NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD tent Landbouwers- Inspan Landbouwers- inspan den Kapitalen dubbelen Landbouwers- inspan een Schuur, den volledigen Landbouwers- inspan Graanmaaier- Zelfbinder No. 1629. Zaterdag 20 Juli 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLEE - KAMPERLAND openbaar te verkoopen: Op Zaterdag 20 Juli 1929 Ongeveer 3.75 H.A. of 9 gemeten als: Tarwe, Erwten en Aardappelen Op Vrijdag 26 Juli 1929 den volledigen Woensdag 24 Juli 1929 openbaar te verkoopen den volledigen 6 beste paarden Vrijdag 16 Augustus 1929 openbaar te verkoopen: 15 PAARDEN 7 stuks HOORNVEE diverse landbouw werktuigen en gereedschappen, mest, hooi en stroo, openbaar teverkoopen: Zaterdag 21 Juli 1929 66 gemeten 109 roeden of 27.65.46 H.A. als: Gerst, Erwten, Tarwe, Haver, Aardappelen en Ajuin, Woensdag 24 Juli 1929 openbaar te verkoopen: een houten schuur met pannen gedekt, mestput en varkenshok openbaar te verkoopen: Woensdag 1 Augustus 192g ZESTIEN PAARDEN Vijf en dertig stuks Hoornvee Eenig Huisraad DEERING Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, ietiere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/, cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentifin tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens voor den Heer J. KARREMAN Sr. te Kamperland in het des avonds 6 uur (o.t.) in het café van den lieer M. C. Verburg- te Kamperland: wassende op de landen der hof stede „Altijd Zorg" in den Onrust polder, in 9 perceelen, waarvan notitiën verkrijgbaar in gemeld café en ten kantore van den No taris. des namiddags 1 uur (o.t.) op diens hofstede „Altijd Zorg" te Kamperland in den Onrustpolder: bestaande uit: 3 beste werkpaarden alsMarie, vosliere merrie 11 jaar, Fannie bruine merrie 9 jaar, Nora, bruine-liere merrie 5 jaar, 3 melkkoeien, 1 os, 16 maanden, 1 vaars, 16 maanden, 1 vaars, 9 maanden, 1 vaars 6 maanden 3 vaarzen 4 maanden, 1 stiertje 1 vet varken, 9 loopvarkens, 50 kippen en hanen. Voorts: tentwagentje, men wa gen met toebehooren, breed be slag, drielingswagen, voorwielen breed beslag, veldkar met var- kensren, rolblok, sleper, 6 ploe gen in sooi't w.o. 1 wendploeg melotte (nieuw), aardappel- en een 1-paardsploeg, 6 eggen, cul tivator, rechtstroodorschmachine Lans, handzaaimachine, 2 hand- wiedmachientjes, stroosnijder, 2 peemolens, bascule met gewich ten, kruiwagen, wagenlichter, zwingen in soort, rieken, vorken klaverzeis met kloptuig, voor ketting, 250 bruikbare zakken, klaverruiter, water- en varkens- bakken, weistaken, ijzerdraad, aardappelzeel, graanzeeften, kookfornuis, 150 Liter, grind- deelen, blokken en reepen, 4 damhuizen, (25 c.M. wijd en 1 M. lang), harnassement, 500 bos tarwestroo met de hand ge- dorschen in partyen, houten le dikant, brandhout en wat ver der zal worden aangeboden. Betaaldag voor solide N.-Bev. koopers 25 NOVEMBER 1929. Bergplaats voor motors, fiet sen enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des voormiddags om half elf uur (o.t.) voor den Heer C. P. FILIUS landbouwer te Wissenkerke, op de door hem bewoonde hofstede „Palmhoeve" in den polder Nieuw- Noord Beveland, in het bestaande uit: als: Marie, liere merrie (veulendr.) 9 jaar, Max, vos ruin 3 jaar Mol, zwarte ruin 5 jaar, Prins, bruine ruin 8 jaar, Vos mer rie 1 jaar, Bruine ruin 1 jaar. 2 beste koeien, 2 kal veren, 2 drachtige zeugen, 2 loopvarkens, 30 jonge kippen, 18 jonge eenden. Voorst: 4 menwagens op ijz. assen, 2 karren, veerkar. var- kenskar met toebehooren, coks- ploeg, 2 wielploegen 2 moorploegen, keer ploeg met moorploeg 9 diverse eggen, zaaimachine (Smyths), maaimachine (Massey Harris), Victoriamotor 3 P.K., hooihark, ijz. rolblok, wiedmachi- ne, 3 sleepers, cultivator (Mar tin), ploegkarren, wanmolen, snij en bietenmolen, diverse zwingen, vorken, rieken, schoppen, krui wagen, zeven, ladders, trappen, waterpomp met goot, 160 kla- verruiters, stoomer, aardappel molen, handzaaimachine. 2 wied- machines, 2 fornuisketels, paar denbakken, hekken, brug, aard- appelzeeft, bascule met gewich ten, zagen, reepen, blokken, poelies voor motor, partij zak ken en balen, dek- en wagen- zeilen, baggen, biels, balken, planken, meelkist, beugels, ton nen, as met wielen, paarden- kleeden, touwwerk, harnasse ment, slijpsteen, kuikenhokken, zaaibekkens, draadpalen, ijzer en puntdraad, vlechtwerk, brand hout, melkontroomer (Meijs) als nieuw, karn, melkgereedschap- pen, boterbascule. tobben, em mers, teeltuin, Elöther Dorsch- kast met Victoriamotor 10 P.K. stroobinder (Massey Harris) ge heel compleet en als nieuw, Ma honiehouten bureau en wat verder zal worden aangeboden. Betaaldag 1 December 1929 Bergplaats voor auto's, fietsen enz. Geen stalling. Geen muziek. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des voormiddags half elf uur (zomertijd) ten verzoeke van den Heer A. KOLE Cz. te Co lijnsplaat op diens hofstede „Luc- tor et Emergo" aldaar, in het bestaande uit: als: Flora, 6 jaar, Stamb. B 10838, Nelly, 7 jaar Stamb. A 14360, Sulema, 11 jaar Stamb. A 14359, Gloria 8 jaar Stamb. B 9624, Cora, 3 jaar V.b. 48929, Meta, merrie 3 jaar, Ras, ruin, 7 jaar, Fan ny, merrie, 6 jaar, Karei, ruin, 13 jaar, Fik, ruin, 13 jaar, Thonia, 2 jaar V.b. 53186, Be- lia, 1 jaar V.b. 56057, Jan, ruin 1 jaar, Jans, merrieveulen V.b., Frans, hengstveulen, 1 aandeel in de hengstenvereeni- ging „Frits"; als: 2 melkkoeien, 2 éénjarige vaarzen, 1 kalf (os), 2 kalveren (vaarzen). 3 volle zeugen, 8 vette varkens, 15 loopvarkens, 75 kippen, Voorts: breeder bij biljetten omschreven. Verkoop paarden en hoornvee te 2 uur (zomertijd). Betaaldag voor solide Noord- Bev. koopers 1 MAART 1930. Bergplaats voor fietsen, motors enz. Muziek en vermakelijkheden worden niet toegelaten. De Notaris W. HIOOLEN te Middelburg is voornemens in het 'smiddags 3 uur (oude tijd) in het Cate „Nimrod" te Kamperland ten verzoeke van den Heer JAC. WISSE wassende op de bij den verkoo- per in gebruik zijnde gronden in den Jacobapolder, in verschillende perceelen, als omschreven in ge drukte notities verkrijgbaar bij den verkooper, in het voormelde Cafe en by den Notaris. Onkosten 8 pCt. Aan bekende koopers wordt crediet verleend tot eind Dec. 1929. N.B. De verkooping van den Inspan zal plaats vinden op Woens dag 7 Augustus 1929. I)e Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 5 uur (o.t.) in het ho tel ,,De Patrys" te Colijnsplaat voor den Heer A. KOLE Cz. in het A. ongeveer 30 H.A. of 72 gemeten Jli als: TarweErwten Haver Chevaliergerst, A ar it appelen, Uien, Vlas, Klaver, Nagras en Voederbieten, wassende op gronden der hofste den „Zorgvliet", „Luctor et Emer go" en in kavel Kats in de Oud en Nieuw-Noord-Bevelandpolders, in 60 perceelen waarvan notitien verkwjgbaar vanaf 15 Juli 1929 in gemeld hotel en ten kantore van den Notaris. B. aanwezig op hofstede „Zorgvliet" voor slooping. C. te Colijnsplaat aan den Oostelijken Zeedyk, groot 1 Are 45 centiaren te aanvaarden bij betaling uiter lijk 24 Augustus 1929. Nadere inlichtingen bij den No taris. Notaris W. HIOOLEN te Mid delburg is voornemens in het 10 uur (oude tijd) ten verzoeke van den Heer JAC. WISSE op de door hem bewoonde hotstede in den Rippolder te Kamperland bestaande o.m. uit als: Emma, vosmerrie 15 jaar, Stb. A. 6851, Ada, vosmerrie 6 jaar, Mina, vosmerrie 6 jaar, Baronesse, vosmerrie 12 jaar, Stb. B. 3700, Thisbe, vosmerrie 7 jaar Stb. B. 9617, Charmante de Mina, vosmerrie 8 jaar, Gusta, vos merrie 14 jaar. Stb. A. 6850, Izaaka, schimmelmerrie 4 jaar, Nelly, schimmelmerrie 6 jaar, Minet, schimmelmerrie 3 jaar, Veulenb. 51404, Rosalie,schim melmerrie 3 jaar, Veulenb. 49943, Ida, schimmelmerrie 3 jaar, Greta, schimmel merrie 2 jaar Veulenb. 55403, Jacoba, Vosmerrie 2 jaar, Veulenb. 55407, Prins, liereruin 1 jaar, Belle, lieremerrie 18 jaar, Zes Hengst veulens als: 4 melkkoeien, 2 vare koeien, 2 kalfvaarzen, 7 tweejarige vaarzen, 14 jaarling vaarzen en ossen, 1 stier, 5 kalveren, be nevens 8 varkens, 80 kippen en 30 eenden. Verder: 5 menwagens op ijzeren assen, 2 karren, Tentwagen, Tilbury, Coksploeg, Bramaconploeg, 4 keerploegen, 4 wiel ploegen, 15 diverse eggen, zaaimachine merk Euro pa, Maaimachine merk Massey Harris, 2 wiedmachines, Graan- maaier, Aardappelpootmachine, Victoriamotor 7 P.K., markt- schoone dorschmachine met zelfbinder, aardappelrooier, aard appelsorteerder, cultivator merk Martin, IJzeren rolblok, hooi hark, windmolen, kruiwagen, diverse zwingen, schoppen rie ken, zeven, ladders, Paarden bakken, zagen, repen, blokken, beugels en draaischakels, kla- verruiters, bascule met gewich ten, vleeschblok, zaaibekkens, slijpsteen, waterbak met goot, kuikenhokken, brandhout, Touw werk en harnassement. Internationaal Motor 3 P.K., Melkontroomer merk Melotte, karn en melkersgereedschap, waschmachine. als: kabinet; tafels, stoelen, kachels, bedden en wat verder te voor schijn zal worden gebracht. Verkoopkosten 8 pCt., bij con tante betaling 6 pCt. Bekende koopers hebben crediet tot 18 December 1929. De verkooping van paarden vangt te 1 uur aan. Geen stalling. Geen muziek. Bergplaats voor fietsen. J. M. O N D E R D IJ K „Landlust" Colijnsplaat stelt disponibel, zijn nieuwe

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1