NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD MAAIMACHINE de Massey-Harris is. BOUWLAND een Hoveniering 15.10.65 Hl. of 36 gom. 73 roeden 1. C. VAN OE VELDE H E L D E R's Optiek- en Fotohandel IZAAK BOASSQH ZONEN'S BUK N.V. Zaterdag 18 Mei 1929 INBOEDEL openbaar te verkoopen: SANETAS U gaat in MIDDELBURG naar den OOGARTS? Bij HELDER. No. 1620. Zaterdag 18 Mei 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND openbaar te verkoopen: den netten Vrijdag 24 Mei 1929 Er bestaat een die UITMUNT in zuiver snijden, gemakkelijke behan deling lichte trekkracht en langen levensduur. De gebruikers weten uit JARENLANGE ONDERVINDING dat dit Vraagt prijscourant aan de Importeurs N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ WED. J. C. MASSEE ZOON GOES ALEWIJNSE's OPFOKVOEDER VOOR KUIKENS Firma D. ALEWIJNSE ZONEN MIDDELBURG. op Vrijdag 7 Juni 1929 openbaar te verkoopen: Koopt dan Uw BRIL naar Dokter's recept Prijs der Advertentiên: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'h cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiên tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Getrouwd J. SNOEP en L. HEIJBOER die, ook mede namens wederzijd- sche familie, hartelijk dank zeg gen voor de vele blijken van be langstelling, voor en bij hun hu welijk ontvangen. Colijnsplaat, Mei 1929. Daar mg ter oore is gekomen dat er plannen bestaan om op 2 Juni a.s. mijn vijf en twintig ja- ris Burgemeesterschap feestelijk te herdenken, verklaar ik hier door met nadruk, dat geen en kele huldebetooging, in wel ken vorm ook, door mij aan vaard zal worden. J. W. A. STUTE. Colijnsplaat, Mei 1929. De Notaris J. K. C. MATTIIIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags half 2 uur (o.t.) aan het sterfhuis van Mej. de Wed. M. J. WISKERKE te Kortgene aan de Burg. Snellenstraat in het als: linnenkasten, stoelen, kachels tafels, petroleumstellen, lampen, spiegels, stoven, trap, aardap- pelkist, kleerkist, meelkistje, ko peren klokstel, sigarenstel, gor dijnen, vloerkleeden, matten, zeil, schilderijen, bloementafels, ledikant, matrassen, 2 bedden met toebehooren, hanglantaarn, bekers, waschtafel met stel, nachtkastje, kolenbak, schoor steengarnituur, emmers, ketels, pannen, bezems, vegers, blik, voetkussen, inmaakpotten, ton, waschbekkens, stamper, brand stoffen, tuingereedschap, dames fiets, glas-, steen- en aardewerk en wat verder zal worden aan geboden. Betaaldag 18 Augustus 1929. Geëmailleerde Keukenfornui zen. Sorteering groot. Pryzen zeer laag. Contant 10% korting. ROZEMOND, Gravenstraat - - MIDDELBURG. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 7 uur (o.t.) in het hotel ,,De Korenbeurs" te Kort gene, voor de iam. KALLE- WAARD en den heer A. DE LOOFF in het te Kortgene in den Stadspolder nabij den Kaaidyk, groot 7 Aren of 5072 roede. Te veilen in 2 perceelen en ge combineerd. Te aanvaarden 1 December 1929. Betaaldag 24 Juni 1929. Nadere inlichtingen bij den No taris. Ik beweer, adverteer meer. ROOD 13 CT. PER ONS MUNT UIT DOOR RIJPE KWALU TEIT, GOEDEN BRAND EN AROMA. DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE Verdringt enkei door kwaliteit duurdere en goedkoopere soorten. No. 1. 1—4 weken 1 Kilo A f 0.50 272 - 1.15 5 - 2.15 25 - 8.76 50 - 16.— No. 2. 4—8 weken 1 Kilo A t 0.46 272 - 1.05 5 - 2.05 25 - 8.— 50 - 15.— Voor RECLAME verpakken wij' in elke 5, 25 en 50 Kilo een practisch cadeau of een Kuikenvoederbak/ Indien ter Uwer plaatse niet verkrijgbaar, gelieve dan te bestellen aan de De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens des namiddags 1 uur (o.t.) in het café „Nimrod" te Kamper land voor de Heeren K. J. en M. KI. SCHIPPERS en Mw. de Wed. J. C. SCHIPPERS-Verhulst in het onder Kamperland in de Maria-, Rip-, Jacoba-, Onrust- en Heer- Janszpolders, waarvan 2.29.80 H.A. of 5 gem. 154 roeden in Maria- polder zijn verhuurd tot rooven oogst 1933, en de overige 12.80.85 H.A. of 30 gem. 219 roeden te aanvaarden 1 December 1929. Te veilen in diverse perceelen en combinatiën. Betaaldag 6 Juli 1929. Notitien met perceelkaarten 14 dagen vóór den verkoop verkrijg baar ten kantore van genoemden Notaris, door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. gegeerstaat H 88 Middelburg Gummlwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Ik adverteer, Opa niet Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van 9—107a uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene In prijs het LAAGST - In kwaliteit het BEST Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting. Middelburg Lange Delft 34. Vlissingen Bellamypark 38. Directie: A. W. JANSEN J. T. v. d. MEER MIDDELBURG - OOSTBURG Maatschappelijk kapitaal f 500.000,— Geheel geplaatst en volgestort Aan- en verkoop van Effecten, Verzilvert Coupons en lossingen, Koopt en verkoopt vreemde gelden, Neemt gelden in Deposito: met 1 dag opzegging3'/2 pCt. met 1 maand opzegging33/4 pCt. met 3 maanden'opzegging 4 pCt. met 1 jaar opzegging4'/2 pCt.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1