NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD 20 pCt. Korting Een Woon- en Winkelhuis Grasland een Woonhuis Een Woonhuis Een Woonhuis Een Woonhuis Eenmaal A11 ij d Coöperatieve Boerenleenbank C o I ij n s p I a a t. bijschrijving der rente en controle 4pCt. PANDBRIEVEN a 99 pCt. No. 6031 Zaterdag 26 Jan. 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND Zaterdag 2 Februari 1929 openbaarteverkoopen: Schuur en Erf Vrijdag 1 Februari 1929 openbaar te verpachten: en vergraven Grond Jacht- en Vischrecht te Stroodorp. rdag 31 Januari 1929 openbaar teverkoopen: waarin Broodbakkerij en Winkel en Erf en Schuur en Erf N Het Bestuur der Coöperatieve Boerenleenbank te Colijnsplaat HOUDT ZITTING voor der SPAAR-, REKENING-COURANT- en VOOR SCHOTBOEKJES op de hieronder vermelde dagen en uren, ten kantore der Bank. Voor de houders van boekjes in wijk A. te Colijnsplaat op Maandag 28 Janu ari 1929 I. te Colijnsplaat op voor die in wijk Dinsdag 29 Januari voor die in wijk C. te Colijnsplaat en van andere gemeenten op Woens dag 30 Januari en op Zaterdag 2 Februari HET BESTUUR. Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg. Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT. Thans voor korten tijd op alle Stoom- en Verfprijzen. W FRANCO ZENDING. DRUK EN UITGAVE A. G. NI. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. Prijs der Advertentiön: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIi Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiön tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: ADRIAAN ANTHONISSE Lz. en MAATJE J. SCHERP Wd. Geersdyk. Huwelijksvoltrekking 6 Febr. a.s. Heden overleed in den ou derdom van bijna 42 jaren, .na een langdurig lijden,onze geliefde echtgenoote, moeder, dochter en zuster FLORA LOUWERS- Wilholt. Enkhuizen, 22 Jan. 1929. L. J. LOUWERS. A. J. LOUWERS. J. L. LOUWERS. Kats. A. J. LOUWERS. A. C. LOUWERS. De Notaris J. IC. C. MATTHIJS te Kortgeue is voornemens op des avonds 4 uur in het café „NIMROD" te Kamperland krach tens art. 1223 B. W. in het te Kamperland aan den Achter weg B 219 groot 1 A. 98 c.A., bewoond door H. v. d. Weele Cz. Te aanvaarden bij de betaling, uiterlijk 2 Maart. Nadere inlichtingen bij den Notaris. De Notaris J. IC. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur in het café „De Vriendschap" te Kats voor den Leendort Abraham- polder in het ongeveer 8 H.A. benevens in genoemde polder; in 5 percee- len. Huurtijd 10 jaren, ingaande voor het Grasland 1 December 1929 en van het jacht- en visch recht 1 Juli 1929. Nadere inlichtingen bjj den No taris. TE HUUR met Mei A. M. VAN NIEUWENHUIJZEN Sprieringpolder. De Notaris J. K C. MATTHIJS. te Kortgene, is voornemens op des nams. 2 uur, in het hotel „WIELERSRUST,' te Wissenkerke in het Voor den lieer A. DOMINICUS: te Wissenkerke aan de School straat A 85, groot 98 c.A. op gebruik bij de betaling. B aldaar aan de Schoolstraat A 86 groot 52 c.A., verhuurd tot 1 Mei 1929 tegen f2,— per week. Aanvaarding in genot huur van af de betaling. II Voor het Burgerlijk Armbestuur te Wissenkerke: aldaar in den Thoornpolder aan het Molenpad A 209, groot 1 A. 85 c.A. verhuurd tot 1 Mei 1929. Aanvaarding in genot huur van af de betaling. Nadere inlichtingen bij den Notaris. met de Sajet DE VLIJTIGE HUIS VROUW gepro beerd, zoo zult ge dezelfde soort ver langen. Gevraagd tegen Maart of Mei een eerste knecht, waarvoor vrije woning by de hofstede be schikbaar, bij A. C. VAN NIEU WENHUIJZEN, Onrustp. Kam perland. Gevraagd tegen 1 Mei een koewachter bij J. KASTELEIN, Geersdyk. des namiddags van 2 4' 2 uur en van 68 uur; des namiddags van 2 41 2 uur en van 6—8 uur; des voormiddags van 10- 12 uur en namiddags 24'/2 uur, des namiddags van 24'/2 uur. Men kan de boekjes ook met een an der meegeven. KAPITAAL f 2.000.000. De Bank geelt uit: RESERVE f 388.152. in stukkeu van f 1000.f 500.en f 100. De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland, D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1