WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT wsblad voor het Eiland Tholen Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer ep St-Philipsland Twee en zestigste jaargang de mensen een Welbehagen' ÏD Gemeenteraad dat inde] isdag 24 Dec1947 No. 52 :tn 'pekt •n uitgave J. M. C. POT, Tholen s>n 16. Postrek. 1043 m,lnfcd verschijnt eiken Prijs per kwartaal worc r 15 cent disp.kosten ïummers 8 cent. URANT so Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertenties worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra i de inds leze tegi ildig i er niet velen, te velen die zich afvragen omstreeks tijd: moeten we Kerstmis n? Zfe bedoelen: met een boom en met bet Kerst- aal en kerslgezangen en de gedachten aan dit feest geboorte en vrede. Door raag zó te stellen, is een tiefantwoord echter slechts enig' mogelijke, dienen ons de vraag te nmogen we Kerstfeest n? Zijn wij wel waardig 11 VQ feest van de geboorte van hedevorst te vieren? En denken we dus niet aan etentjes enj uitgangetjes jreude deze rlagen, maar het beieven van de Kerst- slai chte, zoais we die allen in even wel eens hebben horen nzelten en belichten, nensen van deze tijd, die in blinde haat en onge- delde zucht naar materieel n elkander het leven on- elijk trachten te maken, gi >en zij wel het recht met gedachten naar Bethlehem aan? De sfeer waarin het fste deel der mensheid leeft ich wel zó verschillende van /redesboodschap, die in die it weerklonk, dat er in ons rlijk toch wel iets omge- teld moet worden om met rachtigheid het grote feest Christenheid, dat van de jorte van de Verlosser en devorst te kunnen vieren. ochChristus is geboren! is juist het wondere van ebeuren, dat ondanks de leid van het huidige wereld- 3ven, bijkans niemand in dagen aan de gedachten 'aan kan ontkomen, als het door ongekende krachten ivongen wordt te denken de boodschap uit die eerste stnacht„Vrede op aarde, le mensen een welbehagen"! eeuwige lied uit Efrata's en klinkt door alle tijden Geen wereldse fanfare's nen deze hemelmuziek over lieten. tmis komt, ondanks- alles poogt de vrede van dit istenf'eest te verstoren, ïds wéér herinnert het ons het heersen van Christus' Ook al zouden wij het i, we kunnen, zeker in dagen, niet geheel aan die st ontkomen, niemand, ook oont hij zich nog zo onge- Want het woord is ge- hee testi rtoe lan bet ndsi itaai tren dit na nt tin ver itei ik sli isbi min en die het ïer en er rek e vo iet rei ital ve too ïoo a A bijl en ore n A Ai neli en nis idz Coi 1 ei s ;n v. ïei shi st. rtei g 3o( 3oo ilis sproken tot alle mensen van alle eeuwen, dat Hij Zijn Wel behagen in ons vindt De grote Franciscus Van Assisi drukte zich eenmaal aldus uit: „Als ik de Keizer kon spieken zou ik hem vragen, dat hij uit liefde tot God en tot mij, een wet maakte tot bescherming van de Kerstvrede. Niemand mocht liet vrij staan onze zusters de leeuwerikken te doden of haar leed te doen. Alle over heden in stad of burg of dorp moesten de mensen aanhouden en hen verplichten voer te strooien op de weg voor onze zusters de leeuwerikken en voor andere vogels, opdat zij met Kerstmis geen honger lijden. En omdat de zaligste Maagd Maria deze nacht haar Kind in een kribbe legde tussen een os en een ezel, moest iedereen die een os of een ezel heeft dat dier in deze nacht het beste voer geven. Ook alle armen moes ten die dag door de rijken met goede spijs verzadigd worden En alle Christenen moesten in deze tijd biij zijn in de Heer." Ja, alle christenen moesten in dezé tijd blij zijn in de Heer. En voortdragen de fakkel van de Vrede, die Zijn engelen in die Kerstnacht aan de aarde brachten. Maar is het niet zo, dat heel diep in ieder mens toch inderdaad ook deze ge dachte steeds aanwezig is? Vaak overwoekerd weliswaar door wereldse planten en parasieten maar toch diep in U, in ons allen, immer aanwezig. Onuit roeibaar. Dat geeft aan ons Kerstfeest dan ook ieder jaar weer die devote glans van almacht, die Zijn Woord in ons allen heeft gelegd en dat ieder jaar toch wder bij velen, bij wie het tot dan begraven lag, naar boven stijgt en even de herinnering aan die schone belofte doet levendig worden. En. misschien onbewust, is het dat wat ons weder de durf geeft het leven te aanvaarden en voort te zet ten. Mensen in Zijn welbehagen. Luiden dan de klokken ook op dit Kerstfeest, in deze tijd, in blijde galmen, omdat dit Woord eenmaal over ons is uitgestort! ing van de Tnchtrechter voor de prijzen Vrijdag 19 December 1947 te Tholen het gemeentehuis te Tholen de tuchtrechter, Mr. Vink, asJlagmorgen 19 Dec. j.1. zitting behandelde de volgende 19-jarige F. W. te Breda l ien laste gelegd tijdens de se kermis pakjes kauwgum Uur te hebben verkocht, n.1. per pakje. Na langdurige snning viel verdachte toch de mand en kreeg voor zijn 0 te handel een boete van f 100. Oud-Vossemeerse metselaar L L. had een varkenshok ge- e[ eld en hiervoor een te h'ogè berekend. Door getuige-ver- iant werd medegedeeld, dat werk inplaats van 80 uren, L. had opgegeven, in 64 gemaakt kan worden. De ieI ielaar kwam er met f 20 boete koopman K. B. te Tholen te Halsteren bot te duur ver: h en kreeg hiervoor f 10 boete. ?or het te duur verkopen van ^toestellen werd W. M. v. N. oortvliet beboet met f 100 en eurdverklaring van een radio- lel. In deze zaak trad Mr. A. d. Hoeven, als verdediger op. An Tl Betrokkene kocht radio's van het personeel van de Philipsfabrieken. A. M. te St. Annaland had een radiotoestel te duur gekocht en kreeg hiervoor een boete van 135. De horlogemaker M. J. te Tholen had bandjes voor polshorloges voor een te hoge prijs verkocht. Voor deze verkoop kreeg hij een boete van 110 met teruggave van de.in beslag genomen bandjes. N. te Stavenisse had bij van N. te Poortvliet een radio gekocht en hiervoor te veel betaald. Het in beslag genomen toestel werd aan hem teruggegeven, terwijl hem een boete van f 50 werd opgelegd. De aannemer v. d. Z. te Rilland werd ten lastb gelegd werkzaam heden te duur te hebben berekend. Hij hpd meer platen-"in rekening gebracht dan verwerkt waren. Verdachte weerlegde deze ten laste - legging met de bewering, dat een zeker aantal platen naar het bouwwerk was vervoerd en dat geen plaat teruggekomen was en dat hij dus aannam, dat 'alle platen waren gebruikt. Deze zaak werd in nader onderzoek ge nomen. Voor het te duur verkopen van aanmaakturf kreeg C. L. te Ril- land-Bath een boete van f 15. Van P. te Stavenisse had 'een radiotoestel te duur gekocht en kreeg hiervoor een boete van 150 met teruggave van het toestel. J. C. de W., bakker te St. Philips- land, had koeken te duur ver kocht. 145 boete. Voor het te hoge prijs berekenen bij de verkoop van zeepkloppers werd J. v. d. M. te Stavenisse eén boete opgelegd van f 10. J. S. te Breda had kammen te duur verkocht en kreeg 150 boete. E. v. G. en A. P. S., beiden te Breda, hadden knotten wol te duur verkocht. Dit kwam hun echter ook weer duur te staan, want zij kregen ieder f 45 boete. De zaak van A. A. L. te Oud- Vossemeer werd uitgesteld, omdat de opgeroepen getuige niet was verschenen. POORTVLIET, 19 Dec. 1947. Voorzitter en secretaris burge meester B. J. van Oeveren. Aan wezig alle leden. De voorzitter opent de vergade ring op de gebruikelijke wijze. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter deelt mede naar aanleiding van de notulen, dat er een misverstand bestaat over het lichtpunt aan de Hogeweg. Al is dit door de raad afgestemd, wil dat niet zeggen, dat de mensen daar nu «geen licht krijgen. Dat gebeurt wel als ze zelf bijdragen in de kosten. Spr. deelt tevens mede, dat van notaris van de Velde machtiging is ontvangen om de woning van wijlen Reeders te kopen; dat is gedaan en men is dadelijk met afbreken begon nen. B. en W. hebben echter machtiging verleend aan Reeders om 't andere gedeelte als woning in te richten. Wat er nu verder zal gebeuren moet men maar af wachten. Ingekomen stukken Van Ged. Staten goedkeuring raadsbesluit tot wijziging van de begroting voor 1946, dat er geen bezwaar bestaat om het salaris van de schoonhoudster van het gemeentehuis en de school te brengen op f 300. Goedkeuring van de gratificatie- regeling en van de verordening wering van kinderen op school met besmettelijke ziekten. Van het ministerie van weder opbouw en volkshuisvesting om de bouwvoorschotten te verhogen. Deze stukken worden voor ken nisgeving aangenomen. .De voorzitter zegt. dat bij het graven van de funderingen van de nieuwe woningen gebleken is, dat de grond zeer verschillend is en dat het beste zou zijn om een betonfundatie te maken. De kos ten zouden dan f 3969 hoger wor den en dat moet aan het departe-. ment worden gevraagd. De heer Vroegop vraagt of deze -meerdere kosten niet voor reke ning van de aannemers komen. De voorzitter antwoordt, dat wij daar subsidie voor krijgen. De heer Vroegop vindt het toch wel gemakkelijk aannemen. De heer Krijger meent in het bestek gelezen vte hebben, dat de fundamenten zo diep als nodig is moeten Worden uitgegraven en als dit gedaan is, dan wordt daar op aangenomen. Het schijnt echter dat dit eerst niet gebeurd is. De voorzitter vraagt,of de heer Krijger daar is wezen zien. De heer Krijger acht dit niet nodig en leest het gedeelte uiihet bestek voor. Hij meent, dat^het zo wel gemakkelijk aannemen is. Vroeger was dat risico voor de aannemer, maar nu moet het Rijk het betalen en de gemeente ook. De voorzitter merkt op, dat er van het departement reeds per telegram goedkeuring is' Verleend om betonnen fundamenten te maken. De heer Krijger meent, dat het zeer gemakkelijk is en de ge meente moet het betalen. De heer van Ast is het eens met de heer Krijger. De methode van aannemen is wel 'n beetje anders -geworden dan vroeger. Het Rijk betaalt gemakkelijk en de ge meente ook. De voorzitter merkt nog op, dat er Verschillende lagen grond daar zijn en daarom wordt dit beter 'geacht. Ingekomen' is verder proces verbaal van kasopname bij de gemeente-ontvanger, de legeskas op de secretarie en de administra tie van de secretaris-ontvanger van het burg. armbestuur. De voorzitter zegt, dat in het rapport van de gemeente-ontvan ger staat, dat de huur van de ge vorderde woningen niet meer over de gemeentekas mag lopen; die moeten de eigenaars zelf innen. De heer van Ast is het daar niet mee eens. De verhuurder heeft niet gevorderd, maar de gemeente en'die zegt nu mijn geld is safe, en vraagt of het ook niet in strijd is met de verordening. De voorzitter antwoordt, dat B. en W. het er wel eens mee zijn en zij hebben dit reeds aan de eigenaars-verhuurders en huur ders, ter kennis gebracht. Proces-verbaal van de penning meester van de landarbeiders- stichting. Verder van de heren J. Jansen Pz., M. L. Quist, M. C. van Ast, M. W. Deurloo en B. de Boer, dat zij hun benoeming tot lid van de adviescommissie woonruimtewet aannemen. Van het hoofd van het Prij zen- bureau, dat er geen bezwaar be staat tegen de aankoop voor f2.50 per m2. Van de directeur der P.T.T., dat géén aanleiding bestaat om een brievenbus te plaatsen bij Potter. Van de Z.LM. afd.v> Tholen en St. Philipsland een-^eTzoek om een bijdrage voorj^ifstichten van een lagere landbouwschool te Scherpenisse. De kosten van deze school zul len bedragen f 80.000. De provin cie draagt bij f20.000 en de rest wordt een lening voor aangegaan. De exploitatiekosten zullen echter betaald moeten worden uit bij dragen van de gemeenten van het eiland Tholen. -Deze zijn 10 cent per ha, 10 cent per inwoner en f 17.50 voor elke leerling uit de gemeente, die de school bezoekt dat is dan voor Poortvliet een be drag van f474.70 gedurende 20 jaar. B. en W. stellen voor hierop nog niet in té gaan. Zij achten het nu geen tijd om een dergelijke school te stichten en willen daar om nog wachten, misschien is het dan goedkoper en ook volgens een courantenbericht mogen er in 1948 geen nieuwe kerken eji scho len worden gebouwd, zodat er in 1948 toch niets van zal komen. De heer Vroegop vindt het een wijs voorstel van B. en W. Wethouder Krijger merkt nog op indertijd met Ir. Geuze er over gesproken te hebben en toen was zijn bezwaar die 10 cent per ha, omdat de gemeente Poortvliet juist zo groot is. Maar daar is nog geen rekening mee gehouden en daarom vindt spr. het voor Poort vliet een te groot bedrag. De-heer van Ast vindt het on derwijs zeer nuttig, maar vindt het voor een paar leerlingen een te groot bedrag. Met algemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. aange nomen. Een verzoek van A. Verburg om vergoeding voor fiets en bus voor zijn dochtertje, dat de U.L.O.- school te Tholen bezoekt. B. en W. stellen voor f50 te geven. In een ampele bespreking hier over werd naar voren gebracht, dat men te veel denkt, dat de ge meente dit verplicht is te betalen, maar dat 'is niet zo. Met algemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. aange nomen. Een schrijven van het bureau bliksembeveiliging, dat na onder zoek gebleken is dat de bliksem afleiders op de toren en kerk totaal onvoldoende zijn. Zij geeft dan ook in ernstige overweging ter beveiliging van deze gebouwen nieuwe aan te loggen. De kosten hiervan vöor de toren zijn f 525 en voor de kerk f775. B. en W. stellen voor de toren van een nieuwe bliksemafleiding te voorzien. De heer van Houdt verklaart zich principieel er tegen, evenals de heer van Ast. De heer Krijger is er tegen, want hij ziet tegen de kosten op. Pe heer Vroegop is er ook tegen, hij voelt niets voor zulke dingen. Met 3 tegen'4 stemmen wordt het voorstel van B. en W. ver worpen. Tegen de heren Vroegop, van Ast, van Houdt en Krijger. De begroting van 1948 van de districts-schoolartsendienst te Zie- rikzee. Aan Mej. Goudswaard wordt eervol ontslag verleend als schoonhoudster van de school. B. en W. stellen voor om vast te benoemen van 1 Nov. 1947 af Mej. Deurloo-van Tiggels, die dit werk thans tijdelijk doet, op een salaris van f300 per jaar. De voorzitter zegt, dat dit de enige sollicitante was èn zij haar werk tot volle tevredenheid van B. en W. verricht. Met ajgemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. aange nomen. Herbenoemd .worden tot leden van het burg. armbestuur dhm. G. K. J. Krijger en P. I. Vroegop, die hun benoeming aannemen c hopen hun beste krachten te geven, zoals zij dit steeds hebben gedaan. B. en W. stellen voor een stek- bietenverordening vast te stellen. Met algemene stemmen wordt hiertoe besloten. Naar aanleiding van een schrij ven van de pensioenraad, ver boekt Mej. van Nieuwenhuijzen haar ontslag te geven met ingang van 31 December 1947 inplaats van met 1 Januari 1948, daar zij dan pensioen krijgt. B. en W. stellen dan voor het eerste besluit in te trekken en aan haar verzoek te voldoen. Met al gemene stemmen wordt dit aan genomen. Daar er geen heffing op de ver makelijkheden is, wordt het adres van de Horecaf voor kennisgeving aangenomen. Van Ged. Staten is bericht ge komen, dat de Stichting Herstel 1945 is opgeheven met 8 Januari 1948, maar dat hiervoor in d© plaats komt de Stichting Maat schappelijk en Cultureel werk en zij verzoeken hieraan dezelfde subsidies te blijven verlenen. B. en W. stellen voor aan dit verzoek te voldoen, waartoe met algem. stemmen besloten wordt. y Het alg. armbestuur verzoekt wijzigingen te brengen in art. 2 van het reglement en wel zo, dat gelezen wordt, dat als het lid van het armbestuur een wethouder is, hij toch lid van het armbestuur blijft, al wordt hij niet herbenoemd als wethouder en tevens, dat van de 5 leden tenminste één lid van de raad moet zijn. B. en W. stellen voor aan- dit verzoek te voldoen. Wethouder Krijger geeft als voorzitter van het alg. armbestuur nog een korte toelichting hierop, wat hierop neerkomt, dat met het thans bestaande artikel iemand maar zeer kort lid van het arm bestuur kan zijn en dat is voor het afwerken van de zaken zeer vervelend. De heer van Ast acht deze wij zigingen zeer goed. Het is vroeger veranderd, omdat toen beide wet houders lid van het armbestuur konden zijn en men het toen ver anderd heeft om een zeker per soon uit 't armbestuur te houden, hetgeen niet erg juist was.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1