NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD HUISMOEDERS r RIJST!' ALBERT HEIJN l H. C. B A A R E N S JOOST BALJE Wijn-Importeur GOES (Zeeland) No. 1623. Zaterdag 8 Juni 1929 35e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Koffiebranderij enz. KRUININGEN. ALS SPECIALE RECLAME ROOD 13 CT. PER ONS PRIJSVERLAGING vanaf 1 Maart 1929. KLEINE BAZAR - WISSENKERKE Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Wilt U een goede raad, haal dan in Uw winkel de volgende BARA arti kelen, alles prima kwa liteit :- I pond Margarine met I heele bon I Koffie '/z Cacao 5 pakjes Thee 1 stuk Zeep 2 pakjes Zeeppoeder 4 pakjes Maizena 4 pakjes pudding '/z pond Tabak I ii ii I halve bon I heele bon. I halve bon. I ii ii I ii ii I ii ii ii n 6 bonnen. Daarvoor kunt U een van de volgende cadeaux krijgen: 1 Etui met 6 lepeltjes, 1 wit geëmnilleerden emmer, 1 prachtig Theeblad met glas. Kindernaaistander, 6 diepe borden, 6 messen, 6 Blauwe of Roode Japansehe Kop en Schotel, 3 bloemvazen enz. ZIE LIJSTEN. NEEMT PROEF. Een gezond en voedzaam eten mits U 1ste kwa liteit krijgt. :- In onze winkels verkoopen wij uitsluitend de allerbeste soorten Bassein en Javarijst Van Zaterdag 8 tni Vrijdag 14- Juni 1 pond GROVE RIJST A 16 en 1 pond MOOIE PRUIMEN a 18 1 pond GROVE RIJST 4 16 en 1 pond ROZIJNEN A 20 t pondspak JAVARIJST a 20 en 1 pond PRUIMEDANTEN 4 28 I pondspak JAVARIJST 4 25 (extra kwaliteit) en 1 pond PRUIMEDANTEN a35 1 pondspak JAVARIJST 4 25 (extra kwaliteit) en '/2 pond ABRIKOZEN 4 85 voor 29 cent. voor 31 cent. voor 42 cent. voor 55 cent. voor 60 cent. GOES - Lange Kerkstraat 6 - Tel. 340 VLISSINGEN - MIDDELBURG Het adres voor alleen prima kwaliteit. R. 181. J MUNT UIT DOOR RIJPE KWALI. TEIT, GOEDEN BRAND EN AROMA. Zaak opgericht 1880 Telefoon No. 335 Kreukelmarkt 7 9 Brandewijn per Liter f 2.80 SI 2 - 1.45 II flesch - 2.10 SI 'k - 1.05 Jenever Liter - 2.70 SS '/2 - 1.40 SS flesch - 2.— COGNAC Cognac Vieux Leon Briand per flesch i, Fine Juste Mercier Vieux per Liter f 3.— - 3.25 - 3.50 - 3.50 - 3.50 'li - 1.80 Brandewjjn per 5 Liter f 14.— per 10 Liter f 27.— I Jenever 5 t 13.50 .10 f 26.— i in beman(*e flesch. De prijs van een bemande flesch is slechts 1 gulden, en wordt bij inlevering weer terug betaald. De kwaliteit van ons gedistilleerd is superieur en origineel, en noodig ik U uit tot proefname. Uw order per briefkaart voeren wij ten spoedigste uit. STEEDS VOORHANDEN, diverse gezonde planten als: Palmboompjes, Spireas, Cactus Hortensias, Clévias, Dennenboompjes. REUZENCADEAUX VOOR VERJAARDAGEN EN JUBILEA.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1