NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD m N.V. Handelmij Wed. J. C. Massee Zoon, Goes. WOONHUIS, INBOEDEL INBOEDEL SANETAS nsJiy^AS De VIERWIELIGE SUPRA De KOMEET MODEL 1929 No. 1619. Zaterdag II Mei 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Openbare Verkooping op Maandag 13 Mei 1929 schuurtje, erf en tuin Zaterdag 18 Mei 1929 openbaar te verkoopen: den netten Zaterdag 11 Mei 1929 openbaar te verkoopen: den netten OPROEPING. OPROEPING. Afdeeling Noord-Beveland V.P.Z. BROEDEIEREN ROOD 13 CT. PER 'U ONS EEN MODERNE WIEDMACHINE brengt U, DIRECT en INDIRECT, groote voordeelen met verstelbaar raam en voorstuur is ONGEËVENAARD in ZUIVERE WERKING en SOLIDITEIT, terwijl als verreweg de BESTE en STERKSTE geldt in de tweewielige modellen. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere .regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/, cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. des avonds 7 uur in het hotel „De Korenbeurs" te Kortge~ne voor den Heer JAC. GEELHOED van het aan den Molenweg te Kortgene, met het erfpachtsrecht van 76 c.A. grond, voor het geheel groot 5 A. 66 c.A. of 40 roeden. Te aanvaarden terstond bij de betaling. Te bezichtigen eiken werkdag. Hypotheek beschikbaar. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen en inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van Deurwaarder G. IIEIJBOLR te Kortgene. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags half 2 uur (o.t.) aan het sterfhuis van Mej. de Wed. M. J. WISKERKE te Kortgene aan de Burg. Snellenstraat in het als: linnenkasten, stoelen, kachels tafels, petroleumstellen, lampen, spiegels, stoven, trap, aardap- pelkist, kleerkist, meelkistje, ko peren klokstel, sigarenstel, gor dijnen, vloerkleeden, matten, zeil, schilderijen, bloementafels, ledikant, matrassen, 2 bedden met toebehooren, hanglantaarn, bekers, waschtafel met stel, nachtkastje, kolenbak, schoor steengarnituur, emmers, ketels, pannen, bezems, vegers, blik, voetkussen, inmaakpotten, ton, waschbekkens, stamper, brand stoffen, tuingereedschap, dames fiets, glas-, steen- en aardewerk en wat verder zal worden aan geboden. Betaaldag 18 Augustus 1929. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur voor Mej. J. J. TAZELAAR te Kats aan het sterfhuis van den Heer J. A- rents, aldaar aan de Voorstraat, in het als: 5 tafels, linnenkast, stoelen, spiegels, kachel, 2 veeren bed den waaronder 1 met toebehoo ren, lampen, klok, springveeren matras, ijzeren ledikant, vloer kleeden, matten, schilderyen, stoven, boeken, glas- en aarde werk en wat verder zal wor den aangeboden. Betaaldag 11 Augustus 1929. Allen, die iets te vorderen heb ben vanof verschuldigd zijn aan wijlen den heer JAN ARENTS, overleden te Kats 8 April 1929, worden verzocht daarvan opgave te doen ten kantore van den No taris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene voor 15 Mei 1929. Allen die iets te vorderen heb ben vanof verschuldigd zijn aan Mej. de Wed. J. VAN MAL DEGEM-van den Band, over leden te Kamperland 31 Maart 1929, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene vóór 15 Mei 1929. Adverteer in dit blad Segeerstaat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Van onderstaande goedgekeurde FOKTOOMEN zullen tegen matigen prijs beschikbaar worden gesteld. M. VEKIIAGE, Wissenkerke. 1—13 Wit Wyandotte. M. VERHAGE, 1—6 Rhode Island (Reds). G. J. DE LOOFF, Coljjnsplaat 111 Rhode Island (Reds). M. DE REGT, Kats 2—36 Koekoek legh. M. DE REGT, 3—71 Patrjjs legh. P. DE REGT, 2-47 Wit G. DE BACK, 1—19 Wit G. J. DE LOOFF, Coljjnsplaat 5—100-TVit legh. M. VERHÜLST, Kamperland 2—39 Wit JAN LEENDERTSE, Kamperland 2—38 Wit legh. P. DE REGT, Kats 2—11 Wit Ind. Loopeenden. M. II. NOORDHOEK, Kats 2—15 Khaki Cambel eenden. HET BESTUUR. MUNT UIT DOOR RIJPE KWALI TEIT, GOEDEN BRAND EN AROMA. DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE Beide uit voorraad leverbaar tegen concurreerende prijzen door de

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1