NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD CADEAUX 3 nieuwe artikelen A. P. VAN 'tVEER IZAAK BQASSOH 4 ZOHEN'S BANK NI 5% PANDBRIEVEN N.V. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK JOOST BALJE Wijn-Importeur GOES (Zeeland) 100V2 No. 1634. Zaterdag 24 Augustus 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND 1 p. Pudding (gesort. smaken) 10 cent, 2 punten 1 pak Lucifers 10 cent, 2 punten 1 p. Zeeppoeder (hoog vetgeh) 15 cent, 4 punten NEEMT PROEF!! GOES Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOOMEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. Afdeeling Noord Beveland V. Z. INENTING AUTO-DIENST Kamperland-Wissenkerke Colijnsplaat-Kats. N.V. Aufo-Omibusdienst „WISSENKERKE" LAAT UW FOTO MAKEN A. W. VERSCHOORE - WISSENKERKE Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Middelburg. 5% Pandbrieven a 100 °/0 PRIJSVERLAGING vanaf 1 Maart 1929. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/j cent. - Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ ONZE CADEAULIJST ZAL BINNENKORT VERSCHIJNEN MET 2000 CADEAUX Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. AgentenA. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- deromColijnsplaat: P. Eikenhout, Kats. Directie: A. W. JANSEN J. T. v. d. MEER MIDDELBURG - OOSTBURG Maatschappelijk kapitaal f 500.000.— Geheel geplaatst en volgestort. Aan- en verkoop van Effecten, Verzilvert Coupons en lossingen, Koopt en verkoopt vreemde gelden, Neemt gelden in Deposito: met 1 dag opzegging3'/2 pCt. met 1 maand opzegging33/4 pCt. met 3 maanden opzegging 4 pCt. met 1 jaar opzegging4'/a pCt. van KIPPEN tegen Dipheterie en Pokken. Opgaven daarvoor worden in gewacht vóór DONDERDAG 29 AUGUSTUS met mededeeling hoeveelheid. Voor Kamperland en Omstreken bij dhr. D. v. d. Vreugde. Voor Kats en Omstreken by dhr. M. de Regt en overigen bij onderge- teekende. De Secretaris, G. J. DE LOOFF. Deze rit wordt gereden iedere LAATSTE WOENSDAG van de maand. Vertrek: Terug: Vraagt prijs voor speciale ritten. van Kamperland 8.30 v.m. 6— Wissenkerke 8.45 6.15 Colijnsplaat 9.15 6.45 Kats 9.30 T— Colijnsplaat 9.45 7.15 Wissenkerke 10.15 7.45 BIJ IEDEREN ZATERDAG geopend van 2 tot 5 UUR (o.t.) BIJ TIJDIG VERZOEK LATER. HYPOTHEKEN: f 17.250.000. PANDBRIEVENf 17.200.000. RESERVEf 422.982.—. De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000.—, f 500.en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Zaak opgericht 1880 Telefoon No. 335 Kreukelmarkt 7—9 Brandewijn per Liter 'I2 flesch II t> V2 n Jenever Liter flesch f 2.80 - 1.45 - 2.10 - 1.05 - 2.70 - 1.40 - 2.— Brandewijn per 5 Liter Jenever 5 aap COGNAC. Cognac Vieux Leon Briand per flesch Fine Juste Mercier Vieux per Liter 'I2 f 3.— - 3.25 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 1.80 f 14.— per 10 Liter f 27.— f 13.50 10 f 26.— De prijs van een bemande flesch is slechts 1 gulden, en wordt bij De kwaliteit van ons gedistilleerd is superieur en origineel, en noodig ik U uit tot proefname. Uw order per briefkaart voeren wij ten spoedigste uit in bemande flesch. inlevering weer terug betaald.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1