let jaar 1947... 4N ONZE LEZERS WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT emeenteraad Tholen. P. OVERBEEKE Distributienieuws PLAATSELIJK NIEUWS IS w< van ordt nt d< is gaat er te bel da; :oestt 3 ra< >1, rn want ga ilng. der eeni met .jen 3 te; niet Me 'Z.E. ig dat releg 3 er. ordt zu'1 moe mde egt talei ian ongesteldheid van perso- el en een technische storing nnen wij deze week niet ver- lijnen in de gewone omvang, erdoor moesten wij enkele kken laten vervallen, die wij gende week zullen opnemen. De Redactie, oensdag 31 Dec 1947 No. 53 ik en uitgave MA I. M. C. POT, THolen efoon 16. Postrek. 1043 blad verschijnt eiken dag.' Prijs per kwartaal 90-P 15cent disp.kosten se nummers 8 cent. Twee en zestigste jaargang Advertentiën p. millimeter 10 cent, met een minimum van f2. De advertentiej worden gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no.of te bevragen bij het bureau dezer courant 25 ct. extra ieuwsblad voor het Eiland Tholen Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Zondagsdienst Artsen Zondag 4 Jan, 1948 Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland I-,ooysen te Tholen en Hage te Oud-Vosseuieer e(t afscheid genomen en met t scheiden van het jaar,- larvan wij in den aanvang leel verwachtingen koesterden igen wij ons af wat 1918 zal brengen. verwachtte vrede, men niets dan onrust, ankrijk had te maken met menlandse onlusten. Stakin- n vergezeld van sabotage sterden dit land. Men keerde h tegen het communisme voorlopig is de rust terug- jkeerd. ede met Duitsland kon niet irden gesloten omdat de ote Vier het niet eens kon- n worden. istenrijk was beloofd dat de eemde troepen dit land zouden ïtruimen, doch het is hier ik bij beioiten gebleven, t Italië zijn de laatste Ame- kaanse troepen vertrokken, ypte raakt het Engelse be zettingsleger kwijt In Palestina ordt gemoord, geplunderd en brand en men vraagt zich wat de gevolgen van de ods-Arabise tegenstelling dat nd zal brengen. België is de Koningskwestie ig niet opgelost en is oorzaak it de partijen tegenover el- 3un iar staan en er geen oplossing elijk schijnt. 3 atoombom schijnt aan waar- te hebben ingeboet, het is duur, men kan beter de ensheid vernietigen met een euw verdelgingsmidd ei, stralen e een zodanige uitwerking bben waarbij de atoombom en waarde rneer heeft, its-lndië kreeg onafhanke- kheid, gevolg dat Hindoes Mohomdanen elkander te f gaan, waarvan honderd- inzenden liet slachtoffer wer- n. en lichtstraal is dat Amerika jvan doordrongen is de oude ereld te moeten bijspringen, al deze hulp het mogelijk laken dat de volkeren elkander eter gaan begrijpen? Richt len zijn blik naar het Oosten ,twe; wat 'ami >p r sn 1 h d :ree< J v in Ie dan den die To aad of ven: inni! Je oor ng :at an Europa, dan ziet men uidelijk dat Rusland zijn esehermende hand uitstrekt ver zijn randstaten, hetgeen iet veel goeds voorspelt. 18 Februari was het feest in Nederland. Wij verheugden ons allen met de geboorte van Prinses Maria Ghristina, de vierde dochter van ons Pilnselijk Gezin. Minder prettig was de ont wikkeling van de zaken in In donesië. De gevoerde onder handelingen namen voor ons een ongunstige wending. De overeenkomst staakt het vnren werd niet opgevolgd energaat geen dag voorbij of er sneuvelen van onze militairen. Thans zijn weder onderhande lingen aan de gang en het is te wensen dat beide partijen elkander zullen vinden en wij op vreedzame wijze met de te vormen regering samen mogen werken tot heil van heide landen. Delgië, Luxemburg en ons land sloten een overeenkomst die voor vele andere landen een voorbeeld is hoe door samen werking op handelsgebied men elkander kan helpen. 14 October werd Prinses Juliana het Regentschap opgedragen, wegens ongesteldheid van Koningin Wilhelmina. Gelukkig was de gezondheidstoestand van de Koningin weer zodauig dat zij 1 December haai functie weder kon bekleden. Jammer genoeg gaat ons econo misch herstel niet zo vlot als men dit hoopte, wij zullen nog moeilijke lijden voor de boeg hebben, doch onze rege ring tracht met alle mogelijke middelen ons uit de impasse te helpen. Voor onze omgeving is (5 Oct, eeu belangrijke dag geweest toen de Thoolse brug voor het verkeer vrij werd gegeven on de tol tevens verviel. De Decembermaand bracht het bericht dat aan onze Commis saris der Koningin Jhr Mr. Quarles van Ufford eervol ont slag als zodanig is verleend, terwijl als zijn opv.olger werd benoemd Jhr. Mr. A. F. C. de Gasembroot. En zo gaat 1947 van ons heen. Dat 1948 voor U allen een gezegend jaar moge zijn. de op 30 December jl. ge- ouden raadsvergadering werd it lid van de gascommissie enoemd in de vacature de lond de lieer C. J. Zachariass e als vertegenwoordtger in Waterleidiug-Mij. in de acature Klompe de heer J. ^ranke. )e rekeningen van de gemeente de bedrijven over 1946 wor- envoorl. vastgesteld en die van et Pot-Meijerfonds over 1946 astgesteld. Met 6 tegen '2 stem- ac «en die v n de heren Goede- «ondt en Verduit werden de grotingen van de gemeente de bedrijven voor 1948 vast gesteld. i lm deze begroting sluitend te rijgen werd een wijziging van Ie verordening op de heffing an de reinigingsrechten vast- esteld waarin werd bepaald 'at de belasting voor de wissel- on wordt gebracht van f 1.50 per kwartaal op 2 gl. voor het closet van f 10 op f 12, en er komt een nieuwe belasting bij en wel voor het ophalen 'van het huisvuil moet nu betaald worden f2 50 per jaar. Aan vankelijk was door burg. en weth. voorgesteld f5 per jaar maar dan zouden de andere belastingen niet worden ver hoogd. De commissie achtte het beter dit te brengen op f2.50 en de andere belastingen te verhogen. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Dan komt nog een nieuwe be lasting en wel er zal geheven worden een belasting op de gebouwde eigendommen 6% en op de ongebouwde eigen - 3 (straatbelasting.) Ook deze werd met algemene stem men goedgekeurd. Burg. en Weth. stel llen ook voor om de tuin van de Wed. Koggeband te onteigenen daar de prijs door het prijzen- bureau te hoog werd geacht en de familie Roggeband nog y geen accoord heeft gesloten. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. (Uitvoerig verslag volgende week.) Er zijn meerdere verzeke ringsagen ten, doch vakkun dige be diening vindt U bij ASSURANTIE KANTOOR Wal 5 - Tel. 59 - Tholen Officiëele bonnenlijst voor het tijdvak van 4 Jan. toten met 17 Jan. '1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 713 091 Melk 31/2 liter melk 094 Melk 6 liter melk 095 Melk 6 1/2 liter Melk 096 Vlees 100 gram vlees 097 Vlees 300 gram vlees 098 Boter 250 gram margarine of 200 gram vet. 099 Boter 250 gram margarine of 200 granv vet. 114 Algemeen 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 116 Algemeen 1800 gram brood (geldig t.m. 10 Jan. a.s.l 117 Algemeen 400 gram brood of $1 rantsoen Vermicelli e.d. (geldig t.m. 10 Jan. a.s.) 118 Algemeen 125 gram kolfie (reeds aangewezen) 119 Algemeen 50 gram thee (reeds aangewezen) 103 Reserve 800 gram brood (geldig t.m. 10 |an. a.s.) 106 Reserve 400 gram brood (geldig t.m. 10 |an. a.s) Bonkaarten KD, KE 713 594 Melk 10 liter Melk 595 Melk 11 liter Melk 596, 597 Vlees 100 gram vlees 598 Boter 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 599 Boter 125 gram margarine of 100 gram vet. 616 Algemeen 400 gram brood (geldig t.m. 10 Jan. a.s.) 617 Algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen Vermicelli e.d. (geldig t.m. 10 jan. a.s. 618 Algemeen 200 gram brood (geldig t.m. 10 Jan. a.s. 603 Reserve 400 gram brood (geldig t.m. 10 Jan. a.s.) 605 Reserve 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF MG. MH. 713 (Bijz. arbeid a.s. moeders en zieken) 1033 Brood 800 gram brood. 1038 Boter 250 gram boter of mar" garine of 200 gram vet. 1032 Margarine.250 gram margarine of 200 gram vet 1034 Kaas 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 1039 Eieren 5 Eieren. 1037 Melk 5 liter Melk 1031 Vlees 300 gram vlees 1036 Vlees 200 gram vlees Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 2 Januari worden gebruikt, met uitzon dering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 5 Jan. a.s. mag worden gekocht. Een rantsoen vermecelli e.d. bedraagt: 300 gram vermecelli,macaronie spaghetti, noedels, mie maizena, aardappelmeel, geoxydeerd aard appelmeel, tarwezetmeel, aard- appelsago, aardappeltapioca, puddingpoeder, custard, tarwe- griesmeel, of 400 gram vermicellisoep (d.i. droge soep, waarvan tenminste 75% uit vermicelli bestaat of de vermicellivorm heeft.) Meu doet verstandig door boven staande opgave uit te knippen en te bewaren. THOLEN Vrijdagavond 2e Kerstdag werd door de kinderen van de Herv. Zondagschool in de Ned. Herv. Kerk liet Kerslfeest gevierd. Nadat Ps. 89 vers 3 was ge zongen opende ds. v. d. Wiel het feest met gebed en sprak een kort openingswoord. Dooi de kinderen werden Kerst liederen gezongen en ook het personeel van de Zondagschool bracht enige liederen ten ge hore. Mej. J. J. Cense deed eerst de kerstgeschiedenis naar Lucas 2 vertellen en vervolgens een kerstverhaal. Hierna sprak zij de kinderen die de Zondagschool gingen verlaten toe en gaf ze als aan denken een pslambij beitje en zij hoopte dat ze dit goed zouden gebruiken en niet in de kast leggen. De kinderen werd toegezongen Ps. 121 vers 4. De lieer Deurloodanktenamens de leerlingen mej. Cense en reikte haar een cadeau over. Zij werd toegezongen de zegen bede uit Ps. 133 vers 4. In de verschillende pauzen werden de kinderen onthaald op lekkers en kregen ook alle maal een map met kerstplaten en een doos kleurtjes. De col lecte die gehouden was bracht op f93.08 Ds. v. d, Wiel sprak nog een kort woord en eindigde met dankzegging waarna nog ge zongen werd Ps, '150 vers 1. Het was een zeer goed en mooi Kerstfeest. SCHERPENISSE Vorige week Woensdag is on der deze gemeente aan de zeedijk het lijk aangespoeld van een onbekende 30-jarige man. Hij was gekleed in trui bröek en sok. De andere sok bevond zich in zijn zak. Ook vond men daarin een zak mes en een pakje Amerikaanse sigaretten. Twee zijner tanden waren van goud. Wat zijn afkomst betreft tast men vol komen in het duister daar hij geen papieren bij zich had. Zaterdag jl. is hij op de alge- meene begraafplaats ter aarde besteld. Maandagmiddag reed een trac tor met aanhangwagen, geiaden met telefoonpalen van de heer Rijnberg van St. Annaland richting Gorisheek. Op de boom- dijk liep plotseling een der voorwielen van de tractor af met het gevolg dat de chauffeur de macht over zijn stuur kwijt raakte en van de dijk reed 5 Personen, waarvan 3 op de tractor zaten konden zich in veiligheid stellen. De tractor kwam met de wielen naar boven te liggen terwijl de aanhang wagen op detractor bleef rusten. Met wat materiële schade liep dit ongeval nog goed af. OUD-VOSSEMEER 273 Siachtvergunningen werden in deze gemeente vanaf October uitgereikt. Een aardig aantal krulstaarten vult nu weer de spekkuipen. POORTVLIET De heer J. Hage Jacz. slaagde hij de te Utrecht gehouden examens voor het diploma vak bekwaamheid slager. Een dochtertje van de heer C Dekker alhier viel van de zolder en brak een armpje. ST. MAARTENSDIJK. 22 Dezer werd een propaganda- avond gehouden georganiseerd door de Ned. Landarbeiders- bond, onder leiding van de heer A. P. Bout. Wij hopen hierop in ons volgend nummer nader terug te komen. THOLEN. Bij de dezer dagen te Ber gen op Zoom gehouden examens van de Ned. U.K. Boud van „Grote Schrijvers St. Genesius" slaagden o. m. mej. S. Bobbe te Oud-Vossemeer voor machine- schrijven en de heer W. Heij- boer voor het diploma boek houden. Door onbekenden is Woens dag 23 Dec. jl. diefstal gepleegd bij de familie de Heer in de Verbrande straat. De bewoners, die een ogenblik afwezig waren, constateerden bij hun terug komst de vermissing van een wekker, enige huishoudelijke artikelen, kleding en geld. De rijkspolitie heeft de zaak in onderzoek. De heer C. Hazen is opzijn verzoek met 1 Januari eervol ontslag verleend als fitter bij de N.V. Waterleidingmij. Tholen. Verlaging posttarieven. Per 1 Januari 1948 wordt de port van briefkaarten zes cent. Burgerlijke Stand Gem. THOLEN van 2330 Dec- GeborenJohannis Antonius, z. v. H. A. W. Voetsen van G. C. van Gorsel. Anna Klazina, d. v. K. M. Priem en van H. Donga. Maatje Janna, d. v. P. K. Baaij en van D. J. van Driel. Kerknieuws Oud-Vossemeer. Ds.C. A. Vreug- aenhil Ger. Pred.alhier ontving een beroep naar Ouderkerk aan de IJssel. Poortvliet. De collecte voor de diaconie in de Ned. Herv. Kerk alhierop 26 dezer bracht f237.70 op. St. Philipsland. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk is gekozen de heer G. v. d. Dussen. Tot ouderling der Ger. Kerk te Anna Jacobapolderisdeheer C. J. van Strien Az. gekozen. Poortvliet. Op Zondag 4 Jan. a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk de bevesliging plaats hebben van de heer J. P. v. d. Male als ouderling en van de heer C. P. Bijl als diaken. Scherpenisse. Zondagmorgen 4 Jan. as. zal in de Ned. Herv. Kerk de bevestiging plaats hebben van de herkozen ouder ling J. M. v. d. Graaf! en diaken D. C. Duijnhouwer. Oud Vossemeer. Tot voorzitter der notabelen van de N. IJ. Kerk is gekozen de heer W. M. F. v. d. Vate. De heer G. v. Dienst werd na herstemming tussen hem en de heer A. Aar- noudse gekozen als notabel. Deze benoeming is door hem aanvaard. De heren M. Koolaard en J. Melissen werden gekozen als ouderlingen der Ger. JCerk, ter wijl de heer C. Kunst als diaken is gekozen. THOLEN Nieuwjaarsdag. Ned. Herv. Kerk voorm. ds. v. d. Wiel. Ger. Kerk voorm. ds. Sap, em. pred. te 's Gravenhage. Ger. Gem. voorm. leesdienst. Chr. Ger. Kerk voorm. ds. v. Leeuwen. Zondag Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. v. d. Wiel, bevestiging ambts dragers en nam. 3 uur ds. Vroeg- indeweij. Oer. Kerk voorm. 10 en nam. 3 uur ds. Dijk te Leiderdorp. Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam,2.30 en *s avonds -6.30 leesdienst. Chr. Ger. Kerk voorm. 10 uu en 's avonds 6.30 ds. van Leeuwen' nam. 2.30 leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1947 | | pagina 1