NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD TIMMERHOUT -E GROOTE UITPAKKING =- Flöther Reinigingdorschmachines. FLüTHER DE VOORKEUR INBOEDEL VAN DAMES- EN HEERENCONFECTIE. DAMES-, JONGEDAMES- EN KINDERMANTELS Damesjaponnen, Gaberdine- en Gummimantels, Flanellen Kinderjurken, Pullovers, Dames- en Kindervesten ("■"lESKT.K Winterjassen, Motorjekkers, Gaberdinejassen, Wollen Heerenvesten, Pullovers en Truien. V00RL00PIG BERICHT. De HOFSTEDE Bouw- en Weiland „P. 2 Speciaal" en de „J. 1" Inlichtingen en prijzen verstrekken gaarne de hoofdvertegenwoordigers N.V. Handelmij Hied. J. C. Massee Zoon, Goes No. 1639. Zaterdag 28 Sept. 1929 36e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Een groote partij Ie soort Zaterdag 28 September 1929 openbaar te verkoopen: EENIGEN Zitplaatsen Hoofdelijken Omslag vóór 1 October a.s. de nieuwste modellen. meid-huishoudster PUBLIEK worden verkocht: 231/» H.A. of 57 Schouwsche gemeten. Wanneer U een STOOM- of MOTORDORSCHMACHINE noodig heeft, laat dan niet na U op de hoogte te stellen van de In de kleinere modellen zijn de de machines die het volledigst uitgerust geleverd worden voor GRANEN, PEULVRUCHTEN en ZAADSOORTEN. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Deurwaarder G. IIEIJBOEK verkoopt heden Zaterdag des namiddags om 1 uur aan de schuur bjj dhr. G. de Waard TE COLIJNSPLAAT De Notaris J. K. C. MATTIÏIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 3 uur (o.t.) voor Mej. E. P. VAN DAMME te Wissenkerke aan het woonhuis in de Kerkstraat aldaar, in het w.o. kasten, tafels, stoelen, spie gels, bedden, ledikanten, keu- kengeriel, glas- en aardewerk en hetgeen verder zal worden aangeboden. De Ontvanger der Ned. Herv. Kerk te Kortgene herinnert er aan, dat het verschuldigde voor de en den moet worden voldaan. Het kantoor is geopend eiken DONDERDAG van 10 tot 12 uur voorm. Het kantoor wordt gehouden in het zaaltje. Aan huis wordt geen kan toor meer gehouden. De Ontvanger, D. H. JONK. V00RL00PIG BERICHT. De firma A. E. HOLTY, zal van Maandag 7 October tot en met Vrijdag 11 October a.s. Noord- Beveland bezoeken met een pracht collectie Dames- en Kindermantels en -Japonnen en Heeren- en Kindercon- fectie, de volgende week nader omschreven in het advertentieblad Aanbevelend, A. E. HOLTY. Hiermede berichten wij onze geachte clientele, dat wij weder uitgepakt zullen zijn met een groote collectie Voor Heeren en Jongens hebben wij schitterende modellen Ook brengen wij OLIEGOEDEREN als: JEKKERS, PIJPEN en SCHORTEN. Tevens een groote partij Wollen en Gestikte Dekens Satinetdekens, groote maten, f7.50, in diverse kleuren. DE UITPAKKINGEN ZULLEN PLAATS HEBBEN: COLIJNSPLAAT, 30 September en 1 October (Hotel GAST) KAMPERLAND, 8 en 9 October (Hotel VERBURG) WISSENKERKE, 15 October (Hotel BEIJE) 3tr -»e Op Boodschappen worden aangenomen in bovenstaande Hotels Contante betaling 5 pCt korting 6 maanden crediet aan solide koopers. Betaaldag 1 APRIL I930. Aanbevelend, ZIERIKZEE Firma J. LABZOWSKI - f.r - Gevraagd een bij man alleen met vast inkomen en een prachtwoning. Brieven franco aan A. VAN STRIEN, Aalsmeerderdijk 110 Rijk, Haarlemmermeer. Een arbeider gevraagd die met paarden kan omgaan, voor vast werk, by ED. VAN DER MAAS, Wissenkerke. In de maand DECEMBER 1929 zal voor den Weled. heer L. VAN OEVEREN te Kortgene genaamd „WESTHOF" met te Kortgene in den Westpolder, groot ongeveer Te veilen in diverse perceelen en gecombineerd. J. K. C. MATTHIJS, Notaris te Kortgene. Het Flöther Fabrikaat wordt in de laatste jaren als LEIDEND en TOONAANGEVEND beschouwd en over al waar bepaald studie gemaakt wordt van de eischen waaraan DORSCHMACHINES moeten voldoen heeft als regel

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1