NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Kortgene Maas Zonen INBOEDEL Karpetten, Vitrage, Allover, Matten, Vloerzeil, Bedt en, Bekens enz. het Café Handschoenen en Kousen JAC. DE DREU GOES No. 6052. Zaterdag 13 April 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND*! Zaterdag 13 April 1929 openbaar te verkoopen Eenigen op Vrijdag 19 April 1929 openbaar te verkoopen: „De Vriendschap" Broedeieren, Dagkuikens en jonge Hennen, Broedmachine Mej. DE DREU, Stamboek voor het NED. TREKPAARD 16 MEI a.s. een Heerenrijwiel m. lantaarn Basalt en Porfier Steenslag, Hoogovenslakken, WEGENMATERIAAL STORTSTEEN, BAZALTZUILEN en ZETSTEEN Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOONIEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. f ROOD 13 CT. PER ONS Zij, die zich willen voorzien van de NIEUWSTE tegen de laagst mogelijke prijzen, kome bij ons een kijkje nemen. Vloerzeil leggen wij gratis, matten worden op verlangen ge knoopt, Vitrage en Allover op patroon geknipt. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ I Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Getrouwd A. H. KRAMER en P. M. DE REGT die, mede namens wederzydsche familie, hartelijk dank zeggen voor de talrijke blijken van be langstelling ondervonden bij hun huwelijk. Wassenaar, April 1929. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur voor Mej. Wed. J. SCHRIER-de Regtaan haar woonhuis te Kamperland na- by den Veerweg in het als: kabinet, stoelen, tafels, ka chel, spiegel,klokkenstel, petro leumstellen, lampen, bedden, gordijnen, naaimachine, tafeltje, petroleumkachel, matten, vloer- kleeden, potten, pannen, em mers, tonnen, glas- en aarde werk, kippenhok, kippen, brand stollen en hetgeen verder zal worden aangeboden. Betaaldag 13 Juli 1929. De Notaris J. K. C. MATTII1JS te Kortgene is voornemens des avonds 7 uur in het café „De Vriendschap" te Kats, voor den heer W. PRIESTER te Kats, in het te Kats aan den Dijkweg no. 92, groot 4 Aren 16 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling uiterlyk 19 Mei 1929. Inmiddels uit de hand te koop TE KOOP: van goedgekeurde foktoomen Pa trijs en Koekoek leghorns tevens te koop een zoo goed als nieuwe Kats. M. DE REGT. JE ADRES voor alle soorten Uitsluitend goede kwaliteiten! Lange Delft A 92. Middelburg. De KEURING van merriën voor bovengenoemd stamboek, zal te KORTGENE plaats heb ben op Lijstjes voor de aangifte zijn verkrijgbaar bij ondergeteekenje en worden op aanvraag toegezon den. Ze moeten vóór 20 April ingezonden worden by dhr A. J. LAKO te Zuidzande. Alleen merrie's, die inge schreven zijn in het veulen- boek kunnen worden opge geven. J. G. VAN DE LINDE. #lr beweer, adverteer meer. GEVONDEN: van 1 op 2 April, Terug te bekomen bij den Bri gadier der Rijksveldwacht te Kort gene. LEVERT AAN SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN EN ALLE Vraagt prijzen Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdyk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland, D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. wrnm MUNT UIT DOOR RIJPE KWALI TEIT, GOEDEN BRAND EN AROMA. DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE ■QÏ4 Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1