als ze alleen maar boer geweest waren, dan zou het nog wel zeer de vraag geweest zijn of zij er aan te pas gekomen waren Wij vragen ons af of een boerderij die ergens ver in de polder ge legen is, niet in de eerste plaats behoefte heeft aan een telefonische verbinding. Er zijn er bij die vroeger telefoon hadden, waar maar een klein endje draad voldoende is om weer aangesloten te worden, maar de PTT is onvermurw baar. Eerst wordt de aanvra ge afgewezen wegens materi aalgebrek; daarna komt er een toezegging uiterlijk in die en die maand zult U weer aan gesloten worden. We kennen verscheiden boeren die een dergelijke brief uit Breda kre gen, maar reeds lang is de bewuste termiin verstreken en men hoort niets. We misgun nen de commissionairs en handelaars, de winkeliers en particulieren hun telefoon niet, maar het komt ons voor dat er met twee maten gemeten wordt. Ziehier de nadelen van Staatsexploitatie; men hoeft zich niet druk te maken over zijn klanten en neemt liefst het gemakkelijkste deel. De boerderii kan wel wachten tot in de stad huis voor h automatiseerd is. Lezers, ik hoop dat het niet zo is, als ik het gesteld heb; ik hoop dat de PTT zal aantonen dat ik ongelijk heb. Ik dank Sammetje en voor- I ook de Redactie voor de plaatsruimte en neem met hoogachting afscheid. Parijs en Genève te openen, zo wordt van bevoegde zijde ver nomen. Het Arabisch bureau is het vorig jaar gesticht door de Arabische liga en wordt mo reel en financieel gesteund door de Arabische landen. Het heeft kantoren te Londen, New York Washington en Jeruzalem. Po gingen om zich te Moskou te vestigenzijn mislukt. Een woord voerder van het kantoor te Londen verklaarde: „Wij zijn geen politieke organisatie en vormen slechts de band tussen de Arabische staten en het Westen. Het bezwaar van Frankrijk en Zwitserland is moeilijk te begrijpen." Van boord van een der schepen die de 4500 Joodse emigranten naar Hamburg vervoeren, meldt Reuters bijzondere correspon dent, dat het ruwe weer bij Kaap St. Vincent een aantal emigranten zeeziek heeft ge maakt. Mordechai Miry Cosman de Joodse leider .op het be trokken schip heeft een rede gehouden, waarin hij wees op de noodzaak om de strijd om het „voortbestaan van het Joodse volk in dit stadium te voltooien. Hij werd luid toege juicht. Met toestemming van de Britse kapitein verzonden de emigranten een telegram aan de burgemeester van Tel Aviv, waarin zij zeiden: „Geen kracht kan ons van u scheiden". Reuter meldt voorts, dat de voormalige voorzitter van de Britse Labour, liarold Laski, in de Populaire (socialistisch) de Franse regering dankt voor haar houding met betrekking tot de Joodse emigranten te Port de Boue. Laski valt tevens het be leid van zijn eigen regering aan en juicht het toe, dat de Fransen „geen medeplichtigen" zijn ge worden. Mevrouw Golda Myerson, hoofd van de politieke afdeling van het Jewish Agency, heeft, met betrekking tot het rapport van de commissie der V.N. gezegd, dat zij het betreurde, dat „het Joodse Jeruzalem en West-Gali- lea" niet in het Joodse gebied is opgenomen. Hoewel het Jewish Agency nog niet de juiste cijfers heeft vast gesteld, gelooft men dat er 500.000 Arabieren wonen in het gebied dat door de commissie als Joodse staat is aangegeven. De Joden verlangen „vriend schap en samenwerking" met hun Arabische buren. Mevr. Myerson deed een beroep op de Arabieren, de Joden de voor gestelde overgangstijd te helpen bekorten. Officieel wordt medegedeeld „De Nederlandse regering heeft aan de hand van de berichtge ving van haar vertegenwoordi ger bij de Veiligheidsraad de door dit lichaam ten aanzien van" de Indonesische kwestie aan vaarde resoluties in studie geno men. Haar standpunt over de onbe voegdheid van de Veiligheids raad onverkort handhavende, is de regering van oordeel, dat nochtans de algemene strekking van deze resoluties voor haar aanvaardbaar is. Aan de be- roepsconsulaire ambtenaren van de betrokken mogendheden te Batavia zullen door de Neder lands-Indische regering alle no dige faciliteiten wordep verleend voor de uitvoering van hun op dracht. De regering hoopt bin nen zeer korte tijd de Veiligheids raad te kunnen mededelen, welk land zij bereid heeft gevonden gevolg te geven aan haar uitno diging om deel uit te maken van de commissie, bedoeld in het 2de lid van de resolutie, voorgesteld door de Amerikaanse delegatie. De Nederlandse regering gaat bij haar bereidverklaring er van uit, dat de Republiek elke vijan dige actie in woord en daad staakt. Zij handhaaft haar stand punt, dat zij uiteindelijk verant woordelijk blijft voor orde en rust in Indonesië." Er is een bekendmaking van de landvoogd gepubliceerd, waarin de exacte begrenzing van de gebieden wordt opgesomd, welke op 4 Augustus door de Ne derlanders waren bezet. Verder wordt een aantal maatregelen uiteengezet, welke genomen zijn voor het herstel van een ordelijk bestuur. De republikeinse regering heeft na het staken van het vuren door agitatie en intimidatie de republi keinse ambtenaren verboden functies in hei bezette gebied uit te oefenen, weshalve de Neder lands-Indische regering heeft be paald a. in de bezette gebieden wordt niet langer het republikeins gezag erkend b. alle ingezetenen dezer ge bieden wordt verboden de beve len van dit gezag op te volgen; c. de republikeinse ambtena ren kunnen hun vroegere functies voortzetten, behoudens onge schiktheid of laakbaar gedrag d. onwillige ambtenaren wor den ontslagen en kunnen naar het republikeinse gebied worden gezonden e. maatregelen zullen geno men worden voor de duurzame veiligheid van de ingezetenen der bezette gebieden tegen terreur en intimidatie. Voor het herstel van recht en orde zullen alle gewapende or ganisaties, welke het gezag van de bestaande overheidsorganen niet erkennen, ontwerpend en ont bonden worden. De Ned-ündi- sche regering stelt zich verder ten doel herstel van het onderwijs, verkeerswezen en de arbeidsge legenheid, waarbij rechtsherstel voor allen, die uit hun beroep be dreigd worden of die daaruit ver dreven zijn, zal plaats vinden Door systematische verzorging van arbeidsgelegenheid zal voor ieder passend werk gevonden worden, waarbij door sociale maatregelen gewaarborgd wordt, dat de belangen van de werkge vers en werknemers in harmonie zijn. Het toekomstig regeringsbe leid houdt ook in vrijheid van godsdienst, systematische op bouw van de Indonesische mid denstand in samenwerking met de politieke en maatschappelijke organisaties, welker beginselen hiermede stroken, en spoedig herstel van de monetaire en eco nomische toestand, door uitge breide samenwerking op ieders gebied. De Ned.-Indische rege ring beoogt tenslotte spoedige samenwerking in alle delen van Indonesië, waar orde heerst, in het kader van de opbouw der Verenigde Staten van Indonesië. Republ. regeringsverklaring Het republikeinse persbureau Antara haalt een verklaring aan van de republikeinse regering, waarin deze categorisch tegen spreekt, dat de Nederlanders net gehele uiteindelijke gezag uitoefenen in de defacto repu blikeinse gebieden, welke zij hebben bezet. De verklaring zegt, dat aankondigingen dien aangaande „bewust een ver keerde indruk geven van de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1