NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD M SMIT No. 1653. Woensdag 1 Januari 1930 36e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND JANUARI C. Verburg en echtgenoote S J DE REGT Familie Beije N. Korstanje en gezin Café CONCORDIA P DE KAM Cz Familie J de Ridder C LOOTENS W Leenpoel en familie HOTEL „NIMROD" Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruitbetaling! Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. I A G M MARKUSSE W MARKUSSE-DE LOOFF p f p f Wij wenschen Gods besten zegen toe, aan familie vrienden en be gunstigers Jac Verburg en echtgenooto Aan familie, vrienden en beken den Gods besten zegen toege- wenscht |oh van der Maas en echtgenoote Ondergeteekenden wenschen bij den aanvang van het nieuwe jaar aan familie, vrienden en bekenden Gods besten zegen toe Wed P de Regt J S de Regt Gods besten zegen toegewenscht aan allen bij de intrede van het nieuwe jaar Th de Ridder en echtgenoote J de Kam Cz en echtgenoote P_f Met de intrede van het nieuwe jaar aan allen Gods besten zegen toegewenscht J K Kramer E M Kramer-de Ridder Meubelhandel, Voorstraat G Verburg K Verburg-Priester p f Vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar W Louwerse en familie Familie, vrienden en begunstigers een voorspoedig nieuwjaar Th de Looff en echtgenoote M C van Leeuwen en echtgenoote P_[ L J de Looff en echtgenoote p f J M Polderman J Polderman-van Kleunen P f G de Moor en echtgenoote p f Bij den aanvang van het nieuwe jaar wenschen wij onze geachte clientele, vrienden en bekenden Gods besten zegen toe D. van Strien M. van Strien-Reijnhoudt Bakkerij H A KRAMER L C KRAMER-VERBURG p f J B Wisse P M Wisse-van Oost p f E C DE REGT E N DE REGT-LAMAIN p f Vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar J Fortuin en echtgenoote Familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar A J de Looff en echtgenoote J Boot en echtgenoote wenschen hun geachte clientele en vrienden Gods besten zegen toe in 1930 J. A van Pagee M L van Pagee-van Damme Pj Aan begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar J. de Back en echtgenoote Aan vrienden en bekenden har telijk geluk gewenscht bij de in trede van het nieuwe jaar M Heijboer en echtgenoote Aan vrienden en bekenden veel geluk en voorspoed Joh van Pagee pj Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig Nieuwjaar J van Liere en echtgenoote „Wielersrust" p f Bij de intrede van het itieuwe jaar wenschen ondergeteekenden vrienden en begunstigers Gods besten zegen toe Joh Heuseveldt en echtgenoote Aan allen veel voorspoed in 1930 M H van Hee D K Everwijn C A Everwijn-de Kam p f Gods besten zegen toegewenscht in het jaar 1930 L Koets en echtgenoote G F MARIS P A MARIS-DE LOOFF p D de Vos en echtgenoote Aan familie, vrienden en beken den een gelukkig Nieuwjaar toege wenscht P M Ketelaar en Vrouw p f Aan allen veel heil en zegen toegewenscht bij de wisseling des jaars C F de Ridder P A de Ridder-van der Maas A W Marcusse D C Marcusse-Versluis p f Aan familie, vrienden en beken den Gods besten zegen Joh Wisse Aan familie, vrienden en beken den veel heil en zegen Iz Flipse en echtgenoote Met de intrede van het nieuwe jaar aan allen Gods besten zegen toegewenscht Familie H K Kramer Allen veel heil en zegen toege wenscht in 1930 L Kramer en echtgenoote Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar J Vroonland en Vrouw J L Krijger A S Krijger-van den Broecke p_[ Allen een gelukkig nieuwjaar C Ketelaar Allen een gelukkig nieuwjaar J J Geldof A P Geldof-Tazelaar Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar J Goudswaard en echtgenoote p f M Z Verhage M. S Verhage-de Vos P f Allen een gelukkig nieuwjaar toe gewenscht door W de Smit en echtgenoote p f Aan familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar M de Vos en echtgenoote G Israel en dochter p Aan vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenscht L. C. Breas en gezin C j Elenbaas J L Elenbaas-de Looff p_f Jac de Kam en echtgenoote p_f C Maris J Maris-Leendertse p f p f Een gelukkig nieuwjaar W J Priester en echtgenoote Kleermaker pj D C DIJKMAN L A DIJKMAN-FONDSE Molen p f D A Fortuin M P Fortuin-Mouthaan Brandstoffenhandel p f p f Vrienden en begunstigers een ge lukkig nieuwjaar toegewenscht J. van Halst en echtgenoote Schoenhandel Ed van der Maas A van der Maas-Verburg p f Een gelukkig nieuwjaar toege wenscht door E. van der Moere L. van der Moere-de Kam J Penne L j Penne-de Looff p f Een gelukkig nieuwjaar toege wenscht aan familie, vrienden en bekenden K imanse en echtgenoote P Schipper M C Schipper-Verbrugge Kleermakerij - Mode-artikelen p_f KAMPERLAND Veel heil en zegen toegewenscht in het nieuwe jaar C Verburg en echtgenoote Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar H D Meulenberg C Meulenberg-Reijnhoudt Aan familie, vrienden en begun stigers het beste toegewenscht H Bakker en gezin Schilder Aan familie en bekenden Gods onmisbaren zegen toegewenscht Wed Bakker Veerweg J P Vendeville en echtgenoote Bode p W Th de Looff en gezin p f Gelukkig nieuwjaar aan beken den en begunstigers Koopman C Versluis J C Bouwens M Bouwens-Wiskerke p f M I Reijnhoudt B L Reijnhoudt-lsrael p f Familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar P G Leendertse J C Leendertse-de Vos Onze geachte clientele een ge lukkig nieuwjaar C A de Kam H de Kam-de Fouw Bakkerij C Meulenberg G Meulenberg-Kempe p f Aan allen veel heil en zegen toe gewenscht j Filius en vreuw Winkelier Vrienden en bekenden het beste toegewenscht in 1930 door F Kipperman Alle vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar toege wenscht C Wilderom en gezin Winkelier pj A C Schippers Joha E M Schippers p_f Veel heil en zegen in het nieuwe jaar Wed Westerweele Gelukkig nieuwjaar toegewenscht aan vrienden en kennissen G Flipse P Flipse-Huijbregsen M Verburg A Verburg-Flikweert Met de intrede van 1930 aan allen Gods besten zegen toege wenscht K J Kramer en echtgenoote Bij den aanvang van 1930wenscht ondergeteekende zijn geachte vrien den en begunstigers een gelukkig nieuwjaar G P Leendertse, Vrouw en Kinderen Winkelier Zaadhandel Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenscht A A de Mol H R de Mol-de Looff Winkelier p f Aan allen Gods onmisbaren ze gen toegewenscht in 1930 Abr Buijze en echtgenoote Veel heil en zegen toegewenscht in 1930 P de Kam en echtgenoote Aan familie, vrienden en begun stigers Gods zegen toegewenscht P C Koole A Koole-Bakker L M de Looff W de Looff-Wisse P f

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1