NOORD-BEVELAHDS ADVERTENTIEBLAD Mil te lel Landbouwers- Inspan lt DEKKLEEDEH U.L.O. SCHOOL MEUBELEN I. J. ANTHEÜNISSE J. W. van FRANKENHUIJZEN TH. WOLSE - KORTGENE 4'/2 pCt. Pandbrieven a 98 pCt. 5 pCt. Pandbrieven a 100 pCt. No. 1626. Zaterdag 29 Juni 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND openbaar te verkoopen: Op Zaterdag 20 Juli 1929 Ongeveer 3.75 H.A. of 9 gemeten als: Tarwe, Erwten en Aardappelen Op Vrijdag 26 Juli 1929 den volledigen Woensdag 17 Juli 1929 openbaar te verkoopen: 35 perceelen Publieke Verkocping. Donderdag 18 Juli 1929 publiek a contant worden verkocht: Een belangrijke partij te Kortgene. VRIJDAG 5 JULI e.k. Een solide Brandkast Je oudste adres Speciaal voor het opnieuw politoeren van Kinderdijk MIDDELBURG H.H. Veehou ders Bertels Lijnzaadkoekjes Grondnotenmeel en Schilfers, Lijnzaadschilfers en -Meel en Katoenmeel Eiken Spiegels Openbare Vergadering op Maandag 1 Juli a.s. „ONDER A.-R. BANIER" N.V. Insulaire Hypotheekbank Zierikzee. W 1 I Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. De Notaris J. K. C. MATT1IIJS te Kortgene is voornemens voor den Heer J. KARREMAN Sr.te Kamperland in het des avonds 6 uur (o.t.) in het café van den Heer M. C. Verburg te Kamperland: wassende op de landen der ht>f- stede „Altijd Zorg" in den Onrust polder, in 9 perceelen, waarvan notitiën verkrijgbaar in gemeld café en ten kantore van den No taris. des namiddags 1 uur (o.t.) op diens hofstede „Altijd Zorg" te Kamperland in den Onrustpolder: bestaande uit: 3 beste werkpaarden als: Marie, vosliere merrie 11 jaar, Fannie bruine merrie 9 jaar, Nora, bruine-lieve merrie 5 jaar, 3 melkkoeien, 1 os, 16 maanden, 1 vaars, 16 maanden, 1 vaars, 9 maanden, 1 vaars 6 maanden 3 vaarzen 4 maanden, J stiertje 1 vet varken, 9 loopvarkens, 50 kippen en hanen. Voorts: tentwagentje, men wa gen met toebehooren, breed be slag, drielings wagen, voorwielen breed beslag, veldkar met var- kensren, rolblok, sleper, 6 ploe gen in soort w.o. 1 wielploeg melotte (nieuw), aardappel- en een 1-paardsploeg, 6 eggen, cul tivator, rechtstroodorschmacbine Lans, handzaaimachine, 2 hand- zaaimachientjes, stroosnijder, 2 peemolens, bascule met gewich ten, kruiwagen, wagenlichter, zwingen.in soort, rieken, vorken klaverzeis met kloptuig, voor ketting, 250 bruikbare zakken, klaverruiter, water- en varkens- bakken, weistaken, ijzerdraad, 4 damhuizen, (25 c.M. wijd en 1 M. lang), harnassement, 500 bos tarwestroo met de hand ge- dorschen in partijen, houten le dikant, brandhout en wat ver der zal worden aangeboden. Betaaldag voor solide N.-Bev. koopers 25 NOVEMBER 1929. Bergplaats voor motors, fiet sen enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. Adverteer in dit blad Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om 5 uur (o.t.) in het cafë „De Kroon" te TVis- senkerke, voor den Heer C. P. FILIUS, landbouwer te Wissen- kerke, in het als: Tarwe, Haver, Goudgerst, Erwten, Aardappelen en Ajuin, henevens de Appels en Peren in den boomgaard en het Nagras, alles wassende op de door hem bewoonde hotstede „Palmhoeve" in den polder Nieuw Noord-Beve land, onder de gemeenten Wissen- kerke en Colijnsplaat, waarvan Notitiën verkrijgbaar zijn in ge meld café en ten kantore van den Deurwaarder vanaf 8 Juli a.s. Betaaldag 1 December 1929. Ten overstaan van Deurwaar der G. HEIJBOER te Kortgene, zullen op des voormiddags om 11 uur(n.t.) in de schuur van den Heer N. FILIUS aan den achterweg te Kortgene zoowel nieuwe als gebruikte in verschillende afmetingen. Te bezien den dag van verkoop van 10 tot 11 uur. Elk kleed wordt tgdens den verkoop geheel uitgelegd Degenen, die zich hebben aan gemeld (of zich alsnog aanmelden) voor toelating tot bovengenoemde school, worden verzocht op des morgens ten negen uur (oude tijd) bij de school aanwe zig te zijn met medeneming van puntenlijst over het laatste school jaar. (Verklaring van het betrok ken schoolhoofd.) TE KOOP: Te bevragen ten kantore van Deurwaarder HEIJBOER. VOOK ALLE SOORTEN zooals Mahonie Kabinetten, Linnenkasten, Secretaires, Uittrek- en andere Tafels, Gaatjeszitting- en Spikkelmatstoelen. Losse stoelkappen, Geschilderde Linnenkasten, Ledikanten, Gestoffeerde Meubelen, Leuningstoelen, Kapstokken, Theekasten, Spiegels enz. Kabinetten, Kasten en Antieke Meubelen. Meubelmakerij Stoffeerderij Bij voedering op stal en weide STEEDS VOORRADIG. Aanbevelend, D. C. DIJKMAN. Molen. Wissenkerke. het voordeeligst in de Kleine Bazar der A.-R. KIESVEREENIGING TE KAMPERLAND. des avonds 7 UUR (gewone tijd) in de Gereformeerde Kerk. Spreker: Dhr. Onderwerp W. F. C0UM0U, Voorzitter Ds. F. J. v. d. ENDE, Secretaris. Verzilvert alle coupons. Koopt en verkoopt effecten, vreemd geld en cheques. Neemt gelden in deposito. Verstrekt credieten. Spaarbank. Bezorgt alle assurantiën. Houdt iederen Woensdag zitting bij dhr L. KOETS te Wissenkerke van 9.30 tot 11.30 v.m. In stukken van flOOO.f 500. f IOO.-- en f 50." zijn verkrijgbaar en- tot een beperkt bedrag-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1