NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD HUISMOEDERS BOUWLAND ALBERT HELM's KOFFIE 5 stuks overheerlijke PLUMCAKES. ALBERT HEIJN l J A C. VAN DER REST 15.10.65 HA. of 36 gem. 73 roeden J. C. VAN DE VELDE SANETAS H. C. B A A R E N S VOOR ALLES Van Zaterdag 1 t/m Vrijdag 7 Juni GRATIS No. 1622. Zaterdag I Juni 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Ass. Apotheker GOES. AANGIFTE LEERLINGEN School voor U.L.O te Kortgene. vóór 17 Junia.s. VRIJDAG 5 JULI 1929. nette flinke dienstbode Koffiebranderij enz. KRUININGEN. A. C. VAN DER REST op Vrijdag 7 Juni 1929 openbaar te verkoopen: A. C. VAN DER C. VAN DER REST WIE KOFFIE KOOPT KRIJGT CAKES CADEAU. Indien U uit eigen fabrieken. „ALBERT HEIJN's KOFFIE VOLDOET ALTIJD" GOES - Lange Kerkstraat 6 - Tel. 340 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Geneesmiddelen. Ill Verbandstoffen. Ill Verplegingsartikelen III Bandages (Elastieken kousen Breukbanden, Buikbanden enz III Ziekenmeubelen III Toilet-artikelen. Bestellingen worden spoe dig per bode of post bezorgd. Segeerstaat H 88 Middelburg Qummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. In verband met de vorming van nieuwe klassen worden belang hebbenden verzocht opgave te doen van kinderen, die men voor plaatsing op bovengenoemde school op 1 September 1929 in aan merking wenscht te brengen. Aangifte kan schriftelijk ge schieden bij het Hoofd der School, den Heer P. A. FRANKEN. Het toelatingsexamen heeft plaats op Kortgene, 25 Mei 1929. Burgemeester en Wethouders van KORTGENE, J. C. SCHUILWERVE, Burgemeester. Z. C. SALOMÉ, Wethouder. Gevraagd een Café CENTRUM, Markt 4, Goes. Wilt U een goede raad, haal dan in Uw winkel de volgende BARA arti kelen, alles prima kwa liteit I pond Margarine met I heele bon. I Koffie '/a Cacao 5 pakjes Zeep 1 stuk Zeep 2 pakjes Zeeppoeder 4 pakjes Maizena 4 pakjes pudding 72 pond Tabak I I halve bon I heeie bon. I halve bon. I ii ii I n ii I ii n n n 6 bonnen. Daarvoor kunt U een van de volgende cadeaux krijgen: 1 Etui met 6 lepeltjes, 1 wit geëmailleerden emmer, 1 prachtig Theeblad met glas, Kindernaaistander, 6 diepe borden, 6 messen, 6 Blauwe of Roode Japansche Kop en Schotel, 3 bloemvazen enz. ZIE LIJSTEN. NEEMT PROEF. WAT D NOODIG nEBT TER BEVORDERING VAN UW LICHAMELIJK WELZIJN ASS. APOTHEKER Lange Kerkstraat - GOES - Telefoon 168. De Notaris J. K. C. MATTII1JS te Kortgene is voornemens des namiddags 1 uur (o.t.) in het café .Nimrod" te Kamper land voor de Heeren K. J. en M. M. SCHIPPERS en Mw. de Wed. J. C. SCHIPPERS-Verhulst in het onder Kamperland in de Maria-, Rip-, Jacoba-, Onrust- en Ileer- Janszpolders, waarvan 2.29.80 II.A. of 5 gem. 154 roeden in Maria- polder zyn verhuurd tot rooven oogst 1933, en de overige 12.80 85 H.A. of 30 gem. 219 roeden te aanvaarden 1 December 1929. Te veilen in diverse perceelen en combinatiën. Betaaldag 6 Juli 1929. Notitien met perceelkaarten 14 dagen vóór den verkoop verkryg- baar ten kantore van genoemden Notaris, door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. Elastieken Kousen Buikbanden, Breukbanden, Steunzolen en alle andere Bandages. ASS. APOTHEKER LANGE KERKSTRAAT - GOES - TELEFOON 168. P.S. Maatkaarten gratis op aanvraag. Koorts thermometers Glyceri nespuiten Lavementspuiten Ondersteken, Wind- ringen, Urinalen, Ir- rigatoren, en alle an dere Ziekenverple- gings-artikelen als ook Ziekenmeubelen levert U aan bil lijke prijzen Ass Apotheker Lange Kerkstraat Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van 9—11 Vj uur (w.t.) in „De Stadswijnkelder" ie Kortgene nog niet gebruikt, hebt U nu aanleiding om eens met de bijzonder fijne kwaliteit kennis te maken. ontvangt iedere kooper van I pond koffie a 70-80-100-120 of 130 per pond HET ADRES VOOR UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT R 261.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1