NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Kortgene L. Maas Zonen FRITS B1092 de kapitale Hofstede met Bouw- en Weilanden de Hofstede met Bouw- en Weilanden BOUWLAND een WOONHUIS INBOEDEL Karpetten, Vitrage, Allover, Matten, Vloerzeil, Bedden, Dekens enz. Film vertooningen HenBstemereeniging „Noord-Beveland" SANETAS- J. C. VAN DE VELDE Broedeieren I 4 Weivaarzen Biggen en Loopers No. 6051. Zaterdag 6 April 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. op Woensdag 17 April 1929 openbaar te verkoopen: schuurtje, erf en tuin Zaterdag 13 April 1929 openbaar te verkoopen: Eenigen il IF openbaarteverkoopen: Zij, die zich willen voorzien van de NIEUWSTE tegen de laagst mogelijke prijzen, kome bij ons een kijkje nemen. Vloerzeil leggen wij gratis, matten worden op verlangen ge knoopt, Vitrage en Allover op patroon geknipt. te Kortgene Wissenkerke Colijnsplaat Fabriek van Maggi's De bekende Hengst kampioen van Zeeland 1928 en reserve-kampioen van Nederland STAAT TER DEKKING voor merrie's van niet- leden tegen een dekgeld van f 26.- bij eerste toelating. J. A. VERHULST. Eenmaal Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENtfLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens des voormiddags 10 uur, in het caté „N i m r o d" te K a ra p e r- land, voor de FAMILIE DIELEMAN, in het A. genaamd „Zorgvliet" nabij het dorp Kamperland in den Heer-Janszpolder, groot 49.52.20 H.A. of 118 gem. 241 roeden (Schouwsche maat) 0. genaamd „Kogelhof" naby het dorp Kamperland in den Jacobapolder, groot 12.10.80 H.A. of 29 gem. 14 roeden (Schouwsche maat). Beide hofsteden zijn verhuurd tot rooven oogst 1933. Te veilen in diverse perceelen en combinatiën. te Kamperland in den Anna-Frisopolder, groot 2.93.70 H.A. of 7 gem. 14 roeden (Schouwsche maat). Te veilen in 2 perceelen en gecombineerd. Verhuurd tot rooven oogst 1929. te Kamperland aan den Veerweg B 25, groot 4.09 Are. Verhuurd tot 1 Mei 1930. Bezichtiging van de gebouwen der hofsteden op 9 en 10 April 1929 van namiddags 2 5 uur, en van het huis aan den Veer weg op 4 April 1929 van namiddags 24 uur. Betaaldag 17 Mei 1929. Notitien met perceelkaart 14 dagen vóór den verkoop verkrijg baar ten kantore van Notaris MATTHIJS, door wien nadere in lichtingen worden verstrekt. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur voor Mej. Wed. J. SCHRIER-de Regtaan haar woonhuis te Kamperland na bij den Veerweg in het als: kabinet, stoelen, tafels, ka chel, spiegel, klokkenstel, petro leumstellen, lampen, bedden, gordijnen, naaimachine, tafeltje, petroleumkachel, matten, vloer- kleeden, potten, pannen, em mers, tonnen, glas- en aarde werk, kippenhok, kippen, brand stoffen en hetgeen verder zal worden aangeboden. Betaaldag 13 Juli 1929. Ik beweer, adverteer meer Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om 1 uur op de hofstede en ten verzoeke van den Heer J. FLIKWEERT te Wissen- kerke (Vlietepolder), wegens in krimping en afloop weipacht, in het 4 beste kalfkoeien, w.o. 3 aan de reke- ning, 8 vaarzen en stieren (weibeesten), en 10 loopvarkens en biggen, 300 groene musterd en 200 balen. Betaaldag 1 December 1929. Ik adverteer, Opa niet Geëmailleerde Keukenfornui zen. Sorteering groot. Prijzen zeer laag. Contant 10% korting. ROZEMOND, Gravenstraat MIDDELBURG. Aanbevelend, Hiermede hebben wij het genoegen U uit te noo- digen tot een OPENBARE VOORDRACHT over: „Doelmatige volksvoeding met betrekking tot de Maggi's Producten" verbonden met belangrijke' Maandagavond 8 April, aanvang half 8 in Hotel „de Stadswijnkeider". Dinsdagavond 9 April, aanvang half 8, in Hotel „de Kroon", Voorstraat. Woensdagavond 10 April, aanvang half 8, in Hotel „Zeelandia", Voorstraat. Om de beschikbare ruimte voor volwassenen te reserveeren worden kinderen niet toegelaten. FILIAAL AMSTERDAM. Met Mei een koewachter be"- noodigd bij JAC. DIELEMAN, landb. Kamperland. IMet Mei een dienstbode ge vraagd bij J. I. KARELSE, Kam- I perland. De Hengsthouder, Met Mei een koewachter ge vraagd bjj GEBK. KARELSE te Kamperland. Segeerstaat II 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Vorplegings- on Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van 9—10 V» uur in „De Stadswijnkeider" te Kortgene te koop van prima legsters, (goedgekeurd). Witte Leghorns a 10 cent. Witte Ind. Loopeenden a 10 ct. Witte Ganzen a 25 cent. Kats. P. DE REGT. met de Sajet de Vlijti ge Huisvrouw gepro beerd, zoo zult ge al tijd dezelfde soort verlangen. TE KOOP: by JACOB REINHOUT, Kamper land.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1