NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD 'bouwland autobusdienst 5% pandbrieven Een Woonhuis Aardappelen Ajuin SALONPATKEFDOHS W. Bosselaar WIELRIJDERS OPGELET Maandag 2 September 1929 LAAT NIET MISLEIDEN No. 1633. Zaterdag 17 Augustus 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND publiek verkoopen en erf (Bevelanders en Bonte) VOORHANDEN STAANDE PLATEN, NAALDEN enz. JE ADRES GEWEER- EN BUKSPATRONEN ROTTWEIL-PATROON Zeeuwsche Blauwe Aardappelen 10-8 Eerste nabouw Wilhelminatarwe Land-Hypotheken MET DE KERMIS PALINGBROOD TAARTJES KOEKJES EN BANKET BONBONS H. POUWER Wolph.dijk(veer) Goes (Dinsdags) Wolph.dijk(veer) Middelburg (Dowïerdags) LUXE WAGENS te huur JOH. EGGEBEEN Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee 0/ /O- lOO'/i DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. Prijs der AdvertentiËn: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/j cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Ondertrouwd I. C. J. VAN ESSEN en D. L. HOLLESTELLE Huwelyksvoltrekking D.V. 29 Aug. Kerkelyke inzegening in de Doops gezinde Kerk door Ds. J. de Vries Getrouwd: CORNELIS J. VAN HEE en LAURINA C. VERBURG die, mede namens wederzydsche familie hun hartelyken dank be tuigen, voor de vele blyken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Wissenkerke, Augustus 1929. Heden, overleed te Utrecht zacht en kalm in den ouder dom van 93 jaar, onze gelief de Moeder en Grootmoeder Wed. A. VAN DER MOST- VAN SPIJK-de Kroon Ds. en Mevr. v. d. MOST- VAN SPIJK P. v. d. MOST VAN SPIJK M. A. v. d. MOST VAN SPIJK Kortgene, 11 Augustus 1929. De Notaris JOH. PILAAR te Goes, zal op des n.m. 3 uur N.T. te Wissen kerke, in het koffiehuis „De Kroon" ten verzoeke van de heeren P. H. en G. M. ISRAEL te Wissen kerke, in de gemeente Wissenkerke in den Thoornpolder, groot 1 H.A. 38 A. 50 c.A. Te veilen in 6 perceelen, 2 combinatiën en massa. Aanvaarding na rooven oogst 1929. B. te Wissenkerke, aan den Dorps weg A 262, groot 2 Aren 3 c.A. Aanvaarding terstond. Voor bezichtiging zich të ver voegen bij G. Breas op 23-24 Augustus a.s. n.m. 2—7 uur. C. 3 PERCEELEN en 1 PERCEEL wassende op gemeld bouwland. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. Eens geadverteerd, altijd begeert DE NIEUWSTE P. F. JERONIMUS, Kerkstraat Wissenkerke voor alle soorten is bij GEERSDUK. VRAAGT DE Alhier verkrijgbaar. TE KOOP: door A. C. VAN NIEUW ENHUIJ- ZEN, Onrustpolder geteelde en door Z. L. M. goedgekeurde 9-9-10. L. BAREMAN - Kamperland vanaf 4'/2 Billijke conditiën. Geen kosten vooruit. Schriftelijk te bevragen on der letter C.J. Bureau dezer Courant. Bestel uw Heeren- of Damesry- wiel rechtstreeks uit onze fabriek. Onze rijwielen zijn gemonteerd met groot zadel, Perry-ketting, Perry-freeweel. koper vernikkeld stuur, zware handrem, lederen kettingkast, verdikte roestvrije spaken, bel, tasch, gereedschap, achterlicht, eerste klas banden, draagvermogen ruim 150 K.G. Dit eerste klas merk „Excelsior" kost U slechts f 43.franco naaste station, rembours vrij zicht Met origineele torpedonaaf f 4. meer, dus f47. met zwart cellu- loidstuur 75 cent extra. Half transport met torpedonaaf en zwart stuur f 10.meer, dus f53.—. Alle rijwielen zijn met 12 maan den schriftelijke garantie. Rijwielfabriek „EXCELSIOR" KERKSTEEG 5 VLAARDINQEN ruime voorraad in en verschillende soorten Groote verscheidenheid in Ruime keuze Aanbevelend, Banketbakkerij - Kortgene Deze dienst is door H.H. Gedeputeerde Staten van Zeeland met 5 jaar verlengd. Alle diensten vertrekken van 't Veerhuis en hoop ik op mijner cliëntele's steun te mogen rekenen RECHTSTREEKSCHE VERBINDING DONDERDAGS MIDDELBURG op bootje 2 min. voor 9 uur n.t. Circa 10 uur aankomst Middelburg. &T BILLIJK TARIEF. -W L&T BILLIJK TARIEF. Minzaam aanbevelend De Ondernemer TELEFOON No. 4. De goede reputatie, welke de Sajet De Vlijtige Huisvrouw heeft, brengt er anderen toe een minder soort Sajet te verkoopen on der een bijna gelijkluidenden naam Men let er daarom steeds op dat iedere knot voorzien is van neven- staan handelsmerk fi&miTlHEJlUISVROUlM

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1