NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD I J. F. WOLSKY - Lange Delft 118 - MIDDELBURG I VOOR UW Zeelandia Prijsvraag! INBOEDEL SANETAS Leest vooral Het oordeel H.H. Doctoren Alle maten Nieuwe patronen leverbaar JOOST BALJE Wijn-Importeur GOES (Zeeland) Varkensenten JAC. DE DREU - GOES F. MALJERS ZOON No. 1655. Zaterdag 4 Mei 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Zaterdag 11 Mei 1929 openbaar te verkoopen: den netten OPROEPING. onze alom verspreide circulaires betreffende van Vraagt zichtzendingen FRANCO voor ALLE plaatsen Alléén opgave ,van gewone corset maat is voldoende Inlaid, Linoleum, Vloerzeil, Linoleum Krommenie Stragula en Balatum. COLIJNSPLAAT. D. DE PREE. PRIJSVERLAGING vanaf 1 Maart 1929. varkens geënt willen hebben j| Woon- of Slaapkamer MODERNE MEUBELEN m in eiken, pitche-pine of geschilderd I COLIJNSPLAAT D. DE PREE Basalt en Porfier Steenslag, Hoogovenslakken, WEGENMATERIAAL STORTSTEEN, BAZALTZUILEN en ZETSTEEN Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOOMEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur voor Mej. J. J. TAZELAAR te Kats aan het sterfhuis van den Heer J. A- rents, aldaar aan de Voorstraat, in het als: 5 tafels, linnenkast, stoelen, spiegels, kachel, 2 veeren bed den waaronder 1 met toebehoo- ren, lampen, klok, springveeren matras, ijzeren ledikant, vloer- kleeden, matten, schilderijen, stoven, boeken, glas- en aarde werk en wat verder zal wor den aangeboden. Betaaldag 11 Augustus 1929. Allen, die iets te vorderen heb ben van— of verschuldigd zijn aan wijlen den heer JAN ARENTS, overleden te Kats 8 April 1929, worden verzocht daarvan opgave te doen ten kantore van den No taris J. K. C. MATTHIJS to Kortgene vóór 15 Mei 1929. Segeerstaat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Het ideaal voor iedere vrouw. steunt de buikspieren. geeft steun in den rug en verschuift niet. AANBEVOLEN DOOR H.H. DOCTOREN BESCHERMD TEGEN NAMAAK DOOR HET OCTROOI 17201 Verkrijgbaar bij: (goedkoope vloerbedekking) Zaak opgericht 1880 Telefoon No. 335 Kreukelmarkt 7 9 Brandewijn per Liter '/2 flesch Jenever 'it Liter Va flesch f 2.80 - 1.45 - 2.10 - 1.05 - 2.70 - 1.40 - 2.— MP* COGNAC Cognac Vieux Leon Briand per Fine Juste Mercier Vieux per Liter flesch Va f 3.— - 3.^5 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 1.80 Brandewijn per 5 Liter 1 14.per 10 Liter f 27. Jenever „5.1 13.50 .10 1' 26.- I m bemand« fle8ch- De prijs van een bemande flesch is slechts 1 gulden, en wordt bij inlevering weer terug betaald. De kwaliteit van ons gedistilleerd is superieur en origineel, en noodig ik U uit tot proefname. - Uw order per briefkaart voeren wij ten spoedigste uit. Zij, die hun gelieve dLt op te geven aan een der onderstaande adressen. DODMOND, Kortgene. D. FORTUIN, Wissenkerke. JOH. KRAMER, Kamperland. G. DE WAARD, Colijnsplaat. G. DE BAK, Kats. DAVIDSE. Eens geadverteerd, altijd begeert Vraagt onze LEVERT AAN SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN EN ALLE Vraagt prijzen Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bos8elaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derom Colflnsplaat; P. Eikenhout, Kats. inzendingen moeten HEDEN bij de winkeliers bezorgd zijn. H.H. Winkeliers worden beleefd verzocht ze voor 11 MEI aan ons in te zenden per bode of schipper of aan onze reizigers mee te geven. Vlissingschstr. 58 Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1