euw=Guinea het nieuwe derland voor de Indo= Europeanen? TEXTIEL- KNOEIERIJEN Binnenland ag 12 Dec. •No. 50 WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT Brieven uit het eiland Ruilen De kleermakers Een kleermaker ruilde 5 cos- tuums, 1 overjas, een demie saison, 1 regenjas, 4 lappen fla nel (plm. 40 meter) autobekie- dingstof vooreen luxe baby-ford. Bij aflevering van costuums zon der punten berekende hij de punten tegen 60 cent per stuk. Men mag hieruit natuurlijk niet de conalusie trekken, dat ieder een knoeit. Integendeel. :ieve acti: ihik erlf wo vrag ers op d el iet 2 de r n ing. ;rfl ena; gen 5n ti rdt ■obei 'ii t, 1947 uitgave M. C. POT, Tholen on 16. Postrek. 1043 ad verschijnt eiken Prijs 'per kwartaal 15 cent disp.kosten nummers 8 cerjt. wsblad voor het Eiland Tholen THOOLSE COURANT Twee en zestigste jaargang Advertentiën p. millimeter 10 cent, meteen minimum van f2. De advertentiei worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland srff )odz )r b een e ni ten. >or ■ond te Pa )oid te; aai ïn v hel )ch •1T ita dit al is Dr. W. Feuilletau de Bruyn) briefschrijver uit Indië wijst dat in Nederland de Stich- Nederland helpt Indië" is .chft, die binnen korte tijd onzienlijke bedrag van f 9 jn bijeen wist te brengen, stichting die zeer veel heeft tn om de nood van Chine- i Inheemsen in Indië te le en die krachtige steun verleend aan tienduizen- vacué's, kan intussen-haar rcht niet wijden aan het ieren van pogingen vün izenden Indo-Europeanen reer geheel zelfstandig in hun levensonderhoud irzien. In het bijzonder wijst iefschrijver er op, dat er zeer vele Indo-Europeanen .ie hun hoop gevestigd heb- op Nieuw-Guinea en hij t V( igei jk,I in er nge i het niet mogelijk zijn een ijk comité op te richten om ynfcduizenden Indische Neder- 's, die na alles wat zij ge- hebben, terwille van het landérscKap, thans als eni- Igei itweg Nederlands Nieuw er zien, te helpen. En tege- jd zou men de Nederland sen kunnen helpen, die in igen land, door gebrek aan niet aan het werk komen tarvan er velen bereid zijn :ar het nieuwe Nederlandse :nd in de Pacific te trek- hemd is nader dan de rok, het spreekwoord. Het is tm een Chinees en een In- ér, die in* nood zijn, te hei- raar wie werden er en bloc liliseerd toen de Jap voor eef orten van Indonesia stond Ie Chinees, noch de Indo- doch de loten van Neder- stam, de Indische Neder- Wie bevolkten de Japan- rwelkampen in en buiten» Niet de Chineesdie ng met oorlogswinst te i, noch de Indonesiër, 'an een deel zijn „Merde- ïweging door collaboratie ildig kon voorbereiden, waren het de Indische Ne- iders, die 22.000 hunner m in de martelkampen, werden in de Republiek Jsse Opgesloten? Niet de di ïsn- noch de Inheemsen, rel zod vot vai me ka rits iri 17Ü de Indische Nederlanders, -veigerden „Waganegara" :den. au Door al dit doorstane geradbraakt, wat nu gij Indo, die dit alles moedig (ij ledragen en aan het vader- rouw zijt gebleven Schiet >r U niets anders over dan foeilijke staatsburgerschap e Luitenant Gouverneur- n(faaI 'van Mook Toen het waszeide deze toch jullie Indo-Europeanen Eimers Hollanders en moe- ee vechten". Maar.nu het zogenaamd vrede zal wor- reet het,,Maar jullie In- \fei opeanen zijn hier toch in geboren, jullie zijn dus In- iërs". Ja, zo is het. „Der hat seine Schuldigkeit ge er Mohr kann jetzt gehen". op de komende Rijkscon- 3 Nieuw-Guinea een eigen krijgen Natuurlijk niet. jetekent -een kwart millioen he Nederlanders nu te er de 70 millioen -Indone- hoor ik minister Nehef zeggen. Er is bitterheid en voor de toekomst in de ge in van onze groep. En m roepen wij de *hulp in de Nederlanders van goe den wille, die nog de moed heb ben voor recht en rechtvaardig heid te strijden. Laat een comité „Nederland helpt Nieuw-Guinea" opgericht worden, dat de Nederlandse ko lonisten moreel en materieel steunt. Dan is er voor ons ten minste weer een straal van hoop. Dan weten wij aan deze kant van de evenaar dat men in Ne derland er. niet alleen over pie kert hoe men Chinezen en Indo- nesiërj moet helpen, maar dat in de eerste plaats de vraag aan de orde is, hoe men onze eigen stamgenoten zal redden van de ondergang. Een moeder vecht ook in de eerste plaats voor haar eigen kinderen. Wij hapen dat Neder land en'Hare Majesteit de Konin gin deze natuurwet door de be slommeringen van nationale en overzeese aard en door de in ternationale verwikkelingen niet zullen vergeten. Dat is de vuri ge bede van alle Indische Ne derlanders". Tot zover de briefschrijver. Verbittering en wanhoop spre ken uit deze brief. Verbittering over de wijze waarop het bittere leed en de opofferingen, die men zich heeft getroost ter wille van het vaderland en- het moeder land, thans door de Nederland se regering in Nederland en In dië wordt beloond. £n door dat alles klinkt nog altijd een ondertoon van hoop en vertrouwen door, dat het Ne derlandse volk zi»h eindelijk zal hervinden, dat het zich eindelijk bewust zal worden van het feit, dat het een ereschuld heeft aan deze bevolkingsgroep van tIndi- sche Nederlanders, die zich ech te Nederlanders voelen en die alles voor het vaderland hebben over gehad. Die maar niet zo maar het Wilhelmus hebben ge zongen als een formaliteit, maar die werkelijk den Vaderland ge trouwe zijn geweest tot .in den Dood. Van iedere regering mag men verwachten, dat zij over vol doende verantwoordelijkheidsge voel voor het lot van in nood verkerende landgenoten be schikt dat bij haar sociaal rechtvaardigheidsgevoel bestaat, dat zich in daden uitdat bij haar een saamhorigheidsgevoel en solidariteitsgevoel bestaat ten aanzien van landgenoten van eigen stam die in de ure des ge- vaars alles voor het vaderland hebben ingezet. Het wordt tijd, dat de Nederlandse reg^jing en, de Indische regering tonen, dat zij inderdaad aan deze mini mumeisen, die men aan iedere regering stellen mag, inderdaad voldoen. Maar dat zullen deze regeringen dan niet moeten to nen in woorden, mpar in daden. Aan een dubieuze debiteur ten aanzien van de ereschuld, die Nederland aan de groep van In dische Nederlanders in Indië heeft en die alleen met loze be loften wil betalen, hebben deze mensen niets. De regering kome eindelijk eens over de brug met daadwerkelijke effectieve steun. Maar voordat er iets op Nieuw Guinea kan gebeuren, voordat men kolonisatieplannen kan ma ken, moet de status ven Nieuw- Guinea worden vastgesteld. Wordt dit gebied aan de Ver enigde Staten van Indonesia toegewezen, dan is de Indische Nederlander daarmede niet ge holpen. Op de duur zal hij dan „warganegara" moeten worden. Het hêeft daarom geen zin een De zitting van het tribunaal, waarbij der zaak tegen Mr. P. Dieleman behandeld werd vorige week, heeft in de pers ook wel zeer in het teken va^i de belangstelling gestaan. Geen wonder, want Mr. Petrus, zoals hij in de wandeling genoemd werd, was irr Zeeland wel een van de bekendste figuren. Er waren mensen die onbeperkt vertrouwen in hem stelden en ook in hem bleven stellen na de bezetting. Sommigen heb ben daarvan de zure vruchten moeten plukken. Het volgen van de op zijn rpinst pro- Duitse houding van de door hen vereerde Mr. Dieleman, bleef voor hen niet ongestraft. Deze zijde van het geval Dieleman is tijdens de tribu naalzitting eigenlijk niet eens naar voren gekomen. Maar ze is zeker niet de fraaiste. Het strekt in het bijzonder ook het toenmalige Bestuur van de Z.L.M. tot ere, dat zij de pogingen van haar jaren lange voorzitter Mr. Dieleman, om de maatschappij vrijwillig bij de Landstand te doen aan sluiten, heeft afgewezen. In het gedenkboek van Prof. Bouman vonden we dat de Kring Tholen onder leiding van haar Voorzitter, J. L. Qroene- wege van St. Maartensdijk ge heel tegenstemde. Hier hadDie- leman het vertrouwen verloren, vanaf dat ogenblik gold hij als collaborateur. Hij is nadien steeds verder op datpaadje af" gezakt Het is tragisch te zien, hoeeen mandie inderdaad'voor Zeeland veel heeft betekend en veel heeft gepresteerd, die over uitzonderlijke gaven be schikte,deze talenten tenslotte verkeerd heeft 'aangewend. Het geniale grenst vaak dicht aan het verworpene, wordt gezegd. Zo scheen het bij hem të zijn. Thans stond daarvoor het tribunaal een 74-jarige querulant, die zijn heil zocht in opgelegde leugentjes, in beweringen dat hij, de grote Dieleman van weleer, niet wist wat de S.S. was, niet wist dat Heil Hitier onder een brief een andere inhoud had dan het Engelse „yours truly" (hoogachtend)en die tenslotte als het verhoor ongunstig voor hem verliep, zijn toevlucht zocht in boos worden. Er zou een roman over te schrijven zijn, zegt men wel eens in bepaalde gevallen. Er zou een roman te schrijven zijn over het leven van dezen man, een boek met als titel „Sic transit gloria mundi", zo gaat' de glorie der wereld voorbij. SAMMETIE comité „Nederland helpt Nieuw- Guinea" op te richten, voordat de status van dit eiland, dat twaalf maal zo groot is als Ne derland, definitief is vastgesteld. Voordat die prealabele vraag is beslist, heeft exploreren op Nieuw-Guinea geen zin, en geen enkele ondernemer bereid daar geld in te investeren. Wanneer zal de wqnkelmoedige regering Beel eindelijk tot een besluit ko men Gedurende acht maanden heeft een speciale textielploeg van de prijsbeheersing de textiel fabriekanten, grossiers en win keliers gecontroleerd en daarbij 75 processen verbaal opgemaakt. Het bleek, dat het publiek in totaal ruim f 376.000 teveel bad betaald voor textielgoederen van deze leveranciers. Indien het publiek zich beter op de hoogte had - gesteld van de geldende prijzen, zou het bijna vierhonderdduizend gulden bespaard hebben f Hier volgen enkele voorbeelden van de knoeierijen: Meermalen kwam het voor, dal men textiel tegen de normale prijzen verkocht, doch voor de niet bijgeleverde punten extra liet bijbetalen. Het is ook voor gekomen, dat textiel kon worden gekocht met bijbetaling van jenever. Bij een transactie werden o.m. de navolgende afwijkingen ge constateerd. Japonstof van f 4.50 per meter werd verkocht voor f 8 per meter; mantelstof van f G.50 per meter voor f 10 per meter en overbemdstof van f 1.10 voor f 4 per meter. Een textiel-mijnheer met „liefda dige" neigingen, wilde een ken nis, die in zeer beroerde familie omstandigheden verkeerde (ziekte) helpen. Hij hield er echter een eigenaardige manier van helpen op na. Couponstof met eep waarde van plm. f 35, verkocht hij aan deze kennis voor f 120. En deze moest er dan weer iets op verdienen om zijn hoge kos ten goed te maken. Zijn be schermeling bracht hij dus van de wal in de sloot. Een textielfabrikant had plm. 18000 meter stof geruild voor noodzakelijkeaaukojren voor zijn fabriek. Ook vrienden en ken nissen hadden van deze hoe veelheid ongeveer 3 a 4000 meter gekregen. Bij al deze transacties hadden weliswaar de geoorloofde prijzen als basis gediend, doch de dis tributie-voorschriften waren volledig genegeerd. Verschillende ruiltransactieszijn onderzocht en daarvan is komen vast te staan, dat vele van de geruilde stollen uiteindelijk toch in de zwarte handel zijn terecht gekomen. Een fabrikant bad een auto gekocht" tegen de geoorloofde prijs, doch had bij deze trans actie, volgens zijn verklaring, plm. 500 coupons stof gratis bij moeten leveren.. Voor een waarde van ruim f 200000 voor export bestemde textiel is door handelaren (nota- bene zonder textielvergunning) inliet binnenland verkocht tegen veel te hoge prijzen en tegen inname Van textielpunten. Er zijn ook nog zeer veel bona fide textiel-handelaren. Doch wel mag een en ander een waarschuwing zijn, om mede met het oog op de bescherming van de eigen koopkracht, goed toe te zien dat men niet wordt bedrogen. En bij enige twijfel is het raad zaam de plaatselijke prijzencóm- missie ol opsporingsdient te raadplegen. Doctoraat voor de Koningin. Op 15 Dec. a.szal een delegatie van Leuvense hoogleraren in het paleis te Amsterdam het ere-doctoraat der rechtsfaculteit van de Universiteit van Leuven aan II. M. de Koningin aan bieden. Dit eredoctoraat wordt aan II M. aangeboden als blijk van erkenning van en waardering voor Haar grote verdienste in Zondagsdienst Artsen Zondag 14 Dec. 1947 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland Duinker te Tholen en J. Menger te St. Philipsland de Verdediging van recht en rechtvaardigheid tijdens de laat ste oorlog. Tevens meende de universiteit te handelen in de geest van het streven naar steeds nauwere toenadering tus sen Nederland en België. De promotie zal omstreeks kwart over twaalf plaats hebben in ëen intieme plechtigheid, waarbij H. M. zal worden toege sproken door Mgr. H. van Wae- yenbergh, rector Magnificus van de universiteit en Prof. F. Collin, decaan der rechtsfaculteit. De deputatie zal in groot-universi tair ornaat zijn. Des middags zal eeu receptie gehonden mor den, waarvoor verschillende vooraanstaande Nederlandse academici worden uitgenodigd. 5 November 1946 heeft onze regering bij de grote mogend heden een memorandum inge diend betreffende onze eisen op territoriaal en economisch ge bied ten aanzien van Duitsland. Bij de bepaling van haar stand punt ten opzichte van de in dit memorandum geëiste grenscor recties heelt de Nederlandse regering zich laten leiden door de volgende overwegingen 1. Verkorting van de grens; 2. verbetering van de locale verkeersmogelijkheden 3. plaatselijke verbetering van de waterstaatkundige toestand 4. verbetering van de sociaal- economische toestand 5. opheffing van plaatselijke misstanden. - Op 25 Januari 1947 diende de Nederlandse regering nog een aanvullend memorandum in met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlands- Duitse grens en aanverwante problemen. Dit memorandum werd aan geboden aan de vertegenwoor digers voor Duitsland van de raad van ministers van buiten landse zaken, die toen in Londen bijeen waren. De grote mogendheden reageer- 1 den officieel niet op dit verzoek. De Engelse regering verklaarde zich bereid om een inspectie te doen houden van het gebied in het Nederlandse memorandum genoemd. De inspectie vond plaats van 22 April tot 16 Mei van dit jaar. Bij de besprekingen met de Engelse commissie werd van Nederlandse zijde nog eens met nadruk vastgesteld dat onze regering zich het recht voorbe houdt grenscorrecties van groter omvang te vragen indien niet aan verschillende wensen op economisch gebied zou worden voldaan. Als gevolg van de inspectiereis is een nieuwe kaart opgesteld over correcties van de Neder lands—Duitse grens, die binnen de perken blijft van de oor spronkelijk voorgestelde grens wijziging. Sindsdien heeft de Nederlandse regering omtrent deze aange legenheid geen verdere mede delingen ontvangen. In de gemeenschappelijke nota van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen' welke op 26 November jl. aan de raad van ministers van buitenlandse zaken werd aan geboden, werd onder meer het Nederlandse memorandum van 5 November 1946, houdende de Nederlandse desiderata met betrekking tot de territoriale- claims nog eens in herinnering gebracht. Officieel is op deze eisen geen lint woord van de-grole vier

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1