brugkwestie in de Thoolse raad De Gemeente Tholen wordt het kind van de rekening. Haar eigendomsrechten worden beknot. WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT ra, Distributienieuws 'gr ol eraa „ou mg dra >r J is m is 19 Sept. 1947 No. 38 uitgave M. C. POT, Tholen 16. Postrek. 1043 1 verschijnt eiken Prijs per kwartaal 15 cent disp.kosten immers 8 cent l^e wsblad voor het Eiland Tholen woiv he vaa en e ine g 'mei akel icht yerl Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Twee en zestigste jaargang Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f 2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra oor ellii evei len ,hie de ag- ui .oor i.z k i ubi i, w 3 Ie in an in w ieei ers e r om n EN.15SEPTEMBER 1947 I ter burgemeester Mr. •an der Moe ven. Secieta- heer V. Laban. de heer A. de Meer. przitter opent de verga- op de gebruikelijke wijze reekt dan als volgt vankelijk was het de be- een vergadering ter be- brugkwestie te beleggen van de Minister van Ver in Waterstaat de concrete ?llen betreffende overname brug en opheffing van de den zijn ontvangen. Daar- thans afgeweken en de lering is eerder belegd le toestand aan het veer. enige tijd geleden is de de vaart genomen moe- jrden- door een lek in de Bij de reparatie bleek dem op enkele punten zo lat versterking moest wor- j rangebracht. Desondanks door deskundigen geadvi- ie maximum belasting van drastisch te verlagen, nl. ton. Deze verlaging van rje{ ^agvermogen geeft natuur- )eilijkheden voor het huidi- achtvervoer en is tevens van grote moeilijkheden het bedienend personeel, or onverantwoordelijke ele- voor alles en nog wat uitgescholden, wanneer 't tnders doet dan zijn plicht belang van degene, die zet moet worden, daarbij, dat buiten de be- 3 autoriteiten om, blijk- rerstrekt door mensen, die ;ze noch over de nodige noch over het nodige ge- 'schikken, het bericht in de iden is verschenen dat de 1 of 12 September voor het zou worden opengesteld is begrijpelijk hoewel euren dat men openstel- ran de brug vorige week forceren. - ïen bespreking tussen ge- ,;V]' ^bestuur enerzijds en de ngenieur Rijkswaterstaat, ingenieur Bureau Bruggen- en Hoofdingenieur Rijks taal Zeeland anderzijds op ?mber jl. is in verband met rkzaamheden en onderling g officieel als datum van ig der brug vastgesteld tober a.s. ieb rige week aan een ïtie van de vrachtvervoer- le toezegging gedaan, dat korte termijn zou trachten i01 krijgen dat de Rijkswater- feitelijk ook reeds voor de openingsdatum de brug 'le voor overgang beschik- itelt. jelijke besprekingen kan ik niet voeren, alvorens de »Jk zich ten aanzien van de ge verdracht van de brug aan jk heeft uitgesproken, om- aaraan consequenties zijn iden, die niet meer onge- gemaakt zouden kunnen <1 g\\ Sled 3rci afz vor imi n te ;ro voi ich di r 0U( de rle un boi lal or rom stel ik namens B. en >or ans het vraagstuk van de "acht principieel aan de De kwestie is de volgende ie li Desprekingen met de tollen- issie, met de Hoofdinge- Directeur van de Rijkswa- met Ged. Staten en br dijk met de Minister van staat is gebleken, dat deze sp holen voorsteltovername brug in beheer en onder- ar onder de voorwaarden -lil dat het Rijk o erneemt de d ten van de ten laste der langegane geldleningen, dat de gemeente afstand l)| in doet van alle wettelijke of ver meende rechten op het heffen van veer-, brug- of tolgeld. 3. dat de gemeente afstand doet van haar eigen in de brug gestoken kapitaal. 4. dat de gemeente afstand doet ten behoeve van het Rijk van haar in de loop der jaren gevormde reservekapitaal. 5. dat de gemeente afstand doet ten behoeve van het Rijk van haar in de loop der jaren gevormd onderhoudsfonds. 6. dat de gemeente afstand doet ten behoeve van het Rijk van haar eventuele uitkering krachtens de gesloten molestri- sico-overeenkomsl, zonder dat 't Rijk evenwel de premie voor haar rekening neemt. Ziehier in het kort de door de Minister gestelde voorwaarden. De Minister stelt zich op het uitgangspunt, dat de gemeente Tholen geen enkel recht op tol heffing kan doen gelden, dat dus, ook al accepteert de gemeente het voorstel tot overname niet, bij de opening van de brug geen tolgelden meer zullen mogen ge heven worden, terwijl daartegen over dan alle lasten, voort vloeiend uit de aangegane geld leningen, het jaarlijks onderhoud en uit het herstel der brug in 1940 en, thans voor rekening der gemeente blijven. Als dit juist is, dan is er iets te zeggen voor de mening van de minister dat Z.Exc. inzake de Thoolse brug, royaal in de Rijks- beurs tast. Overname van de bruglenin- gen vergt ongeveer f 500.000. Herstelkosten brug 1940 en 1947 bedragen ongeveer f 600.000. Het totaal bedraagt alzo rond f 1.100.000.— Daartegenover staat echter, dat het Rijk ontvangt van de ge meente Tholen uit de fondsen on geveer f 100.000.Van de pro vincie Zeeland en Noord-Brabant f 150.000.Van de molestrisico memorie. Rekening houdende met het feit, dat voor een zuivere redene ring enerzijds herstelkosten en anderzijds uitkering molest als abnormaal moeten worden be schouwd, dan betekent dus de tast voor het Rijk bij de overna me van de brug een som van rond f 250.000. Ik vraag me af of een dergelijk bedrag in de tegenwoordige om standigheden ten behoeve van een stukje van Nederland, dat weliswaar in een afgelegen hoek ligt, maar dat zich toch ook gaar ne als een volwaardig deel van het land wenst te zien be schouwd, nu zulk een som ver tegenwoordigt, dat het als een bijzonder blijk van genegenheid moet worden aangemerkt. Op die vraag is het antwoord van onze adviseurs Mr. Th. G. Donner en Prof. v. d. Pot, dat de gemeente in het absoluut rechts geldig bezit van haar in 1574 door Philips van Bourgondië ver leende voorrechten is gebleven. Die voorrechten zijn bovendien toen de gemeente in 1928 de brug uit eigen middelen en op eigen risico bouwde, uitdrukkelijk, zo wel door de toenmalige Minister van Waterstaat, als door de Prov. Staten van 'Zeeland en Bra bant erkend. Immers de toenma lige Minister van Waterstaat heeft de gemeente voorgesteld het bestaande veerrecht orr. ie zetten in een Koninklijk got te keuren brugrecht, maar dan met de clausule ,,tot wederopzeg ging", terwijl de gemeente dan afstand zou hebben te doen van haar veerrechten. Hieruit blijkt zonneklaar, het inzicht van het Rijk toen in tegenstelling met thans. En met de Prov. Staten en Ged. Staten is het al niet anders. Ook deze hebben in 1928 een gemeenschappelijk besluit geno men op grond der Verenwet tot aanvulling van het tarief, zoals dit tot voorheen gold. Sedertdien is het enige malen verlengd on der de uitdrukkelijke benaming van veertarief. Ook deze colleges zijn echter overstag gegaan en denken thans anders dan in 1928. Het spreekt vanzelf, dat Tholen door de toename van het verkeer die groter vlucht heeft genomen, dan verwacht kon worden, met haar brugbedrijf niet slecht is geweest. Maar ik heb altijd ge meend misschien ben ik te naïef geweest dat wanneer iemand in het leven iets onder neemt, iets waagt, hij evenwel ook het voordeel bij wei-slagen mocht genieten. Hier ben ik genaderd tot een misverstand, dat ik in gesprek ken en nog meer uit overgebrach te laster ben tegengekomen, nl. alsof de gemeente Tholen niets liever zou zien, dat de tol bleef gehandhaafd en de baten onbe perkt in de kas vloeien. Degene, die dit volhoudt spreekt tegen beter weten in, met geen ander doel, dan om stem ming te wekken tegen het ge meentebestuur van Tholen. Reeds jaren is op allerlei wijze en met allerlei instanties bespro ken de mogelijkheid van ophef fing van de tol op de brug over de Eendracht. Ook hei gemeen tebestuur is er ien volle van over tuigd,- dat tollen in de tegenwoor dige tijd niet meer behoren te worden gehandhaafd. Maar evenzeer meent het ge meentebestuur, dat een tol op een brug, die zonder hulp van Provincie en Rijk is gebouwd, evenals dit bijv. in het algemeen belang van de huisvesting ien aanzien van de grond gebeurt, behoort te worden onteigend te gen schadevergoeding. Indien het algemeen belang afschaffing van de tol eist, en dai doet het, dan behoort het al gemeen belang daaraan te beta len. En dan heeft het gemeente bestuur zich daarbij altijd op het standpunt gesteld, dat door alle belanghebbenden offers moesten worden gebracht, ook door de gemeente Tholen, die zich een of fer gaarne getroost had. Een doen verdwijnen van de tol in hoofdzaak op kosten van de gemeente Tholen is en blijft niet in de haak. Door de wijze, waarop van Rijkswege de kwestie tot een op lossing wordt geforceerd, is het de gemeente, ondanks haar rech ten niet mogelijk daartegen iets te doen. Immers de Minister stelt alleen voorovername van de brug door het Rijk onder allerlei voor waarden. Worden die voorwaarden niet vervuld, dan gaat de zaak niet door, blijft de gemeente voor de lasten zitten en wordt verder door de Provinciale Staten van beide provincies medewerking tot vaststelling van een aanvul lend tarief geweigerd en wan neer de gemeente zich daarna om hulp tot de Minister zou wen den, dan heeft deze bewindsman reeds bij voorbaat verklaard, al les te doen wat in zijn vermogen ligt om te voorkomen, dat Tholen enig besluit te dien aanzien goed gekeurd krijgt. Zo worden de juridische rech ten der gemeente illussoir ge maakt en morele rechten ontleend aan het gebeurde bij de brug- bduw eenvoudig ter zijde gescho ven. Uw Raad bevindt zich momen teel in een dwangpositie en op U rust een grote verantwoording, waar gij bij de aanvaarding van uw ambt de eed hebt afgelegd de belangen der gemeente Tho len met al uw vermogen te zullen voorstaan en bevorderen. Het voorstel, dat ik U namens B. en W. doe is In beginsel te besluiten zij het onder protest tot aanvaar ding van het voorstel van Z.Exc. de Minister van Verkeer en Wa terstaat tot overname der brug over de Eendracht onder de door genoemde Minister gestelde en U door mij bekend gemaakte voorwaarden en B. en W. te machtigen naar aanleiding daar van alle maatregelen te treffen, welke nuttig en wenselijk zijn om tot een vlotte afhandeling van alle in verband met de overna me en openstelling van de brug gerezen en rijzende kwesties te komen. Hierna spreekt wethouder van den Berge, Mijnheer de Voorzitter. Als oudste raadslid en daar bij vele jaren zitting gehad heb bend in het dagelijks Bestuur, is mij de Brugkwestie niet vreemd. Daarover is door ons vele ma len van gedachten gewisseld met de heren van Gedeputeerde Sta ten, doch steeds moesten wij ac cepteren, wat zij wilden. Vergun mij de wording van de brug en wat daarna is gevolgd, zeer in het kort na te gaan. Men weet, dat vroeger hei veer om de 7 jaren publiek ver pacht werd, de laatste verpach ting bracht op f 9350.perjaar. Dit vloeide steeds in de kas der gemeente, zonder aanmerking van Ged. Staten. In 1914 besloot de gemeente raad aan Ged. Staten voor te stellen, om van die f9350 f7000 in de kas der gemeente te hou den en de rest in een brugfonds te storten, om dan, wanneer er 'eens een brug kwam dit geld eventueel te kunnen gebruiken tot bestrijding der voorlopige sflehtingskosten. Dit werd door Ged. Staten goedgekeurd in een mondeling onderhoud. Hierna heeft de raad besloten, het veer niet meer te verpachten, maar het in eigen exploitatie te nemen. Tengevolge hiervan lie pen de inkomsten jaarlijks om hoog. Intussen begon het plan om een brug te bouwen, te rijpen. Besprekingen werden gevoerd, enz., enz., maar het resultaat was, dat noch Rijk, noch Provincie, noch de streek, Tholen de be hulpzame hand toestak. Ik vraag me af, mijnheer de Voorzitter, was dat toen het al gemeen belang behartigen, waar mee men nu zo schermt Ik zie daarin het tegendeel, een afschui- vingsmethode, zonder meer. De gemeente bleef alleen staan voor zulk een groot werk als kleine gemeente met al de risico, daaraan verbonden. De gemeenteraad liet de moed ech ter niet zakken en besloot voor eigen rekening een brug te bou wen, onder voorwaarde dat brug geld geheven mocht worden in de plaats van veergeld. Hoe kon het anders om aflossing, rente en onderhoud enz. te kunnen beta len Gedeputeerde Staten, in overleg met de Minister, hebben hun goedkeuring eraan gehecht, en de brug is er gekomen. Onze spaarpot, die inmiddels gestegen was, mede tengevolge van verkoop veerhuis, pont enz.,, tot ruim f50.000.werd gestort' in het stichtingskapitaal. Wij al len, zomede de gehele streek, waren verblijd, dat de brug er nu toch eindelijk gekomen was zie daartoe de openingsrede van de Minister. Het duurde echter niet lang of Zondagsdienst Artsen Zondag 21 Sept. 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland L. D. A. Looysen te Tholen en Mevr. LindenberghKlooster te Oud-Vossemeer. Officiëele bonnenlijst voor liet tijdvak van 21 Sepi. l/m 4 Oei. a.s. hik der volgende bonnen geelt recht op liet kopen van Bonkaarten KA KB KC 709 (Serie M) M05 Diversen 750 gram suiker boterhamstrooisel, enz. of 1500 gram jam, stroop enz.of 750gram versnape ringen. M—00 Diversen 250 gram zach te zeep M— 03 Vleèsch 100 gram vlees Bonkaarten KD, KE 709 (Serie M) M-13 M-14, M-15 Diversen 250 gr- suiker, boterhamsirooisel enz. of 500 gram jam, siroop enz. of 250 gram versnaperingen. M—10 Diversen 250 gram zach te zeep M17 Reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (alle soor ten) of kinderbiscuits M—18 Reserve 250 gram zach te zeep Bonkaarten MA, MD, 710 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken (Serie M) M21 Suiker. 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, siroop enz. of 250 gr. versnaperingen Tabak- en versnaperingskaartan enz QA, QB, QC. 707 M31, M32 Tabak 1 rant soen Sigaretten of kei f- tabak. M35 Tabak 2 rantsoenen si garetten of kerftabak. M—33 Versnaperingen. 200 gr. versnaperingen, of 200 gram suiker, boterham sirooisel enz. of 400 gram jarn.. siroop enz. M30 Versnaperingen. 100 gr. versnaperingen, of 100 gram suiker, boterham- strooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 September worden gebruikt. De niet aan gewezen bonnen van Serie L kunnen worden vernietigd. de dankbaarheid werd vergeten. Tholen moest hierin ook onder vinden, dat ondank 's werelds Toon is. De klachten over de bruggel den begonnen te komen ik kan wel zeggenDe zorgen en de narigheden kwamen ons voort durend tegen, ook van de zijde van Ged. Staten, wat de finan ciële zijde betreft. De vooruitgang in het maat schappelijk leven door het on belemmerd verkeer over de Een dracht, was voor ieder duidelijk zichtbaar; dat het echter zo'n vlucht zou nemen, ging ieders verwachting te boven. De tarie ven bleken geen hinderpaal, de inkomsten stegen naarmate het verkeer toenam. Men zou zo denken, en dat te recht, wat is Tholen daar toch goed mee. Helaas, niets minder waar dan dat. De Ged. Staten hielden ons aan het mondeling besluit van f 7000.(hiervoor ge noemd), wat volgens de gemeen te vervallen was, door het tot stand komen van de brug, doch dit baatte niets, hei moest zo blij ven. Ged. Staten namen, er ook geen genoegen mee, dat wij als gemeente aanspraak maakten op de rente van onze f 50.000.die wij in het stichtingskapitaal ge stort hadden. Dit werd niet toe gestaan. Mijnheer de Voorzitter. Ik kan dat niet anders zien, dan als een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1