NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD OVERVLOED VAN EIEREN!! ALBERT HEIJN l EXTRA ZWAAR GEMENGD KIPPENVOER. ALS EXT RT~ RECLAME MASSE Y-HAR RIS N.V. Handelmij Wed. J. C. Massee Zoon, Goes. Bij HELDER. H E L D E R's Optiek- en Fotohandel IZAAK BOASSOH ZONEN'S BANK N.V. E HYPOTHE Wie niet adverteert wordt vergeten. U gaat in MIDDELBURG naar den OOGARTS? No. 1621. Zaterdag 25 Mei 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND AUTO-DIENST Kamperland-Wissenkerke Colijnsplaat-Kats. N.V. Auto-Omibusdienst .WISSENKERKE" Koopt dan Uw BRIL naar Dokter's recept VAN HEEL Co" 7^: GOES. Middelburg. 5°|o Pandbrieven a 100 °i 4 Va °lo Pandbrieven door ALBERT HEIJN's Machinaal gereinigd en van alle stof gezuiverd. Wordt in vele hoenderparken met groot succes gebruikt. VAN ZATERDAG 25 t!m VRIJDAG 31 MEI EEN POND GRATIS. GOES - Lange Kerkstraat 6 - Tel. 340 MIDDELBURG Volgens het oordeel van LANDBOUWERS en LOONDORSCHERS die de verschillende STROOBINDERS uit ondervinding ken nen is de (die hetzelfde bindapparaat bezit als de beroemde Massey Harris GRAANMAAIER) verreweg de beste en heeft daarom ook de grootste verkoop. Wij leveren deze uit voorraad zoowel met EEN als met TWEE BANDEN BINDEND, en met en zonder wielen in prijzen van f 400.-- af. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f I.per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Deze rit wordt gereden iedere LAATSTE WOENSDAG van de maand. Ve r t r e kvan Kamperland 8.30 v.m. 6.— Wissenkerke 8.45 6.15 Colijnsplaat 9.15 6.45 Terug: Kats 9.30 7— Colijnsplaat 9.45 7.15 Wissenkerke 10.15 7.45 Vraagt prijs voor speciale ritten. II In prijs het LAAGST - In kwaliteit het BEST Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting. Middelburg Lange Delft 34. Vlissingen Bellamypark 38. Directie: A. W. JANSEN MIDDELBURG Maatschappelijk kapitaal f 500.000. J. T. v. d. MEER OOSTBURG Geheel geplaatst en volgestort. Aan- en verkoop van Effecten, Verzilvert Coupons en lossingen, Koopt en verkoopt vreemde gelden, Neemt gelden in Deposito: met 1 dag opzegging3'/2 pCt. met 1 maand opzegging33/4 pCt. met 3 maanden opzegging 4 pCt. met 1 jaar opzegging4'/2 pCt. Aan- en Verkoop van Eftecten en Coupons. Nemen gelden a depoitos. Verstrekken voorschotten op solied onderpand. Assurantiën, Transportverzekeringen, Auto- en Motorverzekering, enz. enz. Houden zitdagen van smorgens 9—12 uur iederen Donderdag te Kortgene ten huize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maand te Colijnsplaat bij M. DE FOUW en 2e en 4e Woensdag der maand te Wissenkerke in Hotel „WIELERSRUST". RESERVE: f 422.982.—. De Bank stelt tijdelijk verkrijgbaar: 0 in stukken van f lOOO.—, I 500.en f 100. De koers van uitgifte der bedraagt thans 98'/2 °/o- De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Samengesteld uit: Prima iniandsche Tarwe, gebroken Mais, Zware Gerst, Boekweit, Hennepzaad en Zonnepitten bij aankoop van iedere 5 POND GEMENGD KIPPENVOER a 7 CENT PER POND. Iedere kooper van 5 pond, ontvangt 6 POND n ii li 10 n ii 12 enz Mais Gebr. Mais Tarwe Haver per pond 7 ,1 V/2 li ii 8 ii ii 7 Boekweit Hennepzaad Zonnepitten Gem. Duivenvoer per pond 9 ,i 12 I, 10 9 Duivenboonen per pond 9 Ochtendvoer, prima, per pond 8—10 Ochtendvoer, extra kwaliteit per zakje v. 5 pond f 0.60 PRIMA KUIKENVOER p. pond 9 Voor Havermout p. baaltje v. 100 pond f 9. Vraagt voor afname van groote partijen speciale prijsopgave. R 182 J De prijscourant met beschrijving en afbeelding zenden U op aanvraag gaarne de Alleen Vertegenwoordigers voor Nederland.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1