NQORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD HOUTWAREN 2D pCt. Korting Landbouwers- inspan Bouwland en Hoveniering Bouwland en Hoveniering GESLAGEN KAPHOUT NIEUWE Smyth Nonpareil of Eckert Stella ZAAIMACHINES N.V. Handelmij Wed. J. G. Massee Zoon, Goes. No. 6033 Zaterdag 9 Febr. 1929. 35e Jaargang. OPENBARE VERKOOPING. Woensdag 21 Februari 1929 openbaar te verkoopen: den volledigen eenig HUISRAAD, WERKMANSWONING openbaar te verpachten: op Zaterdag 16 Februari 1929 op Zaterdag 23 Februari 1929 Donderdag 21 Februari 1929 openbaar te verkoopen: EEN PARTIJ in 43 perceelen openbaar te verkoopen: Eene groote partij SCHEEPSAFBRAAK EN BRANDHOUT. Zaterdag 9 Februari 1929 Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BKERENS - - DORDRECHT Thans voor korten tijd op alle Stoom- en Verfprijzen. mtr FRANCO ZENDING. -"Hf De GROOTSTE OPBRENGST van Uw kostbaar zaaizaad EERSTE KLASSE ZAAIMACHINE. Landrollen, Eggen voor Bouw- en Weiland, Schoffelmachines (de echte zware Komeet en de 4-wielige Supra) Kunstmeststrooiers en Aardappelpootmachines DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 ■■■■flBiaLaBMfcidK.iMlïaa cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon- A Mill I IC KftMPFRI ANfl Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit- nement aanzienlijke korting. Familieberichten IYIULLIL. -JVHItirLltLHIIU betaling. Franco per post f2.25 per jaar. en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer DAMES- 811 HEERENKLEERMAKERIJ 8 uur (wetteiijken tijd). Oplaag 1800 ex. 12'/2 cent. MM— De houder van de 5 2 pCt. Pandbrieven Hypo theekbank voor Nederland f 1000.-- Serie F no. 959 en a f WO.Serie FFF nrs. 13c en I3d, wordt verzocht zich met medebrenging dier stuk ken ten spoedigste te vervoegen ten kantore van den Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene. Gehuwd W. DINGEMANSE Wz. en JOHANNA J. FILIUS Nd. die, ook namens wederzgdsche familie, hun hartelijken dank be tuigen voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Kortgene. Ds. TONSBEEK zegt langs de- zeD weg hartelijk dank voor alle goede wenschen 31 Januari ont vangen. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 1 uur, ten verzoe ke van den Heer C. KASTE LEIN, op de door hem bewoonde hofstede „L u c h t e n b u r g" te Wissenkerke in den Mariapolder, in het bestaande uit: Ada, vosmerrie 10 jaar (veulen dragend) Stamb. B. no. 4796, Nellie, vosmerrie 9jaar, Mina, liermerrie 3 jaar, (veulendra- gend) ingeschreven onder no. 25189. 2 melkkoeien, anderhalfjarige rÉftfftel vaars, een stiertje oud 9 maanden, 3 loop varkens. 2 men wagens, 2 karren, 1 keer ploeg, Melotteploeg, balansploeg, 3 eggen, kettingegge, sleeper, zaaimachine, wiedmachine, cul tivator, ijzeren rolblok, stroosnij- der, bietenmolen, slijpsteen, gee- selsteen met paard, bascule met gewichten, Victoriamotor 5 paar- dekracht, zoo goed als nieuw, rechtstroo dorschkas, windmo len, graanbreker, rieken en schoppen, ruiters, kuikenhokken, hooi, stroo, mangels, ladder, en wat verder zal worden aan geboden. Verkooper verleent aan solide Noord-Bevelandsche koopers cie- diet tot 25' November 1929. Bergplaats voor fietsen, motors enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. TE HUUR: te Kats, tegen 1 Maart. AdresJ. MOL, Rijksweg Kloetinge De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens in het voor 7 jaar, ingaande 1 De cember 1929: A. voor het BURGERLIJK ARM BESTUUR VAN KORTGENE: des namiddags 2 uur in het ho tel „Graaf van Bure n" al daar; 5.06.19 H.A. of 12 gem. 44 roeden te Kortgene in Oud-Kort- geenpolder ten Oosten van de dreef, zulks in 24 perceelen. B. voor de DIACONIE der Ned. Herv. Gemeente te Kortgene: des namiddags 2 uur in het ho tel „De S t a d s w ij n k e 1 d e r" aldaar; 5.06.19 H.A. of 12 gem. 44 roeden te Kortgene in Oud-Kort- geenpolder ten Westen van de dreef, zulks in 30 perceelen. Alle perceelen zijn op het ter rein door paaltjes aangeduid. Nadere inlichtingen bij den No taris. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens voor den Heer Mr. J. A. HEUSE te Middelburg op des nams. 1 uur aan de dijken van het Ambacht „Oud Campen en Soelekerke" in het te beginnen bij het Paviljoen. Betaaldag 1 Juli 1929. Ik beweer, adverteer meer Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens voorden Heer DEGENAARS in het des middags 1 uur TE COLIJNSPLAAT. Betaaldag 9 Mei 1929. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland, D. Wil- derom Colijnsplaat: P. Eikenhout, Kats. krijgt gij door het zaaien met een Zoowel voor de zwaarste als voor lichtere gronden kunnen wij U op PROEF en onder garantie EERSTE KLASSE ZAAIMACHINES leveren die niet alleen onverbeterlijk zuiver werken, maar die ook jarenlang zonder stoornis of reparatiekosten medegaan. Wenscht U meer inlichtingen, vraagt dan even de prijscourant van de Ook voor kunt U nergens beter terecht dan bij de Importeurs der „BERNARD-Motoren".

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1