NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD ZEEDIJK Montansalpeter D.A.V.V. een Woonhuis, Landbouwers- inspan INBOEDEL STAMBOEKPAARDEN INBOEDEL No. 6036. Zaterdag 2 Maart 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Zaterdag 2 Maart 1929 openbaar te verkoopen: met grooten Tuin, Schuurtje, Kippenhok en Erf, Zaterdag 2 Maart 1929 openbaar te verkoopen: netten Inboedel OPENBARE VERKOOPING. Vrijdag 8 Maart 1929 openbaar te verkoopen: den Kapitalen 13 PAARDEN 15 stuks HOORNVEE Dinsdag 5 Maart 1929 openbaar te verkoopen: eenigen rdag 1 Maart 1[ openbaar te verkoopen: pl.m. 4 H.A. Een span liere veulendragende 10 en 7 jaar oud rdag 4 April 1929 openbaar te verkoopen: Donderdag 7 Maart a.s. Koopcontracten, Huur- en Pacht- contracten, Boedelscheidingen, Successiememoriën, Hypotheken 26 pCt. STIKSTOF--a-mrrr«: De Stikstofmest voor dit voorjaar N.V. KUNSTMESTHANDEL voorheen Hulshof Co. of haar vertegenwoordigers. Van Sluijs Co's OCHTENDVOER Prijs der Advertentiên: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiên tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Aan het Bestuur van Ijsver maak „Ons Vermaak" te Kamper land en de aanwezigen, die tij dens het gehouden IJsf'eest zoo liefderijk hun giften offerden tot een bedrag van f 22.50 voor mij, nog steeds altijd bedlegerig, mijn hartelijken dank. MARINUS VERBURG Mz. Kamperland, Onrustp. B 351. Den 5 Maart a.s, hoopt V CORNELIA DE MOOR haar 60ste jaardag te herdenken. - Wissenkerke, Febr. 1929. De Notaris J. K. C. MATTIIIJ8 te Kortgene is voornemens op des avonds 7 uur in het Hotel „Zeeland ia" van den Heer M. J. Schikker te Colijnsplaat, in het voorde familie Joh. LIEFBROER te Colijnsplaat aan de Achterkerk buurt B 156, uitkomende aan den Oostelijken Achterweg, groot 10 Aren 65 centiaren; in 5 percee- len en combinatie. Te aanvaarden bij de betaling op 5 April 1929. Te bezichtigen Dinsdag en Woensdag 26 en 27 Februari a.s. van 2—4 uur. Nadere inlichtingen bij den No taris. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene, is voornemens op des namiddags om 2 uur aan het woonhuis en ten verzoeke van den Heer A. L. DE LOOFF, te Wissenkerke, wegens vertrek naar Amerika, in het als: eiken linnenkast, dito ta fel, dito spiegel, 6 stoelen met lederen zittingen, diverse ande re stoelen, naaimachine (Sim plex) als nieuw, schilderyen, kapokbed met toebehooren, klokstel, penanttafeltje met beeld, vloerkleeden, matten, e- lectrische lamp, wollen tafel kleed, zeil, glas- en aardewerk, emmerkachel, keukenkachel, geschilderde tafels, petroleum stellen, potten, pannen, tobbe, emmers, stoomketel, heerenfiets kleerkist, droogpalen en latten, 3 broeiramen 85x1.53,10 kippen, kuikenhok met ren, timmer- en metselaarsgereedschap, enz. Betaaldag 1 Juni 1929. Een koewachter gevraagd bij H. K. LEENDERTSE, landb. Kam perland. De Notaris J. K. C. MATTIIIJS te Kortgene is voornemens op des voormiddags half tien uur, ten verzoeke van den Heer A. P. AKKERDAAS, op de door hem bewoonde hofstede ,,De Koren bloem" te Kortgene, in het bestaande uit: als: Netta, brui ne merrie 8 jaar, Lies, bruiue mer rie 7 jaar (veu len dragend), Max, zwarte ruiu 5 jaar, Nelly, zwar te merrie 5 jaar, Jozefientje v. Kamperland, vosschimmelmer- rie 4 jaar, Stamb. B 13526, Si net, vosschimmclmerrie 10 jaar, (veulendragend), Cula, vosbles- inerrie 3 jaar, Meta, vosbles- merric 3 jaar, Bertha, vosmcr- rie 2 jaar, Mifza, schimmelmer rie 2 jaar, 3 eenjarige paarden. als: 2 baatge- vende melkkoei cn, 8 eenjarigc?^^^^> ossen en vaarzen, 5 kalveren. 4 loopvarkens, 125 'kippen en eenden. 4" complete menwagens met breed beslag, een brik, vierwie lige rolslede met ren, veldslede, 2 keerploegen, 2 wifelploegen, land- en moorploeg, 8 eggen in soort, 2 zigzageggen, kettingeg- ge, 2 slepers, zaaimachine, gras- maaimacbine, wiedmachine, cul tivator, grubber, aardappelrooi er, aardappelsorteerder, aardap pelhorren, ijzeren rolblok, 2 veldkarretjes, rosmolen, stroo- snijder, 2 bietenmolens, wanmo len, ykunstmestbreker, '/2" H.L., bascule met gewichten, ruiters, tolhouten, geeselsteen, zakken, water- en voerbakken, pongers, zwingen, schoppen, rieken, kui- kenhokken, mestplanken. for nuis, melkontroomer, karn, hooi, stroo, mangels, pulp- en bieten blad, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Verkoop paarden en hoornvee te 1 uur. Verkooper verleent aan solide Noord-Bevelandsche koopers cre- diet tot 25 November 1929. Bergplaats voor fietsen, motors enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 1 uur, voor den Heer M. A. SCHIKKER aan diens Hotel „Zeelandia" te Co lijnsplaat aan de Voorstraat, in het als. bedden met matrassen, kussens, vloerkleeden, dekens, stoelen, tafels, linnenkasten, kleine kasten, matten, waschtna- chine, waschbekkens, emmers, tonnen, schilderijen, spiegels, klok, spoelbak, rek met ringen, koperen doofpot, stoven, naai machine met tafeltje, emmer kachel, kolenbak en tegel, droog- rekken, trappen, heerenfiets, sterilisecrketel met flesschen en veeren. koffers, schaatsen, kis ten, ladders, schragen met ta fels, peeschragen, haardstel, lam pen, bezems, kinderledikant, inmaakpotten, pannen, heeren- kleeding, tuin- en stalgereed- schappen, brandhout, glas- en aardewerk, nikkelwerk, cn wat verder zal worden aangeboden. Betaaldag Juni 1929 De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op Met Mei een dienstbode of aankomende gevraagd, voor dag of dag en nacht, bij K. A. VAN LANGERAAD, Kamperland. des namiddags om 1 uur, aan de schuur en ten verzoeke van den heer C. KETELAAR te Wissen kerke, in het 4 melk- en kalf koei en, w.o. 2 pas ge kalfd, 2 eenjarige vaarzen, vet stiertje, 3 kalve ren, 3 vette varkens, 5 loopvar kens, 10 biggen, drielingwagen, kipkar, diverse eggen, aardappelsorteerder, als nieuw, melkontroomer, partij voederbieten, partij mest, har- nassemeut, motor (Flöter), Dou- glas-motor, beiden als nieuw, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Landbouwgereedschappen kunnen worden bijgebracht. Betaaldag 25 November 1929. TE HUUR: Oostelijk van de haven te Colijns plaat. TE KOOP: bjj ANT. KOLK, Colünsplaat. des namiddags 2 uur ten verzoe ke van den lieer J. LIEFBROER en kinderen, aan het woonhuis te Colynsplaat aan de Ach terkerkbuurt B 156, in het den netten als: kabinet, klok, spiegels, lampen, lijsten met zomer- en win tergezicht, 2 tweepersoons ijzeren ledikanten, tatels, stoe len, vloer- en tafclkleeden, spek- stander, waschtobbe, wasch- bekken, tobben, keukenkachel, koffiemolen, petroleumgasstel, emmers, winkelbascule met ge wichten. waschketel, matrassen, 2 bedden (veeren- en kapokbed) boeken, glas- en aardewerk; kleerkist, spekkist, spekrek, kruiwagen, 30 ruiters, zakken, bascule met gewichten, 2 wied- machines, hand zaai machine, ar beidersgereedschappen, 6 kippen (witte leghorns bioed 1928) en wat verder zal worden aange boden. Betaaldag 4 Juli 1929. De 3 koeien van dhr. Jac. Zwe- mer, 2 najaarskoeien en 1 aan de rekening, worden verkocht op de koopdag bij dhr. C. KETE LAAR op alsmede: peemolen, waterbak, handkarn, trekzaag, handzaai- machine, partij prikkeldraad, 2 houten hekkens, 5 koekettingen en hetgeen verder zal worden aangeboden. Deurwaarder HEIJBOER. Voor het opmaken van en alles wat daarmede in verband staat, wende men zich tot het voordeeligst adres. Alle inlichtingen verstrekt Deurwaarder G. HEIJBOER. Geëmailleerde Keukenfornui zen. Sorteering groot. Prijzen zeer laag. Contant 10°/0 korting. ROZEMOND, Gravenstraat MIDDELBURG. De strenge winter stelt bijzondere eischen aan de Stikstofbemesting. I Geeft niet al Uw stikstof in den vorm van Ammoniak, doch gebiuikt: U geeft dan direct opneembare salpeterstikstof om het gewas aan den groei te brengen en de geleidelijk werkende ammoniakstikstof voor het verdere gedeelte van de groeiperiode en bovendien u betaalt voor de salpeterstikstof slechts den prijs van ammoniakstik stof. Daarom is Montansalpeter D.A.V.V. Vraagt inlichtingen bij de Importeurs: Maliebaan 32 UTRECHT VOORAL NU U RAAPT DAN SPOEDIG EN VEEL WINTER El ER EN. Verkrijgbaar bij eiken molenaar en winkelier. 50 K.G. 19.50, 25 K.G. f5.—, 10 K.G. f2.30. 5 K.G. f 1.20, 2',2 K.G. f 0.65. Fabrikante VAN SLUIJS CO. - „DE ROODE TOREN" MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1