NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD GROOTE UITPAKKING 7. 1007: E I. STURM Cz. - WISSENKERKE Woonhuis, 5% PANDBRIEVEN VALVOLINE-, MOBIL- - EN SHELLOLIE - SHELLOLIE No. 1640. Zaterdag 5 Oct. 1929 36e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Openbare Verkooping op Zaterdag 12 October 1929 Schuurtje en Erf, SCHOUWING Vrijdag 11 October e.k. een schouwing PLAN VAN UITBREIDING. Plan tot herziening van het plan van uitbreiding. TE NOORD-BEVELAND HEEREN- EN KINDERCONFECTIE DAMES- EN KINDERMANTELS-JAPONNEN ENZ. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. B1ERENS - - DORDRECHT STOOMEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. Middelburg. 5 °/o Pandbrieven a 100 ONTVANGEN: K. H. SCHIPPERS Co. WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS Ook extra groote Dekens voor Ledikanten. Prijs der Advertentifin: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling- Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Ondertrouwd FRANS KLUIJFHOUT en PIETERNa. M. HARTHOORN Oost-Souburg, (Groot Abeele) Kortgene, 2 October 1929. Allen die iets te vorderen heb ben van Ds. IIOOGENDIJK te Kats worden verzocht daarvan op gave te doen vóór 15 October a.s. Ds. HOOGENDIJK. Onzen hartelijken dank aan al len die bijgedragen hebben voor den aanschaf van een Radiotoestel ten behoeve van het echtpaar Jac Noordhoek. De collecte heeft op gebracht de som van f 422.50, welk bedrag onder controle vast gesteld is. Het Philips Radiotoe stel is thans geplaatst en staat onder toezicht van het „Groene Kruis" aan wie ook het resteeren- de bedrag f 190.—) voor on derhoud en reparatie is overge dragen. JAN J. PLANTSOEN. Kortgene. des avonds om G uur in het café „Havenzicht" te Kortgene, voor Mej. P. M. HARTHOORN, we gens vertrek, van een goed on derhouden te Kortgene aan den 2en Achter weg, gemerkt 137, groot 1 Are 22 e.A. Op gebruik bjj de betaling. Te bezichtigen op 11 en 12 Oc tober telkens van 2 tot i uur. Nadere inlichtingen verkrüg- baar ten kantore van Deurwaar der G. IIEI.JBOER te Kortgene. Door de verschillende polderbe sturen in de gemeente Wissenker- ke zal op worden gehouden op alle uit- en afwateringsmiddelen. Den onderhoudsplichtigen wordt verzocht vooral goed de slooten goed te zuiveren. HET BESTUUR. De Burgemeester van Kortgene maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het Het plan van uitbreiding ligt ter gemeente-secretarie ter inzage Kortgene, 27 September 1929. De Burgemeester voornoemd, J. C. SCHUILWERVE. De Firma A. E. HOLTY te Zierikzee, in en het Magazijn „DE NIJVERHEID'1 te Zierikzee, in zal uitpakken in de volgende lokalen, I Op Maandag 7 Octte Wissenkerke in hotel ,.De Kroon" van den Heer Verburg. Op Dinsdag 8 Oct. en Woensdag 9 Oct. te Kamperland in café „Havenzicht" van den Heer Verburg. Op Donderdag 10 Oct. en Vrijdag 11 Oct. te Colijnsplaat in Hotel „Zeelandia" van den Heer Haringman. WAT BRENGEN DEZE FIRMA'S? De Firma A. E. HOLTY in HEERENKLEEDING en MODEARTIKELEN brengt een schitterende sorteering Regenjassen, Motorkleeding, Oliejasssen en Beenstukken, Werkmansgoederen, Ulsters, Winterjassen, Motorjekkers, Truien, Pullovers, Petten, enz. Magazijn „DE NIJVERHEID" brengt een schitterende sorteering Dames- en Kindei' Regen- of Wintermantels, Japonnen, enz. Waarom kunt U bij A. E. HOLTY voordeelig koopen?7? Omdat zijn prijzen scherp concurreerend zijn!! Omdat deze firma's altijd het nieuwste brengen. DE VERKOOP IS OP ZES MAANDEN CREDIET. BETAALDAG 1 MEI 1930. CONTANTE KOOPERS GENIETEN 5 pCt. KORTING. Aanbevelend, A. E. HOLTY en MAGAZIJN „DE NIJVERHEID". Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdyk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- deromColijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. HYPOTHEKEN j PANDBRIEVEN De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000.f 500.en f 100. De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. RESERVE: f 422.982.—. voor verschillende Motoren en Automobielen, in bussen van 1 en 5 Gallon, ook in 20 Liter-bussen Tevens hebben wij voorradig zeer billijke OLIE voor alle -o- merken Motoren en Auto's. -o- de best bekende, kan geleverd worden in vaten, bussen of uit de pomp, aan billijken prijs, zoodat U geen minder waardige behoeft te gebruiken. Aanbevelend, van de soliedste fabrikaten, koopt men het voordeeligst bij

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1