NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD —BAAI den Inboedel, Een Woonhuis Een Hoveniering INBOEDEL Een Woonhuis ZANGUITVOERING TE KAMPERLAND. No. 6040. Zaterdag 30 Maart 1929 35e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Dinsdag 2 April 1929 openbaar teverkoopen: 10 April 1929 openbaarteverkoopen: Zaterdag 30 Maart 1929 openbaar teverkoopen: schuurtje en tuin rdag 4 April 1 openbaar te verkoopen 3 April 1 openbaar teverkoopen: schuurtje en erf a 4 '1-2 pCt. beschikbaar f 16000.— of gedeelte ROOD 13 CT. PER ONS Kinderkoor „De Kleine Lofstem" en een Dubbel Kwartet op Dinsdag 2 April (3e Paaschdag) Prijs der Advertentien: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer \2'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentien tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Deurwaarder G. HE1JBOEK te Kortgene is voornemens op des namiddags om 2 uur aan het woonhuis en ten verzoeke van Mej. Wed. A. VAN DE KREE- KE te% Kamperland, Veerweg B 175, in het als: linnenkast, klein kastje, spiegels, tafels, stoelen, sleeka chel, klokstel, lampen, zeil, mat ten, glas- cn aardewerk, potten, pannen, tobben, droogrek, spek- rek, spekkist, petr. stellen, kruiwagen, aardappelzeef, 2 duitjes met hok, loop varken, vaikenshok, kippeDhok, kuiken- hok, arbeidersgereedschap enz. Betaaldag 2 Juli 1929. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om 1 uur op de hofstede en ten verzoeke van den lieer J. FLIKWEERT te Wissen- kerke (Vlietepolder)» wegens in krimping en alloop weipacht, in het 4 beste kalf koeien, w.o. 3 aan de reke- ning, 8 vaarzen en stieren (weibeesten), en 10 loopvarkens en biggen. Betaaldag 1 December 1929. De .Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornoihens op des uams. 2 uur in het hotel „De Korenbeurs" te K o r t- gene voor den HeerJ. SERIER in het A. te Kortgene aan den eersten Ach terweg No. 120, groot 2.81 Are ged. te aanvaarden 1 Mei 1929, en ged. verhuurd tot 1 Mei 1930 aan D. Verhuist voor f65.—'sjaars B. in den Stadspolder nabij den Kaaidijk, groot 3.69 Are of 26 roeden voor de helft te aanvaarden bij betaling, en voor de helft verhuurd tot November 1929. Betaaldag 30 April 1929. Nadere inlichtingen bij den No taris. Met Mei een koewachter be- noodigd by JAC. DIELEMAN, landb. Kamperland. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur ten verzoe ke van den lieer J. LIEFBROER en kinderen, aan het woonhuis te Colijnsplaat aan de Ach terkerkbuurt B 156, in het den netten als: kabinet, klok, spiegels, lampen, lijslen met zomer- en wintergezicht, 2 tweepersoons yzeren ledikanten, tafels, stoe len, vloer- en tafelkleedcn, spek- stander, waschtobbe, wasch- bekken, tobben, keukenkachel, koffiemolen, petroleum gasstel, emmers, winkelbascule met ge wichten, waschketel, matrassen, 2 bedden (veeren- en kapokbed) boeken, glas- en aardewerk; kleerkist, spekkist, spekrek, kruiwagen, 30 ruiters, zakken, bascule met gewichten, 2 wied- machines, handzaaimachine, ar beidersgereedschappen, 6 kippen (witte leghorns broed 1928) en wat verder zal worden aange boden. Betaaldag 4 Juli 1929. De Notaris J. K C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 7 uur in het hotel „Zeelandia" te Colijnsplaat voor den Heer J. J. P. DE OU DE ia het te Colijnsplaat aan den Nieuwen weg, groot 1.85 Are. Te aanvaarden 1 Mei 1929. Betaaldag 1 Mei 1929. Nadere inlichtingen bij den N o- taris. Ter directe belegging mits le hypotheek op landerijen met flinke overwaarde. Brieven onder letter M. Bureau van dit blad. Steeds iets nieuws in de Kleine Bazar Wissen kerke j-sr-p MUNT UIT DOOR RIJPE KWALI TEIT, GOEDEN BRAND EN AROMA. DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE D.V. zal het zingen, (onder leiding van P. J. Lamain) in de Ned. Herv. Kerk. Aanvang 7 uur. MEDEWERKENDEN: Solo-ZangMej. LENY WEEMH0FF, Sopraan te 's-Gravenhage. Viool: Mej. M. ZUIDEMA en de Heer J. P0UWER te Goes. Orgel: Mej. N. WESSELS te. Goes. Programma's a 30 cent te verkrijgen vanaf heden bij J. W. LAMAIN, Boekh.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1