NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD i I SCHOONMAAKTIJD ZEEL1N11ATIJD Vraagt Uwen winkelier ZEELANDIA en II wilt geen ander merk meer. IZAAK BDASSON A ZONETS BANK N.V. SLA DOOD. 4'/2 pCt. Pandbrieven a 99 pCt. 5 pCt. Pandbrieven a 100 /2 pCt. Voor het opmaken van: No. 1654. Zaterdag 27 April 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKEKRE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND OPROEPING. Koopcontracten, Huur- en Pachtcontracten, Successiememoriën, Boedelscheidingen, Testamenten, Hypotheken Deurwaarder HEIJBOER Ingelanden- Vergadering Vrijdag 10 Mei a.s. H.H. VEEHOUDERS. Nu is het voor U de tijd om kennis te maken met: Zeelandia Zeeppoeder 16 cent per pakje Hoogste Vetgehalte! Zeelandia Huishoudzeep 36 cent per doos lfetste zeep! Z e e I a n d i a Soda 10 cent per pakje. Veel sterker dan losse soda en veel voordeeliger! Zeelandia Gloor is de sterkste gloor! Al deze artikelen geven U de beste kwaliteit en bovendien bons voor mooie cadeaux. Qck kunt U nu meedoen aan de mooie prijs vraag waarvoor 125 prachtige prijzen zijn beschikbaar gesteld! de prima ouderwetsche WITTE AZIJN H. C. BAARENS - Grossier - Kruiningen. VAN HEEL Co. GOES. Afdeeling Noord-Beveland V.P.Z. BROEDEIEREN N.V. Insulaire Hypotheekbank Zierikzee. Prijs der Advertentiên: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer \2'l2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiên tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Heden overleed tot onze die pe droefheid na een langdu rig en smartelijk doch ge duldig lyden, onze lieve Vrouw en Moeder CATHARINA LOURINA DE JONGE (geb. Meülenberg) in den leeftijd van ruim 48 jaar. W. DE JONGE. JANNA. GERARD. LINA. Wissenkerke, '22 April 1929. Allen die iets te vorderen heb ben vanof verschuldigd zijn aan Mej. de Wed. J. VAN MAL DEGEM-van den Band, over leden te Kamperland 31 Maart 1929, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene vóór 15 Mei 1929. en alles wat daarmede in ver band staat, belast zich onderge- teekende. Billijke tarieven. Het Bestuur der Cal. Onrust polder maakt bekend dat de zal gehouden worden op in café „Nimro d" te Kamper land, namiddags 12.30 uur. A. C. SCHIPPERS, Ontv.-Griffier. Uit voorraad leverbaar Grondnotenschilfers, Grondnotenmeel (Blank) Bertels Koekjes en Kunstkorrels en Opfokvoer Voederkalk, Vleeschmeel, Katoenmeel, Mais en Meel, Gerstemeel (Inl. en Buitenl.) gemengd voer, Grofmeel, Prima Zeeuwsch Tarwebloem Ochtend- en Opfokvoer in soorten, waaronder met cadeau enz. enz. CONCURREERENDE PRIJZEN. Aanbevelend, Wissenkerke. D. C. DIJKMAN. Directie: A. W. JANSEN J. T. v. d. MEER MIDDELBURG - OOSTBURG Maatschappelijk kapitaal f 500.000.— Geheel geplaatst en volgestort Aan- en verkoop van Effecten, Verzilvert Coupons en lossingen, Koopt en verkoopt vreemde gelden, Neemt gelden in Deposito: met 1 dag opzegging3'/2 pCt. met 1 maand opzegging33/4 pCt. met 3 maanden opzegging 4 pCt. met 1 jaar opzegging4'/2 pCt. eet men UUUI/eenvoudig het lekkerst met op flesschen, die al 40 jaar door ons verkocht wordt. Neem proef bij Uw winkelier. Aan- en Verkoop van Effecten en Coupons. Nemen gelden a depoitos. Verstrekken voorschotten op solied onderpand. Assurantiën, Transportverzekeringen, Auto- en Motorverzekering, enz. enz. Houden zitdagen van smorgens 9—12 uur iederen Donderdag te Kortgene ten huize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maand te Colijnsplaat bij M. DE FOUW en 2e en 4e Woensdag der maand te Wissenkerke in Hotel „WIELERSRUST". Van onderstaande goedgekeurde FOKTOOMEN zullen tegen matigen prijs beschikbaar worden gesteld. M. VERHAGE, Wissenkerke. 1 13 Wit Wyandotte. M. VERHAGE, 1—6 Rhode Island (Reds). G. J. DE LOOFF, Colijnsplaat 111 Rhode Island (Reds). M. DE REGT, Kats 2—36 Koekoek legh. M. DE REGT, 371 Patrijs legh. P. DE REGT, w 2-47 Wit G. DE BACK, 1—19 Wit G. J. DE LOOFF, Colijnsplaat 5—100 Wit legh*. M. VERHULST, Kamperland 2—39 Wit JAN LEENDERTSE, Kampeiland 2—38 Wit legh. P. DE REGT, Kats 211 Wit Ind. Loopeenden. M. II. NOORDIIOEK, Kats 2—15 Khaki Cambel eenden. HET BESTUUR. in stukken van flOOO.--, f 500.—, f IOO.en f 50.— zijn verkrijgbaar en- tot een beperkt bedrag-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1