NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Een Woonhuis Engelsche Matrozenpakjes Jongens Costuums Voor KLEEDING NAAR MAAT Engelsche en Fransche Stoffen „ELEVATOR" Aardappel-Pootmachine Machines om te schoffelen en aan te aadren N.V. Handelmij Wed. J. C. Massee Zoon, Goes. Een Hoveniering Manchester Broekjes en Rijbroeken No. 6039. Zaterdag 23 Maart 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Zaterdag 30 Maart 1929 openbaar teverkoopen: schuurtje era tuin Onze Confectie is goed verwerkt, heeft prima pasvorm en uitsluitend goede kwaliteiten. HEEREN EN JONGENSCOSTUUMS DAMES EN KINDERMANTELS JAPONNEN EN KINDERJURKEN Origineele prima serges. Baretten Truien Pullovers Nieuwste modellen gewoon recht model alles onder garantie van coupe en afwerking. IMF" Vraagt zichtzending. Als U de voordeelen der kende, zou U waarschijnlijk TOT AANSCHAFFING OVERGAAN. de werking is ongeëvenaard regelma tig, terwijl de prijs laag is en de besparing zeer belangrijk. Ook in kunnen wij U modellen aanbieden die niet alleen goed zijn maar bijzondere eigenschappen hebben, waardoor zij uitmunten boven anderen. Prijs der Advertentiën: van 1 lot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer ]2'l2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Heden ontsliep na een lang durig lijden, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Be huwd Groot- en Overgroot moeder AARTJE WILHELMINA BOOT (Wed. D. Kallewaard) in den gezegenden ouderdom van 80 jaar en 2 maanden. Uit aller naam, P. C. KALLEWAARD. Kortgene, 10 Maart 1929 De Notaris J. K. C. MATTI1IJS te Kortgene is voornemens op des nams. 2 uur in het hotel „De k o r e n b e u s" te Kort gene voor den lieer J. SERIER in het A. te Kortgene aan den eersten Ach terweg No. 120, groot 2.81 Are ged. te aanvaarden 1 Mei 1929, en ged. verhuurd tot 1 Mei 1930 aan D. Verhulst voor f 65.— 'sjaars B. in den Stadspolder nabij den Kaaidijk, groot 3.69 Are of 26 roeden voor de helft te aanvaarden bij betaling, en voor de helft verhuurd tot November 1929. Betaaldag 30 April 1929. Nadere inlichtingen bij den No taris. Importeurs van de echte PLANET Jr. Handzaaimachines en PLANET Jr. Handschoffelmachines.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1