NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD VrucMen te Velde DEKKLEEDEN Landbouwers- inspan den Kapitalen dubbelen Landbouwers- inspan INBOEDEL een Woonhuis, 1 Hoveniering een Schuur, DE HOFSTEDE ZORGVLIET" Bouw- en Weilanden Land Bonte en Bevelanders Dr. L. P. MAAS No. 1627. Zaterdag 6 Juli 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Woensdag 24 Juli 1929 openbaar te verkoopen den volledigen 6 beste paarden Vrijdag 16 Augustus 1929 openbaar te verkoopen 15 PAARDEN 7 stuks HOORNVEE diverse landbouw werktuigen en gereedschappen, mest, hooi en stroo, Zaterdag 13 Juli 1929 openbaar te verkoopen: den netten steenen schuur en erf, Te pachten Publieke Verkooping. Woensdag 24 Juli 1929 openbaar te verkoopen: een houten schuur met pannen gedekt, mestput en varkenshok 23.12.40 H.A. of ongeveer 56 Schouwsche gemeten 8 H.A. of 20 Schouwsche gemeten Woensdag 17 Juli 1929 openbaai te verkoopen: 35 perceelen rdag 18 Juli 1929 publiek a contant worden verkocht: Een belangrijke partij nieuw pootgoed is afwezig Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/, cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Deurwaarder G. I1EIJBOER te Kortgene is voornemens op des voorraiddags om half elf uur (o.t.) voor den Heer'C. P. FILIUS landbouwer te Wissenkerke, op de door hem bewoonde hofstede „Palmhoeve" in den polder Nieuw- Noord Beveland, in het bestaande uit: als: Marie, liere merrie (veulendr.) 9 jaar, Max, vos ruin 3 jaar Mol, zwarte ruin 5 jaar, Prins, bruine ruin 8 jaar, Vos mer rie 1 jaar, Bruine ruin 1 jaar. 2 beste koeien, 2 kal veren, 2 drachtige zeugen, 2 loopvarkens, 30ionge kippen, 18 jonge eenden. Voorst: 4 menwagens op yz. assen, 2 karren, veerkar. var- kenskar met toebehooren, coks- ploeg, 2 wiel ploegen 2 moorploegen, keer- ploeg met moorploeg 9 diverse eggen, zaaimachine (Smyths), maaimacbine (Massey Harris), Victoriamotor 3 P.K., hooihark, ijz. rolblok, wiedmachi- ne, 3 sleepers, cultivator (Mar tin), ploegkarren, wanmolen, snij en bietenmolen, diverse zwingen, vorken, rieken, schoppeo, krui wagen, zeven, ladders, trappen, waterpomp met goot, 160 kla- verruiters, stoomer, aardappel molen, handzaaimachine. 2 wied- machines, 2 fornuisketels, paar denbakken, hekken, brug,aard- appelzeeft, bascule met gewich ten, zagen, reepen, blokken, poelies voor motor, partij zak ken en balen, dek- en wagen- zeilen, baggen, biels, balken, planken, meelkist, beugels, ton nen, as met wielen, paarden- kleeden, touwwerk, harnasse- ment, slijpsteen, kuikenhokken, zaaibekkens, draadpalen, ijzer en puntdraad, vlechtwerk, brand hout, melkontroomer (Meijs) als nieuw, karn, melkgereedschap- pen, boterbascule. tobben, em mers, teeltuin, Flöther Dorsch- kast met Victoriamotor 10 P.K. stroobinder (Massey Harris) ge heel compleet en als nieuw, Ma honiehouten bureau en wat verder zal worden aangeboden. Betaaldag 1 December 1929 Bergplaats voor auto's, fietsen enz. Geen stalling. Geen muziek. De Notaris J. K. C. MATTilIJS te Kortgene is voornemens op des voormiddags half elf uur (zomertijd) ten verzoeke van den Heer A. KOLE Cz. te Co- lij nsplaat op diens hofstede „Luc- tor et Emergo" aldaar, in het bestaande uit: als: Flora, 6 jaar, Stamb. B 10838, Nelly, 7 jaar Stamb. A 14360, Sulema, 11 jaar Stamb. A 14359, Gloria 8 jaar Stamb. B 9624, Cora, 3 jaar V.b. 48929, Meta, merrie 3 jaar, Ras, ruin, 7 jaar, Fan ny, merrie, 6 jaar, Karei, ruin, 13 jaar, Fik, ruin, 13 jaar, Thonia, 2 jaar V.b. 53186, Be- lia, 1 jaar V.b. 56057, Jan, ruin 1 jaar, Jans, merrieveulen V.b., Frans, hengstveulen, 1 aandeel in de hengstenvereeni- ging „Frits"; als: 2 melkkoeien, 2 éénjarige vaarzen, 1 kalf (os), 2 kalveren (vaarzen). 3 volle zeugen, 8 vette varkens, 15 loopvarkens, 75 kippen, Voorts: breeder bij biljetten omschreven. Verkoop paarden en hoornvee te 2 uur (zomertijd). Betaaldag voor solide Noord- Bev. koopers 1 MAART 1930. Bergplaats voor fietsen, motors enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene, is voornemens op voor den Heer J. KOEMAN te Wissenkerke, in het des nam. 2 uur (o.t.) aan diens woonhuis aldaar aan den Dorps- dijk No. 186, als: 2 veeren bedden w.o. 1 met toebehooren, 12 stoelen, 2 slee kachels, rieten stoel, 2 vloerklee- den, regulateurklok, kabinet, 2 wekkers, 2 kleerkisten, meelkist, lamp, 2 petroleumstellen, huistrap 2 spiegels, kookfornuis, kruiwa gen, gereedschappen, 6 kippen en hetgeen verder zal worden aan geboden. Betaaldag 13 October 1929. II. des nam. 5 uur (o.t.) in het hotel „Wielersrust" te Wissenkerke, a. aldaar, aan den Dorpsdijk, A 186, groot 1 Are 22 centiaren. Te bezichtigen Dinsdag 9 Juli 1929 des avonds 57 uur (o.t.) b. in den Thoornpolder, gelegen ach ter voormeld huis, groot 3 Aren 25 centiaren of 24 roeden. Te veilen in 2 perceelen en ge combineerd. Te aanvaarden bij de betalipg, uiterlijk 13 Augustus 1929. Nadere inlichtingen bij den No taris. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 5 uur (o.t.) in het ho tel ,,De Patrijs" te Colijnsplaat voor den Ileer A. KOLE Cz. in het A ongeveer 30 H.A. of 72 gemeten als: Tarwe, Erwten, Haver, Chevaliergerst, Aardappelen, Uien, Vlas, Klaver, Nagras en Voederbieten, wassende op gronden der hofste den „Zorgvliet", „Luctor et Emer go" en in kavel Kats in de Oud en Nieuw-Noord-Bevelandpolders, in 60 perceelen waarvan notitien verkrijgbaar vanaf 15 Juli 1929 in gemeld hotel en ten kantore van den Notaris. B. aanwezig op hofstede „Zorgvliet" voor slooping. C. te Colijnsplaat aan den Oostelijken Zeedijk, groot 1 Are 45 centiaren te aanvaarden bij betaling uiter lijk 24 Augustus 1929. Nadere inlichtingen bij den No taris. Ik adverteer, Opa niet bii inschrijving voor 7 jaren najaar 1929—1936. JJ met te Colijnsplaat in den Oud-Noord- Bevelaudpolder aan den Colyns- plaatschen Nieuwen weg, groot geheel gedraineerd, eigendom van den Ileer A. KOLE Cz. te Co lijnsplaat. Op verlangen kan ruim aan den Zuid-Langeweg onder Kats in pacht volgen. De voorwaarden liggen ter le zing ten kantore van Notaris J. K. C. Matthijs te Kortgene op op eiken werkdag van 101 uur en 35 uur (zomertijd) alwaar de briefjes moeten worden ingeleverd met vermelding van 2 gegoede borgen vóór of op Zaterdag 13 Juli 1929, des avonds 7 uur (zomertijd) Aanwijzing geschiedt door den Heer A. Hartog te Colijnsplaat, op de hofstede op Maandagen 1 en 8 Juli 1929 en op Vrijdagen 28 Juni en 5 Juli 1929, telkens pre cies te 2 uur (zomertijd). Deurwaarder G. IIEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om 5 uur (o.t.) in het cafë „De Kroon" te Wis senkerke, voor den Heer C. P. FILIUS, landbouwer te Wissen kerke, in het als: Tarwe, Haver, Goudgerst, Erwten, Aardappelen en Ajuin, henevens de Appels en Peren in den boomgaard en het Nagras, alles wassende op de door hem bewoonde hotstede „Palmhoeve" in den polder Nieuw Noord-Beve land, onder de gemeenten Wissen kerke en Colijnsplaat, waarvan Notitiën verkrijgbaar zyn in ge meld café en ten kantore van den Deurwaarder vanaf 8 Juli a.s. Betaaldag 1 December 1929. Ten overstaan van Deurwaar der G. HEIJBOER te Kortgene, zullen op des voormiddags 0111 11 uur(n.t.) in de schuur van den Heer N. FILIUS aan den achterweg te Kortgene zoowel nieuwe als gebruikte in verschillende afmetingen. Te bezien den dag van verkoop van 10 tot 11 uur. Elk kleed wordt tijdens den verkoop geheel uitgelegd Aan Heeren AAROAPPELVERBOUWERS die zich willen voorzien van worden uitgenoodigd, myn prach tig zuiver gewas te komen be zichtigen, om zich te overtuigen van de zuiverheid van het gewas L. E. v. d. MOERE. Kamperland. van Vrijdag 5 Juli namiddags tot Zaterdagavond 13 Juli. De praktijk wordt waargeno men door L. G. GELDERMAN te Kortgene die, te beginnen Maandag 8 Juli, dagelijks spreek uur houdt van half 2—2 uur w.t.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1