NOORD-BEVELAÜIDS ADVERTENTIEBLAD ïricii ti DEKKLEEOEN Landbouwers- Inspan Landbouwers- inspan INBOEDEL een Woonhuis, 1 Hoveniering J. C. VAK DE VELDE SANETAS BEZOEKT DE GROOTE BAKKERIJ TENTOONSTELLING van 9 t/m. 18 JULI Z0NER0PRUIMIN6 No. 1628. Zaterdag 13 Juli 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND openbaar teverkoopen: Op Zaterdag 20 Juli 1929 Ongeveer 3.75 H.A. of 9 gemeten als: Tarwe, Erwten en Aardappelen Op Vrijdag 26 Juli 1929 den vollediger. Woensdag 24 Juli 1929 openbaar te verkoopen den volledigen 6 beste paarden Woensdag 17 Juli 1929 openbaar te verkoopen: 35 perceelen ra Publieke Verkooping. rdag 18 Juli publiek a contant worden verkocht: Een belangrijke partij Zaterdag 13 Juli 1929 openbaar te verkoopen: den netten steenen schuur en erf, te MIDDELBURG tegen extra lage prijzen. WOLLEN DEKENS HEEREN JONGEHEERENCOSTUUMS REGENJASSEN L. MAAS ZONEN KORTGENE. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer \2'l2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens voor den Heer J. KARREMAN Sr. te Kamperland in het des avonds 6 uur (o.t.) in het café van den Heer M. C. Verburg te Kamperland: wassende op de landen der hof stede „Altyd Zorg" in den Onrust polder, in 9 perceelen, waarvan notitiën verkrijgbaar in gemeld café en ten kantore van den No taris. des namiddags 1 uur (o.t.) op diens hofstede „Altijd Zorg" te Kamperland in den Onrustpolder: bestaande uit: 3 beste werkpaarden als: Marie, vosliere merrie 11 jaar, Fannie bruine merrie 9 jaar, Nora, bruine-liere merrie 5 jaar, 3 melkkoeien, 1 os, 16 maanden, 1 vaars, 16 maanden, 1 vaars, 9 maanden, 1 vaars 6 maanden 3 vaarzen 4 maanden, 1 stiertje 1 vet varken, 9 loopvarkens, 50 kippen en hanen. Voorts: tentwagentje, men wa gen met toebehooren, breed be slag, drielingswagen, voorwielen breed beslag, veldkar met var- kensren, rolblok, sleper, 6 ploe gen in soort w.o. 1 wendploeg melotte (nieuw), aardappel- en een 1-paardsploeg, 6 eggen, cul tivator, rechtstroodorschmachine Lans, handzaaimachine, 2 hand- wiedmachientjes, stroosnyder, 2 peemolens, bascule met gewich ten, kruiwagen, wagenlichter, zwingen in soort, rieken, vorken klaverzeis met kloptuig, voor ketting, 250 bruikbare zakken, klaverruiter, water- en varkens- bakken, weistaken, yzerdraad, aardappelzeel, graanzeeften, kookfornuis, 150 Liter, grind- deelen, blokken en reepen, 4 damhuizen, (25 c.M. wijd en 1 M. lang), harnassement, 500 bos tarwestroo met de hand ge- dorschen in partijen, houten le dikant, brandhout en wat ver der zal worden aangeboden. Betaaldag voor solide N.-Bev. koopers 25 NOVEMBER 1929. Bergplaats voor motors, fiet sen enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des voormiddags om half elf uur (o.t.) voor den Heer C. P. FILIUS landbouwer te Wissenkerke, op de door hem bewoonde hofstede „Palmhoeve" in den polder Nieuw- Noord Bevcland, in het bestaande uit: als: Marie, Here merrie (veulendr.) d£Sï2è 9 jaar, Max, vos ruin 3 jaar Mol, zwarte ruin 5 jaar, Prins, bruine ruin 8 jaar, Vos mer rie 1 jaar, Bruine ruin 1 jaar. jpölP®' 2 beste koeien, 2 kal- veren, 2 drachtige zeugen, 2 loopvarkens, 30 jonge kippen, 18 jonge eenden. Voorst: 4 menwagens op ijz. assen, 2 karren, veerkar. var- kenskar met toebehooren, coks- ploeg, 2 wielploegen 2 moorploegen, keer ploeg met moorploeg 9 diverse eggen, zaaimachine (Smyths), maaimachine (Massey Harris), Victoriamotor 3 P.K., hooihark, yz. rolblok, wiedmachi- ne, 3 sleepers, cultivator (Mar tin), ploegkarren, wanmolen, snij en bietenmolen, diverse zwingen, vorken, rieken, schoppen, krui wagen, zeven, ladders, trappen, waterpomp met goot, 160 kla- verruiters, stoomer, aardappel molen, handzaaimachine. 2 wied- machines, 2 fornuisketels, paar denbakken, hekken, brug, aard- appelzeeft, bascule met gewich ten, zagen, reepen, blokken, poelies voor motor, partij zak ken en balen, dek- en wagen- zeilen, baggen, biels, balken, planken, meelkist, beugels, ton nen, as met wielen, paarden- kleeden, touwwerk, harnasse ment, slypsteen, kuikenhokken, zaaibekkens, draadpalen, ijzer en puntdraad, vlechtwerk, brand hout, melkontroomer (Meijs) als nieuw, karn, melkgereedschap- pen, boterbascule. tobben, em mers, teeltuin, Flöther Dorsch- kast met Victoriamotor 10 P.K. stroobinder (Massey Harris) ge heel compleet en als nieuw, Ma honiehouten bureau en wat verder zal worden aangeboden. Betaaldag 1 December 1929 Bergplaats voor auto's, fietsen enz. Geen stalling. Geen muziek. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om 5 uur (o.t.) in het cafë „De Kroon" te "Wis senkerke, voor den Heer C. P. FILIUS, landbouwer te Wissen kerke, in het als: Tarwe, Haver, Goud gerst, Erwten, Aardappelen en Ajuin, benevens de Appels en Peren in den boomgaard en het Nagras, alles wassende op de door hem bewoonde hotstede „Palmhoeve" in den polder Nieuw Noord-Beve land, onder de gemeenten Wissen kerke en Colynsplaat, waarvan Notitiën verkrijgbaar zijn in ge meld café en ten kantore van den Deurwaarder vanaf 8 Juli a.s. Betaaldag 1 December 1929. Ten overstaan van Deurwaar der G. HEIJBOER te Kortgene, zullen op des voormiddags om 11 uur(n.t.) in de schuur van dén Heer N. FILIUS aan den achterweg te Kortgene zoowel nieuwe als gebruikte in verschillende afmetingen. Te bezien den dag van verkoop van 10 tot 11 uur. Elk kleed wordt tijdens den verkoop geheel uitgelegd De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene, is voornemens op voor den Heer J. KOEMAN te Wissenkerke, in het i. des nam. 2 uur (o.t.) aan diens woonhuis aldaar aan den Dorps- dijk No. 186, als: 2 veeren bedden w.o. I met toebehooren, 12 stoelen, 2 slee kachels, rieten stoel, 2 vloerklee- den, regulateurklok, kabinet, 2 wekkers, 2 kleerkisten, meelkist, lamp, 2 petroleumstellen, huistrap 2 spiegels, kookfornuis, kruiwa gen, gereedschappen, 6 kippen en hetgeen verder zal worden aan geboden. Betaaldag 13 October 1929. II. des nam. 5 uur (o.t.) in het hotel ,,WTielersrust" te Wissenkerke, a. aldaar, aan den Dorpsdyk, A 186, groot 1 Are 22 centiaren. Te bezichtigen Dinsdag 9 Juli 1929 des avonds 57 uur (o.t.) b. in den Thoornpolder, gelegen ach ter voormeld huis, groot 3 Aren 25 centiaren of 24 roeden. Te veilen in 2 perceelen en ge combineerd. Te aanvaarden by de betaling, uiterlyk 13 Augustus 1929. Nadere inlichtingen bij den No taris. Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van 9—11 Va uur (w.t.) in „De Stadswijukelder" te Kortgene Segeerstaat II 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplogings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Zeer mooie Dameshemden met schoudersluiting f 1.25 met bijpassende Nachthemden en Pantalons. De nog voorradige met 10 pCt. extra korting. zoolang de voorraad strekt MET EXTRA KORTING VAN 10-20 pCt. buitengewoon voordeelig. GEEL KATOEN, 90 c.M. breed, zeer geschikt voor vrouwenhemden, 26 cent. WIT KATOEN, 90 c.M. breed, 35 cent SLOOPEN KATOEN 120 c.M breed, 40 cent WIT FLANEL 35, 40 en 50 cent Katoentjes voor jurken 25 cent. MOUSSELINE thans 40 cent GEBLOEMDE KUNSTZIJ WASCH EN ZON ECHT 65 cent EFFEN KUNSTZIJ 60 REUKLOOZE MANCHESTERPAKJES in alle maten Profiteer van deze buitengewone aanbieding V n V

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1