NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD PAARDENSTAL Flöther Reinigingdorschmachines. FLsTHEB DE VOORKEUR LUCERNE KLAVERS. SANETAS H.-D. MOTOR 7- Centrifüse „P. 2 Speciaal" en de „J. 1" 11 §m NI VADERLAKDSCHE BW VOOR BELASTE WAARDEN E 9 P.K. Inlichtingen en prijzen verstrekken gaarnn de hoofdvertegenwoordigers N.V. Handelmij Wed. J. C. Masses Zoon, Goes No. 1635 Zaterdag 31 Augustus 1929. 35e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND KOSTELOOZE VACCINATIE. VEERDIENST Bij inschrijving te koop a contant 712 roeden TE 's-GRAVENHAGE. IVBiddelburg. 5 jo Pandbrieven a 100 TE KOOP Te koop bij inschrijving EEN NIEUWE HOUTEN 1 MELOTTE Wanneer U een STOOM- of MOTORDORSCHMACHINE noodig heeft, laat dan niet na U op de hoogte te stellen van de In de kleinere modellen zijn de de machines die het volledigst uitgerust geleverd worden voor GRANEN, PEULVRUCHTEN en ZAADSOORTEN. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiön tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettclijken tijd). Oplaag 1800 ex. Burgemeester en Wethouders van Wissenkerke brengen hierme de ter kennis dat de gelegenheid tot kostelooze vaccinatie zal wor den opengesteld te Wissenkerke op DINSDAG 3 September a.s. te 1.30 o.t. in het Gemeentehuis en te Kamperland op ZATERDAG 7 September a.s. te 2 uur o.t. In verband met het optreden in verschillende plaatsen van ,,A lastri m" worden ook vol wassenen op deze gelegen heid tot re-vaccinatie attent gemaakt. Burgemeester en Wethouders van Wissenkerke voornoemd, M. J. VERHORST, Voorzitter. N. D. v. d. HEIJDE, Secretaris. Kortgeno-Wolphaartsdijk v.v. Wegens schoonmaak en herstel van de „ZANDKREEK" en van de machine daarvan zal te be ginnen met de voorlaatste reis op Zondag 1 September a.s. tot na dere aankondiging met de „ZUID- VLIET" worden gevaren. Automobilisten zullen er reke ning mede moeten houden, dat eenigszins groote Auto's zullen kunnen worden overgezet met de boot van den Ooster-Scheldedienst tusschen 7.30 en 8 uur, 11.30 en 12 uur en ong. 18.30 op weekdagen en tusschen 7.30 en 8.50, en om ong. 16.40 op Zondagen. Te bezichtigen in den Oosten- hoek. Gegadigden kunnen hun brief jes in leveren vóór of op 7 Sep tember a.s. bij J. A. DE PREE, A 62, Colijnsplaat. Terstond of met November een aankomende meid benoodigd, bij A. P. ISRAEL, landb, Jacobapolder, Kamperland Segeerstaat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS, v/h A. C. Kuylen. Totale reserven op 31 December 1928 f246,008. De dekking bedroeg op 31 December 1928 ruim 168 pCt. der uitstaande Ohligatiën GEEFT AF: 5°o OBLIGATIËN in stukken van fWOOf508 en flOO tegen 98 pCt. Deze Obligatiën zijn ter beurze te Amsterdam genoteerd en verkrijgbaar bij de firma M. VAN OEVEREN te KORTGENE. HYPOTHEKEN: f 17.250.000. PANDBRIEVEN: f 17.200.000. RESERVE: f 422.982.—. De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000.—, 500.— en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. in prima staat. J. C. KRAMER in Hij wielen en Motoren - WISSENKERKE voor ruimte van 6 paarden en voldoende volk, staande op de Kavel. TEVENS Inschrijvingsbiljetten in te le veren vóór of op Maandag 2 September a.s. bij ANTII. KOLE, Colijnsplaat. Ik beweer, adverteer meer. Het Flöther Fabrikaat wordt in de laatste jaren als LEIDEND en TOONAANGEVEND beschouwd en over al waar bepaald studie gemaakt wordt van de eischen waaraan DORSCHMACHINES moeten voldoen heeft als regel

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1