Binnenland Buitenland fie ku is hier de situatie Ifs in Bandoeng laat veiligheid veel te wenschen over WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT volgend nummer ons blad verschijnt oensdag 24 dezer. Nieuwjaarswensen IO O v, fehi ind Si|) ileg iwei dist: raai 3 in 3ld igai ïelïd en lie een dat ïeti vo iellj maa id ;oet irw :ob iud( ■eet de i u tii i en l lo n |g' si tel ii ioo eer dag 19 Dec. 1947 No. 51 IA THOOLSE COURANT Twee en zestigste jaargang en uitgave M. C. POT, Tholen foon 16. Postrek. 1043 blad verschijnt eiken 3. Prijs per kwartaal -r 15 cent disp.kosten nummers 8 cent. - - - -- aezer courant Z5 ct. extra uwsblad voor het Eiland Tholen Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertentiei worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra Berichten voor dit nummer worden-ingewacht voor of op 23 dezer. kunnen opgenomen worden in het nummer van ons blad dat Woensdag 31 dezer verschijnt. Inzending uiterlijk tot Dins dag 30 dezer. i' een medewerker op Java) totaal zijn in Bandoeng de te tijd vier massa-lezingen uden en was de zaal letter- klein. Het is werkelijk iets I nders voor Indië, dat er zo'n et z igstelling voor is. De laatste werd in extenso de verboden 11 vi van Gerbrandy voorgele- elai zonder dat de recherche af- irde. Het parket was nage- voltallig aanwezig en leeft sympathiek mede. Trou- ieder weldenkend mens de dwaasheid van het mo- :ele beleid in, uitgesloten stelletje „egoïsten", die nu :ans schoon zien om onder notto „progressief" een gel- voordeel te behalen en bij .lopers van ons koninkrijk n goed blaadje willen staan. 3e Europese gemeenschap. !t merendeel van de Euro- en is zeer teleurgesteld de onzekere en twijfelach- houding van de regering. >eanen worden door 't hui- beleid zoveel mogelijk als werkkrachten op de achter- i gedrukt en Indonesiërs en szen daarvoor in de plaats ld. En waren het nu capa- Indonesiërs en goede Chi- dsfi i, da zou er nog iets voor 9gen zijn, maar het is of er atum op deze regering rust eeft altijd een stelletje suf- of oplichters te pakken, land, die dit systeem voor- lorstaat is schrik niet rote heer Dr. Van der Plas. Oosthoek heeft hij de toe- zo bedorven, dat de mees- iropeanen er de brui aan i en niemancQ begrijpt het, Van der Plas, die 4 Octo- 1945 oificieel door Minister tann gedesavoueerd werd 3 15 December van dat zelf- aar als Lid van de Raad Indië ontslagen werd, is weer „Recomba" van Oost- Wij hebben bewijzen, dat i de topposities Indonesiërs lebben en het liefst „oud- disten". Ik hoop binnen korte tijd foto-copieën van verzoeken hieromtrent te en verschaffen. Slechter dan ooit tancieel, economisch, cultu- en politiek is de toestand Europeaan thans nog 'er dan ooit tevoren sedert ipitulatie van de Japanners, even is beestachtig duur en lijzen stijgen. Aangezien er uitzicht is, hebben de on- ®iers besloten geen geld in ondernemingen te steken, alleen wat absoluut noodza- is voor de bewaking van bedrijven. De planters zijn of meer in staking gegaan n zeer duidelijke woorden en ze nadat er weer eni- hunner afgeslacht waren igering laten weten, dat ze nken voor de eer om afge- ;l te worden. Met de dag brutaler, veiligheid, zelfs in onze laat veel te wensen over; ioniseerde benden breken lohls kalm in en bedreigen '■'akker geWorden inwoners revolvers. Zulks is niets vreemds als men be'denkt, dat naar schatting meer dan 400 T.R.I. handlangers in Bandoeng zijn binnengedrongen en gezien de uiterst soepele houding van het militaire apparaat van de 7-December-divisie tegenover de ze heren, worden ze met de dag brutaler. Is het geen schande, dat Europeanen ter zelfverdedi ging op de zwarte markt een wa pen moeten trachten te kopen of 'n signaal-systeem moeten gaan uitdenken, dat alarm maakt bij eventuele inbraak. De toch al overspannen gemoederen en ge demoraliseerde gemeenschap kunnen dit niet verdragen en wij zijn bezig een verzoekschrift in te dienen, tot het instellen van een eigen burgerwacht, bestaan de uit Europeanen en Indo-Euro peanen. Daarbij komt nog dat al het onderhandelen van onze rege ring ons steeds diéper in het moeras helpt, want in feite is nu ook Van Mook niet meer aan 't bewind, maar een buitenlandse commissie en als Soekarno de collaborateur straks eist dat er op zoveel mijl in de Javazee on derhandeld moet worden, dan krijgt hij ook nog zijn zin. Toch is er wel iets gaande, want naar ik verneem, zal Mr. van Hoog straten aféwaaien en ook de le gercommandant. De laatste heeft bij zijn jongste bezoek aan de troepen in Midden-Java in Banjoemas flink de waarheid moeten horen en wel tijdens een bataljonscommandanten confe rentie. Ze hebben hem ronduit ge zegd, dat hy alle verantwoorde lijkheid draagt voor de gevol gen van het „staakt het vuren". Er zijn daar harde noten ge kraakt en als ik binnenkort daar heen ga, zal ik nog wel meer horen. Financieel heeft men de ge moederen willen sussen met een Backpey maatregel, die ook weer zo doorzichtig onzeker is en waarbij geen oplossing voor het moment verkregen wordt. De inheemse gemeenschap. Zoals wel duidelijk is geble ken heeft ook de Indonesiër geen vertrouwen in het huidige beleid. De gladakkers, die uit de repu bliek komen, worden koest be houden met schone betrekkin gen en rijke betalingen. Moor denaars uit de bersiap-periode krijgen nog een pluimpje toe en de Inlanders, die tot dusver nog gaarne meewerkten, zijn thans uiterst voorzichtig in hun hou ding. Pasoendan hield zich afzijdig. Daarbij komt nog, dat Van Mook met zijn West-Java-confe- jentie weer het oude spelletje gespeeld heeft vansadiwara Van Mook, d.w.z. het toneelspel van Van Mook. Hij kiest zijn vrienden en pionnen en die wor den uitgenodigd ter conferentie, zodat de meerderheid als van zelfsprekend voor de „progressie- ven" is. De hele Pasoendan heeft zich alzijdig gehouden van deze conferentie en wacht nog een tweede vergadering af, om dan mogelijk definitief met onze regering te breken en te trachten met de republiek een overeen stemming te treffen. Want men moet niet vergeten, dat de Oos terling een streng rechtvaardig heidsgevoel heeft en van ons verwacht, dat wij desnoods met geweld dit recht handhaven en djangan main berkong kali kong. Ik zal niet hoeven uit te leg gen, wie de persoon van Ab- doelkadir is en Hilman Djajadi- ningrat. Allen semi-intellectue- len, die over het paard getild zijn en met alle winden mee draaien. Het zijn ook geen ver schijningen en hebben alleen als „hadji" invloed. Ik heb daarom Soeria Karta- legawa aangeraden om naar Holland te vliegen en daar voor het forum van het Nederlandse volk te treden in inheemse kle derdracht. Wat mij vooral van deze man bevalt is de „wil tot samenwer king met Nederland" en de er kenning van de Nederlandse superioriteit. Zo heeft hij laatst in een gesprek met het Ameri kaanse lid van de Commissie van goede „verdiensten" gezegd, dat hij meer respect zou hebben voor een recomba als deze een Nederlander was. En dat is zo ook nu nog. Het volk -niet de gladakkers die door de Ja- panners zijn opgezweept en door Soekarno aangevuurd maar het volk kijkt nog vol respect op tot de Nederlander, die eerlijk en rechtvaardig is en verwacht ook van ons, dat wij het uit de greep van de terreur en het ex tremisme bevrijden zullen. Jammer genoeg biedt onze re gering in dit opzicht geen enkele zekerheid en dat betekent, dat wij ons door de brutale elemen ten van de republiek in de hoek laten drukken. Het geval Nadjamoeddin. Verder heeft ook het geval-van Nadjamoeddin de minister van de Grote Oost, die op de koop toe nog naar Amrika ge gaan is om daar tegen de repu bliek van Soekarno te ageren veel afbreuk gedaan aan de eer van en het vertrouwen in onze regering. De republiek heeft uit dit geval begrijpelijk veel voor deel gehaald om ons en Van Mook met zijn pionnen door het slijk te halen. Voor de zoveel ste maal is ook daar weer geble ken, dat men niet ongestraft principiële fouten maken kan en in dit gevalom met een bekend frauderende ambtenaar in zee te gaan en op goed vertrouwen deze in een toppositie te plaat sen. Jhr. J. W. Quarles van Ufford gaat I Februari als Commissaris der Koningin in Zeeland heen. Met ingang van 1 Febr. a.s. is bij Kon. Besluit aan Jhr. Mr. Quarles van Ufford eervol ont slag verleend als Commissaris der Koningin in Zeeland onder dankbetuiging voor de vele door hem bewezen diensten. Jhr. J. W. Quarles van Ufford werd 7 April 1882 te Loosduinen geboren. Nadat hij het gymnasium had bezocht, studeerde hij Rechten te Leiden. Daar promoveerde hij in 1906 tot doctor in de rechtswetenschappen. Na een loopbaan in de gemeente-admi nistratie te Rotterdam, kwam hij op de provinciale griffie van Overijssel en werd met ingang van 1 Mei 1921 benoemd tot Commissaris der Koningin in Zeeland. In September '1940 werd hij door de Duitsers uit zijn ambt ontzet en uit de provincie ver bannen. Na de bevrijding was hij wederom Commissaris der Koningin. Erepromotie van H.M. de Koningin. Maandagmiddag heeft in het Paleis op de Dam te Amster dam de aanbieding plaats gehad van het eredoctoraat verleend door de juridische faculteit van de universiteit te Leuven aan Koningin Wilhelmina, in tegen woordigheid van vele autoritei ten. De reclor magnificus van de Leuvense Universiteit, mgr. Van Woeyenbergh herinnerde hoe de Koningin, nadat de over weldiger ook Nederland was binnengevallen, in Haar radio redevoeringen het Nederlandse volk, dat evenals bet Belgische weigerde te buigen, en liever liet leed koelbloedig tegemoet ging dan te zwichten voor het geweld, heeft gesterkt en op Haar post is gebleven tot de reddende beloning van het vrij komen vooral na de zware be proevingen der laatste maanden. Als eerste en hoogste vertegen woordigster van dat volk be tuigt de Leuvense Universiteit de Koningin haar eerbiedvolle dank. De Universiteit wenst met fierheid te getuigen dat de Koningin is geweest de koene verdedigster van het recht en de wijze leidster van baar volk en daarom eert zij Haar met de hoogste onderscheiding, welke eevens de verzinnebeelding is tn de verstandhouding, die er steeds tussen de Nederlandse en Belgische universiteiten heelt bestaan en die de band tussen Noord en Zuid versterkt. Prof. F. C.ollin, decaan van de rechtskundige faculteit, die als promotor optrad, heeft er de nadruk opgelegd, dat het Bel gische voik een zeer bijzondere hoogachting heeft voor Koningin Wilhelmina voor de wijze waar op Zij zich verzekerd heeft van een onverwoestbare trouw aan Haar volk, van zijn dankbaar heid en liefde. Spr. wees er dan op, dat de Koningin voor Haar verzet tegen onderdrukking zich op het gebied van het interna tionale recht blijvende ver- diensten heeft verwotven. Ook blijkt uit de verlening van hei eredoctoraat de diepe erkente lijkheid aan en de oprechte genegenheid van België voor het Nederlandse volk. Nadat spr. de bul heeft voor gelezen, heeft H.M. deze uil handen van mgr. van Woeyen bergh aangenomen. De Koningin hield vervolgens een korte rede, waarin Zij Haar erkentelijkheid uitsprak voor de Haar verleende eer, waarin Zij de diepe zin hierin gelegen acht, dat de Leuvense univer siteit hiermede alle illegale strijder® eert, die hun leven op het spel hebben gezet in de strijd tegen de overweldiger. Met vreugde begroette Zij de nieuwe banden die tussen het Nederlandse en het Belgische volk zijn gelegd. Zij aan zij hebben zij gestreden in bittere nood; nu ook zal men tezamen met Luxemburg strijden voor herstel van het recht en voor de ernstig bedreigde welvaart. Vervolgens nam de Koningin de gelukwensen in ontvangst voor de Haar verleende onder scheiding. Plechtigheid voor onze martelaars. Op het Damplantsoen waar binnen niet al te langen tijd een nationaal monument als gedachtenis voor hen die voor ons land hun leven lieten in de bezettingsjaren, heelt Zater dag een ontroerende plechtig heid plaats gehad. De Commissarissen der Konin gin hebben de urnen met aarde Zondagsdienst Artsen Zondag 21 Dec. 1947 Voor de gemeenten Tholen,Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland Duinker te Tholen en Verniet te Nieuw-Vosuieer uit hun provincies toevertrouwd aan de daar ingerichte urnen bewaarplaats, een eenvoudag' monument op de plek, wa r eerlanghet nationale monument zal worden opgericht. De Konin- gin, Prinses Juliana en Prins Bernhard waren bij deze plech tigheid tegenwoordig en hebben kransen neergelegd bij deze urnenbewaarplaats. De krans van de Koningin was getooid met linten in de kleuren van de Militaire AVillemsorde en van het verzetskruis. De voorzitter van de Nationale commissie voor oorlogsgedenk- tekensjhr. dr' M. L. van Holthe tot Echten, heeft daarbij in het licht gesteld, dat men hier de grond heeft willen verzamelen van de plaatsen, waar onze martelaars stierven, die met •hun bloed die bodem wijdden. Van onze dankbaarheid willen wij een teken stellen, doch eveneens van onze plicht, die het ons ontvangen doet uit hun handen, zo zeide de voorzitter, die de cenotaaf daarop over droeg aan de zorg van het gemeentebestuur van Amster dam. Talrijke autoriteiten en verte genwoordigers van vele organi saties, die bij deze overdracht aanwezig waren, hadden een korte samenkomst bijgewoond in de Nieuwe Kerk, waarbij ook Prins Bernhard aanwezig was. Jhr. mr. F. Beelaerls van Blokland, minister van staat, voerde het woord en deed op het Nederlandse volk een beroep om zijn steun te geven en op deze wijze de nagelaten betrek kingen van de gevallenen ter zijde te staan. Er breken donkere dagen aan voor Palestina. Het besluit der grote mogendheden om dit land in tweeën te verdelen onder de Joden en Arabieren, heeft in de Mohamedaanse wereld een storm van verontwaardiging doen opgaan.Iedere dag hebben relletjes plaats tussen Arabieren en Joden er vallen doden en brandstichtingen en plundering en zijn aan de orde van de dag. Thans rijst als een spook voor alle landen waar Mohamedanen wonen het spook van de Heilige oorlog op die gepredikt worut. De raad van Mohamedaanse Ulemas, de grootste en meest gezaghebbende Mohamedaanse universiteit, heeft twee com missies ingesteld voor aanwer ving en financiering van de Heilige -oorlog die zij heeft uitgeroepen. De eerste vrijwilligers zijn reeds geworven en degenen die voor de heilige zaak sterven zullen als martelaar worden geëerd en zij krijgen de zegen van de>. „Ulemas". Intussen worden de vrijwilligers reeds voor hun taak die zij in Palestina opgelegd krijgen, ge oefend door fanatieke leiders die vroeger reeds bij opstanden een leidende positie hebben bekleed. En wat de „Ulemas" betreft, dit machtige lichaam vertegen woordigt de Soenne-secte in de Islam, die haar meeste volge lingen heeft in Egypte. Reeds eerder hebben een 1500 sjeiks uit Irak, Iran, Afghanistan en andere delen van de Islamie. tische wereld hun "Johad" de heilige oorlog, tegen het Zio, nisme uitgeroepen. De „Johad'" is sinds eeuwen het wapen van de Islam in de strijd tegen h et

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1