NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD zmm NAAR BETERE TIJDEN. 2D pCt. Korting Gewest ZEELAND der S.D.A.P. OPENBARE VERGADERINGEN Spreker: J. H. KLOOSTER 4pCt. PANDBRIEVEN a 99 pCt. No. 1601. Zaterdag 12 Jan. 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND op MAANDAG 14 JANUARI op DINSDAG 15 JANUARI Raadslid te Ellewoutsdijk ONDERWERP: Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg. Koninklijke Ververij, AUG. BIERENS Chemische Wasscherij DORDRECHT. ENTREE VRIJ. DEBAT VRIJ. Thans voor korten tijd op alle Stoom- en Verfprijzen. fT FRANCO ZENDING. DE BANNELING VAN EMEUSSE. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs tl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wetteiijken tijd). Oplaag 1800 ex. te KORTGENE 's avonds 7 uur in „De Stadswijnkelder". te WISSENKERKE 's avonds 7 uur in het Gymnastieklokaal der Openbare School. KAPITAAL f 2.000.000. De Bank geelt uit: RESERVE f 388.152. in stukken van f 1000.f 500.en f 100. De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Gevraagd met Mei een flinke dienstbode bij P. J. v. d. ZANDE Welgelegen, Colijnsplaat. Met Maart een knecht gevraagd (woning beschikbaar) -bij JAC. DIELEMAN, landb. Kamperland. Agenten: A. G. M. Mnrkusse, Wissenkerke: J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland-, D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. Middeleeuwsche Novelle van Noord-Bevelandsch Blinken en Verzinken (1325—1334) door A. M. WESSELS. (5 Bij eenige kleine twisten had hij het moeten verliezen van Onno, daar de bevolking der Burcht diens partij gekozen had. Ook nu was het weer een doorn in zijn oog, nu hij Onno zag .wandelen in gezelschap van Weyert van Emelisse, een van Heer Ni- colaas meest vertrouwde raadgevers, en terwijl hij die beide zoo ge noeglijk bijeen zag, welden booze plannen in zijn hart op. „O" mompelde hij, „kon ik die Onno maar eens uit Cats wegkrij- gen. Hij is het struikelblok op het pad voor mijn roem. Zoolang deze met Heer Nicolaas omgaat, is mijn kans, ommeer in diens gunst te komen nihil. Kon ik dat nog eens klaar spelen, wat zou mij dat gelukkig maken. Ik ben toch niets minder dan die Catsche Poort- wachterszoon? Maar ik zal mijn tijd en gelegenheid afwachten! En dan, wee U Onno, zoet zat het mij zijn, als ik u van uw voetstuk afgestooten heb". Met dergelijke voornemens en bespiegelingen bezield, liep hij tus- schen het wachtende volk, wier aantal geregeld aanwies. Luid klaroengeschal kondigde het einde van den dienst aan en de Graaf van Holland en Zeeland verliet de parochiekerk, om zich, om stuwd door het juichende volk, naar den Burcht te begeven. Vanaf de kanteelen van dit hechte bolwerk, klonken de hoornen en trompetgeschal, die hem het welkom toeriepen. Bij het begin van de zware ophaalbrug stond de Burchtvrouwe, Cathariena van Cats, geboortig uit het Edelengeslacht van Baersdorp - en daardoor regelrecht afstammend uit het Roemrijke geslacht der van Borseltens, omringd door een keur van maagden, den hoogen Gast op te wachten. Zoodra den Graaf en zij elkaar begroet hadden, bood zij in een zuiver kristallen bokaal op een zilver blad met de Catsche wapens, hem een heildronk aan, welke, onder dank, gaarne werd aanvaard. En terwijl buiten het gejuich steeds aanhield, deed Graaf Willem III zijn intrede in den hechten Burcht, om in meer intiem gezelschap uit te rusten van de vermoeienis van den dag en tevens de Noord- Bevelandsche belangen te bespreken en nieuwe krachten te verzame len, voor den dag van morgen, op dewelke men een jacht ter eere van zijn bezoek, had georganiseerd. Zoodra de Adel binnen de Ridderzalen der Burcht was, trad een minstreel naar voren, door Heer Nicolaas bescheiden, teneinde de bezetting eenige genoeglijke uren te verschaffen. Juichend werd deze minstreel door hen begroet. Men moet de overgeerfde, diepgewortelde liefde der Burchtlieden voor sagen en gezang kennen, om de blijde opwinding, welke de verschijning van den zanger deed ontstaan, te kunnen begrijpen. Het was een van die rondzwervende kunstenaars, die met een plat te zak en een viool in de hand, van stad tot dorp en van Kasteel tot Kasteel, hun vroolijke en droeve zangen laten hooren. De Catsche bezetting genoot van zijn Ridder-Sagen en zang, en het was al laat, toen de bezetting, dankbaar en zeer voldaan over hetge- notene, ziclt ter ruste begaf. Hoofdstuk II. RIDDERVERMAKEN. Den volgenden dag waren allen vroeg op de been en de dageraad was allen op den Burcht welkom. Het was een blijden schitterenden morgen, de dauwdroppels flon kerden als diamanten op de natte bladeren. Geen wanklank werd gehoord en allen zijn vol blijde verwachting in de dingen die komen zullen. Ieder is druk in de weer. Immers, heden zal plaats hebben de groo- te jacht, waarvan hun Heer Nicolaas hun reeds weken te voren, ge sproken had. Teneinde deze jacht des te beter te doen slagen, had den Heer van Emelisse het bevel uitgevaardigd, dat er in de voorafgaande weken van het Grafelijk bezoek, niet in het „Welsche Bosch" mocht gejaagd worden. Woedend was de Edelman dan ook geweest, toen hij een paar da gen te voren, van Emelisse naar Cats terugkeerende, een hert voor zijn oogen zag aanschieten. Een onmiddelijk ingesteld onderzoek naar den dader leverde geen resultaat op, daar deze in het rijke hout gewas onvindbaar was. Nadat de morgenmaaltijden waren afgeloopen, leidde den Burcht heer den Genadigen Graaf naar de jachtzaal, teneinde wapenen voor de jacht te kiezen. De wanden der groote zaal prijken met een kost bare verzameling van speren en pijlen. De fraaie huid van een wit hert en de bloedige, grimmige kop van een everzwijn ontbreken niet. Op den buitenhof stonden reeds een aantal in 't groen gekleede mannen, met ongeduld op de Edellieden te wachten. Hun ongeduld word op geen te lange proef gesteld. Met blijdschap begroeten zij de hooge personen.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1