NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD een Hofstede Bouwland een Woonhuis, ZANGUITVOERING I. C. VAN DE VELDE No. 6035. Zaterdag 23 Febr. 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND TE KOOP GEVRAAGD: groot 20 tot 40 gemeten Zaterdag 2 Maart 1929 openbaar te verkoopen: netten Inboedel Zaterdag 2 Maart 1929 openbaar te verkoopen: met grooten Tuin, Schuurtje, Kippenhok en Erf, „SOU DEO GLORIA" TE KAMPERLAND. op Donderdag 28 Febr. 1929 DE BANNELING VAN EMEL1SSE. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van I tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12j/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Heden overleed zacht en kalm, onze zeer geliefde Va der, Behuwd-, Groot-, Over groot- en Over-overgrootva- der CORNELIS MOERMAN, in den ouderdom van ruim 92 jaar. Familie MOERMAN. Colijnsplaat, 16 Febr. 1929. of losse perceelen niet in Calamiteuse polder. Verkooper kan desverlangd pachter blijven. Aanbiedingen te doen aan Deur waarder G. 11EIJBOER te Kort- gene. Een koewachter gevraagd bij J. C. LUIJK, Kamperland. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene, is voornemens op des namiddags om 2 uur aan het woonhuis en ten verzoeke van den Heer A. L. DE LOOFF, te Wissenkerke, wegens vertrek naar Amerika, in het als: eiken linnenkast, dito ta fel, dito spiegel, 6 stoelen met lederen zittingen, diverse ande re stoelen, naaimachine (Sim plex) als nieuw, schilderijen, kapokbed met toebehooren, klokstel, penanttafeltje met beeld, vloerkleeden, matten, e- lectrische lamp, wollen tafel kleed, zeil, glas- en aardewerk, emmerkachel, keukenkachel, geschilderde tafels, petroleum stellen, potten, pannen, tobbe, emmers, stoomketel, heerenfiets kleerkist, droogpalen en latten, 3 broeiramen 85x1.53, 10 kippen, kuikenhok met ren, timmer- en metselaarsgereedschap, enz. Betaaldag 1 Juni 1929. Adverteeren doet verkoopen I De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 7 uur in het Hotel „Z e e 1 a n d i a" van den lieer M. J. Schikker te Colijnsplaat, in het voor de familie Joh. LIEFBROER te Colijnsplaat aan de Achterkerk buurt B 156, uitkomende aan den Oostelijken Achterweg, groot 10 Aren 65 centiaren; in 5 percee len en combinatie. Te aanvaarden bij de betaling op 5 April 1929. Te bezichtigen Dinsdag en Woensdag 26 en 27 Februari a.s. van 2—4 uur. Nadere inlichtingen bij den No taris. Met Maart een inwonende 2e knecht gevraagd b/y P. DE REGT Kats. der Chr. Zangvereeniging (Dir. A. te Gussinklo) in Ned. ITerv. Kerk TE KAMPERLAND. Aanvang 's avonds 7 uur Programma's aan den ingang a 25 cent. HET BESTUUR Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van O—10uur 'in „De Stadswijnkelder" te Kortgene Met Mei een flinke dienstbo de benoodigd bij M. C. v. NIEU WEN HUIJZEN, Kamperland. Met Mei een koewachter ge vraagd bij JACOB v. d. MOERE, Kamperland. Middeleeuwsche Novelle van Noord-Bevelandsch Blinken en Verzinken (1325—1334) door A. M. WESSELS. (10 overmachtigen vijand onstuimig aan". Met levendige kleurei schilderde Wiboid, de Burclitknechten dien tijd voor de oogen en roemde hemelhoog de dapperheid der Catsche- naren. „En" zoo besloot Wiboid „wij wonnen den slag. De drie duizend Vlamingen moesten voor drie honderd Zeeuwen wijken, en met roem overladen trokken wij terug. De vijand liet vele dooden en gevan genen achter. Waarlijk, het was een waardig tegenstuk van de vlucht der Hollanders bij Rijswijk, onder Lodewijk van Loon, in 1204 waar eveneens heftig gestreden werd. Jammer, zeer jammer was het echter dat een-vlek deze Baarland- sche zege ontsierde. Dit kwam, omdat de Edelman Hugo van Baarland, door tegenspoed zich ging scharen, aan den kant der mis noegden en deelnam aan de samenzwering tegen onzen Graaf Floris V en bij den gruwelijken moord op 27 Juni 1296, dus slechts 1 jaar later, aanwezig was. Te Dordt werd hij echter op het rad gedood en de Heerlijkheid verbeurd verklaard. De Heerlijkheid kwam in 1312, dus nu 15 jaren geleden, zeer tot mijn genoegen, aan het zoo schandelijk belasterde, maar dappere Edelen geslacht der Renesse's, zoodat Hendrik en Costijn, daar nu Heer en meester zijn." Een gloed ging door de lieden heen, want de meesten hadden de zen strijd, die eenig in de Zeeuwsche Geschiedenis der Middeleeuwen is, niet meegemaakt en wisten van die glorie slechts door overleve ring, hetzij door ooggetuigen of minstreelen, dan wel door het ge dicht van hun tijdgenoot Melis Stoke, die het in zijn Rijmkroniek vermeld. Toen Wiboid klaar was met deze vertelling, werden er veel vragen gesteld, die hij uitvoerig beantwoordde. Een oogenblik was er stilte en hoorde men alleen het hout vroo- lijk knetteren in den haard, toen er plotseling een riep: „Och Wiboid vertel ons nog eens een keer die Sage van het Bok- kegat, die gij de vorige winter ons eens verteld hebt." „Ja, ja" stemden nu de anderen mee in „Kom Wiboid, toe vertel ons dat weer opnieuw 1 Verschillende nieuwelingen zijn erbij die het nog niet weten." Ook Onno ondersteunde deze dringende verzoeken en de oude poortwachter liet zich weer overhalen, om die Bokkegat-Sage te vertellen. „Jullie weten allen" aldus Wiboid, terwijl hij eenige blokken op den haard gooide „dat ons eiland Noord-Beveland oorspronkelijk vele grooter was, doch de zee, als een gedurige vijand, knaagde er aan en zoo ontstonden er vele diepe inhammen en donkere kloven, die met houtgewas omgeven, tot schuilplaaats strekten voor rooverbenden. Als men dan op de Scheldewateren weer een roof gepleegd had, bracht men den buit, naar een diepte in 't midden van een bergach- tigen top, hun alleen bekend, welke het Bokkegat genaamd werd. Daar was het hoofdkwartier van het gespuis, hetgeen zooveel schrik inboezemde, dat niemand der Noord-Bevelanders hen durfde aanvallen. Wel werden daartoe wel eens plannen gemaakt, maar wilde men hen dan verrassen, dan was daar de zee, die hunne vletten en sche pen, een veilige vlucht bood. Aldus roofden de bandieten onverhin derd, totdat zij op een merkwaardige wijze een groot verlies leden, doordat zij hun leiders kwijt raakten. Op een laten avond, het was zeer donker, reed een eenzame reiziger, die de Wijtvliet was overgestoken, het Bokkegat voorbij, teneinde zich naar de plaats Curtagosum te begeven. Hij hoorde allerlei vreemde geluiden, terwijl plotseling uit de duisternis, een groote witte bok te voorschijn trad, die nare geluiden uitstiet, het welk hem met zulk een ontzetting vervulde, dat hij spoorslag naar Cortgene rende en bleek en ontsteld de gelagkamer der taveerne binnentrad. Daar hij er vol van was, vertelde hij dadelijk wat hem overko men was en hierdoor werd hij het voorwerp van den spot der aan wezigen, daar men beslist weigerde geloof te hechten, aan zijn ver klaringen. Dit verdroot hem zoozeer, dat hij een groote geldsom uitloofde voor deigeen, die den moed zou hebben, op staanden voet, naar het Bokkegat te gaan en ten bewijze, dat hij er inderdaad geweest was, zijn halsdoek aan den ijzeren stang te binden, die aldaar als een merkteeken voor de schippers was opgericht. Nu zonk den zwetsers het hart in de schoenen en ten slotte had niet één den moed, het avontuur te ondernemen. Men wilde met de witte tooverbok niet in aanraking komen. Toen de meid der taveerne, die onverschrokken genoeg entevens zeer arm was, dit hoorde, wilde zij de toegezegde geldsom gaarne verdienen en ondanks alle betoogen, nam zij den halsdoek van den reiziger aan en ging alleen in den donkeren nacht naar buiten. De lieden uit de taveerne besloten, gewapend aan den ingang van Cur tagosum haar op te wachten.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1