NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD VERLOVINGSRINGEN de Massey-Harris is. I. JOOS$Es\S™ GOE, Aanbesteding MAAIMACHINE AMEUBLEMENTEN P.SIabbekoorn A. TILROE GOES I GLORIA KINDERRIJWIELEN I I I N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ WED. J. C. MASSEE ZOON GOES No. 1624. Zaterdag 15 Juni 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND Alle maten Mooie modellen P Marmer klokje of Zilveren lepel cadeau. VRIJDAG 28 JUNI 1929 aanbesteden: HAND-BRANDSPUIT Er bestaat een die UITMUNT in zuiver snijden, gemakkelijke behan deling lichte trekkracht en langen levensduur. De gebruikers weten uit JARENLANGE ONDERVINDING dat dit Vraagt prijscourant aan de Importeurs OPRUIMING P00TAARDAPPEL- BEWAARPLAATS Wij zijn het meest gesorteerd in kleine stukjes VLEESCH voor 30 ct. p. pond 1 flesch Ranja a 65 ct. DE LEEUW SIEPMAN. I" DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs ft per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Wissenkerke zullen op des voormiddags te 11 uur (w.t.) in het Gemeentehuis aldaar Het nog gedeeltelijk dem pen van de sloot, het verbreeden van de kei en klinkerbestrating, het maken van een klinker- goot en van een voetpad van trottoirtegels langs de Oostzijde van den Veerweg te Kamperland met bijbehoorende wer ken en leveringen. Bestek en teekening zijn ter Secretarie te Wissenkerke vanaf 17 Juni op franco aanvrage ver krijgbaar tegen betaling van 11.- benevens port voor toezending. Aanwijzing volgens bestek. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. J. VERHOEST, Burgem. N. D. V. D. HEIJDE, Secret. Wissenkerke, Juni 1929. Burgemeester en Wethou ders van Wissenkerke bieden hiermede ter overname aan bij wijze van inschrijving: TWEE IN GOEDEN STAAT VERKEERENDE en een OUD MODEL met de daarby behoorende uit rustingen als: Slangen, Koperen Straalpijpen, Zuigbuizen, Pompstokken enz. alles dagelijks te bezichtigen aan de brandspuithuizen te Wissen kerke en Kamperland. Aanbiedingen worden schrifte lijk ingewacht ter Gemeente-Se cretarie tot uiterlyk 29 Juni a.s. Burgemeester en Wethouders van Wissenkerke, M. J. VERHOEST, Burgem. N. D. v. d. HEIJDE, Secret. Ook deze week nog van van de nog overgebleven voor raad, dit zijn hoofdzakelijk de betere en duurdere soorten. QUEEN-ANNE- EN CHESTERFIELD-STELLEN, welke aan de laagst mogelijke prijzen weg moeten. Komt eerst even kijken voor U ergens anders koopt. MEUBELSTOFFEERDERIJ Wijngaardstraat 37-39-25 GOES. TE WISSENKERKE. VOOR HET KLEIN-BEDRIJF Om te weten, hoeveel ruimte ongeveer noodig zal zijn, verzoekt het Nutsbestuur ieder, die zijn aardappels in bewaring wil geven en hiervan nog geen mededeeling heeft gedaan dit vóór a.s. DON DERDAG te doen by onderge- teekende met opgave van het aan tal mudden. De kosten zullen ongeveer 80 cent per mud bedragen. N. D. v. d. HEIJDE. St. Adriaanstraat Edammer-, Goudsche- en Leidsche Kaas Heele Roodbol f 1.— Witte Kaas van 40 cent per pond Komijne Kaas 25 cent per pond 40 f- Edammer a 45 cent per pond Rookvleesch 13 en 14 cent per ons. WEDEROM ONTVANGEN een partij Gesneden 18 cent per 'j2 pond Suiker 43 cent per K.G. ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT VERTEGENWOORDIGERS vereenigen alle eigenschappen in zich, die aan een kinderfiets gesteld mogen worden. Ze zijn: Ze zijn: Ze maken Ze zijn: UITERST GOEDKOOP. ONVERWOESTBAAR en kunnen tegen een stootje. KINDEREN GELUKKIG EN TEVREDEN. IN ELKE GOEDE RIJWIELZAAK VERKRIJGBAAR.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1