NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD PLOEGEN PLOEGEN voor elke trekkracht PLOEGEN in alle modellen Land- en/of Tuinbouw- cursus J. C. VAN OE VELDE SANETAS PANDBRIEVEN JOOST BALIE Wijn-Importeur GOES (Zeeland) N.V. Handelmij Wed. J. C. Massee Zoon, Goes. In AARDAPPELROOIERS 5% No. 1636 Zaterdag 7 September 1929. 36e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND ATTENTIE. te Kortgene. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee 0/ /o- loo'/i Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOOMEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. PRIJSVERLAGING vanaf 1 Maart 1929. Stoppelploegen Diepploegen, Ondergrondploegen, Paard, Hit, Paarden of Tractor eenscharig: Balans-, Universal-, Brabant-, Wendploeg meerscharig: Normaal-, Wendploeg, Dubbele Wendploeg DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'h cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Ondertrouwd J. HOLLESTELLE Hz. en RACHEL CATHARINA JOZINA STEINZ Huwelijksvoltrekking D.V. 18 Sept. Kerkelijke bevestiging des mid dags V/2 uur in de Doopsgezinde Kerk, Westwal Goes, door den WelEerw. Heer Ds. P. J. Steinz. Receptie: 's-H.-Hendrikskind.str. Vrjjdag 13 Sept's avonds 7-8!/2uur Goes, 4 September 1929. Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder Wed. MEULBLOK geboren Peyl in den ouderdom van ruim 86 jaar. Vlissingen W. MEULBLOK. Wissenkerke P. MEULBLOK. 1 September 1929. Ondergeteekende betuigt bij deze zijn hartelyken dank voor de liefderijke verpleging tijdens de ziekte van zijn geliefde moeder. Inzonderheid dank aan Dr. Fret en Zuster Vermeijden. P. MEULBLOK. "Wissenkerke, 6 Sept. 1929. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele be- wyzen van belangstelling onder vonden, zoowel tijdens de ziekte als bij het overlijden van onze geliefde echtgenoote en der kin deren zorgzame moeder PIETERNELLA ALEBREGTSE Inzonderheid onzen dank aan Dr. Maas en Zuster van Sabben, voor hun hulp en toewijding aan haar bewezen. Uit aller naam, L. DE LANGE Az. Coltfnsplaat, 5 Sept. 1929. VERLAGING VAN VEERGELD KATSCHEVEER. Met ingang van heden is het VEERGELD met 10 cent verlaagd J. VAN WIERINGEN. Deelnemers gelieven zich uiterlijk 14 SEPTEMBER a.s. bij ondergeteekende aan te melden. Leeftijd 15 jaar of ouder. J. EVERSDIJK, Land- en Tuinbouwonderwijzer Tandarts Groote Kade 26 - GOES - Tel. 296 zal iederen Zaterdag spreekuur houden van 9—117i uur (w.t.) in „De Stadswljnkelder" te Kortgene Segeerstaat H 88 Middelburg Bummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS, v/h A. C. Kuijlen. Terstond benoodigd een koewachter en een meld bjj GEBR. VERHULST, landbou wers, Kamperland. Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. AgentenA. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- deroinColijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. Zaak opgericht 1880 Telefoon No. 335 Kreukelmarkt 7—9 Brandewijn per Liter 'h flesch it 72 Jenever Liter 72 flesch f 2.80 - 1.45 - 2.10 - 1.05 - 2.70 - 1.40 - 2.— W COGNAC. Cognac Vieux Loon Briand per ilesch Fine Juste Mercier Vieux per Liter 72 f 3.— - 3.25 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 1.80 Brandewijn per 5 Liter f 14.— per 10 Liter f 27.— I Jenever 5 f 13.50 10 f 26.- 1 m bemande flesch- De prijs van een bemande flesch is slechts 1 gulden, en wordt by inlevering weer terug betaald. De kwaliteit van ons gedistilleerd is superieur en origineel, en noodig ik U uit tot proefname. Uw order per briefkaart voeren wij ten spoedigste uit. VOOR ELK DOEL leveren op PROEF VAN GOEDE WERKING IN EERSTE KLASSE UITVOERING TOT CONCURREERENDE PRIJZEN. kunnen wij eene machine aanbieden die BETER WERKT dan tot nog toe bereikt kon worden.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1