NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Landbouwersinspan. TRIO SPEENHOF 20 pCt. Korting Landbouwers- Inspan KENNISGEVING. V00RLQ0PIG BERICHT. JAC. DE DREU GOES No. 6032 Zaterdag 2 Feb. 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND OPENBARE WERKOOPING. Vrijdag 8 Maart 1929 openbaar te verkoopen den Kapitalen 13 PAARDEN 15 stuks HOORNVEE tot bijschrijving der rente over 1928 mahoniehouten KABINET J. G0EDBL0ED& Zonen publiek worden verkocht: den volledigen Porfier Steenslag, Hoogovenslakken, W E G E N IVi A T R I A A L SCHOORSTEEN BASALTZUILEN en ZETSTEEN Laat U niet misleiden! DE VLIJTIGE HUISVROUW Op Donderdag 14 Februari TRIO SPEENHOF Koninklijke Ververij, AUG. BIERENS Chemische Wasscherij DORDRECHT. Thans voor korten tijd op alle Stoom- en Verfprijzen. mr FRANCO ZENDING. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der AdvertentiÊn: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a Cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. L. L. WISSE en M. L. WISSE-KARELSE zeggen hiermede, ook namens we- derzijdsche familie, hartelijk dank voor de betoonde belangstelling voor en by hun huwelijk onder vonden. Kamperland, Jan. 1929. Voor de vele blyken van deel neming betoond na het overlijden van onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mej. ELIZABETH DIELEMAN betuigen wij onzen hartelyken dank. Uit aller naam, P. DIELEMAN Mz. Kamperland, Januari 1929. Do Notaris J. K. C. MATTIIIJS te Kortgene is voornemens op des voormiddags half tien uur, ten verzoeke van den Heer A. P. AKKERDAAS, op de door hem bewoonde hofstede „De Koren bloem" te Kortgene, in het bestaande uit: als: Netta, brui ne merrie 8 jaar, Lies, bruine mer rie 7 jaar (veu- lendragend\ Max, zwarte ruin 5 jaar, Nelly, zwar te merrie 5 jaar, Jozefientje v. Kamperland, vosschimmelmer- rie 4 jaar, Stamb. B 13526, Si- net, vosschimmelmerrie 10 jaar, (veulendragend), Cula, vosbles- merrie 3 jaar, Meta, vosbles- merrie 3 jaar, Bertha, vosmer- rie 2 jaar, Mirza, schimmelmer rie 2 jaar, 3 eenjarige paarden. ossen en vaarzen, 5 kalveren. 4 loopvarkens, 125 kippen en eenden. 4 complete menwagens met breed beslag, een brik, vierwie lige rolslede met ren, veldslede, 2 keerploegen, 2 wiel ploegen, land- en moorploeg, 8 eggen in soort, 2 zigzageggen, kettingeg- ge, 2 slepers, zaaimaehine, gras- maaimachine, wiedmachine, cul tivator, grubber, aardappelrooi er, aardappelsorteerder, aardap pelhorren, ijzeren rolblok, 2 veldkarretjes, rosmolen, stroo- snijder, 2 bietenmolens, wanmo len, kunstmestbreker, ll2 H.L., bascule met gewichten, ruiters, tolhouten, geeselsteen, zakken, water- en voerbakken, pongers, zwingen, schoppen, rieken, kui- kenhokken, mestplanken. for nuis, melkontroomer, karn, hooi, stroo, mangels, pulp- en bieten blad, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Verkoop paarden en hoornvee te 1 uur. Verkooper verleent aan solide Noord-Bevelandsche koopers cre- diet tot 25 November 1929. Bergplaats voor fietsen, motors enz. Muziek en vermakelykheden worden niet toegelaten Mevrouw DE LOOZE, Wilhelmi- nastraat 23, Goes, vraagt een nette dienstbode. Aan bezitters van Spaar boekjes der Ned. Midden standsspaarbank word bekend gemaakt dat zij hun boekjes kunnen inleveren a.s. Woensdag en Don derdag des avonds van 7 tot 9 uur. De Agent M. J. CONTANT. Notaris J. K. C. MATTHIJS. Met Mei een dienstbode ge vraagd bij J. I. KAKELSE, Kam perland. TE KOOP: Te bevragen HULPPOSTKAN TOOR, Kamperland. AARDAPPELKIEMBAKKEN 60x40 c.M. dik 15 m.M, 26 cent. KIST EN KRATHOUT BRANDHOUT tegen zeer lagen prijs Kistenfabriek Firma MIDDELBURG - Tel. 277 BEGIN MAART zal ten verzoeke van den Heer C. KASTELEIN, op diens hofstede „L u c h t e n b u r g" te WISSENKERKE in den Mariapolder LEVERT AAN SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN EN ALLE Vraagt prijzen De goede reputatie, welke de Sajet heeft, brengt er enkelen toe een min der soort Sajet te verkoopen onder een b'jna gelijkluidenden naam Men lette er daarom steeds op, dat iedere knot voorzien is van ne venstaand handelsmerk. hoopt te KORTGENE op te treden het alvorens naar Indië te vertrekken. Het is onnoodig voor SPEENHOF reclame temaken hij is genoegzaam bekend Er zijn maar enkele toegangskaarten meer over, dus die dezen avond wil bij wonen haastte zich De kaarten zijn verkrijgbaar f 1 per stuk bij dhr. G. van Maldegem Plaatsbespreking a ID cent extra. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdyk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland, D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1