NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Z0MER0PRUIMIN6 den volledigen Landbouwers- inspan BOUWLAND Een Woonhuis 2 Woonhuizen STOOMEN EN VERVEN No. 1631. Zaterdag 3 Augustus 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND openbaar te verkoopen: Woensdag 1 Augustus 1929 ZESTIEN PAARDEN Vijf en dertig stuks Hoornvee Eenig Huisraad Maandag 12 Augustus 1929 openbaar te verpachten: 10.96.56 H.A. of 26 gem. 93 roeden BURGELIJKE STAND Woensdag 14 Augustus 1929 openbaar te verkoopen: verdere timmering en erf, Zaterdag 10 Augustus 1929 publiek te verkoopen: met erven en tuin tegen extra lage prijzen. WOLLEN DEKENS HEEREN JONGEHEERENCOSTUUMS L. MAAS ZONEN KORTGENE. Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT FRANCO ZENDING. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/z cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. J. A. DE LOOFF en M. L. DE LOOFF-Verhulst zeggen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en by hun huwelijk onder vonden. Wissenkerke, Juli 1929. Voor de vele blyken van be langstelling op zijn negentigsten jaardag ondervonden, betuigt on- dergeteekende zijn hartely ken dank J. DE LOOFF. Kortgene, 31 Juli 1929. Voor de vele blijken van deel neming ons betoond bij het over- lyden onzer geliefde echtgenoote en moeder CORNELIA DE LOOFF betuigen wij onzen hartelijken dank. ARIE DE RIDDER en Kinderen. Geersdyk, Juli 1929. Aan allen die blyken van be langstelling en deelneming betoon den tijdens de ziekte en het over lijden van onzen geliefden vader PIETER VAN GILST Lz. zeggen wij onzen hartelijken dank. Gebr. L. L. en P. VAN GILST. Colynsplaat, Juli 1929. Notaris W. HIOOLEN te Mid delburg is voornemens in het 9 uur (oude tijd) ten verzoeke van den Heer JAC. WISSE op de door hem bewoonde hotstede in den Rippolder te Kamperland bestaande o.m. uit: als: Emma, vosmerrie 15 jaar, Stb. A. 6851, Ada, vosmerrie 6 jaar, Mina, vosmerrie 6 jaar, Baronesse, vosmerrie 12 jaar, Stb. B. 3700, Thisbe, vosmerrie 7 jaar Stb. B. 9617, Charmante de Mina, vosmerrie 8 jaar, Gusta, vos merrie 14 jaar. Stb. A. 6850, Izaaka, schimmelmerrie 4 jaar, Nelly, schimmelmerrie 6 jaar, Minet, schimmelmerrie 3 jaar, Veulenb. 51404, Rosalie,schim melmerrie 3 jaar, Veulenb. 49943, Ida, schimmelmerrie 3 jaar, Greta, schimmelmerrie 2 jaar Veulenb. 55403, Jacoba, Vosmerrie 2 jaar, Veulenb. 55407, Prins, liereruin 1 jaar, Belle, lieremerrie 18 jaar, Zes Hengst veulens als: 4 melkkoeien, 2 vare koeien, 2 kalfvaarzen, 7 tweejarige vaarzen, 14 jaarling vaarzen en ossen, 1 stier, 5 kalveren, be nevens 8 varkens, 80 kippen en 30 eenden. Verder: 5 men wagens op ijzeren assen, 2 karren, Tentwagen, Tilbury, Coksploeg, Braraaconploeg, 4 keerploegen, 4 wiel ploegen, 15 diverse eggen, zaaimachine merk Euro pa, Maaimachine merk Massey Harris, 2 wiedmachines, Graan- maaier, Aardappelpootmachine, Victoriamotor 7 P.K., markt- schoone dorschmachine met zelfbinder, aardappelrooier, aard appelsorteerder, cultivator merk Martin, IJzeren rolblok, hooi- hark, windmolen, kruiwagen, diverse zwingen, schoppen rie ken, zeven, ladders, Paarden bakken, zagen, repen, blokken, beugels en draaischakels, kla- verruiters, bascule met gewich ten, vleeschblok, zaaibekkens, slypsteen, waterbak met goot, kuikenhokken, brandhout, Touw werk en harnassement. Internationaal Motor 3 P.K., Melkontroomer merk Melotte, karn en melkersgereedschap, waschmachine. als: kabinet, tafels, stoelen, kachels, bedden en wat verder te voor- schyn zal worden gebracht. Verkoopkosten 8 pCt., by con tante betaling 6 pCt. Bekende koopers hebben crediet tot 18 December 1929. De verkooping van paarden vangt te 1 uur aan. Geen stalling. Geen muziek. Bergplaats voor fietsen. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 6 uur (o.t.) in Hotel „Zeelandia" te Colijnsplaat voor de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente aldaar in het voor 8 jaren rooven oogst 19301938: te Colynsplaat in den Oud-Noord- Bevelandpolder, zulks in 26 per- ceelen, waarvan notitien verkrijg baar in gemeld hotel en ten kan tore van den Notaris. Kortgene Geboren 29 Juli. Izaak, z. v. Ma- rinus van der Maas en Adriana Boot. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 7 uur (o.t.) in het café „DORPZICHT" te Colijnsplaat krachtens rechterlijk bevel in het te Colynsplaat aan den Oost-Ach terstraat A 181, groot 98 centiaren verhuurd tot 1 Mei 1930. Te bezichtigen Maandag 12 Augustus 1929 van namiddags 2—4 uur (o.t.) Betaaldag 14 September 1929 Nadere inlichtingen bij den No taris. Notaris A. DE NEELING te Middelburg is voornemens op des namiddags te 1 uur (o.t.) in het Café van den Heer G. Flik- weert te Geersdyk, gemeente Wis senkerke, te Kortgene in den Geersdijkpol- der plaatselyk gemerkt 175a en 175b. Samen groot 10 AREN. In 2 perceelen en gecombineerd. Te bezichtigen den 3 Augustus van 24 uur. Wegens ziekte terstond een dienstbode gevraagd voor dag of dag en nacht by P. DE DREU landb. Colynsplaat. Zeen mooie Dameshemden met schoudersluitingf 1.25 met bijpassende Nachthemden en Pantalons. De nog voorradige met 10 pCt. extra korting. zoolang de voorraad strekt MET EXTRA KORTING VAN 10-20 pCt. REGENJASSEN buitengewoon voordeelig. GEEL KATOEN, 90 c.M. breed, zeer geschikt voor vrouwenhemden, 26 cent. WIT KATOEN, 90 c.M. breed, 35 cent SLOOPEN KATOEN 120 c.M breed, 40 cent WIT FLANEL 35, 40 en 50 cent Katoentjes voor jurken 25 cent. MOUSSELINE thans 40 cent GEBLOEMDE KUNSTZIJ WASCH EN ZONECHT 65 cent EFFEN KUNSTZIJ 60 REUKLOOZE MANCHESTERPAKJES in alle maten Profiteer van deze buitengewone aanbieding Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdyk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- deromColijnsplaat; P. Eikenhout, Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1