NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD een Hofstede Bouwland Inspan Is? Landbouwers- Inspan Bouwland en Hoveniering en Hoveniering GESLAGEN KAPHOUT J. C. MN DE VELDE Pandbrieven 99 SANETAS No. 6034. Zaterdag 16 Febr. 1929. 35e Jaargang. SP A. MULLIE - KAMPERLAND OPENBARE VERKOOPING. Woensdag 11 Februari 1929 openbaar te verkoopen: den vollediger! eenig HUISRAAD, OPENBARE VERKOOPING. Vrijdag 8 Maart 1929 openbaar te verkoopen: den Kapitalen 13 PAARDEN 15 stuks HOORNVEE openbaar te verpachten: op Zaterdag 16 Februari 1929 op Zaterdag 23 Februari 1929 rdag 21 Februari 1929 openbaar te verkoopen: EEN PARTIJ in 43 perceelen TE KOOP GEVRAAGD: groot 20 tot 40 gemeten 4'/2 °/o INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te Zierikzee. 0 DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van i tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES-en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, ODze geliefde Echtge- noote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CORNELIA SPRUIT, na een kortstondig doch ge duldig lijden, in den ouder dom van 75 jaren. De Heere sterke ons in de ze zware beproeving. Uit aller naam, A. VAN DER MAAS, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Geersdijk, 10 Februari 1929. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 1 uur, ten verzoe ke van den Heer C. KASTE LEIN, op de door hem bewoonde hofstede „L u c h t e n b u r g" te Wissenkerke in den Mariapolder, in het bestaande uit: Ada, vosmerric 10 jaar(veuh'nl ragend) Stamb. B. 110. 4796, Nellie, vosmerrie 9jaar, Mina, liermerrie 3 jaar, (veulendra- gend) ingeschreven onder no. 25189. 2 melkkoeien, anderhalfjarige y&C'c&M*. vaars» eeu stiertje oud 9 maanden, 3 loopvarkens. 2 menwagens, 2 karren, 1 keer ploeg, Melotteploeg, balansploeg, 3 eggen, kettingegge, sleeper, zaaimachine, wiedmachine, cul tivator, ijzeren rolblok, stroosnij- der, bietenmolen, slijpsteen, gee- selsteen met paard, bascule met gewichten, Victoriamotor 5 paar- dekracht, zoo goed als nieuw, rechtstroo dorschkas, windmo len, graanbreker, rieken en schoppen, ruiters, kuikenhokken, hooi, stroo, mangels, ladder, en wat verder zal worden aan geboden. Verkooper verleent aan solide Noord-Bevelandsche koopers cie- diet tot 25 November 1929. Bergplaats voor fietsen, motors enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des voormiddags half tien uur, ten verzoeke van den Heer A. P. AKKERDAAS, op de door hem bewoonde hofstede ,,De Koren bloem" te Kortgene, in het bestaande uit: als: Netta, brui ne merrie 8 jaar, Lies, bruine mer rie 7 jaar (veu- lendragend), Max, zwarte ruin 5 jaar, Nelly, zwar te merrie 5 jaar, Jozefientje v. Kamperland, vosschimmelmer- rie 4 jaar, Stamb. B 13526, Si net, vosschimmelmerrie 10 jaar, (veulendragend), Cula, vosbles- merrie 3 jaar, Meta, vosbles- merrie 3 jaar, Bertha, vosmer rie 2 jaar, Mirza, schimmelmer- rie 2 Jaar, 3 eenjarige paarden. als: 2 baatge- vende melkkoei en, 8 eenjarige.^^^^ ossen en vaarzen. 5 kalveren. 4 loopvarkens, 125 kippen en eenden. 4 complete menwagens met breed beslag, een brik, vierwie lige rolslede met ren, veldslede, 2 keerploegen, 2 wielploegen, land- en moorploeg, 8 eggen in soort, 2 zigzageggen, kettingeg ge, 2 slepers, zaaimachine, gras- maaimachine, wiedmachine, cul tivator, grubber, aardappelrooi er, aardappelsorteerder, aardap pelhorren, ijzeren rolblok, 2 veldkarretjes, rosmolen, stroo- snijder, 2 bietenmolens, wanmo len, kunstmestbreker, '/2 H.L., bascule met gewichten, ruiters, tolhouten, geeselsteen, zakken, water- en voerbakken, pongers, zwingen, schoppen, rieken, kui kenhokken, mestplanken. for nuis, melkontroomer, karn, hooi, stroo, mangels, pulp- en bieten blad, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Verkoop paarden en hoornvee te 1 uur. Verkooper verleent aan solide Noord-Bevelandsche koopers cre- diet tot 25 November 1929. Bergplaats voor fietsen, motors enz. Muziek en vermakelykheden worden niet toegelaten. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens in het voor 7 jaar, ingaapile 1 De cember 1929 A. voor het BURGERLIJK ARM BESTUUR VAN KORTGENE: des namiddags 2 uur in het ho tel „Graaf van Buren" al daar; 5.06.19 H.A. of 12 gem. 44 roeden te Kortgene in Oud-Kort- geenpolder ten Oosten van de dreef, zulks in 24 perceelen. B. voor de DIACONIE der Ned. Herv. Gemeente to Kortgene: des namiddags 2 uur in "fret ho tel „De S t a d s w ij n k e 1 d e r" aldaar; 5.06.19 H.A. of 12 gem. 44 roeden te Kortgene in Oud-Kort- geenpolder ten Westen van de dreef, zulks in 30 perceelen. Alle perceelen zyn op het ter rein door paaltjes aangeduid. Nadere inlichtingen bij den No taris. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens voor den Heer Mr. J. A. HEUSE te Middelburg op des naras. 1 uur aan de dijken van het Ambacht „Oud Campen en Soelekerke" in het te beginnen bij het Paviljoen. Betaaldag 1 Juli 1929. Tegen Mei een koewachter gevraagd bij M. A. DE VOS, Stroo- dorp, Kamperland. Met Maart een inwonende 2e knecht gevraagd by P. DE REGT Kats. of losse perceelen niet in Calamiteuse polder. Verkooper kan desverlangd pachter blijven. Aanbiedingen te doen aan Deur waarder G. IIEIJBOER te Kort gene. Geëmailleerde Keukenfornui zen. Sorteering groot. Prijzen zeer laag. Contant 10°/0 korting. ROZEMOND, Gravenstraat MIDDELBURG. Eeu koewachter gevraagd bij J. C. LUIJK, Kamperland. Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van 9—10' 2 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene Met 1 Maart gevraagd een ar beidersgezin waarvan gewenscht dat 2 personen genegen zijn met paarden om te gaan. Woning beschikbaar, by J. C. MEULEN- BERG, landb. Oostp. Kortgene. Segeerstaat II 88 Middelburg Gummiwaren Patentgen8esmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Met Mei een koewachter ge vraagd bij JACOB v. d. MOERE, Kamperland. Wegens teleurstelling der te genwoordige, terstond of met Mei een meid of aankomende meid benoodigd by GEBR. VERHULST Kamperland.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1