NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD AUTOBUSDIENST PLOEGEN PLOEGEN voor elke trekkracht PLOEGEN in alle modellen SANETAS N.V. Handelmij Wed. J. C. iüassee Zoon, Goes. In AARDAPPELROOIERS No. 1632. Zaterdag 10 Augustus 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND UITVOERING ZIEKTEWET. KOLOMMEN- KASBOEKEN MET INVENTARIS, Een arbeiderswoning GOES-WOLFAARTSDIJK - OUD-SABBINGE - WOLFAARTSDIJKSCHEVEER Zeeuwsche Blauwe Aardappelen 10-8 Eerste nabouw Wilhelminatarwe Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOONIEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. Stoppelploegen f thfm8 c V7 fe Diepploegen, w- r Ondergrondploegen, Paard, Hit, Paarden of Tractor eenscharig: Balans-, Universal-, Brabant-, Wendploeg meerscharig: Normaal-, Wendploeg, Dubbele Wendploeg DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten "en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Nu de wet is aangenomen waar bij de landbouwers verplicht worden hun personeel tegen ziek te te verzekeren, maakt het Be stuur der afdeeling „Noord-Beve land" der LANDBOUW-ONDER- LINGE bekend, dat door hun aan vragen worden aangenomen, die pas ingaan als de Wet in wer king treedt. Bij de LANDBOUW-ONDER- LINGE zijn de meeste landbou wers in Noord-Beveland aange sloten; het totaal door hun uitge geven loon bedraagt byna een mil- lioen gulden per jaar. Laatst ondergeteekende zal zitting houden tot het invullen der aanvragen op WOENSDAG 14 AUGs. 1929 te Wissenkerke bij G. VERBURG (beurs) en op DONDERDAG 15 AUGs. 1929 bij P. DE REGT (beurs) te Kortgene. De formulieren welke by circu laire d.d. 6 dezer aan iedere aan geslotene zijn toegezonden, moeten worden medegebracht, benevens de enveloppe waarin ze gesloten zijn. Tot nadere inlichtingen bereid. Het Bestuur der Afd. N.-Bev. der Landb. Onderl. S. J. DE REGT, Voorzitter. J. J. v. d. MAAS, Secretaris. WIE IS IN HET BEZIT VAN EEN VOLLEDIG BIJGEHOUDEN STEL ten behoeve van den Landbouw, van den lsten tot en met den llden druk en is bereid my dit tijdelijk af te staan ter inzending op eene landbouwtentoonstelling. Voor geheimhouding van den naam wordt zorg gedragen. Alle onkosten komen ten las te van mij. Jhr.J.A. STOOP VAN GOUDS WAARD, ARNHEM, Velper- weg 73. Segeerstaat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Varplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. te huur tegen September. Te bevragen bij J. MOL. Kloe- tinge. Voorloopige Dienstregeling, ingaande 12 Augustus 1929. VERTREK GOES, over WOLFAARTSDIJK OUD-SABBINGE naar WOLFAARTSDIJKSCHEVEER Aankomst trein Vertrek autobus station 8.04 8.10 -10.33 -10.40 *11.52 *12.— —2.06 —2.08 5.19 5.25 6.35. 6.40. Vertrek autobus Garage **6.20 Aankomst autobus Wolfaartsd.veer *6.50 8.40 —11.10 *12.30 —2.30 5.55 7.10. Vertrek veerboot naar Kortgene 8.50 —11.20 12.44 2.30 6.00 7.14. VERTREK WOLFAARTSDIJKSCHEVEER over OUD-SABBINGE - WOLFAARTSDIJK Vertrek veerboot van Kortgene 6.40 *8.30 *10.50 12.52 3.10 *5.40 *7.—. Vertrek autobus veer 6.50 *8.40 *11.10 1.02 3.20 *5.50 *7.10. Aankomst Goes 7.20 *9.10 *11.40 1.32 3.50 *6.20 *7.40. Vertrek trein 7.37 9.45 11.56 1.48 3.53 7.20 8.15 EXTRA MARKTRIT DINSDAGS. Vertrek veerboot Kortgene Vertrek autobus veer Aankomst Goes 10.—. 10.10. 10.40. Vertrek Goes Garage Aankomst veer Vertrek veerboot **3.—. 3.30. 3.40. ♦Rijden over Oud-Sabbinge. **Vertrekt alleen van Garage Beestenmarkt. Rijdt rechtstreeks zonder stoppen in de stad naar Wolfaartsdykscheveer. Stopplaatsen: Station, Melksalon van Liere, Wachtkamer, Beestenmarkt. DE ONDERNEMER, J. C. KRIJGER - GOES. TE KOOP: door A. C. VAN NIEUWÈNHUIJ- ZEN, Onrustpolder geteelde en door Z. L. M. goedgekeurde 9-9-10. L. BAREMAN Kamperland Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. AgentenA. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- deromColijusplaat; P. Eikenhout, Kats. leveren op PROEF VAN GOEDE WERKING IN EERSTE KLASSE UITVOERING TOT CONCURREERENDE PRIJZEN. kunnen wij eene machine aanbieden die BETER WERKT dan tot nog toe bereikt kon worden.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1