Binnenland Buiteoiand WAARIN OPGENOMEN DE IEK De doopplechtigheid van Prinses Maria Christina. EKSE EN THOOLSE COURANT De overcfacht van Het Koninklijk Gezag. PLAATSELIJK NIEUWS Het verkeer vrij Vrijdag 10 Oct. 1947 No. 41 Druk en uitgave FIRMA I. M. C. POT, Tholen Telefoon 16. Postrek. 1043 Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal f 0.90 4- 15cent disp.kosten Losse nummers 8 cent. Nieuwsblad .00, be, Eiland Th.len Tbolen, PooK.li.t, Schecpeuisse, S.laar.ensdijk, S.a.enisse, St-Annaiand. Oud-Vossen,.™^,^ r> I pnnnr rior urnnn.i I .mmm Publicatiën Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat gedurende drie maanden, op de secretarie der gemeente, voor eenieder ter lezing is neergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld de op 29 Augustus 1917 vast gestelde Verordening ter voor koming, wering of beteugeling van Besmettelijke Ziekten in scholen, in de gemeente Tholen. Tholen, 6 October 1947. Legger der wegen. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter open bare kennis dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 26 September 1947 hebben vastgesteld de legger der wegen ingevolge de wegenwet. De legger wordt ob 13 October 1947 op de gemeentesecretarie nedergelcgd en blijft daar voor een ieder ter inzage. Uiterlijk tot op de dertigste dag na genoemd tijdstip van tiet ter inzage leggen staat aan ieder belanghebbende tegen de vast stelling van de legger beroep open bij de Kroon. Tholen, S October 1947. Donderdag 9 dezer is in de aloude Domkerk te Utrecht liet jongste Prinsesje gedoopt door ds. J. F. Berkel. Utrecht was in feestdos, overal wapperden de vlaggen en de zware Domtorenklok deed haar diepe klanken over de oude bischopstad beieren. De weg die de stoet zou volgen was afgzet door militairen uit het Utrechtse garnizoen, door marine en luchtstrijdkrachten. Het was ruim elf uur toen de koninklijke stoet de stad binnen reed, bestaande uit zeven hofauto's. Een escorte van twaalf militaire motorrijders ging de stoet vooraf. In de eerste auto hadden plaats ge nomen de Koningin en de groot hertogin van Luxenburg in de tweede Prins Felix van Luxem- burg^ en Prinses Armgard; in de derde de Zweedse gezant, de heer Lagerberg en mejuffr. Churchillin de vierde mevr. RoëliFeitli en Prins Aschwin in de vijfde mevrouw Post Salemons en de heer A. J. Andree VViltens, in de zesde de Prinsesjes Beatrix en Irene met mevrouw Pennink en in de zevende Prinses Juliana en en Prins Bernhard met Prinses Marijke. De stoet, welke ge sloten werd door een militair escorte van twaalf motorrijders was van -het paleis Soestdijk de Amsterdamse straatweg ge volgd om daarna rechtsaf de betonweg in.de richtingBilthoven te gaan Bij de splitsing even over Bilthoven wérd de beton weg verlaten, de auto's volgden nu de oude Soestdijkse weg langs het station Biitlioven tol aan het einde bij hotel Nas in de Bilt, vanwaar langsdeoude weg door het dorp in de rich ting Utrecht gereden werd. Bij de rotonde in de verkeersweg nabij bet r. k. kerkhof te Utrecht werd het militaire escorte op geheven en vervangen door twee politiemotoren. Als peten waren uitgenodigd degroothertogin van Luxemburg- de Kroonprins van Zweden" Winston Churchill, mevrouw Röel-F ei tl», mevrouw J. Post Salomons en de beer A. J An dree Willens. De Zweedse Kroonprins, die steeds bevriend was met onze Koninklijke fami lie Prinses Juliana is peet van twee zijner kleinkinderen kon niet aanwezig zijn in verband met het bezoek, dat. de Koning van Denemarken aan Zweden brengt. Hij werd bij de doopplechtigheid verte genwoordigd door de Zweedse gezant bij ons hof, de heer Lager berg. Churchill door per soonlijke vriendschap met onze Koninklijke familie verbonden was door drukke werkzaam heden verhinderd, zijn dochter woonde de plechtigheid echter wel bij. Groothertogin Gharlotte van Luxemburg was in gezelschap van Prins Felix herwaarts gekomen om de bij te doop van haar petekind wonen. Toen de stoet voor de Domkerk aankwam waren alle genodigden aanwezig. Aan de ingang van de kerk werd de Koninklijke familie ontvangen door twee leden van de kerkvoogdij, de president mr. C. Veen en jhr. mr. B. de Jonge van Eltemeet, en door de voorzitter en de scriba van de kerkeraad, de beren ds. A. J. Brinkman en D. J. B. Groene- wegen. Deze commissie geleidde de vorstelijke personen naar de sacristie, waar de stoet werd opgesteld. Kort daarop schreed deze de kerk binnen. Voor het doopvont namen de Koninklijke lamilie en haar gasten plaats. Op de eerste rij van links naar rechts mevrouw Hoëll-Feith, Prinses Irene, Prins Aschwin, mejüffr. Churchill, de Zweedse gezant, de lieer Lagerberg, degroothertogin van Luxemburg, Prinses Juliana, Prins Bernhard, de Koningin, Prins Felix van J^uxemburg, Prinses Armgatd, Prinses Bea trix, A. J. Andree Wiltens en mevrouw Post-Salomons. Op de tweede rijadmiraal 'C. E. L. Hellfrich, de sultan van Ponti- anak, de minister-president, jdr. L. J. M. Beel, de voorzitter der Eerste Kamer, prol. mr. ;rt. Kranenburg, de deken van het corps diploraatique, Sir Neville Bland, ambassadeur van het Verenigde Koninkrijk, kar dinaal De Jong, aartsbisschop van Utrecht, de vice-presirlent van liet internationale gerechts hof. mr. J. Baslevant, de voor zitter van de Tweede Kamer, mr. J. R. H. van Schaik, de sultana van Pontianak, de vice- president van de Raad van State, jhr. mr. F. Beelaerts van Blok land en luitenant-generaal mr. H. J. Kruis. Behalve de reeds genoemde autoriteiten behoorden tot de genodigden het gevolg van de groothertogin van Luxemburg leden van de hofnouding van Koningin, Prinses en Prins- en en de particuliere secretarissen van de leden der Koninklijke Familie, enige hoge Indische gasten, (ie gezant van Luxem burg te 's Gravenhage de heer Collart, de leden van de Raad van State, de burgemeesters van Apeldoorn, Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam en Utrecht, zomede Utrechtse auto riteiten en personeel van bet paleis het Loo. Daarna ving de dienst aan. Hofprediker ris. F. J. Berkel Hield een predikatie met als tekst Jesaja 43 lb. Na de gemeentezang las de predikant het doopsformulier voor en werd de kleine prinses gedoopt. Na afloop van deze plechtigheid begaf de Koninklijke familie zich naar de consistorie waar de gasten gelegenheid hadden geluk te wensen. Ds. Berkel ove Prinses Ji Bernhard een orkonde, welke getekend is do< de Utrechtse calligraaf Haalbom. De presi- mr. C. Veen, ,e kerkvoogdij node! van het ilver aan. Op afbeelding van [gebracht en op het kerkelijke 'oorden „aan- kerkvoogden dent-kerkvoogd bood namens een (verkleind doopbekken in de bodem is ee de Domkerk aa de achterzijde wapen met de geboden door c! 9 October 1947 Namens de kei- voorzitter ds Twee en zestigste jaargang Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau de :er courant 25 ct. extra handigde hier iana en Prins raad bood de J Brinkman, een Bijbeltje mjt opdracht aan. Kort daarop ve'iieten de Ko ninklijke famili en haar gasten bet kerkgebonvj om de terug tocht naar het valeis Soestdijk te aanvaarden. I Wetsontwerp ingediend Bij de Tweede Kamer is thans ingediend bet wetsontwerp met betrekking tot het. lijdelijk over gedragen van de Koninklijke macht door HJI. de Koningin, Artikel 1 van het ontwerp luidt: 1. Wanneer ojize gezondheid naar ohs oordetl daartoe aan leiding geeft, ldggen wij de uit oefening van ]bet Koninklijk gezag tijdelijk deer. 2. Wij bepalet het tijdstip, waarop wij krachtens het eerste lid van dit artikel de uitoefe ning van het Koninklijk gezag neerleggen, alsmede liet tijdstip waarop wij dezj zullen hervat ten. 3. de in het 2e lid bedoelde tijdstippen worden bekend ge maakt door plaatsing van onze desbetreffende besluiten in het Staatsblad. Artikel 2 luidt: Voor de gevallen, waarin wij krachtens art 1 de uitoefening van het Koninklijk gezag tijde lijk neerleggen, wordt mits deze ons beminde dochter Prinses Juliana der" Nederlanden tot regentes van liet Koninkrijk benoemd. In de toelichting wordt de vu rige wens uitgesproken, dat de omstandigheden, welke tot in diening van het ontwerp leiden, spoedig tot het verleden zullen mogen behoren. Dinsdag a.s. te 15 uur zal de Prinses in de Ridderzaal te Den Haag de plechtige eed als Regentes afleggen. Vele autori teiten zullen aanwezig zijn, zoals de Regering, de leden van de Raad van Stale, bet Corps diplomatique. Prins Bernhard reikte onderscheidingen uit. Gedurende ruim een uur heeft Z.K.H. Prins Bernhard Maandag ochtend in de imposante Burger zaal van het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam ouder scheidingen uitgereikt aan leden eu voormalige leden van Land macht. Marine, Koopvaardij en Kon. Ned. Indisch Leger voor daden van dapperheid verricht in de jaren 1940 t.m. 1945. Vijf militairen werden tot ridder geslagen, t.w. de luit. ter zee ie klasse J. F. van Duim, kapi tein der mariniers A. F. van "Velsen, korporaal der mariniers oorlogsvrijwilliger A. Hoeben, res. lt.-kolonel der infanterie H. Mulder en res. It.-kolonel der infanterie C. F. Overhoff. Hoog bezoek aan Zeeland. Wellicht komen Prinses Juliana en Prins Bernhard 4 November naar Walcheren om blijk van belangstelling te geven ter ge legenheid van de boomplantdag op dit eiland. Mr. P. J. Oud heeft het initiatief genomen tot oprichting van een nieuwe partij, daar men het niet eens was met de politiek van de Partij van de Arbeid. Te Utrecht is besloten tot vorming van een comité van voorbereiding voor de oprich ting van een democratische volkspartij. Rusland begint zijn buitenlandse politiek scherper te omlijnen. Onder invloed van Rusland hebben de communistische par tijen in Joego Slavië, Bulgarije, Roemenië. Hongarije, Polen, Sowjet Rusland, Frankrijk, Tse- eho Slowakije en Italië een gemeenschappelijk informatie bureau geslicht. Wij krijgen dus ongeveer de zelfde toestand als voor de oorlog toen Sowjet Rusland ondergronds bezig was om door middel van de bond van'Com munistische partijen, de z.g. Komintern, die in ieder land ter wereld zetelde, overal onrust verwekte en druk bezig was een wereldrevolutie voor te bereiden. De werkzaamheden van de Ko mintern leidden overal tot con flicten en als men de regeerders te Moskou hier voor aansprakelijk wilde stellen dan wist men daarvan niets want de Russische staat had niets uitstaande met de Komintern, hoewel zij één band vormden. In 1943 toen Rusland in een strijd op leven en dood gewik keld was, werd plotseling de Komintern opgeheven,doch toen traden de communistische par tijen in het strijdperk tegen de fascistische staten. En thans wordt dooi' deSowjetsduidelijk aan de wereld te kennen ge geven dat het communisme zijn armen weer uitstrekt om de gebeie wereld. En daar komt de onrustAme rika ziet er een politieke oor logsverklaring, in aan dit land en Rusland beweert dat het alleen de zaak der vrede wil dienen. In de Engelse en Amerikaanse bladen wordt van een en ander veel ophef gemaakt en men is algemeen van mening dat Rus land de zaak van de vrede geen dienst heeft bewezen. Eu zo zal de wedstrijd in be wapening nog groter worden. Amerika besteed millioenen aan onderzoekingen naar betere uilkomsten met verre .afstand projectielen, terwijl honderden geleerden bezig zijn met onder zoekingen naar nieuwe en vol maakter wapens. En wat er in Rusland op dit gebied omgaat, daar kan men naar raden, horen doet men van voorbereidingen van een oorlog niets. Doch men is van mening dat, indien er verwikkelingen ontstaan de Sowjet republiek een leger heeft zodanig uilgerust dat zijn leger in zeer korten tijd geheel Europa zal kunnen bezetten. Sir John Boyd Orr, de direc teur generaal van de organisatie voor voedselvoorziening en land bouw (F A O.), heeft in de economische commissie van de V. N. verklaard, dat er in Europa en Azië de komende '12 maanden meer mensen van de honger en zijn gevolgen zullen sterven dan door gevechten en bombarde menten in enig jaar van de oorlog gevallen zijn. Rekening houdende met de verwachte toename van de wereldbevolking, zeide sir John, dat de wereldvoedselproduclie in de komende 25 jaar met 110 procent zal moeten worden verhoogd. -—De spanning tussen Mohamme danen en Hindoes neemt steeds toe. De Mohammedaanse vorst van de staat Junagadh wees dit gebied, ondanks dat de bevol king uit 80% Hindoes bestaat, aan Pakistan toe, waarbij leger, vloot en luchtmacht werden ingezet, terwijl gevaar dreigt dat men aan het vechten slaat. In Engoland heerst politieke onrust. Attlee heeft vier minis ters ontslagen en xvel die de uiterste linkervleugel vertegen woordigen. In Hongarije zijn twintig duizend arbeiders van de ma chine en wagonfabrieken te Scepei in staking gegaan uit protest tegen de hoge prijzen. De communisten wilden hieruit voordeel behalen door de stakers over Ie halen tot hun partij toe te treden, hetgeen de arbei ders weigerden. De bewoners van liet Saar- gebied die zich in 1935 uitspra ken tot wederkeer in het grote Duitse rijk, hebben bij de laatst gehouden stemming met grote meerderneid zich uitgesproken economisch een geheel met Frankrijk te vormen. THOLEN Zondag op Maandag precies 0 uur 1 minuut werd het verkeer over de Thoolse brug vrij ge geven. Jammer dat W. v. D. zich een uur vergiste, hij wilde iets voor 11 uur de brug pas seren, hetgeen de daar dienst doende rijkspolitie niet mocht toestaan, er ontstond een woor denwisseling die in handgemeen ontaardde waarop v. D. mee naar het politiebureau werd genomen. Het was al vroeg in de morgen dat het verkeer toen onbelem merd plaats had. Een groot gemak is het dat de passagiers vanuit het eiland rechtstreeks door kunnen reizen naar Ber gen op Zoom en de autobussen van de B.B.A. weder staanplaats innemen aan de halte aan de Eendrachlsweg. Geen gejacht meer om nog een pont die net vertrekken gaat te halen, om maar niette spreken over de winst aan tijd, daar men om alle teleurstelling te voorkomen zo ongeveer een half uur voor het vertrek uur van de bussen der B.B.A. zicTf al naai' het veer begaf. Het was de eerste dagen nogal druk in de omgeving van de brug, hoewel er niets bizonders te zien was. Geregeld reden auto's, motorrijwielen en fietsers af en aan en het verkeer ging heel wat vlotter, de misere van wachten is voorbij, terwijl wat velen heel wat voordeel brengt, de brug zonder kosten kan worden gepasseerd. Dinsdagavond werden de spanten voor de top van de toren der Ned. Herv. Kerk ge plaatst, waarna een vlag werd gehesen. Men stelt pogingen in bet werk om in het eiland een Te huis voor ouden van dagen ie stichten. Alle afdelingen in liet District Tholen voor Volksher stel besloten de haar toekomen de gelden uit het Fonds Nood- gelheden voor dit doel te be steden, zodat er reeds een be drag van f 44000 beschikbaar is. Door de gascommissie alhier is benoemk tot forreinwerker aan de Gem. Gasfabriek de lieer D. J. v. d. Velde. H. G. D. bakkersknecht te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1