NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD LUXE WAGENS PETROLEUM Bietenkoppen ACCOUNTANTSBUREAU M. C. VAN DEN ENDE UW ADRES VOOR JOH. EGGEBEEN Het Speciale Stoffenhuis J. F. WOLSKY, v]h K. J. Quist ,ihi"~ MAN S lLu I UrrtN No. 1638 Zaterdag 21 September 1929. 36e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND BURGELIJKE STAND Inrichten, Contröleeren en Bijhouden van boeken, BELASTINGZAKEN, Rapporten en Verslagen. is onderstaand adres. Veranderd Telef.nummer is nu Tel. 14 WOLFAARTSDIJK. Thans is het tijd in de nieuwste modekleuren. LANGE DELFT I 18 MIDDELBURG FOTOGRAVEEREN DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Kortgene Overleden 17 Sept., Jacobus Marinus de Vos, 39 jr., echtgen. van Cornelia Sara de Kam. 17 Sept., Dingenis Noordhoek, 41 jr., ongehuwd. A Zoo de Ileere wil, hopen A A onze geliefde vriend en vrien- JOHANNES VENDEVILLE en A ANNA SARA DE WIT X op Woensdag 25 September a.s. hun 40-jarige Echtvereeniging te vieren. EENIGE VRIENDEN Kamperland, Sept. 1929. Heden 17 September over leed, zacht en kalm, onze ge liefde broeder, zwager en oom DINGENIS NOORDHOEK in den ouderdom van 41 jaar en 9 maanden. Namens de familie, J. DE LOOFF Lz. Kortgene, 17 Sept. 1929. Op het aller onverwachts overleed op 17 September mijn geachte Compagnon DINGENIS NOORDHOEK in den ouderdom van 41 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, J. A. DE VOS. Kortgene, 17 Sept. 1929. Heden overleed na een langdurig doch geduldig lij den, onze geliefde echtgenoot en vader, de heer ADRIAAN DIRK SNOEP in den ouderdom van 77 jaar en 7 maanden. Wed. A. D. SNOEP- de Regt. M. SNOEP. J. M. SNOEP. Colijnsplaat, 18 Sept. 1929. Heden ontsliep zacht en kalm, in de hope des Eeuwi gen levens, mijn innig gelief den man en der kinderen zorg dragende vader J. M. DE VOS in den ouderdom van 39 jaar en 11 maanden. Zyn diepbedroefde vrouw en kinderen C. A. DE VOS- de Kam. LOUIS. NELLY. Kortgene, 17 Sept. 1929. Heden overleed, zacht en kalm, onzen geliefden zoon, broeder en behuwdbroeder J. M. DE VOS in den ouderdom van 39 jaar en 11 maanden. Kortgene, 17 Sept. 1929. Zijn diepbedroefde familie, Kortgene: L. DE VOS. J. DE VOS-Krijger. M. J. DE VOS. J. DE VOS Rooze. Wissenkerke: A. C. VAN HALST- de vos. J. VAN HALST. Kortgene: C. A. DE VOS. P. G. DE VOS. M. A. v. d. LINDE- de vos. G. J. v. d. LINDE. Heden overleed, zacht en kalm, onzen geliefden schoon zoon en zwager J. M. DE VOS in den ouderdom van 39 jaar en 11 maanden. Kortgene, 17 Sept. 1929. Zijn diepbedroefde familie, Kloetinge Th. DE KAM. P. J. DE KAM- de Regt. Kortgene S. C. WISKERKE- de Kam. P. WISKERKE. M. MARKUSSE de Kam A. MARKUSSE. Hoogerheide P. J. KRAMER-de Kam M. KRAMER. Utrecht: M. DE KAM. Kloetinge: D. DE KAM. J. D. DE KAM. Burgemeester en Wethouders van Wissenkerke roepen hierbij gegadigden op voor de levering van ten behoeve van Straat- en Schoolverlichting te Kamperland en Geersdijk. Aanbiedingen worden ingewacht ter Secretaris vóór 28 Septem ber a.s. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. J. VERHORST, Voorzitter. N. D. v. d. HEIJDE, Secretaris. TE KOOP: in den Mariapolder, bij M. DE REGT-Israel, Wissenkerke. MIDDELBURG PUNT 0 216 TELEFOON 122 DAGELIJKS TE ONTBIEDEN. Illlllillllllllllllllllllllllllllllll U EEN KEURIGE WINTERMANTEL te maken of te laten maken. Wij brengen U dit seizoen een bijzondere sorteering aa aai Tri OTftrrru miniminHi ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| TOT EN NIET DE LAATSTE ZATERDAG IN SEPT. KUNT U ZICH LATEN in het Fotoatelier van A. w. VERSCHOORE - WISSENKERKE van 2 tot 5 uur o.t. Na dien datum wordt dit filiaal voor goed gesloten. Profiteer nog van deze gelegenheid.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1