NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD MASSE Y-HAR RIS HUIDLIJDERS J. C. VAN DE VELDE N.V. Handelmij Wed. J. C. Nlassee Zoon, Goes. SANETAS JOOST BALJE Wijn-Importeur GOES (Zeeland) ADVERTEERT IN DIT BLAD No. 1625. Zaterdag 22 Juni 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND GEMEENTE-BODE. Land-Hypotheken PRIJSVERLAGING vanaf 1 Maart 1929. Volgens het oordeel van LANDBOUWERS en LOONDORSCHERS die de verschillende STROOBINDERS uit ondervinding ken nen is de (die hetzelfde bindapparaat bezit als de beroemde Massey Harris GRAANMAAIER) verreweg de beste en heeft daarom ook de grootste verkoop. Wij leveren deze uit voorraad zoowel met EEN als met TWEE BANDEN BINDEND, en met en zonder wielen in prijzen van f 400^ af. eczema - puisten - roode neus - uitslag coupon Denevers Frères Middelburg Prijsverlaging gedistilleerd. levering franco. vraagt prijs. LAAT UW FOTO MAKEN A. W. VERSCHOORE - WISSENKERKE DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 121/, cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Burgemeester en Wethouders van Wissenkerke, roepen hierme de sollicitanten op naar de per 1 Juli a.s. vacceerende betrekking van Jaarwedde f450, met 8V2 °/o aftrek voor pensioen en f 20.- jaarlijksche vergoeding voor onderhoud van rijwiel. Sollicitatiebrieven in te zenden ter Secretarie tot 25 Juni a.s. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. J. VERHOEST, Voorzitter. N. D. V. D. HETJDE, Secretaris. vanaf 4l/2 Billijke conditiën. Geen kosten vooruit. Schriftelijk te bevragen on der letter C.J. Bureau dezer Courant. Segeerstaat H 88 Middelburg Qummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van 9—11'/i uur (w.t.) in „De Stadswijnkelder" te Kortgene r Zaak opgericht 1880 Telefoon No. 335 Kreukelmarkt 7 9 Brandewijn per Liter f 2.80 11 n'/2 - 1.45 11 flesch - 2.10 11 - 1.05 Jenever Liter - 2.70 11 'h - 1.40 11 flesch - 2.— 2W COGNAC. Cognac Vieux Leon Briand per flesch Fine Juste Mercier Vieux per Liter V» f 3.— - 3.25 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 1.80 Brandewijn per 5 Liter f 14.per 10 Liter f 27. t m bemande flesch. Jenever 5 f 13.50 10 f 26.— De prijs van een bemande flesch is slechts 1 gulden, en wordt bij inlevering weer terug betaald. De kwaliteit van ons gedistilleerd is superieur en origineel, en noodig ik U uit tot proefname. Uw order per briefkaart voeren wij ten spoedigste uit. De prijscourant met beschrijving en afbeelding zenden U op aanvraag gaarne de Alleen Vertegenwoordigers voor Nederland ZIJN DE GEVOLGEN VAN VER WA ARLOOZING DER HUID. Na ontvangst van onderstaande Coupon, met f o.20 (4 postz. a 5 cent) zenden wij U gaarne monsters en de leerrijke brochure „De Huid", waardoor U zich kunt overtuigen van de waarde welke de Krakam-preparaten voor U hebben Laboratorium KRAKAM, M. H. Trompstr. 38, Utrecht. Verzoeke mij monsters Krakam Huid zalf en Krakam Huidzeep te zenden, alsmede een brochure over de huid. f 0.20 aan porto (4x5 ct.) gaat hierbij. Naam: Adres Apotheker of drogist: 6 Monsters en brochures zijn in ieder geval verkrijgbaar bij FaGebr Mulder te Goes. LIKEURSTOKERS DISTILLATEURS. per liter Korenbrandewijn supra f 2.80 Korenjenever f 2.80 Zoete Schillenbrandewijn f 2.60 Citroen-Jenever (gestookte) f 2.70 Oude Jenever literkruik f 3.25 Lucas Bols oude Jenever f3.85 Fransche Cognac per flesch f2.75 Cognac fine f 3. Zooto Afrikaansche wijn per flesch f 1.25 St. Estephe per flesch f 1.25 Witte Bergerac per flesch f 1.50 BIJ IEDEREN ZATERDAG geopend van 2 tot 5 UUR (o.t.) BIJ TIJDIG VERZOEK LATER.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1